Ahlstromin varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 30.3.2007 klo 15.15
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2007 klo 13.00.
 
Päätös voitonjaosta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 4.4.2007 ja maksupäivä 13.4.2007. Lisäksi yhtiökokous päätti varata yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 70.000 euroa.
 
Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
 
Yhtiökokous hyväksyi tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.2006.
 
Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta
 
Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler valittiin uudelleen hallitukseen. Thomas Ahlström valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahlstrom Oyj:n nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 400 euroa/kk ja hallituksen jäsenten palkkio 2 700 euroa /kk. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan 1 150 euron kokouskohtainen palkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
Tilintarkastajan palkkio ja valinta
 
KPMG Oy Ab valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. KPMG Oy Ab on nimittänyt KHT Sixten Nymanin vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankintaan
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Valtuutus oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 4.500.000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista.
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta (yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta). Valtuutus on hallituksen ehdotuksen mukainen. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Päätös yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
 
Yhtiökokous päätti muuttaa Ahlstrom Oyj:n yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
 
Hallituksen päätökset
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Urban Janssonin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
 
Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tilintarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Willem F. Zetteler. Kompensaatiovaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Jan Inborr ja Urban Jansson.
 
Ahlstrom Oyj
Jukka Moisio, toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727
 
 
Jakelu:
Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,6 mrd euroa vuonna 2006. Ahlstromin osake on noteerattu Helsingin Pörssissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.