Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012: Taloudellinen tulos jäi vertailukaudesta: vuoden 2012 näkymät ennallaan

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 9.8.2012 klo 9.00

Jatkuvat toiminnot huhti-kesäkuu 2012 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2011

 • Liikevaihto oli 413,2 miljoonaa euroa (423,7 milj. euroa). 

 • Liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,2 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 3,2 (4,8). 

 • Tulos ennen veroja 0,8 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos  -0,06 euroa (0,16 euroa). 

Huhti-kesäkuu 2012 lyhyesti

 • Heikompi liikevoitto johtui poikkeuksellisista valuuttakurssimuutoksista vuosineljänneksen lopulla, mikä vaikutti ensisijaisesti Label and Processing -liiketoiminta-alueeseen. Tämän lisäksi alhaisemmat myyntimäärät vaikuttivat negatiivisesti kannattavuuteen.  

 • Ahlstrom jatkoi onnistuneesti uusien tuotteiden julkistamista, kuten autojen ja raskaiden ajoneuvojen ilmansuodattimia, sekä ilmoitti laajentavansa Acti-V(TM)-teknologian käyttöä irrokepapereissa.  

 • Tuotannon materiaalihukan vähennyshanke vietiin päätökseen katsauskaudella. Hankkeen arvioidaan tuovan 20 miljoonan euron säästöt vuonna 2012.  

Jatkuvat toiminnot tammi-kesäkuu 2012 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2011

 • Liikevaihto oli 819,0 miljoonaa euroa (846,2 milj. euroa). 

 • Liikevoitto oli 24,5 miljoonaa euroa (41,6 milj. euroa).  

 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 30,5 miljoonaa euroa (40,0 milj. euroa). 

 • Liikevoittoprosentti ilman kertaluonteisia eriä 3,7 (4,7). 

 • Tulos ennen veroja 13,2 miljoonaa euroa (28,5 milj. euroa).  

 • Osakekohtainen tulos 0,08 euroa (0,30 euroa). 

Katsauskauden jälkeiset  taphtumat

 • Ahlstrom sai suodatinmateriaaleja koskevan investoinnin päätökseen Torinon tehtaalla Italiassa. Uusi tuotantolinja hyödyntää uusinta teknologiaa ja tukee myös Advanced Filtration -yksikön kasvavaa liiketoimintaa. 

Näkymät vuodelle 2012

 • Ahlstrom pitää ennallaan helmikuussa julkaisemansa näkymät vuodelle 2012, huolimatta kysynnän volatiliteetista ja rajoittuneesta näkyvyydestä markkinoilla. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 575 -1 735 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 60-80 miljoonaa euroa.  

Jan Lång, toimitusjohtaja

- Koimme suuria vaihteluita myynnissä eri markkinasegmenteissä ja maantieteellisesti vuoden toisella neljänneksellä, mikä on melko tyypillistä varovaisessa markkinaympäristössä. Filtration-liiketoiminta-alue menestyi tasaisesti; erityisesti Advanced Filtration -liiketoimintayksikkö eteni hyvin erikoistuneilla tuotteillaan. Kiinan myynti jäi alle odotustemme, johtuen varsinkin rakennusteollisuuden hidastumisesta.

- Liikevoittomme jäi odotuksistamme erityisesti myyntimäärien vajeesta johtuen, ja euron jyrkkä heikentyminen vaikutti poikkeuksellisesti tulokseemme.

- Olemme pääsemässä hyvään vauhtiin pyrkimyksessämme luoda kasvua ainutlaatuisilla tuotteilla, ja tätä tukevat edistyminen globaalien prosessien harmonisoinnissa ja painopistealueillamme. Uskomme, että tehty työ alkaa kasvavassa määrin näkyä tuloksessamme lähitulevaisuudessa.

Avainluvut jatkuvista toiminnoista

Milj. euroa Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Liikevaihto 413,2 423,7 -2,5 819,0 846,2 -3,2
Liikevoitto 7,4 22,1 -66,4 24,5 41,6 -41,2
% liikevaihdosta 1,8 5,2 3,0 4,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,2 20,4 -35,4 30,5 40,0 -23,8
% liikevaihdosta 3,2 4,8 3,7 4,7
Voitto ennen veroja 0,8 14,3 -94,4 13,2 28,5 -53,7
Kauden tulos -1,6 8,5 -119,0 6,2 16,8 -63,3
Osakekohtainen tulos -0,06 0,16 0,08 0,30
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 10,2 5,1 9,4
Investoinnit 22,5 12,5 79,5 35,8 17,3 107,0
Henkilöstö kauden lopussa 5 152 5 217 -1,2 5 152 5 217 -1,2

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristö pysyi haasteellisena toisella neljänneksellä alkuvuoteen verrattuna: kysyntä oli vaimeaa ja volatiliteetti lisääntyi. Maantieteellisesti kysyntä oli heikkoa Euroopassa, mutta kehittyi suotuisammin Pohjois-Amerikassa. Viime vuoden lopussa alkanut hidastuminen jatkui Aasian markkinoilla ja etenkin Kiinassa.

Lattiamateriaalien kysyntä jatkui vakaana alkuvuoden kasvun jälkeen. Kiinan tapettimateriaalimarkkinat heikkenivät katsauskaudella asunto- ja kiinteistömarkkinoiden hidastumisen myötä, mutta Euroopassa kysyntä pysyi hyvällä tasolla. Tuulivoimateollisuuden käyttämien erikoislujitteiden markkinatilanne oli edelleen heikko.

Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien markkinat kasvoivat edelleen Pohjois-Amerikassa, mutta Euroopassa kysyntä pysyi vaimeana. Ahlstromin erikoissuodatinmateriaalien markkinat vahvistuivat etenkin kaasuturbiinisuodattimien ja bioteknologian alan suodattimien osalta.

Teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (esim. teepussit) markkinat olivat heikommat katsauskaudella. Terveydenhuollon materiaalien kysyntä pysyi vakaana.

Erikoispaperimarkkinat olivat edelleen yleisesti ottaen vaimeat. Metallisoitujen pohjapaperien, joustopakkauspaperien ja huonekalulaminaattien kysyntä laski toisella neljänneksellä, mutta hiomapaperien markkinat olivat vakaat.

Sellun markkinahinnat nousivat jonkin verran toisella neljänneksellä. Ne jäivät kuitenkin alle vertailukauden tason lukuunottamatta merseroitua sellua ja muita erikoisselluja. Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen nosti sellun hintaa euroissa. Polypropeenin ja muiden synteettisten kuitujen hinnat pysyivät vakaina. Kemikaalien hintojen lasku jatkui, mutta hinnat olivat edelleen korkeita. Ahlstrom käyttää tuotannossaan esimerkiksi lateksia, titaanidioksidia, tärkkelystä ja kaoliinia.

Liikevaihdon kehitys jatkuvissa toiminnoissa

Liikevaihto liiketoiminta-alueittain (Milj. euroa) Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Building and Energy 63,0 79,6 -20,8 131,6 161,6 -18,6
Filtration 93,3 83,8 11,3 180,8 166,1 8,8
Food and Medical 89,4 90,9 -1,7 178,4 184,3 -3,2
Label and Processing 173,0 183,2 -5,5 341,5 364,8 -6,4
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit -5,5 -13,8 -13,2 -30,6
Liikevaihto yhteensä 413,2 423,7 -2,5 819,0 846,2 -3,2

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Huhti-kesäkuu 2012 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2011

Ahlstromin vuoden 2012 toisen neljänneksen liikevaihto oli 413,2 miljoonaa euroa (423,7 milj. euroa). Liikevaihto laski 2,5 prosenttia vuoden 2011 toiseen neljännekseen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta, yksiköiden sulkemisista ja heikentyneestä tuotevalikoimasta. Suotuisa valuuttakurssikehitys, joka näkyi pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisena suhteessa euroon, paransi liikevaihtoa. Heikompi tuotevalikoima eliminoi korkeampien myyntihintojen vaikutuksen.  

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna:

Muutos, %
Q2/2011
Hinta ja tuotevalikoima -1,2
Valuutta 3,6
Volyymi -2,1
Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot -2,7
Q2/2012 -2,5

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat seuraavissa liiketoiminnoissa: Building and Energy (-27,7 %), Food and Medical (-12,6 %) ja Label and Processing (-0,7 %). Filtration -liiketoiminnan myyntimäärät kasvoivat 1,7 prosenttia. Myyntimäärät ilman yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 1,5 prosenttia. Yksiköitä suljettiin pääasiassa Building and Energy -liiketoiminnassa.

Tammi-kesäkuu 2012 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2011

Ahlstromin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 819,0 miljoonaa euroa (846,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 3,2 prosenttia vuoden 2011 ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Lasku johtui pääasiassa myyntimäärien laskusta ja yksiköiden sulkemisista. Suotuisa valuuttakurssikehitys, joka näkyi pääasiassa Yhdysvaltain dollarin vahvistumisena suhteessa euroon, paransi liikevaihtoa. Heikompi tuotevalikoima eliminoi korkeampien myyntihintojen vaikutuksen.

Liikevaihdon muutoksen jakautuminen vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna:

Muutos, %
Q1-Q2/2011
Hinta ja tuotevalikoima -0,2
Valuutta 2,3
Volyymi -2,7
Sulkemiset, yritysmyynnit ja ostot -2,6
Q1-Q2/2012 -3,2

Kokonaismyyntimäärät tonneissa laskivat 5,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Myyntimäärät laskivat seuraavissa liiketoiminnoissa: Building and Energy (-24,3 %), Food and Medical (-11,8 %) ja Label and Processing (-1,7 %). Filtration-liiketoiminnan myyntimäärät kasvoivat 0,4 prosenttia. Myyntimäärät ilman yksiköiden sulkemisten vaikutuksia laskivat 2,2 prosenttia. Yksiköitä suljettiin pääasiassa Building and Energy -liiketoiminnassa.

Tulos ja kannattavuus jatkuvissa toiminnoissa

Taloudellinen tulos liiketoiminta-alueittain (milj. euroa) Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Building and Energy
Liikevoitto 1,9 0,2 4,5 3,3 38,0
% liikevaihdosta 2,9 0,2 3,4 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,9 0,2 4,5 3,3 38,0
% liikevaihdosta 2,9 0,2 3,4 2,0
Filtration
Liikevoitto 3,0 6,6 -55,0 9,0 13,7 -34,0
% liikevaihdosta 3,2 7,9 5,0 8,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,8 6,1 11,8 13,1 14,3 -8,3
% liikevaihdosta 7,3 7,3 7,3 8,6
Food and Medical
Liikevoitto 0,9 2,9 -69,4 3,0 5,8 -47,8
% liikevaihdosta 1,0 3,1 1,7 3,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,3 2,9 -53,2 3,5 5,8 -39,9
% liikevaihdosta 1,5 3,1 2,0 3,2
Label and Processing
Liikevoitto 4,2 10,5 -60,4 9,9 16,7 -40,8
% liikevaihdosta 2,4 5,8 2,9 4,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 8,8 -52,5 10,0 15,0 -33,5
% liikevaihdosta 2,4 4,8 2,9 4,1
Muut liiketoiminnat* ja eliminoinnit
Liikevoitto -2,5 1,9 -2,0 2,1
Ahlstrom-konserni
Liikevoitto 7,4 22,1 -66,4 24,5 41,6 -41,2
% liikevaihdosta 1,8 5,2 3,0 4,9
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 13,2 20,4 -35,4 30,5 40,0 -23,8
% liikevaihdosta 3,2 4,8 3,7 4,7
 
 

*Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät erät sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja ja kuluja.

Huhti-kesäkuu 2012 verrattuna huhti-kesäkuuhun 2011

Ahlstrom-konsernin liikevoitto vuoden 2012 toisella neljänneksellä oli 7,4 miljoonaa euroa (22,1 milj. euroa). Luku sisältää -5,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (1,8 milj. euroa). Kertaluonteiset erät sisältävät Espanjan suodatinmateriaalitehtaan sulkemiseen liittyvän noin 2,8 miljoonan euron kulun. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,2 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa).

Liikevoittoa heikensivät myyntimäärien lasku ja siitä aiheutunut tuotantoseisokkien lisääntyminen tehtailla sekä energiakustannusten kasvu, joka johtui maakaasun hinnan noususta Italiassa ja Brasiliassa. Valuuttakurssien vaihteluilla oli -4,4 miljoonan euron nettovaikutus liikevoittoon. Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen euroon nähden nosti sellun hintaa euroissa, ja tämä heikensi pääsääntöisesti Label and Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Tätä kompensoi osittain muissa valuutoissa hinnoiteltu vienti euroalueen ulkopuolelle.  

Viime vuoden lopussa toteutettu tulosparannusohjelma ja toimitusketjun tehostaminen paransivat kannattavuutta. Myös kunnossapitokustannusten ja muiden lyhyen aikavälin kustannusten vähentämisellä oli myönteinen vaikutus kannattavuuteen.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 6,9 % tuotannosta vuoden 2012 toisella neljänneksellä (5,3 %).

Tulos ennen veroja oli 0,8 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).

Tuloverot olivat 2,4 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa). Verokantaan vaikuttivat korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen veroja sekä laskennallisten verotuottojen menetys Espanjassa tuotantolaitoksen sulkemisen myötä.

Katsauskauden tulos oli -1,6 miljoonaa euroa (8,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,06 euroa (0,16 euroa).

Tammi-kesäkuu 2012 verrattuna tammi-kesäkuuhun 2011

Ahlstrom-konsernin liikevoitto tammi-kesäkuussa 2012 oli 24,5 miljoonaa euroa (41,6 milj. euroa). Luku sisältää -6,0 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (1,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 30,5 miljoonaa euroa (40,0 milj. euroa).

Liikevoittoa heikensivät myyntimäärien lasku ja siitä aiheutunut seisokkiajan lisääntyminen tehtailla sekä energiakustannusten kasvu, joka johtui maakaasun hinnannoususta Italiassa ja Brasiliassa. Valuuttakurssien vaihteluilla oli -5,1 miljoonan euron nettovaikutus liikevoittoon. Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen euroon nähden nosti sellun hintaa euroissa, ja tämä heikensi pääsääntöisesti Label and Processing -liiketoiminta-alueen kannattavuutta. Tätä kompensoi osittain muissa valuutoissa hinnoiteltu vienti euroalueen ulkopuolelle.  

Viime vuoden lopussa toteutettu tulosparannusohjelma, toimitusketjun tehostaminen ja raaka-aineiden hintojen lasku paransivat kannattavuutta. Lisäksi tulokseen vaikutti positiivisesti edelliseen vuoteen liittyvien noin 2,8 miljoonan euron palkkiovarauksien purkaminen.

Chirnsiden biohajoavan teepussimateriaalituotantolinjan ja Mundran terveydenhuollon kuitukankaiden tuotannon kaupallistaminen jatkui tuotekvalifikaatioilla. Prosessi on edennyt hitaammin kuin vuoden alussa arvioitiin. Chirnsiden ja Mundran tehtaat ovat osa Food and Medical -liiketoiminta-aluetta.

Ahlstromin markkinatilanteesta johtuneiden tuotantoseisokkien osuus oli 6,4 % tuotannosta vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla (5,6 %).

Tulos ennen veroja oli 13,2 miljoonaa euroa (28,5 milj. euroa).

Tuloverot olivat 7,0 miljoonaa euroa (11,7 milj. euroa). Verokantaan vaikutti korkean veroasteen toimintamaiden suhteellisen suuri osuus voitosta ennen veroja sekä laskennallisten verotuottojen menetys Espanjassa tuotantolaitoksen sulkemisen myötä.

Katsauskauden tulos oli 6,2 miljoonaa euroa (16,8 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,08 euroa (0,30 euroa).

Home and Personal -liiketoiminnan myynti

Ahlstromin pyyhkimistuotteiden Home and Personal -liiketoiminta siirrettiin Suominen Oyj:lle 31.10.2011. Brasilian liiketoimintojen osalta siirron odotetaan toteutuvan vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä, kuten 21.6.2012 ilmoitettiin. Ahlstrom oli aiemmin arvioinut siirron tapahtuvan vuoden 2012 toisella neljänneksellä.

Siirto edellyttää, että ostaja on saanut Brasilian viranomaisilta kaikki tarvittavat luvat toimintojaan varten. Ahlstrom ja Suominen Oyj tekevät yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi vaaditussa ajassa. Toteutumisen ajankohtaan liittyy kuitenkin epävarmuutta. Kauppahinta oli 170 miljoonaa euroa, ja siitä jäljellä oleva 25 miljoonaa euroa maksetaan Ahlstromille sen jälkeen kun Brasilian liiketoiminta on siirtynyt.

Lopetetut toiminnot

Home and Personal -liiketoiminta on raportoitu erikseen lopetetuissa toiminnoissa 31.10.2011 saakka. Home and Personal -liiketoiminta-alueen Brasilian liiketoiminnat raportoidaan lopetetuissa toiminnoissa, kunnes niiden siirto saadaan päätökseen.

Lopetettujen toimintojen tulos huhti-kesäkuussa 2012 oli 0,8 miljoonaa euroa (-17,1 milj. euroa). Vuoden 2011 toisen neljänneksen luku sisältää koko Home and Personal -liiketoiminnan, mutta vuoden 2012 toisen neljänneksen luku sisältää vain Brasilian liiketoiminnat. Vuoden 2011 luku sisältää käypään arvoon liittyvän arvonalentumistappion sekä 18,4 miljoonaa euroa myyntikuluja verojen jälkeen.

Lopetettujen toimintojen tulos tammi-kesäkuussa 2012 oli 0,8 miljoonaa euroa (-15,8 milj. euroa). Vuoden 2011 ensimmäisen puoliskon luku sisältää koko Home and Personal -liiketoiminnan, mutta vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon luku sisältää vain Brasilian liiketoiminnat. Vuoden 2011 luku sisältää edellä mainitut myyntikulut ja arvonalentumistappion.

Tulos sisältäen lopetetut toiminnot

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos huhti-kesäkuussa 2012 oli 0,8 miljoonaa euroa (-8,6 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (-0,21 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli -0,6 prosenttia (-5,3 %).

Lopetetut toiminnot sisältävä tulos tammi-kesäkuussa 2012 oli 7,0 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,10 euroa (-0,04 euroa).

Oman pääoman tuotto (ROE) oli 2,4 prosenttia (0,3 %).

Liiketoiminta-aluekatsaus

Building and Energy

Milj. euroa Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Liikevaihto 63,0 79,6 -20,8 131,6 161,6 -18,6
Liikevoitto 1,9 0,2 4,5 3,3 38,0
% liikevaihdosta 2,9 0,2 3,4 2,0
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,9 0,2 4,5 3,3 38,0
% liikevaihdosta 2,9 0,2 3,4 2,0
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) , % 5,6 0,4 7,0 4,3
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 25,0 34,6 -27,7 52,4 69,2 -24,3

Liikevaihto huhti-kesäkuussa 2012 oli 63,0 miljoonaa euroa (79,6 milj. euroa). Liikevaihto laski 20,8 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui pääasiassa yksiköiden ja tuotantolinjojen sulkemisista Karhulassa, Torinossa ja Bishopvillessa viime vuonna. Lisäksi liikevaihtoa laski tapettimateriaalien heikentynyt kysyntä Kiinassa. Lattioissa käytettävä lasihuopa sekä erikoissovellukset esim. auto- ja rakennusteollisuudelle vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon. Liikevoitto parani ja oli 1,9 miljoonaa euroa (0,2 milj. euroa). Tulosparannusohjelmaan liittyvät toimet paransivat liikevoittoa. Pienentyneet myyntimäärät ja niiden myötä lisääntyneet tuotantoseisokit heikensivät kannattavuutta.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 131,6 miljoonaa euroa (161,6 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,5 miljoonaa euroa (3,3 milj. euroa).

Filtration

Milj. euroa Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Liikevaihto 93,3 83,8 11,3 180,8 166,1 8,8
Liikevoitto 3,0 6,6 -55,0 9,0 13,7 -34,0
% liikevaihdosta 3,2 7,9 5,0 8,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 6,8 6,1 11,8 13,1 14,3 -8,3
% liikevaihdosta 7,3 7,3 7,3 8,6
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) , % 6,7 16,3 10,3 16,7
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 29,7 29,2 1,7 57,9 57,7 0,4

Liikevaihto huhti-kesäkuussa 2012 oli 93,3 miljoonaa euroa (83,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 11,3 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Kasvu johtui myyntimäärien kasvusta, myyntihintojen noususta ja suotuisista valuuttakursseista. Myös kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien suotuisat markkinat Pohjois-Amerikassa vaikuttivat myönteisesti liikevaihtoon. Lisäksi kaasuturbiinisuodattimien, bioteknologian suodattimien ja vesisovellusten myynti kasvoi. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 6,8 miljoonaa euroa (6,1 milj. euroa). Kasvu johtui parantuneesta tuotevalikoimasta. Maakaasun hinnannousu ja erikoissellun raaka-ainekustannusten nousu heikensivät kannattavuutta. Liikevoitto oli 3,0 miljoonaa euroa (6,6 milj. euroa). Vuoden 2012 luku sisältää Espanjan tehtaan sulkemiseen liittyvän noin 2,8 miljoonan euron kulun.

Liiketoiminta-alue esitteli vuoden 2012 toisella neljänneksellä uusia autoteollisuuden ja raskaan ajoneuvoteollisuuden suodatinmateriaalituotteita.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 180,8 miljoonaa euroa (166,1 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 13,1 miljoonaa euroa (14,3 milj. euroa).

Food and Medical  

Milj. euroa Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Liikevaihto 89,4 90,9 -1,7 178,4 184,3 -3,2
Liikevoitto 0,9 2,9 -69,4 3,0 5,8 -47,8
% liikevaihdosta 1,0 3,1 1,7 3,2
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,3 2,9 -53,2 3,5 5,8 -39,9
% liikevaihdosta 1,5 3,1 2,0 3,2
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) , % 1,6 5,7 2,9 5,7
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 29,1 33,3 -12,6 59,1 67,0 -11,8

Liikevaihto huhti-kesäkuussa 2012 oli 89,4 miljoonaa euroa (90,9 milj. euroa). Liikevaihto laski 1,7 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui teippimateriaalien, elintarviketeollisuuden pakkausmateriaalien ja juomateollisuuden materiaalien (teepussit) myyntimäärien laskusta. Myyntihintojen nousulla ja suotuisilla valuuttakursseilla oli myönteinen vaikutus liikevaihtoon. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1,3 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa). Lasku johtui myyntimäärien laskusta ja siitä aiheutuneesta tuotantoseisokkien kasvusta tehtailla. Parantunut tuotevalikoima vahvisti kannattavuutta. Liikevoitto oli 0,9 miljoonaa euroa (2,9 milj. euroa).

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 178,4 miljoonaa euroa (184,3 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,5 miljoonaa euroa (5,8 milj. euroa).

Label and Processing

Milj. euroa Q2/2012 Q2/2011 Muutos, % Q1-Q2/2012 Q1-Q2/2011 Muutos, %
Liikevaihto 173,0 183,2 -5,5 341,5 364,8 -6,4
Liikevoitto 4,2 10,5 -60,4 9,9 16,7 -40,8
% liikevaihdosta 2,4 5,8 2,9 4,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 4,2 8,8 -52,5 10,0 15,0 -33,5
% liikevaihdosta 2,4 4,8 2,9 4,1
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA) , % 7,0 15,3 8,3 12,1
Myyntivolyymi (tuhatta tonnia) 148,6 149,7 -0,7 292,7 297,8 -1,7

Liikevaihto huhti-kesäkuussa 2012 oli 173,0 miljoonaa euroa (183,2 milj. euroa). Liikevaihto laski 5,5 prosenttia vuoden 2011 vastaavaan jaksoon verrattuna. Lasku johtui heikommasta tuotevalikoimasta ja alhaisemmista myyntihinnoista. Acti-V(TM)-teknologiaa hyödyntävät irrokepaperit sekä kaoliinipäällystetyt paperit tukivat liikevaihtoa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,2 miljoonaa euroa (8,8 milj. euroa). Euron heikentyminen lähinnä Yhdysvaltojen dollaria vastaan, heikompi tuotevalikoima sekä energiakustannusten nousu Brasiliassa laskivat tulosta. Jacarein tehtaalla Brasiliassa ja Osnabrückin tehtaalla Saksassa toteutetut tehostamistoimet vahvistivat kannattavuutta. Liikevoitto oli 4,2 miljoonaa euroa (10,5 milj. euroa).

Liiketoiminta-alue ilmoitti myyntihintojen korotuksesta kesäkuun alussa. Korotuksilla katetaan vuoden 2012 ensimmäisella puoliskolla tapahtunut raaka-ainekustannusten ja energiakustannusten nousu.

Label and Processing ilmoitti laajentavansa äskettäin lanseeraamansa Ahlstrom Acti-V(TM)-teknologian käytön kaikkiin Ranskassa sijaitsevassa La Gèren tehtaassa valmistettaviin superkalanteroituihin irrokepapereihin. Lisäksi se laajensi Brasiliassa valmistettavien irrokepapereiden valikoimaa.

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2012 oli 341,5 miljoonaa euroa (364,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,0 miljoonaa euroa (15,0 milj. euroa).

Rahoitus (sisältäen lopetetut toiminnot)

Liiketoiminnan nettorahavirta huhti-kesäkuussa 2012 oli 27,5 miljoonaa euroa (27,6 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 13,8 miljoonaa euroa (16,9 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta tammi-kesäkuussa 2012 oli 42,0 miljoonaa euroa (46,2 milj. euroa). Rahavirta investointien jälkeen oli 9,2 miljoonaa euroa (30,0 milj. euroa).

Operatiivinen käyttöpääoma oli 171,8 miljoonaa euroa 30.6.2012 (176,7 milj. euroa 31.12.2011). Kiertonopeus laski kaksi päivää ja oli 38 päivää katsauskauden lopussa.

Ahlstromin korolliset nettovelat olivat 290,2 miljoonaa euroa (237,8 milj. euroa vuoden 2011 lopussa). Yhtiön korolliset velat olivat 338,9 miljoonaa euroa. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 20 kuukautta, ja pääomilla painotettu keskikorko oli 4,52 prosenttia. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 44,3 kuukautta.

Huhti-kesäkuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 4,9 miljoonaa euroa (6,7 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 4,3 miljoonaa euroa (4,3 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,3 miljoonaa euroa (0,8 milj. euroa tappioita) ja muita rahoituskuluja 0,9 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).

Tammi-kesäkuussa 2012 nettorahoituskulut olivat 9,5 miljoonaa euroa (12,0 milj. euroa). Niihin sisältyy nettokorkokuluja 7,7 miljoonaa euroa (8,0 milj. euroa), rahoituksen kurssivoittoja 0,1 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa tappioita) ja muita rahoituskuluja 1,9 miljoonaa euroa (2,7 milj. euroa).

Yhtiön maksuvalmius on pysynyt hyvänä. Katsauskauden lopussa kokonaislikviditeetti (mukaan lukien kassa ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit) oli 335,1 miljoonaa euroa (352,3 milj. euroa). Lisäksi yhtiöllä oli käyttämättömiä ei-sitovia luottolimiittejä ja konsernitililimiittejä yhteensä 156,3 miljoonaa euroa (146,8 milj. euroa).

Velkaantumisaste oli 51,5 prosenttia (38,2 % vuoden 2011 lopussa). Omavaraisuusaste oli 40,4 prosenttia (43,6 % vuoden 2011 lopussa).

Investoinnit

Ahlstromin investoinnit jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja olivat 22,5 miljoonaa euroa huhti-kesäkuussa 2012 (12,5 milj. euroa). Tammi-kesäkuussa 2012 yhtiön investoinnit ilman yritysostoja olivat 35,8 miljoonaa euroa (17,3 milj. euroa). Luku sisältää viime vuonna julkistetut hankkeet, kuten suodatinmateriaalien tuotantokapasiteetin lisäyksen Torinossa Italiassa ja kreppipapereita valmistavan yhteistyöyrityksen Longkoussa Kiinassa.

Kehittämisohjelmat

Prosessien suunnittelun ja yhdenmukaistamisen tehostamiseen tähtäävät kehittämisohjelmat jatkuivat katsauskaudella aiemmin ilmoitetun mukaisesti. Ahlstromin tavoitteena on lisätä asiakaskeskeisyyttä ja parantaa koko tuotanto- ja toimitusketjun hallintaa vahvistamalla ja yhdenmukaistamalla globaaleja prosesseja.

Tulosparannusohjelma

Ahlstromin tulosparannusohjelma päättyi joulukuussa 2011. Ohjelman tavoitteena oli noin 15 miljoonan euron vuotuinen tulosparannus vuodesta 2012 alkaen, ja se vaikutti 362 työntekijän työsuhteeseen eri puolilla maailmaa, kuten Karhulassa, Bishopvillessä Yhdysvalloissa, Torinossa Italiassa, Jacareissa Brasiliassa ja Osnabrückissä Saksassa. Yhtiö kirjasi ohjelmasta noin 31,5 miljoonan euron kertaluonteisen kulun vuonna 2011. Ohjelmasta kirjattavien kertaluonteisten erien yhteisvaikutus on rahavirtaneutraali.

Tuotannon materiaalihukka

Vuonna 2010 käynnistetty tuotannon materiaalihukan vähennyshanke vietiin päätökseen katsauskaudella. Tavoitteena oli vähentää materiaalihukkaa 15 prosenttia, mikä vastaa noin 20 miljoonan euron säästöä vuodessa. Ohjelman vaikutuksen odotetaan näkyvän kokonaisuudessaan vuonna 2012.

Henkilöstö

Ahlstromin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa 2012 keskimäärin 5 119 työntekijää* (5 174). Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli 5 152 työntekijää (5 217). Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa eniten työntekijöitä Ranskassa (23,8 %), Yhdysvalloissa (19,3 %), Italiassa (10,8 %), Suomessa (9,8 %), Saksassa (7,4 %) ja Brasiliassa (6,9 %).

Muutokset yhtiön johtoryhmässä

Dipl.ins, MBA Aki Saarinen nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 11.6.2012 alkaen. Hän raportoi toimitusjohtaja Jan Långille.

Saarinen vastaa liiketoiminnan kehittämisestä ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimisestä Ahlstromissa.

Osakkeet ja osakepääoma

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

Tammi-kesäkuussa 2012 vaihdettiin yhteensä 1,11 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 15,5 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 11,86 euroa ja ylin 15,45 euroa. Katsauskauden viimeinen kauppa tehtiin 29.6.2012 hintaan 12,70 euroa. Osakkeiden markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 585,5 miljoonaa euroa ilman emoyhtiön ja Ahlcorp Oy:n omistamia omia osakkeita. Ahlcorp on johdon omistusyhtiö.

Kesäkuun 2012 lopussa yhtiön hallussa oli yhteensä 269 005 omaa osaketta eli noin 0,58 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä.

Ahlstrom-konsernin osakekohtainen oma pääoma oli 10,16 euroa katsauskauden lopussa (11,50 euroa 31.12.2011).

* Henkilöstöluvut perustuvat jatkuviin toimintoihin, ja ne on laskettu henkilötyövuosina.

Tuote- ja teknologiakehitys

Ahlstrom jatkoi uusien tuotteiden lanseerauksia vuoden 2012 toisella neljänneksellä. Filtration-liiketoiminta-alue esitteli uusia autojen ja raskaiden ajoneuvojen ilmansuodatintuotteita.

Label and Processing -liiketoiminta-alue ilmoitti laajentavansa äskettäin lanseeraamansa Ahlstrom Acti-V(TM)-teknologian käytön kaikkiin Ranskassa sijaitsevassa La Gèren tehtaassa valmistettaviin superkalanteroituihin irrokepapereihin. Tuotteita käytetään paineherkissä tarraetiketeissä sekä erikoisteipeissä ja teollisuuden sovelluksissa.

Lisäksi Label and Processing -liiketoiminta-alue laajensi irrokepapereiden valikoimaa Jacarein tehtaallaan Brasiliassa, jossa alettiin valmistaa kalanteroituja Ahlstrom SILCATM Soft -laatuja. Nämä erityisesti tarraetiketteihin soveltuvat kalanteroidut taustapaperit on suunniteltu silikonointiin ja jatkojalostukseen.

Varsinainen yhtiökokous

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 4.4.2012.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 1,30 euroa osakkeelta. Osinko koostuu varsinaisesta osingosta (0,87 euroa) ja ylimääräisestä osingosta (0,43 euroa), joka perustuu Home and Personal -liiketoiminta-alueen myyntiin. Lisäksi yhtiökokous päätti varata 100 000 euroa lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2011.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Nathalie Ahlström (s. 1974) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan ja luovuttamaan sekä ottamaan yhtiön omia osakkeita pantiksi yhdessä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi enintään 4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä.

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Pertti Korhosen.

Hallitus nimitti kolme valiokuntaa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Esa Ikäheimonen (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Lori J. Cross. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Pertti Korhonen ja Anders Moberg sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Carl Ahlström ja Risto Murto. Nimitysvaliokunnan kokoonpanon tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

Muutokset hallituksen valiokunnissa

Ahlstromin hallitus nimitti Thomas Ahlströmin nimitysvaliokunnan hallitukseen kuulumattomaksi jäseneksi 18.6.2012. Hän korvasi Carl Ahlströmin, joka oli ilmoittanut hallitukselle, ettei ole enää käytettävissä tehtävään.

Thomas Ahlström edustaa Antti Ahlström Perilliset Oy:tä, joka on Ahlstromin merkittävin osakkeenomistaja. Nimitysvaliokunnassa on kolme hallituksen jäsentä ja kaksi merkittäviä osakkeenomistajia edustavaa jäsentä. Valiokunnan kokoonpanon tarkoituksena on lisätä osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

Katsauskauden jälkeiset  tapahtumat

Ahlstrom sai suodatinmateriaaleja koskevan investoinnin päätökseen Torinon tehtaalla Italiassa. Uusi tuotantolinja hyödyntää uusinta teknologiaa ja tukee myös Advanced Filtration -yksikön kasvavaa liiketoimintaa. Investoinnin arvo oli noin 17,5 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Ahlstrom pitää ennallaan helmikuussa julkaisemansa näkymät vuodelle 2012, huolimatta kysynnän volatiliteetista ja rajoittuneesta näkyvyydestä markkinoilla. Liikevaihdon jatkuvista toiminnoista arvioidaan olevan 1 575-1 735 miljoonaa euroa. Liikevoiton jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 60-80 miljoonaa euroa.

Investointien jatkuvissa toiminnoissa ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 100 miljoonaa euroa vuonna 2012 (66,4 milj. euroa vuonna 2011). Arvio sisältää vuonna 2011 julkistetut investoinnit, joita ovat tapettimateriaalilinja ja suodatinmateriaalilinjan parannus Binzhoussa Kiinassa sekä kreppipapereita valmistava yhteistyöyritys Longkoussa Kiinassa.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Euroopan velkakriisin mahdollinen laajeneminen etenkin Italiassa ja Espanjassa sekä Aasian kasvun hidastuminen lisäävät Ahlstromin taloudelliseen kehitykseen kohdistuvia riskejä. Viime aikoina on myös saatu merkkejä siitä, että talouskasvu saattaa hidastua Yhdysvalloissa alkuvuoteen verrattuna. Hidastunut talouskasvu tai jopa markkinoiden tilapäinen supistuminen voivat  johtaa myyntimäärien laskuun ja heikentää kannattavuutta pakottamalla Ahlstromin lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan. Maailmantalouden kasvuun liittyvä epävarmuus, markkinoiden kysyntävaihtelun lisääntyminen sekä näkyvyyden rajoittuneisuus vaikeuttavat kehityksen ennustamista.

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut (pääasiassa sellu), synteettiset kuidut ja kemikaalit. Yhtiö on yksi maailman suurimmista markkinasellun ostajista. Viimeaikaisesta laskusta huolimatta joidenkin Ahlstromin keskeisten raaka-aineiden hinnat ovat pysyneet korkeina.

Jos maailmantalouden kasvu hidastuu edelleen, myyntihintojen alennusten riski voi kasvaa ja nykyisen kannattavuustason ylläpitäminen vaarantua, vaikka raaka-aineiden hinnat laskisivat samanaikaisesti.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja hallituksen toimintakertomuksessa, joka sisältyy vuoden 2011 vuosikertomukseen. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön kotisivuilla.

*   *   *

Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, jotka perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

Helsingissä 9.8.2012

Ahlstrom Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tammi-kesäkuun 2012 osavuosikatsauksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä tänään 9.8.2012 klo 10.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa (Unioninkatu 20). Kokoustila ilmoitetaan sisääntuloaulan opastusnäytöllä.  

Lisäksi toimitusjohtaja Lång ja talousjohtaja Parvi järjestävät analyytikoille, sijoittajille ja tiedotusvälineiden edustajille englanninkielisen puhelinkonferenssin tänään 9.8.2011 klo 14.00. Konferenssiin voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkua numeroon (09) 6937 9590 Suomessa tai +44 (0)20 3364 5381 Suomen ulkopuolella. Osallistumiskoodi on 5451119.

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana Internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön kotisivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen. Kotisivuilla voi tutustua myös esitykseen liittyviin kalvoihin.

Englanninkielinen esitysmateriaali on saatavilla 9.8.2012 osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Investors > Reports and presentations > 2012. Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi > Sijoittajat > Katsaukset ja presentaatiot > 2012.

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2012

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2012 seuraavasti:

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Maanantai 22.10. 1-22.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman.  Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, leikkaussalivaatteissa ja -liinoissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.

Liite

Konsernitilinpäätös

Liite: Konsernitilinpäätös

Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 413,2 423,7 819,0 846,2 1 607,2
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -360,3 -366,2 -707,6 -731,1 -1 421,9
Bruttokate 52,8 57,5 111,4 115,1 185,4
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,8 -11,7 -29,1 -25,0 -50,0
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,8 -4,0 -9,4 -8,9 -17,9
Hallinnon kulut -27,5 -23,8 -51,1 -44,5 -90,1
Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 5,0 3,2 6,8 12,3
Liiketoiminnan muut kulut -0,2 -0,8 -0,5 -1,8 -19,6
Liikevoitto / -tappio 7,4 22,1 24,5 41,6 20,1
Rahoitustuotot ja -kulut -4,9 -6,6 -9,5 -11,8 -22,6
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,7 -1,3 -1,7 -1,3 -4,0
Voitto / tappio ennen veroja 0,8 14,3 13,2 28,5 -6,6
Tuloverot -2,4 -5,8 -7,0 -11,7 -5,6
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -1,6 8,5 6,2 16,8 -12,2
 
Lopetetut toiminnot
 
Tilikauden voitto/tappio 0,9 1,3 1,0 2,7 3,4
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu
arvonalennus ja myyntikulut
-0,1 -18,4 -0,2 -18,5 -23,4
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0,8 -17,1 0,8 -15,8 -20,0
 
Tilikauden voitto / tappio -0,8 -8,6 7,0 1,0 -32,2
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -0,8 -8,6 7,4 0,8 -32,2
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,0 -0,4 0,2 -0,0
Jatkuvat toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * -0,06 0,16 0,08 0,30 -0,38
Sisältäen lopetetut toiminnot
Osakekohtainen tulos, euroa
- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu * -0,05 -0,21 0,10 -0,04 -0,81

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

LAAJA TULOSLASKELMA Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Tilikauden voitto / tappio -0,8 -8,6 7,0 1,0 -32,2
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
Muuntoerot -1,0 0,5 -3,3 -16,1 -11,9
Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä 0,4 - 0,4 - -
Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten suojaukset - - - - -
Rahavirran suojaukset - -0,4 - -0,1 -
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen -0,6 0,2 -2,9 -16,2 -11,9
Tilikauden laaja tulos yhteensä -1,4 -8,4 4,2 -15,2 -44,1
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -1,3 -8,4 4,5 -15,4 -44,0
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,0 -0,4 0,2 -0,0

TASE 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 546,5 548,6 553,4
Liikearvo 112,6 109,9 113,8
Muut aineettomat hyödykkeet 45,6 39,5 47,6
Osuudet osakkuusyrityksissä 35,5 9,3 36,6
Muut sijoitukset 0,4 2,5 0,4
Muut saamiset 55,0 45,1 51,9
Laskennalliset verosaamiset 60,7 52,8 61,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 856,3 807,7 865,0
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 188,0 191,0 185,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 273,4 287,3 241,4
Tuloverosaamiset 1,2 1,7 2,4
Muut sijoitukset - - -
Rahavarat 48,4 26,0 94,0
Lyhytaikaiset varat yhteensä 511,0 506,1 523,6
Myytävänä olevat omaisuuserät 29,1 224,2 42,3
Varat yhteensä 1 396,4 1 538,0 1 430,8
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma 468,6 561,7 530,1
Oman pääoman ehtoinen laina 80,0 80,0 80,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 15,0 1,0 12,6
Oma pääoma yhteensä 563,6 642,8 622,7
Pitkäaikaiset velat
Korolliset velat 240,8 245,6 274,2
Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet 76,0 75,0 73,3
Varaukset 3,9 2,8 4,5
Muut velat 5,7 3,4 4,8
Laskennalliset verovelat 28,0 29,2 28,8
Pitkäaikaiset velat yhteensä 354,3 356,1 385,5
Lyhytaikaiset velat
Korolliset velat 98,2 120,0 58,1
Ostovelat ja muut velat 354,3 343,4 328,8
Tuloverovelat 5,2 5,6 5,6
Varaukset 18,3 7,0 20,4
Lyhytaikaiset velat yhteensä 476,0 476,0 412,8
Velat yhteensä 830,3 832,0 798,3
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 2,5 63,2 9,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 1 396,4 1 538,0 1 430,8

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
1) Osakepääoma
2) Ylikurssirahasto
3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4) Suojausrahasto
5) Muuntoerot
6) Omat osakkeet
7) Kertyneet voittovarat
8) Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma
9) Määräysvallattomien omistajien osuus
10) Oman pääoman ehtoinen laina
11) Oma pääoma yhteensä

Milj. euroa 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)
Oma pääoma 1.1.2011 70,0 209,3 8,3 0,0 18,8 -6,4 323,0 623,0 0,9 80,0 703,8
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 0,8 0,8 0,2 - 1,0
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
    Muuntoerot - - - - -16,1 - - -16,1 - - -16,1
    Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä - - - - - - - - - - -
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - -0,1 - - - -0,1 - - -0,1
Osingonjako ja muu - - - - - - -41,1 -41,1 - - -41,1
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,6 -5,6 - - -5,6
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa - - - - - - - - - - -
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - 2,0 -1,1 0,9 - - 0,9
Oma pääoma 30.6.2011 70,0 209,3 8,3 -0,1 2,7 -4,3 275,9 561,7 1,0 80,0 642,8
Oma pääoma 1.1.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 6,9 -7,4 243,0 530,1 12,6 80,0 622,7
Tilikauden voitto / tappio - - - - - - 7,4 7,4 -0,4 - 7,0
Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen
    Muuntoerot - - - - -3,3 - - -3,3 0,3 - -3,0
    Osuus osakkuusyhtiöiden muista laajan tuloksen eristä - - - - 0,4 - - 0,4 - - 0,4
    Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen nettosijoitusten
suojaukset
- - - - - - - - - - -
    Rahavirtojen suojaukset - - - - - - - - - - -
Osingonjako ja muu - - - - - - -60,4 -60,4 - - -60,4
Oman pääoman ehtoinen laina - - - - - - - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - - - -5,7 -5,7 - - -5,7
Omien osakkeiden hankinta - - - - - - - - - - -
Johdon osakeomistusohjelma - - - - - - - - - - -
Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa - - - - - - - - 2,5 - 2,5
Osakepalkkio-ohjelma - - - - - - 0,1 0,1 - - 0,1
Oma pääoma 30.6.2012 70,0 209,3 8,3 0,0 4,0 -7,4 184,4 468,6 15,0 80,0 563,6

RAHAVIRTALASKELMA - sisältäen lopetetut
toiminnot
Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto / tappio -0,8 -8,6 7,0 1,0 -32,2
Oikaisut yhteensä 27,5 48,1 55,1 83,3 141,2
Nettokäyttöpääoman muutokset 8,3 -6,9 -4,1 -39,4 -10,7
Varausten muutos -0,0 0,2 -2,8 -0,1 14,0
Rahoituserät -5,5 -2,7 -9,7 4,4 -20,8
Maksetut / saadut tuloverot -2,0 -2,4 -3,4 -3,1 -7,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 27,5 27,6 42,0 46,2 83,7
Investointien rahavirta
Konserniyritysten hankinta - - - - -1,0
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -20,8 -14,1 -42,2 -21,6 -60,0
Muut investointitoiminnot 7,2 3,4 9,4 5,4 117,7
Investointien nettorahavirta -13,7 -10,7 -32,8 -16,2 56,7
Rahoituksen rahavirta
Maksetut osingot ja muut -60,0 -40,8 -60,0 -41,1 -41,2
Omien osakkeiden lunastukset - - - - -3,1
Johdon osakeomistusohjelman mukaiset sijoitukset
Ahlstrom Oyj:n osakkeisiin
- - - - -
Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut - - - - -
Oman pääoman ehtoisen lainan korot - - - - -7,6
Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset 6,6 25,6 5,5 13,6 -18,9
Rahoituksen nettorahavirta -53,4 -15,2 -54,5 -27,4 -70,7
Rahavarojen muutos -39,6 1,7 -45,3 2,6 69,7
Rahavarat tilikauden alussa 88,2 24,8 94,4 24,6 24,6
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 0,2 0,0 -0,3 -0,6 0,1
Rahavarat tilikauden lopussa 48,8 26,6 48,8 26,6 94,4

TUNNUSLUVUT Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
2012 2011 2012 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Henkilöstökulut -82,3 -79,9 -157,0 -158,4 -323,6
Poistot -18,8 -22,2 -37,7 -43,5 -84,5
Arvonalentumiset -0,3 - 0,0 - -10,8
Liikevoitto, % 1,8 5,2 3,0 4,9 1,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 10,2 5,1 9,4 2,0
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,06 0,16 0,08 0,30 -0,38
Investoinnit, milj. euroa 22,5 12,5 35,8 17,3 66,4
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 110 5 201 5 119 5 174 5 181
Sisältäen lopetetut toiminnot
Henkilöstökulut -82,6 -88,7 -157,6 -176,1 -353,8
Poistot -18,8 -26,0 -37,7 -51,3 -92,3
Arvonalentumiset -0,3 -13,5 0,0 -13,5 -32,7
Liikevoitto, % 2,0 0,7 3,1 2,5 0,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,8 1,1 5,1 4,6 -0,1
Oman pääoman tuotto (ROE), % -0,6 -5,3 2,4 0,3 -4,9
Korolliset nettovelat, milj. euroa 290,2 338,4 290,2 338,4 237,8
Omavaraisuusaste, % 40,4 42,2 40,4 42,2 43,6
Velkaantumisaste, % 51,5 52,6 51,5 52,6 38,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,05 -0,21 0,10 -0,04 -0,81
Oma pääoma/osake, euroa 10,16 12,12 10,16 12,12 11,50
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana, 1000 kpl 46 105 46 349 46 105 46 299 46 282
Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa, 1000 kpl 46 105 46 349 46 105 46 349 46 105
Investoinnit, milj. euroa 23,1 14,0 36,4 20,0 70,4
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 902,5 1 007,7 902,5 1 007,7 955,0
Henkilöstö, kauden keskiarvo 5 140 5 774 5 146 5 743 5 666

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti.
Suominen on sisällytetty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä.

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Building and Energy 63,0 79,6 131,6 161,6 296,2
Filtration 93,3 83,8 180,8 166,1 324,5
Food and Medical 89,4 90,9 178,4 184,3 361,9
Label and Processing 173,0 183,2 341,5 364,8 678,1
Muut toiminnot 24,0 19,3 46,3 34,3 71,1
Sisäinen myynti -29,6 -33,0 -59,6 -64,9 -124,6
Liikevaihto 413,2 423,7 819,0 846,2 1 607,2
Building and Energy 0,9 0,9 1,9 2,5 3,8
Filtration 3,1 2,4 5,7 4,5 9,4
Food and Medical 5,6 9,7 11,2 19,3 34,1
Label and Processing 6,3 8,5 13,8 16,1 32,4
Muut toiminnot 13,6 11,5 27,0 22,4 44,9
Sisäinen myynti 29,6 33,0 59,6 64,9 124,6
Building and Energy 1,9 0,2 4,5 3,3 -27,8
Filtration 3,0 6,6 9,0 13,7 22,8
Food and Medical 0,9 2,9 3,0 5,8 12,0
Label and Processing 4,2 10,5 9,9 16,7 11,6
Muut toiminnot -2,4 1,9 -2,1 2,1 1,5
Eliminoinnit -0,1 0,1 0,1 -0,0 0,0
Liikevoitto / -tappio 7,4 22,1 24,5 41,6 20,1
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Building and Energy 5,6 0,4 7,0 4,3 -19,8
Filtration 6,7 16,3 10,3 16,7 13,6
Food and Medical 1,6 5,7 2,9 5,7 5,7
Label and Processing 7,0 15,3 8,3 12,1 4,4
Konserni (ROCE), % 2,6 10,2 5,1 9,4 2,0
Building and Energy 130,5 153,4 130,5 153,4 129,4
Filtration 181,5 161,8 181,5 161,8 168,5
Food and Medical 216,5 195,4 216,5 195,4 208,4
Label and Processing 228,9 273,9 228,9 273,9 247,2
Muut toiminnot 8,3 -4,0 8,3 -4,0 10,9
Eliminoinnit -0,2 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3
Nettovarat yhteensä 765,5 780,1 765,5 780,1 764,1
Building and Energy 4,1 1,9 4,8 3,2 7,5
Filtration 7,2 5,7 11,4 6,5 21,8
Food and Medical 7,4 2,2 14,3 4,0 16,4
Label and Processing 3,1 2,0 4,4 2,1 17,9
Muut toiminnot 0,8 0,8 0,9 1,6 2,8
Investoinnit yhteensä 22,5 12,5 35,8 17,3 66,4
Building and Energy -2,4 -4,6 -5,6 -9,3 -18,2
Filtration -5,8 -4,1 -10,2 -8,2 -16,7
Food and Medical -4,7 -4,7 -9,2 -9,4 -18,4
Label and Processing -6,2 -7,2 -12,7 -14,3 -27,9
Muut toiminnot 0,4 -1,6 -0,1 -2,2 -3,2
Poistot yhteensä -18,8 -22,2 -37,7 -43,5 -84,5
Building and Energy -0,3 - 0,0 - -11,1
Filtration - - - - -
Food and Medical - - - - -
Label and Processing - - - - 0,2
Muut toiminnot - - - - -
Arvonalentumiset yhteensä -0,3 - 0,0 - -10,8
Building and Energy - - - - -29,0
Filtration -3,8 0,5 -4,1 -0,6 0,8
Food and Medical -0,5 - -0,5 - 0,3
Label and Processing - 1,7 -0,1 1,7 -2,0
Muut toiminnot -1,4 -0,5 -1,4 0,4 0,4
Kertaluonteiset erät yhteensä -5,7 1,8 -6,0 1,6 -29,6

SEGMENTTI-INFORMAATIO Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Tuhatta tonnia 2012 2011 2012 2011 2011
Building and Energy 25,0 34,6 52,4 69,2 127,1
Filtration 29,7 29,2 57,9 57,7 110,9
Food and Medical 29,1 33,3 59,1 67,0 128,7
Label and Processing 148,6 149,7 292,7 297,8 557,5
Muut toiminnot 2,6 2,7 4,9 4,8 9,3
Eliminoinnit -10,8 -13,8 -22,6 -27,3 -52,0
Myyntitonnit yhteensä 224,3 235,7 444,4 469,3 881,6

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN - sis. lop. toim. Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2012 2011 2011
Eurooppa 220,5 267,4 445,7 534,7 981,2
Pohjois-Amerikka 81,1 110,2 158,7 222,2 420,6
Etelä-Amerikka 54,6 54,2 106,1 106,2 212,8
Aasian ja Tyynenmeren alue 52,2 56,4 97,8 107,6 202,4
Muu maailma 7,6 8,7 16,4 17,7 35,7
Liikevaihto 416,0 496,8 824,7 988,4 1 852,6

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN
MUUTOKSET - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
Kirjanpitoarvo 1.1. 573,3 704,9 704,9
Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä - - -
Lisäykset 35,9 18,5 69,5
Vähennykset -6,7 -0,2 -87,9
Poistot ja arvonalentumiset -35,9 -48,8 -103,2
Kurssierot ja muut muutokset -0,9 -21,4 -10,0
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 565,8 653,0 573,3

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT - sisältäen lopetetut toiminnot Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
Milj. euroa 2012 2011 2011
Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat
Myyntituotot ja korkotuotot 10,0 0,3 5,0
Tavaroiden ja palveluiden ostot -11,9 -1,4 -4,2
Myyntisaamiset ja muut saamiset 6,8 0,1 7,3
Ostovelat ja muut velat 1,0 - 3,4
Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

MUUT VUOKRASOPIMUKSET - sisältäen lopetetut toiminnot 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
Lyhytaikainen osa 5,9 6,9 5,8
Pitkäaikainen osa 20,2 18,9 19,7
Yhteensä 26,1 25,7 25,5

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET -  sisältäen lopetetut toiminnot 30.6. 30.6. 31.12.
Milj. euroa 2012 2011 2011
Kiinnitykset 73,0 73,0 73,0
Pantit 0,5 0,2 0,3
Vastuut
Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset 12,5 20,1 19,5
Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset 19,0 15,0 15,0
Hankintasitoumukset 25,4 19,6 19,4
Muut vastuusitoumukset 2,4 2,0 3,1

TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Myytyjä suoritteita vastaavat kulut -360,3 -347,3 -331,8 -359,0 -366,2 -364,9
Bruttokate 52,8 58,5 39,6 30,7 57,5 57,6
Myynnin ja markkinoinnin kulut -14,8 -14,3 -13,6 -11,4 -11,7 -13,2
Tutkimus- ja tuotekehityskulut -4,8 -4,6 -4,0 -4,9 -4,0 -4,9
Hallinnon kulut -27,5 -23,6 -22,6 -23,0 -23,8 -20,7
Liiketoiminnan muut tuotot 1,9 1,4 4,2 1,4 5,0 1,8
Liiketoiminnan muut kulut -0,2 -0,3 -7,6 -10,2 -0,8 -0,9
Liikevoitto / -tappio 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Rahoitustuotot ja -kulut -4,9 -4,6 -4,9 -6,0 -6,6 -5,2
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta -1,7 0,0 -1,6 -1,1 -1,3 -0,0
Voitto / tappio ennen veroja 0,8 12,4 -10,7 -24,4 14,3 14,3
Tuloverot -2,4 -4,6 1,8 4,3 -5,8 -5,9
Tilikauden voitto / tappio jatkuvista toiminnoista -1,6 7,8 -8,9 -20,2 8,5 8,3
Lopetetut toiminnot
 
Tilikauden voitto/tappio 0,9 0,2 -1,1 1,9 1,3 1,3
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu
arvonalennus ja myyntikulut
-0,1 -0,1 -4,9 -0,2 -18,4 -0,1
Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista 0,8 0,1 -6,0 1,8 -17,1 1,3
 
Tilikauden voitto / tappio -0,8 7,9 -14,8 -18,4 -8,6 9,6
Jakautuminen
Emoyrityksen omistajille -0,8 8,2 -14,6 -18,4 -8,6 9,4
Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 -0,3 -0,2 -0,0 -0,0 0,2

SEGMENTIT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Liikevaihto
Building and Energy 63,0 68,5 65,8 68,9 79,6 82,0
Filtration 93,3 87,5 79,7 78,7 83,8 82,3
Food and Medical 89,4 89,0 86,1 91,5 90,9 93,4
Label and Processing 173,0 168,5 149,6 163,6 183,2 181,7
Muut toiminnot ja eliminoinnit -5,5 -7,7 -9,9 -12,9 -13,8 -16,9
Konserni yhteensä 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Liikevoitto / -tappio
Building and Energy 1,9 2,7 -7,7 -23,4 0,2 3,1
Filtration 3,0 6,1 4,6 4,5 6,6 7,1
Food and Medical 0,9 2,2 2,0 4,2 2,9 3,0
Label and Processing 4,2 5,7 -1,5 -3,7 10,5 6,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -2,5 0,4 -1,7 1,1 1,9 0,1
Konserni yhteensä 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Liikevoitto / -tappio ilman kertaluonteisia eriä
Building and Energy 1,9 2,7 -1,1 -0,9 0,2 3,1
Filtration 6,8 6,3 3,5 4,2 6,1 8,2
Food and Medical 1,3 2,2 1,6 4,3 2,9 3,0
Label and Processing 4,2 5,8 -0,8 -0,6 8,8 6,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -1,0 0,4 -1,6 1,1 2,5 -0,8
Konserni yhteensä 13,2 17,4 1,7 8,0 20,4 19,7
Myyntitonnit, tuhatta tonnia
Building and Energy 25,0 27,4 27,5 30,3 34,6 34,7
Filtration 29,7 28,1 26,3 27,0 29,2 28,4
Food and Medical 29,1 30,0 29,2 32,4 33,3 33,7
Label and Processing 148,6 144,1 124,6 135,1 149,7 148,2
Muut toiminnot ja eliminoinnit -8,1 -9,5 -9,8 -10,3 -11,1 -11,4
Konserni yhteensä 224,3 220,1 197,8 214,4 235,7 233,6

TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Q2 Q1 Q4 Q3 Q2 Q1
Milj. euroa 2012 2012 2011 2011 2011 2011
Jatkuvat toiminnot
Liikevaihto 413,2 405,8 371,3 389,7 423,7 422,5
Liikevoitto / -tappio 7,4 17,0 -4,2 -17,3 22,1 19,5
Voitto / tappio ennen veroja 0,8 12,4 -10,7 -24,4 14,3 14,3
Tilikauden voitto / tappio -1,6 7,8 -8,9 -20,2 8,5 8,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,6 7,4 -2,6 -8,6 10,2 9,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,06 0,14 -0,22 -0,47 0,16 0,14
Sisältäen lopetetut toiminnot
Liikevaihto 416,0 408,7 397,9 466,2 496,8 491,6
Liikevoitto / -tappio 8,2 17,1 -8,9 -13,5 3,6 20,8
Voitto / tappio ennen veroja 1,6 12,5 -17,4 -20,7 -4,4 15,5
Tilikauden voitto / tappio -0,8 7,9 -14,8 -18,4 -8,6 9,6
Velkaantumisaste, % 51,5 38,3 38,2 54,3 52,6 48,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 2,8 7,2 -4,3 -5,7 1,1 8,2
Laimentamaton tulos/osake *, euroa -0,05 0,15 -0,34 -0,43 -0,21 0,17
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden
aikana, 1000 kpl
46 105 46 105 46 180 46 350 46 349 46 248

* Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

Tunnuslukujen laskenta
Korolliset nettovelat
Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma yhteensä/                                 x 100
Taseen loppusumma - Saadut ennakot
Velkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat/                                       x 100
Oma pääoma yhteensä
Oman pääoman tuotto (ROE), %
Tilikauden tulos/                                              x 100
Oma pääoma yhteensä (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                               x 100
Taseen loppusumma (vuoden keskiarvo) - Korottomat velat (vuoden keskiarvo)
Sijoitetun pääoman tuotto (RONA), %
Liikevoitto (liiketappio)/                                                            x 100
Käyttöpääoma (vuoden keskiarvo) + Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet (vuoden keskiarvo)
Laimentamaton tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Laimennettu tulos/osake, euroa
Tilikauden tulos - Määräysvallattomien omistajien osuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/
Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana
Oma pääoma/osake, euroa
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa