Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 7.3.2007
 
 
Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 30. maaliskuuta 2007 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja pysäköintialueen puolelta ovi K1). Ennakkoilmoittautumisen lisäksi osakkeenomistajan on ilmoittauduttava kokoukseen kokouspaikalla klo 12.00 alkaen. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.
 
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1) Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä esitetyt asiat.
 
Hallituksen ehdotus voitonjaosta:
- 31.12.2006 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka täsmäytyspäivänä 4.4.2007 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 13.4.2007.
- Yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70.000 euroa.
 
2) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta yhteensä enintään 4.500.000 kappaletta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
4) Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta siten, että
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 3 § poistetaan ja numerointia muutetaan vastaavasti.
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 7 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös toimitusjohtaja yksin. Hallitus voi lisäksi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä joko yksin tai kaksi yhdessä."
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 12 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:
"Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
 
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on
 
päätettävä
1) tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta,
2) taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
3) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä mahdolliselle toimitusjohtajan sijaiselle,
4) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
5) hallituksen jäsenten lukumäärästä ja
6) hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinnasta;
 
käsiteltävä
7) muut kokouskutsussa mainitut asiat."
 
- nykyisen yhtiöjärjestyksen 13 § (osakkeenomistajan lunastusvelvollisuus) poistetaan.
 
Yhtiö julkistaa erikseen pörssitiedotteella nimitysvaliokunnan ehdotuksen hallituksen jäseniksi ja hallituksen jäsenten palkkioiksi.
 
Hallituksen ehdotukset sekä jäljennökset tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä tilintarkastuskertomuksesta pidetään osakkeenomistajien nähtävinä 23. maaliskuuta 2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, 00130 Helsinki. Asiakirjat ovat edellä mainitusta päivästä lähtien nähtävissä myös yhtiön internet-sivuilla www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Jäljennökset edellä mainituista asiakirjoista lähetetään niitä pyytävälle osakkeenomistajalle ja ne ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa.
 
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka 20. maaliskuuta 2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityneen osakkeenomistajan on otettava yhteyttä tilinhoitajayhteisöönsä, jotta hänet voitaisiin merkitä 20. maaliskuuta 2007 tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.
 
Yhtiökokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien on ilmoittauduttava viimeistään 23. maaliskuuta 2007 klo 16.00 mennessä joko

- yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous,
- sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
- kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
- telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
- puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi Jaakkola) tai 010 888 4746 (Merja Tuovinen)
 
Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä.
 
Mikäli osakkeenomistaja haluaa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, pyydetään tästä kertomaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirja pyydetään toimittamaan ennen ilmoittautumisajan päättymistä edellä mainittuun osoitteeseen. Valtakirjamalli on saatavilla yllä mainituilla internet-sivuilla.
 
Helsingissä 1. helmikuuta 2007
 
AHLSTROM OYJ
Hallitus