Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 30.3.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.25

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2010 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 650 191 838,64 euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 1.2.2011 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 41 070 135,04 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta täsmäytyspäivänä yhtiön tai sen tytäryhteisön omistamien omien osakkeiden perusteella. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 11.4.2011.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan niin ikään nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2005 lähtien hallituksen jäsenenä toiminut Bertel Paulig on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Esa Ikäheimonen (s. 1963) sekä Pertti Korhonen (s. 1961).

Esa Ikäheimonen (oikeust. kandidaatti) on toiminut vuodesta 1990 lähtien kansainvälisissä taloushallinto-, strategia ja liikkeenjohtotehtävissä, ensin The Royal Dutch Shell- yhtymässä ja vuosina 2009 - 2010 Pöyry Oyj:n talousjohtajana. Hän on nykyisin Seadrill Management AS:n talous- ja rahoitusjohtajana Norjassa.

Pertti Korhonen (diplomi-insinööri) on toiminut vuodesta 1987 lähtien kansainvälisissä johtotehtävissä, jotka ovat liittyneet tuotekehitykseen, tuotantoon, hankintatoimeen, logistiikkaan ja liikkeenjohtoon, mm. Mobira-, Nokia- ja Elektrobit-konserneissa. Hän on nykyisin Outotec Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Elisa Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä sekä Veho Group Oy Ab:ssä.

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001 hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

Puheenjohtaja 84.000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja      63.000 euroa/vuosi
Jäsenet                       42.000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja luovuttamiseen      

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 1.2.2011
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Gustav Adlercreutz
Johtaja, lakiasiat
Puh. 010 888 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2010. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.