Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2010: Vahva rahavirta ja liikevaihdon kasvu jatkui

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.00

Loka-joulukuu 2010 verrattuna loka-joulukuuhun 2009:

 • Liikevaihto 481,4 miljoonaa euroa (420,5), kasvua 14,5 %. 

 • Liiketappio 7,0 miljoonaa euroa (-26,6). Luku sisältää
  -22,0 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-46,2). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 15,0 miljoonaa euroa (19,5). 

 • Tappio ennen veroja 12,6 milj. euroa (-33,4), tappio/osake 0,18 euroa (-0,61). 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 miljoonaa euroa (48,6). 

Tapahtumat loka-joulukuussa 2010

 • Ahlstrom ilmoitti perustavansa yhteisyrityksen Kiinassa maalarinteippimateriaalien ja sterilointikääreiden valmistukseen. 

 • Osana tuotevalikoimansa strategista tarkastelua Ahlstrom luopui tiiviste- ja suojapaperien sekä pölysuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Sealing & Shielding ja Dust Filtration -liiketoimintayksiköt.   

Vuosi 2010 verrattuna vuoteen 2009:

 • Liikevaihto 1 894,2 miljoonaa euroa (1 596,1), kasvua 18,7 %. 

 • Liikevoitto 53,7 miljoonaa euroa (-14,6). Luku sisältää -20,5 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-54,3). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa (39,8). 

 • Tulos ennen veroja 25,5 miljoonaa euroa (tappio 40,1) ja tulos/osake 0,26     (-0,72). 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta 167,5 miljoonaa euroa (209,6). 

Näkymät vuodelle 2011

 • Yhtiö arvioi alkaneen vuoden liikevaihdon olevan 1,920-2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 90-110 miljoonaa euroa vuonna 2011. 

Toimitusjohtaja Jan Lång:

- Viime vuonna tuloskehityksemme kääntyi parempaan suuntaan ja rahavirtamme jatkui vahvana. Kasvustrategiamme eteni Aasiassa erittain hyvin kasvun ollessa lähes 50 prosenttia. Teimme myös Kiinassa yritysoston ja perustimme yhteisyrityksen..  

- Vahvistunut taseemme antoi meille mahdollisuuden toteuttaa strategiaamme ja kehittää liiketoimintaamme. Aloitimme mittavan muutosohjelman läpiviennin tavoitteena rakentaa vahvempi ja yhtenäisempi yhtiö. Virtaviivaistimme myös tuotevalikoimaamme yritysmyyntien kautta.

- Viime vuosi oli meille haastava kohonneiden raaka-ainehintojen osalta, mutta organisaatiomme onnistui hyvin katteidemme ylläpidossa nostamalla myyntihintoja.

 

AVAINLUKUJA

Milj. Euroa 10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,
%
2010 2009 Muutos,
%
Liikevaihto 481,4 420,5 14,5 1 894,2 1 596,1 18,7
Liikevoitto/-tappio -7,0 -26,6 73,8 53,7 -14,6 -
Voitto/tappio ennen
veroja
-12,6 -33,4 62,3 25,5 -40,1 -
Kauden tulos -6,8 -27,9 75,7 17,9 -32,9 -
Tulos/osake -0,18 -0,61 - 0,26  -0,72 -
Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %
-2,5 -9,4 - 5,0  -1,1 -
Omavaraisuusaste, % 45,6 44,8 - 45,6 44,8 -
Velkaantumisaste, % 46,9 57,7 - 46,9  57,7 -
Korolliset nettovelat 330,1 395,9 -16,6 330,1 395,9 -16,6
Investoinnit (ilman yritysostoja) 22,4 10,0 124,7 51,1 63,8 -20,0
Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 48,6 -53,1 167,5 209,6 -20,1
Henkilöstö keskimäärin 5 884 5 855 0,5 5 823 5 993 -2,8
Henkilöstö kauden
lopussa
5 688 5 841 -2,6 5 688 5 841 -2,6

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Erikoispaperi- ja pyyhkimistuotteita lukuun ottamatta Ahlstromin valmistamien materiaalien kysyntä ja myyntimäärät jatkoivat kasvuaan loka-joulukuussa maailmantalouden kasvun tukemana. Vuoden 2010 puolivälistä alkanut kasvuvauhdin tasaantuminen jatkui viimeisellä neljänneksellä. Vuoden loppua kohden osa asiakkaista ryhtyi alentamaan varastotasojaan sesonkiluonteisesti, mikä vähensi myyntimääriä joissain tuotteissa. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien määrä viimeisellä neljänneksellä pysyi vertailukauden tasolla.

Vuonna 2010 lähes kaikkien Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat. Kasvu oli voimakkainta Aasiassa ja Etelä-Amerikassa, mutta myös Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa nähtiin paranemista, varsinkin autoteollisuudessa ja rakentamisessa. Vertailuvuosi 2009 oli hyvin poikkeuksellinen. Kysyntä oli alkuvuodesta 2009 heikkoa maailmanlaajuisen taloustaantuman vuoksi kun se vuoden loppua kohden nousi ripeästi elpymisen ja alhaisten varastojen tukemana.

Ahlstromin käyttämistä raaka-aineista sellun hintakehitys tasoittui vuoden viimeisellä neljänneksellä sen noustua vuoden 2009 puolivälistä alkaen. Toisaalta synteettisten kuitujen kuten polymeerien sekä kemikaalien hintojen nousu jatkui voimakkaana johtuen kysynnän kasvusta Aasiassa ja tarjonnan riittämättömyydestä. Yhtiö onnistui hankkimaan tarvitsemansa raaka-aineet ongelmitta läpi vuoden huolimatta esimerkiksi Chilen maanjäristyksen aiheuttamasta vaikeasta sellumarkkinatilanteesta alkuvuoden aikana.

LIIKEVAIHDON KEHITYS

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain 10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,
%
2010 2009 Muutos,
              %
Building and Energy 72,2 56,1 28,6 268,9 223,7 20,2
Filtration 84,9 71,0 19,7 339,8 275,8 23,2
Food and Medical 92,3 78,5 17,5 354,7 310,2 14,4
Home and Personal 75,2 73,0 3,0 290,8 265,1 9,7
Label and Processing 181,9 162,5 12,0 724,3 598,5 21,0
Muut toiminnot* ja eliminoinnit -25,2 -20,7  - -84,4 -77,2  -
Liikevaihto yhteensä 481,4 420,5 14,5 1 894,2 1 596,1 18,7

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa 2010

Konsernin liikevaihto kasvoi 14,5 prosenttia loka-joulukuuhun 2009 verrattuna ja oli 481,4 miljoonaa euroa (420,5 milj. euroa). Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat hinnankorotukset. Kasvu oli voimakkainta Aasian ja Tyynenmeren alueella (+30,3 %) sekä Pohjois-Amerikassa (+15,7 %). Euroopan liikevaihto kasvoi 11,4 prosenttia ja Etelä-Amerikan 10,6 prosenttia.

Konsernin tonnimääräiset toimitukset laskivat 1,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta, kun sekä Home and Personal (-6,8 %) että Label and Processing (-6,5 %) -liiketoiminta-alueiden toimitukset laskivat. Building and Energy (+18,5), Food and Medical (+7,0 %) sekä Filtration (+6,4 %) kasvattivat toimitusmääriään.  

Building and Energy -segmentin liikevaihto kasvoi 28,6 prosenttia 72,2 miljoonaan euroon (56,1 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat erityisesti tapettimateriaalien markkinoiden kasvu Kiinassa sekä rakennus- ja lattiamateriaalien markkinoiden kasvu Venäjällä. Tuulivoimamarkkinat, joilla käytetään Ahlstromin lasikuitutuotteita, kohenivat Euroopassa, mutta pysyivät alamaissa Pohjois-Amerikassa.  

Filtration -segmentin liikevaihto nousi 19,7 prosenttia 84,9 miljoonaan euroon (71,0 milj. euroa). Kasvua tukivat kuljetusteollisuuden kasvanut kysyntä Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa sekä nostetut.

Food and Medical -segmentin liikevaihto kohosi 17,5 prosenttia 92,3 miljoonaan euroon (78,5 milj. euroa). Elintarviketeollisuuden pakkaus- ja haudutusmateriaalien sekä terveydenhuollon kuitukankaiden myyntimäärät nousivat paremman kysynnän myötä.

Home and Personal -segmentin liikevaihto nousi 3,0 prosenttia 75,2 miljoonaan euroon (73,0 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat hinnankorotukset. Vuotta aiemmin liikevaihtoon vaikutti positiivisesti varautuminen H1N1 viruksen aiheuttamaan sikainfluenssaan, joka lisäsi hygieniatuotteiden myyntimääriä.  

Label and Processing -segmentin liikevaihto kasvoi 12,0 prosenttia 181,9 miljoonaan euroon (162,5 milj. euroa). Liikevaihtoa nostivat myyntihinnat, joita korotettiin kohonneiden raaka-ainekustannusten takia. Myyntimäärät sen sijaan laskivat asiakkaiden vähentäessään sesonkiluonteisesti varastojaan vuoden loppua kohden.

Liikevaihdon kehitys vuonna 2010

Ahlstromin tuotteiden kysyntä ja myyntimäärät nousivat vuoden 2010 aikana ja yhtiö mukautti tuotteidensa hintoja nopeasti kohonneiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Konsernin liikevaihto vuonna 2010 oli 1 894,2 miljoonaa euroa, mikä oli 18,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana (1 596,1 milj. euroa). Liikevaihdon muutokseen vaikuttivat vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla ensisijaisesti myyntimäärien kasvu kun taas toisella puoliskolla pääpaino oli hinnankorotuksilla.

Konsernin tonnimääräiset toimitukset nousivat 8,7 prosenttia edellisestä vuodesta kaikkien liiketoiminta-alueiden kasvattaessa toimituksiansa.  

Filtration (+23,2 %), Label and Processing (+21,0 %) ja Building and Energy (+20,2 %) -liiketoiminta-alueet kasvattivat liikevaihtoaan eniten. Myös vähemmän sykliset liiketoiminta-alueet Food and Medical (+14,4 %) ja Home and Personal (+9,7 %) kasvattivat liikevaihtoaan.  

 

TULOS JA KANNATTAVUUS

Taloudellinen tulos
Liiketoiminta-alueittain
10-12/
2010
10-12/
2009
Muutos,
milj. €
2010 2009     Muutos,   milj. €
Building and Energy            
Liikevoitto ilman      
Kertaluonteisia eriä
1,2 -2,5 3,6 1,3 -8,3 9,6
  Liikevoitto/-tappio 1,2 -4,5 5,7 1,3 -10,8 12,1
  Liikevoitto/-tappio, % 1,6 -8,1 - 0,5 -4,8 -
Filtration            
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
4,2 4,5 -0,3 27,8 16,2 11,6
  Liikevoitto/-tappio -20,7 -6,9 -13,8 3,1 3,7 -0,6
  Liikevoitto/-tappio, % -24,4 -9,7 - 0,9 1,4 -
Food and Medical            
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
3,9 6,7 -2,8 14,0 15,7 -1,7
  Liikevoitto/-tappio 2,1 1,7 0,4 13,0 9,4 3,6
  Liikevoitto/-tappio, % 2,3 2,2 - 3,7 3,0 -
Home and Personal            
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
2,0 3,9 -1,9 6,3 4,9 1,4
  Liikevoitto/-tappio 1,7 -18,3 20,0 6,1 -18,9 24,9
  Liikevoitto/-tappio, % 2,3 -25,0 - 2,1 -7,1 -
Label and Processing            
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
4,9 3,5 1,4 30,6 9,9 20,6
  Liikevoitto/-tappio 5,0 -0,9 5,8 32,2 3,3 28,9
  Liikevoitto/-tappio, % 2,7 -0,5 - 4,4 0,6 -
Muut toiminnot*
ja eliminoinnit
           
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
-1,1 3,5 4,6 5,8 1,4 -7,1
  Liikevoitto/-tappio 3,8 2,2 1,6 -2,0 -1,4 -0,6
Ahlstrom-konserni
yhteensä
           
Liikevoitto ilman      
  kertaluonteisia eriä
15,0 19,5 -4,5 74,2 39,8 34,5
  Liikevoitto/-tappio -7,0 -26,6 19,6 53,7      -14,6 68,3
  Liikevoitto/-tappio, % -1,5 -6,3 - 2,8 -0,9 -
  ROCE, % -2,5 -9,4 - 5,0 -1,1 -

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Tulos ja kannattavuus loka-joulukuussa 2010

Konsernin liiketappio oli 7,0 miljoonaa euroa (-26,6 milj. euroa). Lukuun sisältyi -22,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-46,2 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 15,0 miljoonaa euroa, kun se vuotta aikaisemmin oli 19,5 miljoonaa euroa. Vertailukauden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sisälsi noin 3,6 miljoonan euron tuoton liittyen eläkekulujen oikaisuun Yhdysvalloissa.

Merkittävimmät kertaluonteiset erät vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä olivat:

 • Muissa toiminnoissa Ahlstrom kirjasi 4,7 miljoonan euron myyntivoiton Altenkirchen GmbH:n myynnistä Saksassa 

 • Food and Medical -liiketoiminta-alue kirjasi 1,8 miljoonan euron kulun tuotantolinjan sulkemisesta Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa 

 • Filtration-liiketoiminta-alue kirjasi 18,4 miljoonan euron tappion Groesbeckin liiketoiminnon myynnistä ja 6,5 miljoonan euron tappion kolmen tuotantolinjan myynnistä Bethunessa, Yhdysvalloissa 

 •  

Vuoden 2009 neljännen neljänneksen merkittävimmät kertaluonteiset erät olivat Home and Personal -liiketoiminta-alueen 22,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus ja Filtrationin 7,3 miljoonan euron kulu Barcelonan paperikoneen sulkemisesta. Tämän lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alue kirjasi 3,4 miljoonan euron kertaluonteisen kulun Altenkirchenin tehtaan rakennemuutosohjelmasta.  

Uuteen toimintamalliin liittyvien kehitysohjelmien kustannukset ja edellisten vuosien investointiohjelman uusien tuotantolinjojen käynnistämisen ja kaupallistamisen haasteilla oli edelleen negatiivinen vaikutus kannattavuuteen neljännellä neljänneksellä. Liikevoittoon vaikuttivat positiivisesti vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat.

Ahlstrom nosti erityisesti erikoispaperien, suodatinmateriaalien sekä pyyhkimistuotteiden hintoja katsauskaudella, jotta raaka-aineiden, kuten kemikaalien, energian ja erikoissellujen, kohonneet kustannukset saatiin katettua.   

Building and Energy -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 1,2 miljoonaan euroon vertailujakson 2,5 miljoonan euron tappiosta toiminnan tehostamisen ja käyntiasteiden nousun tukemana. Vuonna 2008 Tverissä Venäjällä käynnistetyn tehtaan positiivinen kehitys jatkui kysynnän vahvistuessa paikallisilla markkinoilla. Italian Torinossa hybriditapettilinjaheikensi tulosta edelleen. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (-4,5 milj. euroa).

Filtration-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,2 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa). Tulosta rasittivat kohonneet raaka-ainekustannukset, etenkin erikoissellut ja kemikaalit. Uusista hinnankorotuksista on ilmoitettu vuodenvaihteessa. Tulokseen vaikuttivat positiivisesti korkeammat myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Liiketappio oli 20,7 miljoonaa euroa (-6,9 milj. euroa) johtuen kertaluonteisista tappioista liittyen liiketoimintojen myynteihin.

Food and Medical -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,9 miljoonaan euroa (6,7 milj. euroa). Tulokseen vaikutti epäsuotuisa tuotevalikoima. Tänä vuonna toimintansa aloittanut sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa rasitti edelleen tulosta, joskin sen käyntiaste nousi. Chirnsidessa Iso-Britanniassa sijaitsevan teepussimateriaalilinjan kaupallistaminen on edelleen kesken. Liikevoitto oli 2,1 miljoonaa euroa (1,7 milj. euroa).

Home and Personal -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 2,0 miljoonaan euroon (3,9 milj. euroa). Tulosta painoi Euroopassa heikentynyt pyyhkimistuotteiden kysyntä. Edellisvuoden tulosta kasvatti H1N1 viruksesta johtunut myyntimäärien tilapäinen lisäys. Tehokkaampi kulurakenne vaikutti tulokseen positiivisesti. Liikevoitto oli 1,7 miljoonaa euroa (-18,3 milj. euroa), jolloin tulosta rasittivat arvonalentumiskirjaukset.

Label and Processing -segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 4,9 miljoonaan euroon (3,5 milj. euroa) paremman kustannustehokkuuden ansiosta. Kannattavuutta heikensi alentunut kysyntä ja La Geren tehtaaseen liittyvät haasteet. Liikevoitto oli 5,0 miljoonaa euroa (-0,9 milj. euroa).

Markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat loka-joulukuussa 12,2 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 12,0 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat 5,4 miljoonaa euroa (6,4 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 4,5 miljoonaa euroa (4,9 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,5 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,4 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa).

Tappio ennen veroja oli 12,6 miljoonaa euroa (-33,4 milj. euroa).

Laskennalliset verotuotot olivat 5,8 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa).

Kauden tappio oli 6,8 miljoonaa euroa (-27,9 milj. euroa). Tappio/osake oli 0,18 euroa (-0,61 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -2,5 % (-9,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -3,9 % (-17,1 %).

Tulos ja kannattavuus vuonna 2010

Konsernin liikevoitto oli 53,7 miljoonaa euroa (liiketappio 14,6 milj. euroa). Liiketulokseen sisältyi -20,5 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (-54,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 74,2 miljoonaa euroa, ollen vertailukautta (39,8 milj. euroa) korkeampi. Liikevoittoa nostivat erityisesti nousseet myyntimäärät sekä tehokkaampi kustannusrakenne. Katsauskauden liikevoittoon ilman kertaluonteisia eriä sisältyi 6,3 miljoonan euron tuotto hiilidioksidin päästöoikeuksien myynnistä (3,9 milj. euroa).

Yhtiön vuosien 2007 ja 2008 investointiohjelmaan kuuluneet Chirnsiden teepussilinja, La Gere, Torinon hybriditapettilinja ja Mundra rasittivat vuoden 2010 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä noin 19 miljoonaa euroa.  

Vuosien 2010 että 2009 merkittävimmät kertaluonteiset erät on mainittu kohdassa "Tulos ja kannattavuus 2010".

Parantuneen kysynnän ja myyntimäärien ansiosta markkinatilanteesta johtuneet tuotantoseisokit olivat vuonna 2010 10,4 prosenttia, kun ne vuotta aiemmin olivat 18,2 prosenttia.

Nettorahoituskulut olivat 26,8 miljoonaa euroa (26,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 21,4 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,2 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa tappioita) sekä muita rahoituskuluja 5,5 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa).

Voitto ennen veroja oli 25,5 miljoonaa euroa (-40,1 milj. euroa).

Tuloverot olivat 7,6 miljoonaa euroa (laskennalliset verotuotot 7,1 milj. euroa).

Kauden voitto oli 17,9 miljoonaa euroa (-32,9 milj. euroa). Tulos/osake oli 0,26 euroa (-0,72 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 5,0 % (-1,1 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) 2,6 % (-5,0 %).

RAHOITUS

Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2010 oli 167,5 miljoonaa euroa (209,6 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 118,8 miljoonaa (143,3 milj. euroa).  

Operatiivinen käyttöpääoma on ollut erityisen huomion kohteena vuoden 2009 alusta alkaen. Vuoden 2010 aikana operatiivinen käyttöpääoma laski 50,4 miljoonaa euroa 194,3 miljoonaan euroon ja kiertonopeus laski 16 päivää ollen 37 päivää vuoden 2010 lopussa.

Yhtiön korolliset nettovelat vähenivät 65,8 miljoonaa euroa vuoden 2009 lopusta 330,1 miljoonaan euroon (31.12.2009: 395,9 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat olivat 354,7 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 26 kuukautta ja pääomilla painotettu keskikorko 4,37 %. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 37 kuukautta.

Ahlstrom laski marraskuussa liikkeeseen viisivuotisen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan pidentääkseen lainasalkkunsa maturiteettia ja osana vuonna 2012 erääntyvän 200 miljoonan euron luottolimiitin uudelleen rahoitusta. Joulukuussa yhtiö solmi lisäksi 45 miljoonan euron seitsenvuotisen tuotekehityslainajärjestelyn Euroopan Investointipankin kanssa.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Kauden lopussa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolimiitit ja konsernitililimiitit oli yhteensä 382,1 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolimiittejä yhteensä 169,1 miljoonan euron arvosta.

Velkaantumisaste laski 46,9 prosenttiin (31.12.2009: 57,7 %). Omavaraisuusaste oli 45,6 % (31.12.2009: 44,8 %).

INVESTOINNIT

Yhtiön investoinnit vuonna 2010 ilman yritysostoja olivat 51,1 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa).

Ahlstrom saattoi syyskuussa päätökseen Shandong Puri Filter & Paper Products Ltd:n osakekannan oston Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 21,1 miljoonaa euroa. Yritys valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan itärannikolla.

Ahlstrom ilmoitti lokakuussa perustavansa yhteisyrityksen Kiinaan Longkou Yulong Paper Co:n kanssa ja rakentavansa tehtaan, joka valmistaa sterilointikääreissä käytettäviä papereita terveydenhuoltoalalle sekä maalarinteipeissä käytettäviä papereita rakennusteollisuudelle Aasian markkinoilla. Ahlstromilla on 60 % omistusosuus yhteisyrityksessä ja Yulong Paperilla 40 % osuus. Investoinnin kokonaisarvo on noin 21,9 miljoonaa euroa, josta Ahlstrom investoi 13,1 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä 2012.

Joulukuussa Ahlstrom ilmoitti investoivansa 17,5 miljoonaa euroa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien lisäkapasiteettiin Torinon tehtaallaan Italiassa.

Ahlstromin uusi sairaalakuitukankaita valmistava tehdas Intian Mundrassa vihittiin käyttöön vuoden 2010 toukokuussa. Investoinnin suuruus oli noin 42 miljoonaa euroa.

UUDET LIIKETOIMINTA-ALUEET JA TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Osana 10.5.2010 ilmoitettua organisaatiouudistusta yhtiö jakoi toimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen 1.7.2010 alkaen. Uusi rakenne tukee yhtiön strategiaa, joka perustuu kahteen liiketoimintaklusteriin, lisäarvoa tuottavaan ja toiminnan tehokkuuteen perustuvaan klusteriin.

Uudet liiketoiminta-alueet ovat:

 • Building and Energy  

 • Filtration 

 • Food and Medical 

 • Home and Personal 

 • Label and Processing 

 

Liiketoiminta-alueista Building and Energy, Filtration ja Food and Medical kuuluvat lisäarvoa tuottavaan klusteriin, ja Home and Personal sekä Label and Processing toimintojen tehokkuuteen perustuvaan klusteriin.

Taloudellisessa raportoinnissa nämä viisi liiketoiminta-aluetta muodostavat Ahlstromin raportointisegmentit, ja aikaisemmista Fiber Composites- ja Specialty Papers -segmenteistä luovuttiin.

MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ

William Casey nimitettiin 8.2.2010 alkaen Ahlstromin silloisen Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Casey on 1.7.2010 alkaen johtanut Ahlstromin Food and Medical -liiketoiminta-aluetta.

 

Organisaatiomuutoksen yhteydessä konsernin johtoryhmässä tehtiin seuraavat muutokset 1.7.2010 alkaen.

 

Erikoispaperiliiketoiminta-alueet yhdistettiin ja Patrick Jeambar nimitettiin uuden Label and Processing -liiketoiminta-alueen johtajaksi. Daniele Borlatto otti uuden roolin irroke- ja etikettipaperiliiketoiminnan sekä liiketoiminta-alueen toimitusketjun johtajana ja raportoi Patrick Jeambarille. Gustav Adlercreutz toimii lakiasioiden johtajana ja raportoi talousjohtaja Seppo Parville.

Varatoimitusjohtaja Risto Anttonen jäi eläkkeelle vuoden 2010 lopussa. Anttonen vastasi liiketoiminnan kehittämisestä ja hänen työtehtävänsä siirtyivät muille johtoryhmän jäsenille.

Talousjohtaja Seppo Parvi nimitettiin 1.1.2011 alkaen toimitusjohtajan sijaiseksi. Parvi jatkaa talousjohtajan tehtävässään ja johtoryhmän jäsenenä kuten aikaisemminkin.

Ahlstromin johtoryhmä 31.12.2010:

Jan Lång, toimitusjohtaja
Paula Aarnio, johtaja, henkilöstö ja yritysvastuu
Jean-Marie Becker, johtaja, Home and Personal
Tommi Björnman, johtaja, Filtration
William Casey, johtaja, Food and Medical
Claudio Ermondi, johtaja, tuotekehitys ja teknologia
Patrick Jeambar, johtaja, Label and Processing
Seppo Parvi, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen 1.1.2011 alkaen
Laura Raitio, johtaja, Building and Energy
Rami Raulas, myynti- ja markkinointijohtaja

UUDEN TOIMINTAMALLIN TOTEUTTAMINEN

Organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.7.2010 aloitettiin uuden toimintamallin jalkauttaminen. Vahvistamalla ja yhtenäistämällä globaaleja prosesseja on tarkoitus luoda asiakaslähtöisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa. Katsauskauden aikana Ahlstrom aloitti toiminnan kehittämisohjelmia kuten integroitu liiketoiminnan suunnittelu ja ryhtyi toteuttamaan "Our Way" nimistä projektia, jossa pyritään yhtenäistämään prosesseja esimerkiksi asiakaspalvelun parantamiseksi. Yhtiö uudisti myös arvonsa luodakseen yhtenäisemmän ja vahvemman yrityskulttuurin.

Ahlstrom käyttää kaikkiaan noin 12 miljoonaa euroa alkaneen vuoden aikana toiminnankehittämisprojekteihin, joiden tavoitteena on yhtenäistää globaaleja prosesseja, sekä merkittäviin koulutusohjelmiin.

TEHOSTAMISOHJELMAT

Ahlstrom ilmoitti marraskuussa sulkevansa vesineulatun kuitukangastuotantolinjan Chirnsiden tehtaalla Iso-Britanniassa vuoden 2011 maaliskuun loppuun mennessä. Linja numero 23 on ollut vajaakäytössä eikä sen kannattavuus ole noussut tyydyttävälle tasolle. Ahlstrom kirjasi 1,8 miljoonan euron kertaluonteisen tappion sulkemisesta.

Viime vuonna aloitettu tuotannon materiaalihukan vähentämisprojekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on vähentää tuotantohukan määrää 15 prosentilla, joka vastaa noin 20 miljoonan euron vuotuisia säästöjä vuodesta 2012 alkaen. Vuoden 2010 lopussa projekti oli aloitettu 11 tehtaassa ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tuotantoyksiköihin tämän vuoden loppuun mennessä.

Vuonna 2009 aloitettu 55 miljoonan euron toiminnan tehostamisohjelma saatettiin onnistuneesti loppuun vuoden 2010 aikana.  

Vuonna 2009 käynnistetty operatiivisen käyttöpääoman tehostamisprojekti vietiin päätökseen. Katsauskauden lopussa operatiivinen käyttöpääoma oli 154,7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2008 lopussa ennen tehostamisprojektin aloittamista ylittäen selvästi ohjelmalle asetetun 100 miljoonan euron tavoitteen.

HENKILÖSTÖ

Vuonna 2010 Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 823 henkeä1[1] (5 993) ja kauden lopussa 5 688 henkeä (5 841).

Henkilöstön määrää ovat lisänneet mm. yritysosto Kiinassa sekä uuden henkilöstön palkkaaminen Intiassa ja Kiinassa. Henkilöstöä ovat vähentäneet ilmoitetut yritysmyynnit. Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä noin 650 henkilön vähennykseen vuosien 2009 ja 2010 aikana.

Eniten työntekijöitä vuoden lopussa oli Yhdysvalloissa (22,4 %), Ranskassa (21,4 %), Italiassa (12,5 %), Suomessa (10,6 %), Brasiliassa (7,2 %) ja Saksassa (6,7 %).

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2010. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa: tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2010

Ahlstrom käynnisti sisäisen selvityksen menettelytavoista Intiassa

Ahlstrom käynnisti 13.10.2010 sisäisen selvityksen liittyen yhtiön edustajan menettelytapoihin Intian Mundran tehtaalla. Selvitys koski herännyttä epäilyä kyseenalaisista tavoista hoitaa viranomaissuhteita ja sen teki yhtiöön nähden ulkopuolinen taho, KPMG. Yhtiön edustajan toiminnassa viranomaisasiointiin liittyen ei ilmennyt laittomuuksia.

Ahlstrom on päättänyt edelleen tarkentaa ja kehittää eettistä ohjeistustaan mm. raportoinnin ja dokumentaation osalta asioitaessa viranomaisten ja muiden ulkopuolisten tahojen kanssa. Lisäksi johdon ja henkilöstön valmennusta eettisistä ohjeista lisätään erityisesti kehittyvillä markkinoilla. Ahlstromilla on tiukat eettiset periaatteet, joiden noudattamisesta kyseisessä tapauksessa haluttiin selvityksellä saada varmuus.

Täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Ahlstromin hallitus hyväksyi 26.10.2010 täsmennetyt pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka tukevat yhtiön kannattavan kasvun strategiaa. Sijoitetun pääoman tuoton ja velkaantumisasteen tavoitteet pidetään ennallaan, ja lisäksi Ahlstrom tavoittelee vähintään 5 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua vertailukelpoisin valuuttakurssein, yritysostot mukaan lukien.

Sijoitetun pääoman tavoite yli suhdannevaihtelujen on vähintään 13 prosenttia ja tavoitteena on saavuttaa se vuoteen 2012 mennessä. Nykyisellä taserakenteella tarvitaan vähintään 7 prosentin liikevoitto tavoitteeseen pääsemiseksi. Velkaantumisastetavoite on 50-80 prosenttia.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Hallitus hyväksyi 15.12.2010 pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän osana palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa. Ohjelma suunnataan yhteensä enintään 50 henkilölle ansaintajaksoa kohden mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muut avainhenkilöt.

Ohjelman pituus on viisi vuotta sisältäen kolme ansaintajaksoa 2011-2012, 2012-2014 sekä 2013-2015. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita, sekä rahana maksettavan osuuden kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot, mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettamat tavoitteet sijoitetun pääoman tuotosta ja tuloksesta per osake saavutetaan. Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan noin 1 000 000 yhtiön osaketta.

Yritysmyynnit

Ahlstrom ilmoitti 3.12.2010 luopuvansa tiiviste- ja suojapaperien valmistuksesta myymällä Ahlstrom Altenkirchen GmbH:n osakekannan Interface Solutions -yhtiölle, joka on osa Yhdysvaltalaista Susquehanna Capital nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kaupan arvo oli 6,6 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 4,7 miljoonan euron kertaluonteisen voiton.

Ahlstrom ilmoitti 7.12.2010 luopuvansa pölynsuodatinmateriaalien valmistuksesta myymällä Wuxin tehtaan Kiinasssa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Kaupan arvo oli yhteensä 5,2 milj. euroa. Bethunen osalta kauppa toteutui joulukuussa 2010 ja Wuxin osalta kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä. Bethunen osalta Ahlstrom kirjasi yhteensä 6,5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.

Ahlstrom ilmoitti 16.12.2010 luopuvansa ilmansuodatinmateriaalien valmistuksesta lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaiteteollisuudelle myymällä Groesbeckin tehtaan Yhdysvalloissa pääomasijoittaja Empire Investment Holdingsin hallinnoimalle Polyester Fibers -yhtiölle. Kaupan arvo oli 4,5 milj. euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Vuonna 2010 vaihdettiin kaikkiaan 7,74 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 96,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 9,31 euroa ja ylin 17,00 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 30.12.2010 hintaan 14,84 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 686,0 miljoonaa euroa, ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita.

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,48 euroa (31.12.2009: 12,98 euroa).

Yhtiö sai Erkki Etolalta 21.5.2010 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Etolan omistusosuus on 20.5.2010 noussut yli 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Ahlstrom sai Vilha Intressenter Ab:lta 30.9.2010 päivätyn, arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen kyseisen osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta. Ilmoituksen mukaan Vilha Intressenterin omistusosuus on 29.9.2010 laskenut alle 5 prosenttiin (1/20) Ahlstrom Oyj:n osakkeista ja äänioikeuksista.

Omien osakkeiden hankinta

Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2009 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin 10.2.2010 ja saatiin päätökseen 16.3.2010. Keskihinta oli 11,68 euroa.

Hallitus käytti katsauskauden aikana varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeita hankittiin 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 prosenttia Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden osto pienensi yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa. Ostot aloitettiin 3.11.2010 ja saatiin päätökseen 13.2.2010. Keskihinta oli 14,62 euroa.

Yhtiön hallussa on yhteensä 150,000 kappaletta omia osakkeita. Ne hankittiin yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

Johdon osakeomistusjärjestelmä

Elokuussa 2010 aloitetun osakeomistusjärjestelmän myötä toimitusjohtaja sekä joukko johtoryhmän jäseniä sijoittivat huomattavan määrän omia varojaan Ahlstromin osakkeisiin Ahlcorp Oy -nimisen omistusyhtiön kautta. Paikallisen lainsäädännön vuoksi johtoryhmän yhdysvaltalainen jäsen William Casey teki sijoituksensa suoraan Ahlstromin osakkeisiin. Järjestelmään osallistuvat johtoryhmän jäsenet rahoittavat sijoituksensa henkilökohtaisesti sekä Ahlstrom Oyj:n Ahlcorp Oy:lle ja William Caseylle myöntämin lainoin. Ahlstrom Oyj:n myöntämät lainat ovat korollisia ja niiden yhteismäärä on enintään 3 920 000 euroa. Ahlcorp Oy ja William Casey voivat ostaa järjestelmän puitteissa Ahlstromin osakkeita yhteensä enintään 4 900 000 euron arvosta. Osakkeiden hankinta saatettiin loppuun katsauskauden aikana ja sen lopussa Ahlcorp Oy:llä ja William Caseyllä oli yhteensä 329 929 Ahlstromin osaketta.  

Järjestelmä mahdollistaa osallistujille merkittävän osakeomistuksen yhtiössä. Järjestelmä yhdistää yhtiön sekä sen johdon edut ja tukee Ahlstromin strategisten tavoitteiden toteuttamista. Osallistujat kantavat itse henkilökohtaisten sijoitustensa omistajariskin.

Ahlcorp Oy:llä on 296 311 osaketta, jotka on esitetty konsernin omien osakkeiden hankintana. Hankinnat alensivat konsernin omaa pääomaa 4,4 miljoonalla eurolla.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Ahlstromin kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja valmistava Louveiran-tehdas Brasiliassa kärsi tulvavahingoista ukkosmyrskyn iskettyä alueelle tammikuussa. Kukaan Ahlstromin työntekijöistä tai muista henkilöistä tehdasalueella ei loukkaantunut. Tehdas käynnistettiin osittain uudelleen tammikuun lopulla. Vakuutukset kattavat pääosin vahingosta aiheutuvat taloudelliset menetykset.

OSINKOPOLITIIKKA JA EHDOTUS VOITONJAOSTA

Ahlstrom pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta käyttäen kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten vähentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2010 olevat jakokelpoiset varat olivat 650 191 838,64 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2011 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2010 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina ehdotuksen mukaisesti voidaan jakaa enintään 41 070 135,04 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 11.4.2011.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 100 000,00 euroa.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Useimpien Ahlstromin valmistamien materiaalien kysynnän uskotaan nousevan kuluvana vuonna maailman talouden kasvun vetämänä, joskin kasvuvauhti tulee tasoittumaan viime vuodesta. Tehokkaampi kulurakenne ja toiminnan jatkuva kehittäminen tukevat yhtiön taloudellista tulosta.

Ahlstrom arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan noin 1,920-2,080 miljoonaa euroa. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 90-110 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 Ahlstromin liikevaihto oli 1 894,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 74,2 miljoonaa euroa.

Myyntihintojen korotuksia jatketaan viimeaikaisten raaka-ainekustannusten nousun kattamiseksi. Myös mahdolliset tulevat raaka-ainehintojen nousut pyritään kattamaan hinnankorotusten avulla.

Vuonna 2011 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 105 miljoonaa euroa (51,1 milj. euroa vuonna 2010). Luku sisältää jo ilmoitettuja investointeja kuten suodatinmateriaalituotannon lisääminen Italiassa ja tehdasinvestointi yhteisyrityksen kanssa Kiinassa.

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

Maailmantaloudessa on viime aikoina vahvistunut trendi, jossa Aasian ja muiden kehittyvien talousalueiden vahva kasvu jatkuu. Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa kehitys sen sijaan vaihtelee eri alueiden välillä suurestikin.

Euroopassa talouskasvua ja sitä kautta Ahlstromin valmistamien tuotteiden kysyntää voivat hidastaa velkakriisistä johtuvat julkisten menojen leikkaukset ja verojen korotukset sekä Yhdysvalloissa korkeana pysyvä työttömyys. Mikäli talouskasvu hidastuu ennakoitua nopeammin, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen nostamisen epäonnistumisesta tai jopa niiden laskemisesta kasvaa.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Kemikaalien hintojen oletetaan jatkavan nousuaan tämän vuoden alussa tarjonnan riittämättömyyden takia. Synteettisten kuitujen hintakehitystä on tällä hetkellä vaikea arvioida.

Mikäli raaka-ainehinnat pysyvät korkeina tai jatkavat yhä nousuaan, eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, vuoden 2010 aikana saavutetun paremman kannattavuuden ylläpitäminen voi vaarantua.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2009. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön internetsivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 1.2.2011

Ahlstrom Oyj
Hallitus

 

LISÄTIETOJA

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2010 tuloksesta analyytikoille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 1.2.2011 klo 14.30. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi tänään 1.2.2011 klo 17.00 toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon (09) 2319 4250 Suomessa tai +44 (0)20 7806 1953 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 7880049.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla1.2.2011 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2010. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2010.

 

AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2011

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2011 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta Torstaina 28.4. 1-28.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta Keskiviikkona 10.8. 1.7.-10.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta Maanantaina 24.10. 1-24.10.

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Vuosikertomus vuodelta 2010 ilmestyy viikolla 11.

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.3.2011 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 600 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2010. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.

LIITE

Konsernitilinpäätös

LIITE

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009
         
Liikevaihto 481,4 420,5 1 894,2 1 596,1
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -425,6 -378,1 -1 647,7 -1 421,5
Bruttokate 55,8 42,4 246,5 174,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,5 -13,2 -52,6 -49,6
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,4 -5,7 -20,3 -21,6
Hallinnon kulut -28,4 -22,3 -108,8 -95,0
Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 5,3 17,1 13,4
Liiketoiminnan muut kulut -24,6 -33,0 -28,1 -36,3
Liikevoitto / -tappio -7,0 -26,6 53,7 -14,6
Rahoitustuotot ja -kulut -5,4 -6,4 -26,8 -26,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,4 -1,4 0,7
Voitto / tappio ennen veroja -12,6 -33,4 25,5 -40,1
Tuloverot 5,8 5,5 -7,6 7,1
Tilikauden voitto / tappio -6,8 -27,9 17,9 -32,9
Jakautuminen        
Emoyrityksen omistajille -6,8 -27,9 17,9 -32,9
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -
Osakekohtainen tulos, euroa        
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * -0,18 -0,61 0,26 -0,72

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

LAAJA TULOSLASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009
           
Tilikauden voitto / tappio -6,8 -27,9 17,9 -32,9
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen        
Muuntoerot 12,9 10,1 39,2 32,5
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
- -0,9 -2,8 -1,0
Rahavirran suojaukset 1,2 0,4 0,8 0,4
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen 14,2 9,7 37,3 31,8
Tilikauden laaja tulos yhteensä 7,4 -18,3 55,2 -1,1
Jakautuminen        
Emoyrityksen omistajille 7,4 -18,3 55,2 -1,1
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - -

 

 

TASE 31.12. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009
       
VARAT    
Pitkäaikaiset varat    
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 704,9 717,6
Liikearvo 156,2 151,3
Muut aineettomat hyödykkeet 49,5 52,1
Osuudet osakkuusyrityksissä 10,7 12,1
Muut sijoitukset 0,4 0,2
Muut saamiset 35,8 23,0
Laskennalliset verosaamiset 54,9 54,5
Pitkäaikaiset varat yhteensä 1 012,4 1 010,8
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 198,0 175,9
Myyntisaamiset ja muut saamiset 305,8 319,9
Tuloverosaamiset 2,4 3,7
Muut sijoitukset - -
Rahavarat 24,6 19,9
Lyhytaikaiset varat yhteensä 530,8 519,4
Varat yhteensä 1 543,2 1 530,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT    
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 623,0 605,6
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 0,9 -
Oma pääoma yhteensä 703,8 685,6
Pitkäaikaiset velat    
Korolliset velat 261,7 235,1
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 76,2 78,2
Varaukset 3,1 5,0
Muut velat 4,4 0,4
Laskennalliset verovelat 27,7 23,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 373,1 342,5
Lyhytaikaiset velat    
Korolliset velat 93,0 180,7
Ostovelat ja muut velat 361,1 305,1
Tuloverovelat 4,4 3,7
Varaukset 7,8 12,7
Lyhytaikaiset velat yhteensä 466,2 502,1
Velat yhteensä 839,3 844,6
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 543,2 1 530,2

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1) Osakepääoma       
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina       
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma 1.1.2009 70,0 209,3 8,3 -1,2 -49,1 - 390,9 628,1 0,0 - 628,1
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - -32,9 -32,9 - - -32,9
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
                     
    Muuntoerot - - - - 32,5 - - 32,5 - - 32,5
    Ulkomaisiin yksiköihin
   tehtyjen nettosijoitusten
   suojaukset
- - - - -1,0 - - -1,0 - - -1,0
    Rahavirtojen suojaukset - - - 0,4 - - - 0,4 - - 0,4
Osingonjako ja muu - - - - - - -21,0 -21,0 - - -21,0
Oman pääoman ehtoinen
laina
- - - - - - -0,5 -0,5 - 80,0 79,5
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - - - - - -
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - -0,0 - -0,0
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,1 0,1 - - 0,1
Oma pääoma 31.12.2009 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
                        
Oma pääoma 1.1.2010 70,0 209,3 8,3 -0,8 -17,7 - 336,6 605,6 - 80,0 685,6
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 17,9 17,9 - - 17,9
Muut laajan tuloksen erät,
verojen jälkeen
                     
    Muuntoerot - - - - 39,2 - - 39,2 - - 39,2
    Ulkomaisiin yksiköihin
   tehtyjen nettosijoitusten
   suojaukset
- - - - -2,8 - - -2,8 - - -2,8
    Rahavirtojen suojaukset - - - 0,8 - - - 0,8 - - 0,8
Osingonjako ja muu - - - - - - -26,2 -26,2 - - -26,2
Oman pääoman ehtoinen
laina
- - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen
lainan korot
- - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - -2,0 - -2,0 - - -2,0
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - -4,4 - -4,4 0,9 - -3,5
Muutos määräysvallattomien
omistajien osuuksissa
- - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,3 0,3 - - 0,3
Oma pääoma 31.12.2010 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8

 

RAHAVIRTALASKELMA Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009
         
Liiketoiminnan rahavirta        
Tilikauden voitto / tappio -6,8 -27,9 17,9 -32,9
Oikaisut yhteensä 31,6 53,4 145,2 146,3
Nettokäyttöpääoman muutokset 12,6 34,2 69,2 129,3
Varausten muutos 0,8 1,8 -4,9 -5,3
Rahoituserät -12,9 -12,4 -53,2 -28,2
Maksetut / saadut tuloverot -2,4 -0,5 -6,8 0,4
Liiketoiminnan nettorahavirta 22,8 48,6 167,5 209,6
         
Investointien rahavirta        
Konserniyritysten hankinta - - -11,2 -0,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -19,6 -11,8 -48,7 -69,8
Muut investointitoiminnot 11,2 0,3 11,3 3,5
Investointien nettorahavirta -8,3 -11,5 -48,7 -66,3
         
Rahoituksen rahavirta        
Maksetut osingot ja muut -0,2 - -25,9 -21,0
Omien osakkeiden lunastukset -1,1 - -2,0 -
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset sijoitukset
Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin
-1,6 - -3,5 -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut - 80,0 - 80,0
Oman pääoman ehtoisen lainan korot -7,6 - -7,6 -
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset -24,7 -133,9 -76,9 -242,6
Rahoituksen nettorahavirta -35,2 -53,9 -115,8 -183,6
         
Rahavarojen muutos -20,7 -16,8 2,9 -40,2
         
Rahavarat tilikauden alussa 44,5 36,2 19,9 58,2
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,8 0,5 1,7 2,0
Rahavarat tilikauden lopussa 24,6 19,9 24,6 19,9

 

 

TUNNUSLUVUT Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009
         
Henkilöstökulut -90,3 -90,7 -350,0 -337,8
Poistot -26,5 -30,2 -104,8 -106,7
Arvonalentumiset -0,0 -31,2 -0,2 -31,1
         
Liikevoitto, % -1,5 -6,3 2,8 -0,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,5 -9,4 5,0 -1,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -3,9 -17,1 2,6 -5,0
         
Korolliset nettovelat, milj. euroa 330,1 395,9 330,1 395,9
Omavaraisuusaste, % 45,6 44,8 45,6 44,8
Velkaantumisaste, % 46,9 57,7 46,9 57,7
         
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,18 -0,61 0,26 -0,72
Oma pääoma/osake, euroa 13,48 12,98 13,48 12,98
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 305 46 671 46 514 46 671
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 46 224 46 671 46 224 46 671
         
Investoinnit, milj. euroa 22,4 10,0 51,1 63,8
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 1 058,5 1 101,5 1 058,5 1 101,5
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 884 5 855 5 823 5 993

 

LAATIMISPERIAATTEET

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2009 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden sekä alla olevien muutosten mukaisesti.

Muutokset laatimisperiaatteissa

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2010 alkaen:

- IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (uudistettu)
Uudistettu standardi eroaa aikaisemmasta mm. seuraavilta osin:
Ehdollinen kauppahinta arvostetaan käypään arvoon hankinta-ajankohtana ja kauppahinnan myöhemmät muutokset kirjataan tulosvaikutteisesti.
Liiketoiminnon hankintaan liittyvät menot kirjataan tulosvaikutteisesti.       
Määräysvallattomien omistajien osuudet arvostetaan hankintakohtaisesti joko käypään arvoon tai määrään, joka vastaa määräysvallattomien omistajien osuutta hankitun kohteen nettovarallisuudesta.

- IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (uudistettu)
Muutos koskee konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten ja vähennysten käsittelyä.

- IFRS standardien vuosittaiset muutokset 2009
Muutosten vaikutukset vaihtelevat standardeittain, mutta muutokset eivät ole olleet merkittäviä konsernitilinpäätöksen kannalta.

Alla mainituilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2010, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.       

- IAS 39 Rahoitusinstrumentit: Kirjaaminen ja arvostaminen (muutos) - Suojauskohteiksi hyväksyttävät erät
- IFRIC 12 Palvelutoimilupajärjestelyt
- FRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset
- IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset
- IFRIC 17 Muiden kuin käteisvarojen jakaminen omistajille
- IFRIC 18 Omaisuuserien siirrot asiakkailta

Toimintokohtainen tuloslaskelma

Konsernin tuloslaskelman esitystapa on muutettu vuoden 2010 alussa kululajikohtaisesta toimintokohtaiseksi ja vertailukausien luvut on muutettu vastaamaan uutta esitystapaa.

Uudistettu organisaatio ja toimintamalli

Konserni julkisti toukokuussa 2010 uudistetun organisaation ja toimintamallin. Ahlstrom organisoi liiketoimintansa viiteen liiketoiminta-alueeseen, jotka muodostavat uudet raportointisegmentit taloudellisessa raportoinnissa. Uudet raportointisegmentit ovat Building and Energy, Filtration, Food and Medical, Home and Personal ja Label and Processing.

Muutokset tulivat voimaan 1.7.2010. Uuden segmenttijaon mukaiset vertailutiedot vuodelta 2009 ja vuoden 2010 kahdelta ensimmäiseltä neljännekseltä julkaistiin 28.9.2010.

 

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009
Building and Energy 72,2 56,1 268,9 223,7
Filtration 84,9 71,0 339,8 275,8
Food and Medical 92,3 78,5 354,7 310,2
Home and Personal 75,2 73,0 290,8 265,1
Label and Processing 181,9 162,5 724,3 598,5
Muut toiminnot 11,6 10,9 44,4 37,7
Sisäinen myynti -36,7 -31,6 -128,8 -114,8
Liikevaihto 481,4 420,5 1 894,2 1 596,1
 
Building and Energy 3,2 4,4 14,3 13,5
Filtration 2,2 2,5 7,3 6,8
Food and Medical 11,5 7,1 34,5 30,6
Home and Personal 7,4 5,5 24,4 19,4
Label and Processing 7,8 7,1 30,5 29,0
Muut toiminnot 4,7 4,8 17,7 15,6
Sisäinen myynti 36,7 31,6 128,8 114,8
 
Building and Energy 1,2 -4,5 1,3 -10,8
Filtration -20,7 -6,9 3,1 3,7
Food and Medical 2,1 1,7 13,0 9,4
Home and Personal 1,7 -18,3 6,1 -18,9
Label and Processing 5,0 -0,9 32,2 3,3
Muut toiminnot 3,8 2,3 -2,0 -1,4
Eliminoinnit 0,0 -0,0 0,1 0,0
Liikevoitto / -tappio -7,0 -26,6 53,7 -14,6
 
Building and Energy 147,7 158,6 147,7 158,6
Filtration 166,1 172,5 166,1 172,5
Food and Medical 213,0 203,5 213,0 203,5
Home and Personal 190,1 197,9 190,1 197,9
Label and Processing 277,9 313,2 277,9 313,2
Muut toiminnot -1,1 -2,1 -1,1 -2,1
Eliminoinnit -0,3 -0,4 -0,3 -0,4
Nettovarat yhteensä 993,3 1 043,2 993,3 1 043,2
 
Building and Energy 3,3 1,6 6,0 24,8
Filtration 3,6 0,5 6,8 3,3
Food and Medical 3,1 4,0 13,0 23,7
Home and Personal 2,2 0,5 3,8 2,5
Label and Processing 9,0 3,1 19,4 8,9
Muut toiminnot 1,3 0,2 2,1 0,7
Investoinnit yhteensä 22,4 9,9 51,1 63,8
 
Building and Energy -4,6 -4,4 -18,1 -18,0
Filtration -4,8 -5,3 -19,1 -20,8
Food and Medical -5,4 -9,0 -20,2 -21,4
Home and Personal -4,1 -3,6 -16,6 -15,1
Label and Processing -7,2 -7,2 -28,4 -28,9
Muut toiminnot -0,6 -0,6 -2,3 -2,4
Poistot yhteensä -26,5 -30,2 -104,8 -106,7
 
Building and Energy - - - -
Filtration - -8,7 - -8,7
Food and Medical - - - -
Home and Personal - -22,5 -0,0 -22,5
Label and Processing -0,0 -0,0 -0,1 0,1
Muut toiminnot - - - -
Alaskirjaukset yhteensä -0,0 -31,2 -0,2 -31,1
 
Building and Energy - -2,1 - -2,5
Filtration -24,9 -11,4 -24,7 -12,5
Food and Medical -1,8 -5,0 -1,0 -6,3
Home and Personal -0,3 -22,1 -0,3 -23,8
Label and Processing 0,1 -4,4 1,6 -6,6
Muut toiminnot 5,0 -1,3 3,8 -2,7
Kertaluonteiset erät yhteensä -22,0 -46,2 -20,5 -54,3
 
Building and Energy 31,8 26,9 121,1 107,8
Filtration 28,5 26,7 115,1 99,2
Food and Medical 32,1 30,0 125,4 115,8
Home and Personal 26,5 28,5 104,1 102,7
Label and Processing 143,3 153,3 601,0 559,8
Muut toiminnot 2,0 2,2 8,2 7,7
Eliminoinnit -16,8 -16,6 -63,0 -61,9
Myyntitonnit yhteensä, tuhatta tonnia 247,4 251,0 1 011,9 931,0

 

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN
ALUEEN MUKAAN
Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009 2010 2009
           
Eurooppa 247,2 221,9 987,3 846,3
Pohjois-Amerikka 118,1 102,1 455,9 410,1
Etelä-Amerikka 54,0 48,8 214,1 174,9
Aasian ja Tyynenmeren alue 51,7 39,7 197,5 134,2
Muu maailma 10,4 8,1 39,4 30,7
Liikevaihto 481,4 420,5 1 894,2 1 596,1

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN    
MUUTOKSET Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009
       
Kirjanpitoarvo 1.1. 717,6 745,7
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä 12,2 -
Lisäykset 49,9 63,6
Vähennykset -10,2 -1,0
Poistot ja arvonalentumiset -99,2 -106,9
Kurssierot ja muut muutokset 34,6 16,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 704,9 717,6

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Q1-Q4 Q1-Q4
Milj. euroa 2010 2009
       
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat    
Myyntituotot ja korkotuotot 0,5 0,5
Tavaroiden ja palveluiden ostot -2,8 -2,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,1 0,0
Ostovelat ja muut velat 0,2 0,2

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET 31.12. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009
       
Lyhytaikainen osa 7,1 6,6
Pitkäaikainen osa 20,3 20,4
Yhteensä 27,4 27,0

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET 31.12. 31.12.
Milj. euroa 2010 2009
       
Kiinnitykset 73,0 73,0
Pantit 0,2 0,3
Vastuut    
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 19,8 19,6
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset - 2,1
Hankintasitoumukset 3,6 10,2
Muut vastuusitoumukset   2,6 3,6

 

YRITYSHANKINNAT 2010

Syyskuussa 2010 Ahlstrom hankki kiinalaisen Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin osakekannan Purico Groupilta. Velaton kauppahinta oli 21,1 miljoonaa euroa. Shandong Puri Filter & Paper Products Limited valmistaa suodatinmateriaaleja kuljetusteollisuudelle tehtaallaan Binzhoussa, Shandongin maakunnassa Kiinan koillisosassa.       

Shandong Puri Filter & Paper Products Limited on yhdistelty konsernin lukuihin 13.9.2010 lähtien osana Ahlstromin Filtration -segmenttiä. Mikäli yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2010, sillä ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen. Kauppaan liittyvät välittömät kustannukset olivat 1,1 miljoonaa euroa, jotka on kirjattu kuluksi tuloslaskelman hallinnon kuluihin, kun palvelut on vastaanotettu.

Kaupan arvo ylitti Shandong Puri Filter & Paper Products Limitedin nettovarallisuuden kirjanpitoarvon 10,5 miljoonalla eurolla, josta 4,1 miljoonaa euroa kohdistettiin aineellisille hyödykkeille vastaamaan niiden käypää arvoa. Kohdistukseen liittyvää laskennallista verovelkaa kirjattiin 1,0 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävä liikearvo 7,4 miljoonaa euroa perustuu henkilöstöön, synergiahyötyihin sekä laajentuneisiin liiketoimintamahdollisuuksiin Aasiassa.

Hankitun liiketoiminnan varojen ja velkojen alustavat käyvät arvot ostohetkellä on esitetty alla olevassa taulukossa.

HANKITUT LIIKETOIMINNAT Hankitun yrityksen Käypä
Milj. euroa kirjanpitoarvo arvo
       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 8,3 12,4
Aineettomat hyödykkeet 3,1 3,1
Vaihto-omaisuus 0,7 0,7
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,7 0,7
Rahavarat 2,2 2,2
Varat yhteensä 15,0 19,2
       
Laskennalliset verovelat - 1,0
Korolliset velat 12,1 12,1
Ostovelat ja muut velat 2,2 2,2
Velat yhteensä 14,3 15,3
       
Nettovarat 0,7 3,8
       
Liikearvo   7,4
       
Rahana maksettu kauppahinta   11,2
Hankitun tytäryrityksen rahavarat   -2,2
Rahavirtavaikutus   9,0

 

Ahlstrom allekirjoitti 28.10.2010 sopimuksen yhteisen yrityksen perustamisesta kiinalaisen paperiyhtiön Longkou Yulong Paper Co. Ltd:n kanssa. Osapuolet sopivat uuden tehtaan perustamisesta Zhuyouguan Industrial Park -yrityspuistoon, joka sijaitsee Longkoussa Shandongin maakunnassa Kiinan koillisosassa.

Tehtaan on tarkoitus valmistaa mm. sterilointikääreissä käytettäviä papereita terveydenhuoltoalalle sekä maalarinteipeissä käytettäviä papereita rakennusteollisuudelle Aasian markkinoilla. Osapuolet sopivat, että Ahlstromilla on 60 % omistusosuus yrityksessä ja Longkou Yulong Paper Co. Ltd:llä 40 % osuus.

Investoinnin kokonaisarvo tulee olemaan noin 21,9 miljoonaa euroa, josta Ahlstromin osuus on 13,1 miljoonaa euroa. Uuden tehtaan arvioidaan aloittavan toimintansa kesällä 2012. Ahlstrom ei ole investoinut varoja yritykseen 31.12.2010 mennessä, koska investoinnit ajoittuvat vuosille 2011 ja 2012.

YRITYSMYYNNIT 2010

Ahlstrom allekirjoitti 3.12.2010 sopimuksen, jonka mukaan yhtiö myy Ahlstrom Altenkirchen GmbH:n osakekannan Interface Solutions -yhtiölle, joka on osa yhdysvaltalaista Susquehanna Capital -nimistä pääomasijoitusyhtiötä. Kaupan arvo oli 6,6 miljoonaa euroa ja Ahlstrom kirjasi siitä 4,7 miljoonan euron tuoton vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä.

Ahlstrom allekirjoitti 7.12.2010 sopimuksen, jolla yhtiö myy Wuxin tehtaan Kiinassa ja kolme tuotantolinjaa Bethunessa Yhdysvalloissa Andrew Industriesille. Bethunen tuotantolinjojen kauppa saatiin päätökseen 22.12.2010 ja kaupan arvo on 4,1 miljoonaa euroa. Ahlstrom kirjasi siitä 6,5 miljoonan euron tappion vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle. Wuxin kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aikana.       

Ahlstrom ilmoitti 16.12.2010 solmineensa sopimuksen, jolla yhtiö myy Groesbeckin suodatinmateriaaliliiketoiminnot Yhdysvalloissa pääomasijoittaja Empire Investment Holdingsin hallinnoimalle Polyester Fibers -yhtiölle. Kaupan arvo on noin 4,5 miljoonaa euroa, mikä voi enimmillään nousta 1,5 miljoonalla eurolla mikäli kauppaan liittyvät ehdot ja tavoitteet toteutuvat. Ahlstrom kirjasi kaupasta 18,4 miljoonan euron kertaluonteisen tappion vuoden 2010 viimeiselle neljännekselle.

 

MYYDYT LIIKETOIMINNAT  

Myytyjen varojen kirjanpitoarvo
Milj. euroa Altenkirchen US Dust Filtration
       
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,0 9,3
Aineettomat hyödykkeet - 21,0
Vaihto-omaisuus 2,0 1,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 5,6 1,1
Rahavarat 0,0 -
Rahoitusvelat 0,0 -
Ostovelat ja muut velat 6,3 0,6
Varat ja velat yhteensä 1,4 32,4
       
Kokonaiskauppahinta 6,6 8,6
       
Rahana saatu vastike 2010 6,6 5,9
Myytyjen liiketoimintojen rahavarat 0,0 -
Rahavirtavaikutus 6,6 5,9

 

 

TULOSKEHITYS
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
                 
Liikevaihto 481,4 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -425,6 -420,5 -416,3 -385,3 -378,1 -346,9 -349,4 -347,1
Bruttokate 55,8 61,9 73,1 55,7 42,4 53,7 49,5 29,0
Myynnin ja markkinoinnin kulut -12,5 -12,7 -14,1 -13,3 -13,2 -11,9 -11,7 -12,8
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -5,4 -5,2 -5,1 -4,6 -5,7 -5,5 -4,9 -5,5
Hallinnon kulut -28,4 -25,9 -29,5 -25,0 -22,3 -24,1 -25,1 -23,5
Liiketoiminnan muut tuotot 8,3 0,9 5,9 2,1 5,3 2,0 3,5 2,7
Liiketoiminnan muut kulut -24,6 -2,1 -0,6 -0,8 -33,0 -1,1 -1,6 -0,6
Liikevoitto / -tappio -7,0 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Rahoitustuotot ja -kulut -5,4 -7,9 -6,9 -6,7 -6,4 -6,8 -4,8 -8,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -0,2 -0,7 -0,4 -0,0 -0,4 1,0 -0,3 0,4
Voitto / tappio ennen veroja -12,6 8,3 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tuloverot 5,8 -4,2 -7,4 -1,9 5,5 -2,4 -2,2 6,2
Tilikauden voitto / tappio -6,8 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
                 
Jakautuminen                
Emoyrityksen omistajille -6,8 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - - -

 

 

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
                 
Liikevaihto                
Building and Energy 72,2 66,3 68,3 62,1 56,1 57,6 54,2 55,8
Filtration 84,9 87,4 88,5 79,0 71,0 70,5 69,4 64,9
Food and Medical 92,3 88,7 91,7 82,0 78,5 74,7 79,0 78,0
Home and Personal 75,2 78,3 71,3 66,0 73,0 66,6 63,7 61,8
Label and Processing 181,9 182,2 188,1 172,0 162,5 150,0 151,6 134,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit -25,2 -20,5 -18,6 -20,1 -20,7 -18,8 -18,9 -18,8
Konserni yhteensä 481,4 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
                 
Liikevoitto / -tappio                
Building and Energy 1,2 0,5 1,4 -1,8 -4,5 -1,4 -1,9 -2,9
Filtration -20,7 7,0 9,4 7,5 -6,9 5,3 4,4 0,9
Food and Medical 2,1 1,6 5,3 4,0 1,7 2,6 4,2 0,9
Home and Personal 1,7 2,6 1,3 0,4 -18,3 2,1 -0,4 -2,3
Label and Processing 5,0 7,7 14,2 5,3 -0,9 5,0 3,4 -4,3
Muut toiminnot ja eliminoinnit 3,8 -2,6 -1,8 -1,4 2,2 -0,6 0,1 -3,0
Konserni yhteensä -7,0 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
                 
Myyntitonnit, tuhatta tonnia                
Building and Energy 31,8 28,8 31,2 29,3 26,9 27,8 26,9 26,3
Filtration 28,5 28,9 29,7 28,0 26,7 26,1 24,8 21,6
Food and Medical 32,1 30,1 32,3 30,9 30,0 28,6 29,9 27,2
Home and Personal 26,5 27,5 25,2 24,9 28,5 26,5 25,3 22,5
Label and Processing 143,3 144,5 156,9 156,2 153,3 141,1 142,1 123,4
Muut toiminnot ja eliminoinnit -14,8 -12,8 -13,2 -14,1 -14,3 -13,2 -13,5 -13,1
Konserni yhteensä 247,4 247,1 262,1 255,2 251,0 236,9 235,4 207,7

 

 

TUNNUSLUVUT
VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009
                 
Liikevaihto 481,4 482,4 489,4 441,0 420,5 400,6 398,9 376,1
Liikevoitto / -tappio -7,0 16,9 29,8 14,0 -26,6 13,1 9,7 -10,7
Voitto / tappio ennen veroja -12,6 8,3 22,5 7,4 -33,4 7,3 4,7 -18,6
Tilikauden voitto / tappio -6,8 4,1 15,1 5,5 -27,9 4,9 2,5 -12,4
                 
Velkaantumisaste, % 46,9 47,7 50,3 55,3 57,7 81,9 92,0 99,8
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -2,5 6,0 10,9 5,2 -9,4 4,8 3,2 -3,3
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,18 0,06 0,29 0,09 -0,61 0,10 0,05 -0,26
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin
kauden aikana, 1000 kpl
46 305 46 517 46 596 46 642 46 671 46 671 46 671 46 671

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

 

Korolliset nettovelat              
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset            
               
Omavaraisuusaste, %              
Oma pääoma yhteensä /                                x 100            
Taseen loppusumma - Saadut ennakot              
               
Velkaantumisaste, %              
Korolliset nettovelat/                                       x 100            
Oma pääoma yhteensä              
               
Oman pääoman tuotto (ROE), %              
Tilikauden tulos/                                              x 100            
Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)              
               
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %              
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                x 100      
Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)        
               
Laimentamaton tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana              
               
Laimennettu tulos/osake, euroa              
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/              
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana            
               
Oma pääoma/osake,  euroa              
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/              
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa