Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011: Kannattavuus parani haastavassa kustannusympäristössä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.4.2011 klo 15.00

Tammi-maaliskuu 2011 verrattuna tammi-maaliskuuhun 2010:

 • Liikevaihto 491,6 miljoonaa euroa (441,0 milj. euroa), kasvua 11,5 %. 

 • Liikevoitto 20,8 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa) ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,3 miljoonaa euroa (13,7 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 4,3 % (3,1 %). 

 • Tulos ennen veroja 15,5 milj. euroa (7,4 milj. euroa). 

 • Tulos/osake 0,17 euroa (0,09 euroa). 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta 18,5 miljoonaa euroa (32,1 milj. euroa). 

Tapahtumat tammi-maaliskuussa 2011

 • Rohkaiseva liikevaihdon kehitys, kasvua 11,5 % vuotta aikaisemmasta jaksosta.  

 • Ahlstrom uudisti yrityskuvansa ja -ilmeensä.  

 • Tuotanto Louveiran tehtaalla Brasiliassa pääsi täyteen vauhtiin kuukauden sisällä tammikuisen tulvan jälkeen. 

Näkymät vuodelle 2011

 • Ahlstrompitää tulevaisuuden näkymänsä vuodelle 2011 ennallaan. Ahlstrom arvioi tämän vuoden liikevaihdon olevan 1 920-2 080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 90-110 miljoonaa euroa vuonna 2011. 

Toimitusjohtaja Jan Lång:

 • Positiivinen kehitys jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä edelleen jatkuvasta raaka-aineiden kustannusinflaatiosta huolimatta. Onnistuimme kuitenkin parantamaan kannattavuuttamme. Toimitusketjun aktiivinen kustannustenhallinta, erityisesti tuotannossa ja hankinnoissa, paransi kilpailukykyämme. Tänä vuonna aktiivinen hinnoittelu on edelleen yksi tärkeimpiä prioriteettejamme, jonka kautta pyrimme ylläpitämään kannattavuutta erityisesti kemikaalien ja synteettisten kuitujen hintojen noustessa.  

 • Lanseerasimme uuden yrityskuvan, joka heijastaa uudistettua strategiaamme, arvojamme ja uutta toimintamalliamme, sekä uuden yritysilmeen. 

 • Työntekijämme Louveiran suodatinmateriaalitehtaalla Brasiliassa tekivät loistavaa työtä siivotessaan tehdasalueen tulvan jälkeen ja näin rajoittivat koituneet vahingot minimiin.  

   

Avainluvut

 
Milj. euroa Q1/
2011
Q1/
2010
Muutos,
%
2010
Liikevaihto         491,6        441,0       11,5 1 894,2
Liikevoitto           20,8        14,0       48,3       53,7
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,3 13,7 55,0 74,2
     % liikevaihdosta 4,3 3,1   3,9
Voitto ennen veroja         15,5        7,4       110,5       25,5
Kauden voitto           9,6        5,5       74,8       17,9
Osakekohtainen tulos         0,17        0,09           -       0,26
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %            8,2          5,2            -        5,0
Omavaraisuusaste, %           42,3         43,1            - 45,6
Velkaantumisaste, %           48,4         55,3            - 46,9
Korolliset nettovelat         315,2       375,9     -16,1 330,1
Investoinnit (ilman yritysostoja)           6,0          6,5    -7,2 51,1
Liiketoiminnan nettorahavirta           18,5          32,1     -42,2 167,5
Henkilöstö kauden lopussa         5 719        5 787       -1,2 5 688


Toimintaympäristö

Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan ensimmäisellä neljänneksellä, lukuun ottamatta erikoispapereita. Erityisesti tapetti-, rakennus- ja elintarvikepakkausmateriaalien kysyntä oli vahvaa. Pyyhkimistuotteissa kysyntä kääntyi positiiviseksi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen laskun jälkeen. Maantieteellisesti liikevaihdon kasvu oli jälleen nopeinta Aasian ja Tyynenmeren alueella. Myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kasvu oli vahvaa.

Ahlstromin käyttämien raaka-aineiden kustannusinflaatio jatkui katsauskaudella. Synteettisten kuitujen, kuten polymeerien, sekä kemikaalien hinnat nousivat merkittävästi tammi-maaliskuussa johtuen kysynnän kasvusta Aasiassa, tarjonnan tiukkuudesta ja kohonneesta öljyn hinnasta. Sellun hinta pysyi vuoden 2010 viimeisen neljänneksen korkealla tasolla. Kohonneet raaka-ainekustannukset saatiin osittain katettua hinnankorotuksilla ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Liikevaihdon kehitys

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain Q1/
2011
Q1/
2010
Muutos,
%
2010
             
Building and Energy 78,6 62,1 26,7 268,9
Filtration 82,3 79,0 4,2 339,8
Food and Medical 93,4 82,0 13,9 354,7
Home and Personal 79,0 66,0 19,5 290,8
Label and Processing 181,7 172,0 5,6 724,3
Muut toiminnot* ja eliminoinnit -23,3 -20,1  - -84,4
Liikevaihto yhteensä 491,6 441,0 11,5 1 894,2

*Muut toiminnot sisältävät rahoituksen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja ja velkoja.

Liikevaihdon kehitys tammi-maaliskuussa 2011

Ahlstromin liikevaihto tammi-maaliskuussa 2011 kasvoi 11,5 prosenttia tammi-maaliskuuhun 2010 verrattuna ja oli 491,6 miljoonaa euroa (441,0 milj. euroa).

Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvusta hinnankorotusten ja tuotevalikoiman vaikutus oli noin 10 prosenttia. Valuuttakurssit nostivat liikevaihtoa noin 1,5 prosenttia ja nousseet volyymit noin 3 prosenttia.  Pölynsuodatinmateriaaliliiketoiminnan sekä Altenkirchenin tehtaan myynnit, joista ilmoitettiin vuoden 2010 lopussa, laskivat liikevaihtoa noin 3 prosenttia.

Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+28,3 %) sekä Euroopassa (+10,7 %). Etelä-Amerikan liikevaihto kasvoi 9,6 prosenttia ja Pohjois-Amerikan 8,9 prosenttia.

Volyymit nousivat  kaikilla liiketoiminta-alueilla yhtä lukuun ottamatta vuotta aiemmasta. Building and Energy (+15,2 %), Home and Personal (+10,9 %), Food and Medical (+9,0 %) sekä Filtration (+1,5 %) kasvattivat toimitusmääriään.  Toisaalta Label and Processing (-5,1 %) -liiketoiminta-alueen toimitusmäärät laskivat.  Filtration-liiketoiminta-alueen pölynsuodatinmateriaalien tuotannon myynti Yhdysvalloissa sekä Label and Processing -liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Altenkirchenin tehtaan myynti Saksassa laskivat volyymeita yhteensä noin 2 %.

Building and Energy

Building and Energy -segmentin liikevaihto kohosi 26,7 prosenttia 78,6 miljoonaan euroon (62,1 milj. euroa). Nousu johtui korotetuista hinnoista ja tapettimateriaali- sekä rakennus- ja lattiamateriaalimarkkinoiden jatkuneesta kasvusta. Positiivinen kehitys Ahlstromin lasikuitutuotteita käyttävillä tuulivoimamarkkinoilla jatkui Euroopassa.

Filtration  

Filtration-segmentin liikevaihto nousi 4,2 prosenttia 82,3 miljoonaan euroon (79,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kuljetusteollisuuden globaalisti kasvanut kysyntä sekä korotetut hinnat, joilla katettiin kohonneiden kemikaalien ja erikoissellujen kustannuksia.

Food and Medical

Food and Medical -segmentin liikevaihto kasvoi 13,9 prosenttia 93,4 miljoonaan euroon (82,0 milj. euroa). Nousu johtui elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja leikkaussaliliinojen kasvaneista myyntimääristä sekä korotetuista hinnoista. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu, jotta kohonneet raaka-ainekustannukset saadaan katettua.

Home and Personal

Home and Personal -segmentin liikevaihto nousi 19,5 prosenttia 79,0 miljoonaan euroon (66,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kasvaneet myyntimäärät erityisesti Euroopassa sekä korotetut hinnat. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu, jotta kohonneet raaka-ainekustannukset saadaan katettua.

Label and Processing  

Label and Processing -segmentin liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 181,7 miljoonaan euroon (172,0 milj. euroa). Nousu johtui myyntihinnoista, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Myyntimäärät sen sijaan laskivat johtuen osittain Altenkirchenin tehtaan myynnistä 2010.  

 

Tulos ja kannattavuus

Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain Q1/
2011
Q1/
2010
Muutos,
milj. euroa
2010
Building and Energy        
  Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä
2,3 -1,8 4,1 1,3
           % liikevaihdosta 3,0 -2,8 - 0,5
  Liikevoitto/-tappio 2,3 -1,8 4,1 1,3
Filtration        
  Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä
8,2 7,5 0,8 27,8
           % liikevaihdosta 10,0 9,4 - 8,2
  Liikevoitto/-tappio 7,1 7,5 -0,4 3,1
Food and Medical        
  Liikevoitto ilman
  kertaluonteisia eriä
3,0 4,0 -1,0 14,0
           % liikevaihdosta 3,2 4,8 - 4,0
  Liikevoitto/-tappio 3,0 4,0 -1,0 13,0
Home and Personal        
  Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä
2,5 0,4 2,0 6,3
            % liikevaihdosta 3,1 0,7 - 2,2
   Liikevoitto/-tappio 2,2 0,4 1,8 6,1
Label and Processing        
  Liikevoitto ilman
 kertaluonteisia eriä
6,2 5,3 0,9 30,6
           % liikevaihdosta 3,4 3,1 - 4,2
  Liikevoitto/-tappio 6,2 5,3 0,9 32,2
Muut toiminnot * ja eliminoinnit        
  Liikevoitto/-tappio 0,0 -1,4 1,4 -2,0
Ahlstrom-konserni yhteensä        
  Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 21,3 13,7 7,5 74,2
           % liikevaihdosta 4,3 3,1 - 3,9
  Liikevoitto/-tappio 20,8 14,0 6,8 53,7
  Sijoitetun pääoman tuotto, ROCE, % 8,2 5,2 - 5,0

*Muut toiminnot sisältävät rahoituksen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja ja velkoja.

Tulos ja kannattavuus tammi-maaliskuussa 2011

Ahlstromin liikevoitto tammi-maaliskuussa oli 20,8 miljoonaa euroa (14,0 milj. euroa) ja sisälsi -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (0,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 21,3 miljoonaa euroa (13,7 miljoonaa euroa).

Merkittävimmät kertaluonteiset erät tammi-maaliskuussa 2011 olivat seuraavat:

 • Filtration-liiketoiminta-alue kirjasi 1,1 miljoonan euron kulun johtuen Louveiran tulvasta ja se liittyi vakuutusten omavastuuosuuteen sekä ylimääräisiin lentorahteihin. 

 • Muissa toiminnoissa, Ahlstrom kirjasi 1,0 miljoonan euron voiton liittyen Wuxin tehtaan myyntiin Kiinassa. 

Tammi-maaliskuussa 2010 ei ollut merkittäviä kertaluonteisia eriä.

Kasvaneet myyntimäärät sekä parantunut tuotantotehokkuus vaikuttivat liikevoittoon positiivisesti, ja korvasivat epäsuotuisan tuotevalikoiman vaikutusta joillain liiketoiminta-alueilla. Toimitusketjun kustannustenhallinnalla, erityisesti tuotannossa ja hankinnoissa, oli positiivinen vaikutus kannattavuuteen. Uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen.

Kohonneet raaka-ainekustannukset saatiin osittain katettua hinnankorotuksilla ensimmäisellä neljänneksellä. Lisähinnankorotuksista on ilmoitettu toiselle vuosineljännekselle, jotta tammi-maaliskuun aikana tapahtunut kustannusinflaatio saadaan katettua kokonaisuudessaan.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat tammi-maaliskuussa 6,6 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 10,8 prosenttia.

Building and Energy    

Building and Energy -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 2,3 miljoonaan euroon vertailujakson 1,8 miljoonan euron tappiosta käyntiasteiden nousun tukemana. Italian Torinossa hybriditapettilinja heikensi tulosta edelleen. Kertaluonteisia eriä ei kirjattu.

Filtration

Filtration-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,2 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa). Tulosta nostivat lisääntyneet myyntimäärät sekä tuotannon parantunut tehokkuus. Liikevoitto oli 7,1 miljoonaa euroa (7,5 milj. euroa) ja siihen vaikuttivat tulvasta johtuneet kertaluonteiset kulut Louveirassa.

Food and Medical

Food and Medical -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,0 miljoonaa euroa (4,0 milj. euroa). Tulosta rasittivat epäsuotuisa tuotevalikoima sekä kohonneet raaka-aineiden hinnat. Sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa sekä teepussimateriaalilinja Chirnsidessa Iso-Britanniassa vaikuttivat kannattavuuteen edelleen negatiivisesti. Kertaluonteisia eriä ei kirjattu.

Home and Personal

Home and Personal -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 2,5 miljoonaan euroon (0,4 milj. euroa). Tulosta kasvattivat parantunut tehokkuus, kuten vähentynyt tuotantohukka, sekä kasvaneet myyntimäärät. Liikevoitto oli 2,2 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa).

Label and Processing

Label and Processing -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 6,2 miljoonaan euroon (5,3 milj. euroa) tuotannon parantuneen tehokkuuden ansiosta. La Geren tehdas paransi kannattavuutta, mutta rasitti edelleen tulosta. Kertaluonteisia eriä ei kirjattu.

Nettorahoituskulut olivat 5,3 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 3,8 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa), rahoituksen kurssitappioita 0,4 miljoonaa euroa (0,4 milj. euron voitto) sekä muita rahoituskuluja 1,2 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 15,5 miljoonaa euroa (7,4 milj. euroa).

Tuloverot olivat 5,9 miljoonaa euroa (1,9 milj. euroa).

Kauden voitto oli 9,6 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,17 euroa (0,09 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 8,2 % (5,2 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 5,7 % (3,2 %).

Rahoitus

Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-maaliskuussa 2011 oli 18,5 miljoonaa euroa (32,1 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 13,1 miljoonaa (25,1 milj. euroa).  

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä operatiivinen käyttöpääoma nousi 16,1 miljoonaa euroa 210,4 miljoonaan euroon vuoden 2010 lopusta. Kiertonopeus nousi kahdella päivällä ja oli 39 päivää katsauskauden lopussa.

Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 14,8 miljoonaa euroa vuoden 2010 lopusta 315,2 miljoonaan euroon (31.12.2010: 330,1 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 340,1 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 25 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,36 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 37 kuukautta.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli yhteensä noin 418 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä noin 76 miljoonan euron arvosta.

Velkaantumisaste nousi 48,4 prosenttiin (31.12.2010: 46,9 %). Omavaraisuusaste oli 42,3 % (31.12.2010: 45,6 %).

Investoinnit

Yhtiön investoinnit tammi-maaliskuussa ilman yritysostoja olivat 6,0 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa).

Muutokset yhtiön johtoryhmässä

Maaliskuussa Luc Rousselet nimitettiin Ahlstromin tuotanto- ja toimitusketjujohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 15.6.2011 alkaen.

Huhtikuussa Paul H. Stenson nimitettiin liiketoiminnan kehittämisjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 30.5.2011 alkaen.

Rousselet ja Stenson raportoivat toimitusjohtaja Jan Långille.

Uuden toimintamallin toteuttaminen

Organisaatiouudistuksen yhteydessä viime vuonna aloitettiin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Vahvistamalla ja yhtenäistämällä globaaleja prosesseja on tarkoitus parantaa asiakaslähtöisyyttä sekä koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa. Katsauskauden aikana kehittämisohjelmat, joilla edistetään suunnittelua ja prosessien yhtenäistämistä, etenivät.

Ahlstrom käyttää kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa kuluvan vuoden aikana toiminnankehittämisprojekteihin, joiden tavoitteena on yhtenäistää globaaleja prosesseja, sekä merkittäviin koulutusohjelmiin.

Materiaalihukanvähentämisprojekti

Viime vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Katsauskauden lopussa projekti oli aloitettu 22 tehtaassa 37:stä ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin tämän vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstö

Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 729 henkeä[1] (5 773) ja kauden lopussa 5 719 henkeä (5 787). Henkilöstön määrää ovat lisänneet mm. yritysosto Kiinassa sekä uuden henkilöstön palkkaaminen Intiassa. Henkilöstöä ovat vähentäneet aiemmin ilmoitetut yritysmyynnit. Eniten työntekijöitä katsauskauden lopussa oli Yhdysvalloissa (22,2 %), Ranskassa (21,3 %), Italiassa (12,4 %), Suomessa (11,1 %), Brasiliassa (7,2 %) ja Saksassa (6,8 %).

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2011.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta 0,88 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2010.

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Esa Ikäheimonen ja Pertti Korhonen valittiin hallitukseen uusina jäseninä. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutettiin päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Lori J. Cross and Anders Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen sekä Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

Muita tapahtumia vuonna tammi-maaliskuussa 2011

Louveiran tehdas Brasiliassa saavutti jälleen helmikuussa normaalit tuotantomääränsä tammikuussa tapahtuneiden tulvavahinkojen jälkeen. Tuotantoseisokin aikana asiakastoimituksia pystyttiin hoitamaan osin varastosta, joka ei kärsinyt tulvavahinkoja. Lisäksi Ahlstrom hoiti kiireellisiä asiakastoimituksia Etelä-Amerikkaan muilta, Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, sijaitsevilta tehtailtaan käsin.

Ahlstrom julkaisi helmikuussa uudistetun yrityskuvansa, joka heijastaa paremmin yhtiön uudistettua strategiaa, uutta toimintatapaa sekä arvoja.

Ahlstrom allekirjoitti sopimuksen maaliskuussa Ascolin tehtaan rakennusten, tontin ja käyttöomaisuuden myynnistä Italiassa Eurocometille. Kaupan arvo on noin 4 miljoonaa euroa, josta tontin ja rakennusten arvo on 2,5 miljoonaa euroa. Ahlstrom kirjaa kaupasta noin 2 miljoonan euron kertaluonteisen tuoton toisen neljänneksen tulokseensa.

Ahlstrom sai maaliskuussa päätökseen Wuxin tehtaan myynnin Kiinassa Andrew Industriesille. Kaupasta ilmoitettiin joulukuussa 2010.

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-maaliskuussa 2011 vaihdettiin kaikkiaan 3,48 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 58,6 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 14,75 euroa ja ylin 18,23 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 31.3.2011 hintaan 17,38 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 805,6 miljoonaa euroa, ilman emoyhtiön ja johdon osakeomistusyhtiö Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 12,30 euroa (31.12.2010: 13,48 euroa).

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstromin tulevaisuuden näkymät ovat ennallaan. Useimpien yhtiön valmistamien tuotteiden kysynnän uskotaan nousevan kuluvana vuonna maailman talouden kasvun vetämänä, joskin kasvuvauhdin odotetaan tasoittuvan viime vuodesta.

Ahlstrom arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan noin 1 920-2 080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 90-110 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1 894,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa.

Raaka-aineista johtuva kustannusinflaatio jatkuu haastavana. Yhtiö jatkaa myyntihintojen korotuksia viimeaikaisten ja mahdollisten tulevien raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi.

Vuonna 2011 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 105 miljoonaa euroa (51,1 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää jo ilmoitettuja investointeja kuten suodatinmateriaalituotannon lisääminen Italiassa ja kreppipaperitehdasinvestointi yhteisyrityksen kanssa Kiinassa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Talouskasvu Aasiassa ja muilla kehittyvillä alueilla on jatkunut vahvana.  Kasvu Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa on myös saavuttanut aiempaa kestävämmän pohjan, joskin kehitys vaihtelee edelleen alueittain. Vielä tällä hetkellä on vaikeata arvioida miten Japanin maanjäristys ja Lähi-idän sekä Pohjois-Afrikan levottomuudet vaikuttavat maailmantalouden kasvuun.

Inflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti odotettua nopeammin kohonneiden öljyn- ja hyödykehintojen vetäminä. Tämä voi vaikuttaa käytettävissä oleviin tuloihin epäsuotuisasti ja hidastaa talouskasvua, ja näin ollen myös Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää. Lisäksi Euroopassa velkakriisistä johtuvat julkisten menojen leikkaukset ja verojen korotukset aiheuttavat riskin kestävälle talouskasvulle. Mikäli talouskasvu hidastuu, riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta tai jopa niiden laskemisesta kasvaa.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Synteettisten kuitujen hintojen uskotaan jatkavan nousuaan vuoden toisella neljänneksellä. Toisaalta joidenkin kemikaalien hintojen nousu on tasoittunut.

Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, tämän hetken kannattavuuden ylläpitäminen voi vaarantua.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2010. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 28.4.2011

Ahlstrom Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille puhelinkonferenssin englanniksi tänään 28.4.2011 klo 17.00. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) 2319 4250 Suomessa tai +44 (0)20 7806 1953 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7880049.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 28.4.2011 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2011. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2011.

Tämän lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi esittelevät tammi-maaliskuun osavuosikatsauksen analyytikoille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä huomenna 29.4.2011 klo 9.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2011

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivämäärä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Keskiviikko, 10.8. 1.7.-10.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Maanantai, 24.10. 1.-24.10.

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman auttaen heitä pitämään etumatkansa. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, kosteuspyyhkeissä, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema niillä aloilla, joilla toimimme. 5 700 työntekijäämme palvelevat asiakkaita 26 maassa, kuudessa maanosassa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1,9 mrd euroa. Yhtiön osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Lisätietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com.

Liite

Konsernitilinpäätös

Liite

 

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

 

TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
       
Liikevaihto 491,6 441,0 1 894,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -427,3 -385,3 -1 647,7
Bruttokate 64,4 55,7 246,5
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,7 -13,3 -52,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,2 -4,6 -20,3
Hallinnon kulut -24,5 -25,0 -108,8
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 2,1 17,1
Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -0,8 -28,1
Liikevoitto / -tappio 20,8 14,0 53,7
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -6,7 -26,8
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,0 -0,0 -1,4
Voitto / tappio ennen veroja 15,5 7,4 25,5
Tuloverot -5,9 -1,9 -7,6
Tilikauden voitto / tappio 9,6 5,5 17,9
Jakautuminen      
Emoyrityksen omistajille 9,4 5,5 17,9
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 - 0,0
Osakekohtainen tulos, euroa      
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * 0,17 0,09 0,26

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Tilikauden voitto / tappio 9,6 5,5 17,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen      
Muuntoerot -16,6 23,0 39,2
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - -2,0 -2,8
Rahavirran suojaukset 0,2 -0,3 0,8
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -16,4 20,7 37,3
Tilikauden laaja tulos yhteensä -6,8 26,2 55,2
Jakautuminen      
Emoyrityksen omistajille -7,0 26,2 55,2
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 - 0,0

 

 

 

TASE 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 666,9 724,0 704,9
Liikearvo 150,4 158,5 156,2
Muut aineettomat hyödykkeet 47,3 53,2 49,5
Osuudet osakkuusyrityksissä 10,6 12,0 10,7
Muut sijoitukset 0,4 0,2 0,4
Muut saamiset 37,5 23,4 35,8
Laskennalliset verosaamiset 55,4 59,3 54,9
Pitkäaikaiset varat yhteensä 968,5 1 030,7 1 012,4
         
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 208,1 181,3 198,0
Myyntisaamiset ja muut saamiset 337,0 332,2 305,8
Tuloverosaamiset 1,8 3,6 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 24,8 27,2 24,6
Lyhytaikaiset varat yhteensä 571,7 544,3 530,8
         
Varat yhteensä 1 540,2 1 575,0 1 543,2
         
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 570,2 599,3 623,0
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,0 - 0,9
Oma pääoma yhteensä 651,2 679,3 703,8
         
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset velat 251,9 183,6 261,7
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 75,8 78,9 76,2
Varaukset 3,0 5,0 3,1
Muut velat 3,2 0,7 4,4
Laskennalliset verovelat 28,3 27,9 27,7
Pitkäaikaiset velat yhteensä 362,1 296,1 373,1
         
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 88,2 219,4 93,0
Ostovelat ja muut velat 425,3 366,1 361,1
Tuloverovelat 5,9 3,5 4,4
Varaukset 7,5 10,6 7,8
Lyhytaikaiset velat yhteensä 526,8 599,6 466,2
         
Velat yhteensä 889,0 895,7 839,3
         
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 540,2 1 575,0 1 543,2

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

 

1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

 

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)  
 
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6  
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 5,5 5,5 - - 5,5  
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen                        
    Muuntoerot - - - - 23,0 - - 23,0 - - 23,0  
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
    nettosijoitusten suojaukset
- - - - -2,0 - - -2,0 - - -2,0  
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,3 - - - -0,3 - - -0,3  
Osingonjako ja muu - - - - - - -26,0 -26,0 - - -26,0  
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -  
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6  
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -0,9 - -0,9 - - -0,9  
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -  
Muutos määräysvallattomien omistajien
osuuksissa
- - - - - - - - - - -  
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,0 0,0 - - 0,0  
Oma pääoma 31.3.2010 70,0 209,3 8,3 -1,2 3,3 -0,9 310,5 599,3 - 80,0 679,3  
  
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8  
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 9,4 9,4 0,2 - 9,6  
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen                        
    Muuntoerot - - - - -16,6 - - -16,6 - - -16,6  
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen
   nettosijoitusten suojaukset
- - - - - - - - - - -  
    Rahavirtojen suojaukset - - - 0,2 - - - 0,2 - - 0,2  
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1  
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -  
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6  
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -  
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -  
Muutos määräysvallattomien omistajien
osuuksissa
- - - - - - - - - - -  
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,0 -1,1 1,0 - - 1,0  
Oma pääoma 31.3.2011 70,0 209,3 8,3 0,2 2,2 -4,3 284,6 570,2 1,0 80,0 651,2  

 

 

TUNNUSLUVUT Q1 Q1 Q1-Q4
    2011 2010 2010
         
Henkilöstökulut -87,4 -84,1 -350,0
Poistot -25,2 -25,5 -104,8
Arvonalentumiset - -0,0 -0,2
         
Liikevoitto, % 4,2 3,2 2,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,2 5,2 5,0
Oman pääoman tuotto (ROE), % 5,7 3,2 2,6
         
Korolliset nettovelat, milj. euroa 315,2 375,9 330,1
Omavaraisuusaste, % 42,3 43,1 45,6
Velkaantumisaste, % 48,4 55,3 46,9
         
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,17 0,09 0,26
Oma pääoma/osake, euroa 12,30 12,86 13,48
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 248 46 642 46 514
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 46 349 46 596 46 224
         
Investoinnit, milj. euroa 6,0 6,5 51,1
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 991,3 1 082,4 1 058,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 729 5 773 5 823

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2010 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2011, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.       

- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa (muutos) - Liikkeeseenlaskettujen oikeuksien luokittelu

- IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (uudistettu)

- IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut (muutos

- IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla

 

Yritysmyynnit 2011

Ahlstrom allekirjoitti 7.12.2010 sopimuksen, jolla yhtiö myy Wuxin tehtaan Kiinassa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Bethunen tuotantolinjojen kauppa saatiin päätökseen 22.12.2010 ja Wuxin kauppa 31.3.2011. Wuxin kaupan arvo on 1,1 miljoonaa euroa.

 

MYYDYT LIIKETOIMINNAT Myytyjen varojen
Milj. euroa kirjanpitoarvo
     
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet -
Aineettomat hyödykkeet -
Vaihto-omaisuus 0,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,2
Rahavarat 0,2
Rahoitusvelat -
Ostovelat ja muut velat 0,3
Varat ja velat yhteensä 0,3
     
Kokonaiskauppahinta 1,1
     
Rahana saatu vastike 0,4
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat 0,2
Rahavirtavaikutus 0,2

 

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Building and Energy 78,6 62,1 268,9
Filtration 82,3 79,0 339,8
Food and Medical 93,4 82,0 354,7
Home and Personal 79,0 66,0 290,8
Label and Processing 181,7 172,0 724,3
Muut toiminnot 15,4 9,5 44,4
Sisäinen myynti -38,7 -29,6 -128,8
Liikevaihto 491,6 441,0 1 894,2
         
Building and Energy 4,2 3,5 14,3
Filtration 2,1 1,9 7,3
Food and Medical 9,6 7,0 34,5
Home and Personal 6,2 5,3 24,4
Label and Processing 7,6 7,7 30,5
Muut toiminnot 9,1 4,2 17,7
Sisäinen myynti 38,7 29,6 128,8
         
Building and Energy 2,3 -1,8 1,3
Filtration 7,1 7,5 3,1
Food and Medical 3,0 4,0 13,0
Home and Personal 2,2 0,4 6,1
Label and Processing 6,2 5,3 32,2
Muut toiminnot 0,2 -1,4 -2,0
Eliminoinnit -0,2 -0,0 0,1
Liikevoitto / -tappio 20,8 14,0 53,7
         
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %      
Building and Energy 6,3 -4,4 0,9
Filtration 17,2 16,7 1,8
Food and Medical 5,7 7,7 6,3
Home and Personal 4,7 0,9 3,1
Label and Processing 8,9 6,9 10,9
Konserni (ROCE), % 8,2 5,2 5,0
         
Building and Energy 149,9 161,0 147,7
Filtration 163,1 183,7 166,1
Food and Medical 202,8 211,2 213,0
Home and Personal 186,3 202,9 190,1
Label and Processing 278,7 300,9 277,9
Muut toiminnot -51,0 -37,3 -1,1
Eliminoinnit -0,5 -0,4 -0,3
Nettovarat yhteensä 929,4 1 022,0 993,3
       
Building and Energy 1,2 0,4 6,0
Filtration 0,8 0,3 6,8
Food and Medical 1,8 4,4 13,0
Home and Personal 1,3 0,0 3,8
Label and Processing 0,1 1,0 19,4
Muut toiminnot 0,8 0,3 2,1
Investoinnit yhteensä 6,0 6,5 51,1
         
Building and Energy -4,7 -4,4 -18,1
Filtration -4,1 -4,7 -19,1
Food and Medical -4,8 -4,4 -20,2
Home and Personal -4,0 -4,2 -16,6
Label and Processing -7,1 -7,2 -28,4
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -2,3
Poistot yhteensä -25,2 -25,5 -104,8
         
Building and Energy - - -
Filtration - - -
Food and Medical - - -
Home and Personal - - -0,0
Label and Processing - -0,0 -0,1
Muut toiminnot - - -
Arvonalentumiset yhteensä - -0,0 -0,2
         
Building and Energy - - -
Filtration -1,1 - -24,7
Food and Medical - - -1,0
Home and Personal -0,2 - -0,3
Label and Processing - 0,0 1,6
Muut toiminnot 1,0 0,3 3,8
Kertaluonteiset erät yhteensä -0,4 0,3 -20,5

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Building and Energy 33,8 29,3 121,1
Filtration 28,4 28,0 115,1
Food and Medical 33,7 30,9 125,4
Home and Personal 27,6 24,9 104,1
Label and Processing 148,2 156,2 601,0
Muut toiminnot 2,1 1,7 8,2
Eliminoinnit -15,9 -15,8 -63,0
Myyntitonnit yhteensä 257,9 255,2 1 011,9

 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN Q1 Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Eurooppa 267,3 241,5 987,3
Pohjois-Amerikka 112,0 102,9 455,9
Etelä-Amerikka 52,0 47,4 214,1
Aasian ja Tyynenmeren alue 51,2 39,9 197,5
Muu maailma 9,1 9,3 39,4
Liikevaihto 491,6 441,0 1 894,2

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN      
MUUTOKSET Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 704,9 717,6 717,6
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - 12,2
Lisäykset 5,2 6,5 49,9
Vähennykset -0,0 -0,1 -10,2
Poistot ja arvonalentumiset -24,0 -24,1 -99,2
Kurssierot ja muut muutokset -19,2 24,2 34,6
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 666,9 724,0 704,9

  

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Q1-Q1 Q1-Q1 Q1-Q4
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet
lähipiiritapahtumat
     
Myyntituotot ja korkotuotot 0,1 0,1 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -0,8 -0,5 -2,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 0,0 0,1
Ostovelat ja muut velat 0,1 0,3 0,2

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

MUUT VUOKRASOPIMUKSET 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
         
Lyhytaikainen osa 6,5 6,7 7,1
Pitkäaikainen osa 19,5 19,6 20,3
Yhteensä 25,9 26,3 27,4

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.3. 31.3. 31.12.
Milj. euroa 2011 2010 2010
       
Kiinnitykset 73,0 73,0 73,0
Pantit 0,2 0,3 0,2
Vastuut      
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 18,7 20,1 19,8
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 15,0 1,0 -
Hankintasitoumukset 14,0 7,7 3,6
Muut vastuusitoumukset 1,6 3,0 2,6

 

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2010 2010 2010 2010
           
Liikevaihto 491,6 481,4 482,4 489,4 441,0
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -427,3 -425,6 -420,5 -416,3 -385,3
Bruttokate 64,4 55,8 61,9 73,1 55,7
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,7 -12,5 -12,7 -14,1 -13,3
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,2 -5,4 -5,2 -5,1 -4,6
Hallinnon kulut -24,5 -28,4 -25,9 -29,5 -25,0
Liiketoiminnan muut tuotot 1,8 8,3 0,9 5,9 2,1
Liiketoiminnan muut kulut -0,9 -24,6 -2,1 -0,6 -0,8
Liikevoitto / -tappio 20,8 -7,0 16,9 29,8 14,0
Rahoitustuotot ja -kulut -5,3 -5,4 -7,9 -6,9 -6,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,0 -0,2 -0,7 -0,4 -0,0
Voitto / tappio ennen veroja 15,5 -12,6 8,3 22,5 7,4
Tuloverot -5,9 5,8 -4,2 -7,4 -1,9
Tilikauden voitto / tappio 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5
           
Jakautuminen          
Emoyrityksen omistajille 9,4 -6,8 4,1 15,1 5,5
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,2 -0,0 0,0 - -

 

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2011 2010 2010 2010 2010
           
Liikevaihto          
Building and Energy 78,6 72,2 66,3 68,3 62,1
Filtration 82,3 84,9 87,4 88,5 79,0
Food and Medical 93,4 92,3 88,7 91,7 82,0
Home and Personal 79,0 75,2 78,3 71,3 66,0
Label and Processing 181,7 181,9 182,2 188,1 172,0
Muut toiminnot ja eliminoinnit -23,3 -25,2 -20,5 -18,6 -20,1
Konserni yhteensä 491,6 481,4 482,4 489,4 441,0
           
Liikevoitto / -tappio          
Building and Energy 2,3 1,2 0,5 1,4 -1,8
Filtration 7,1 -20,7 7,0 9,4 7,5
Food and Medical 3,0 2,1 1,6 5,3 4,0
Home and Personal 2,2 1,7 2,6 1,3 0,4
Label and Processing 6,2 5,0 7,7 14,2 5,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 0,0 3,8 -2,6 -1,8 -1,4
Konserni yhteensä 20,8 -7,0 16,9 29,8 14,0
           
Myyntitonnit, tuhatta tonnia          
Building and Energy 33,8 31,8 28,8 31,2 29,3
Filtration 28,4 28,5 28,9 29,7 28,0
Food and Medical 33,7 32,1 30,1 32,3 30,9
Home and Personal 27,6 26,5 27,5 25,2 24,9
Label and Processing 148,2 143,3 144,5 156,9 156,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -13,8 -14,8 -12,8 -13,2 -14,1
Konserni yhteensä 257,9 247,4 247,1 262,1 255,2

 

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q1 Q4 Q3 Q2 Q1  
Milj. euroa 2011 2010 2010 2010 2010  
             
Liikevaihto 491,6 481,4 482,4 489,4 441,0  
Liikevoitto / -tappio 20,8 -7,0 16,9 29,8 14,0  
Voitto / tappio ennen veroja 15,5 -12,6 8,3 22,5 7,4  
Tilikauden voitto / tappio 9,6 -6,8 4,1 15,1 5,5  
             
Velkaantumisaste, % 48,4 46,9 47,7 50,3 55,3  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 8,2 -2,5 6,0 10,9 5,2  
Laimentamaton tulos/osake *, euroa 0,17 -0,18 0,06 0,29 0,09  
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana, 1000 kpl
46 248 46 305 46 517 46 596 46 642  

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Tunnuslukujen laskenta

Korolliset nettovelat              
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset            
               
Omavaraisuusaste, %              
Oma pääoma yhteensä /                                x 100            
Taseen loppusumma - Saadut ennakot              
               
Velkaantumisaste, %              
Korolliset nettovelat/                                       x 100            
Oma pääoma yhteensä              
               
Oman pääoman tuotto (ROE), %              
Tilikauden tulos/                                              x 100            
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)              
               
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %              
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                x 100      
Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)        
               
Laimentamaton tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana              
               
Laimennettu tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana            
               
Oma pääoma/osake,  euroa              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/              
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa