Ahlstromin varsinainen yhtiökokous hyväksyi osakeannin

Ei levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous 14.2.2006 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti korottaa yhtiön osakepääomaa osakeannilla, joka suunnataan kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille sekä yleisölle Suomessa. Samalla yhtiökokous vahvisti vuodelta 2005 maksettavan osingon suuruudeksi 1,79 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 17.2.2006 ja osinko maksetaan 24.2.2006.
Yhtiön osakepääomaa päätettiin korottaa enintään 13.725.000 eurolla 54.655.105,50 eurosta enintään 68.380.105,50 euroon laskemalla liikkeelle enintään 9.150.000 kappaletta uusia 1,50 euron nimellisarvoisia osakkeita. Uudet osakkeet tarjotaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen kotimaisille ja kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille ja yleisölle Suomessa. Merkintäoikeus voidaan myöntää myös yhtiön lähipiiriin kuuluville osakkeenomistajille. Osakkeiden merkintähinta määräytyy osakeannin järjestävien investointipankkien saamien tarjousten perusteella, eli ns. book building -menetelmän avulla.
Osakeannilla yhtiö laajentaa osakaspohjaansa uusilla sijoittajilla, luo uusia rahoituslähteitä, mahdollistaa yhtiön osakkeiden käytön vastikkeena yrityskaupoissa ja parantaa yhtiön henkilöstön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien käyttömahdollisuuksia.
Osakeantipäätöksen seurauksena Ahlstromin hallitus jatkaa toimenpiteitä listautumisen toteuttamiseksi kevään 2006 aikana.

Yhtiökokouksen muut päätökset
:

Yhtiöjärjestykseen päätettiin tehdä seuravat muutokset:

- Yhtiöjärjestyksen 4§ poistetaan. Yhtiöjärjestyksen 4§:n poistamisen jälkeen yhtiön osakesarjat
  yhdistyvät ja yhtiöllä on vain yksi osakesarja.

- Nykyisen yhtiöjärjestyksen 11§:n kolmas kappale poistetaan.
 
- Yhtiöjärjestyksen 14§ (lunastuslauseke) poistetaan.

- Yhtiöjärjestyksen 15§ (lunastusvelvollisuus) muutetaan yhtiön osakesarjojen yhdistämisen seurauksena. Lisäksi edellämainittua yhtiöjärjestyksen kohtaa muutetaan siten, että siitä poistetaan viittaukset niihin tilanteisiin, että yhtiön osakkeet eivät ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Uusmerkintää ja yhtiöjärjestyksen muutoksia koskevat päätökset raukeavat, eikä niitä rekisteröidä kaupparekisteriin, mikäli yhtiön ja järjestäjien edustajan Enskilda Securities AB:n välistä ns. Underwriting Agreement -sopimusta ei ole allekirjoitettu viimeistään 19.6.2006.

Yhtiökokous hyväksyi yhtiön ja konsernin tuloslaskelman ja taseen. Lisäksi kokouksessa myönnettiin yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapaus tilivuodelta 2005.
Yhtiökokous vahvisti Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän. Yhtiön hallituksen kokoonpano pysyi ennallaan. Hallitukseen valittiin uudelleen Johan Gullichsen, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Johan Gullichsenin uudelleen yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Urban Jansson. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Kompensaatiovaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Johan Gullichsen ja jäseniksi Urban Jansson sekä Willem F. Zetteler. Tarkastusvaliokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Peter Seligson ja jäseniksi Jan Inborr sekä Bertel Paulig.

KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.


Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Johan Gullichsen, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4702,
tavattavissa keskiviikkona 15.2. klo 9-11.30 välisen ajan

Toimitusjohtaja Jukka Moisio, Ahlstrom Oyj, puh. 010 888 4700
 
Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 525 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,55 mrd euroa vuonna 2005. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Tämä tiedote ei ole esite, eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä osakkeiden merkitsemiseksi vain niitä koskevassa esitteessä esitetyn tiedon perusteella. Tarjousta ei tehdä missään sellaisessa maassa, missä joko tarjous tai siihen osallistuminen olisi kiellettyä tai edellyttäisi Suomen lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden lisäksi esitteen laatimista, rekisteröintiä tai muita toimenpiteitä.
 
Tämä tiedote ei ole arvopapereiden myyntitarjous Yhdysvalloissa tai missään Euroopan Talousalueen maassa. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) mukaisesti. Ahlstrom Oyj ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa mahdollisesta tarjouksesta Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.
 
Mikäli tämän tiedotteen perusteella katsottaisiin tarjottavan arvopapereita missään Euroopan Talousalueen jäsenvaltiossa, joka on implementoinut Direktiivin 2003/71/EC (mukaan lukien kaikki siihen liittyvät implementointitoimenpiteet missä tahansa jäsenvaltiossa, "Esitedirektiivi"), tarjous osoitetaan ainoastaan tällaisessa maassa oleville Esitedirektiivin mukaisille kokeneille sijoittajille.
 
Tämä asiakirja on jaettu ja suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act), vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19 (5) artiklan (Financial Promotion) mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) korkean varallisuusaseman yhtiöille (high net worth entity) ja muille Määräyksen 49 (2)(a) - (d) artiklan mukaisille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "Asiaankuuluvat Tahot"). Kaikki tarjottavat arvopaperit tai tällaisten arvopapereiden merkintään, ostamiseen tai muulla tavoin hankkimiseen liittyvät pyynnöt, tarjoukset tai sopimukset on tarkoitettu ainoastaan Asiankuuluvien Tahojen saataville. Kenenkään, joka ei ole Asiaankuuluva Taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.
 
Stabilisaatio / Ison-Britannian rahoitustarkastus (FSA).
 
Ei levitettäväksi Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Japanissa.