Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2007: Kasvun ja rakennemuutosten vuosi. Osinkoehdotus 1,00 euroa osakkeelta

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2008
 
Liikevaihto kasvoi tilikaudella 2007 10,1 % ja oli 1 760,8 milj. euroa (2006: 1 599,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 25,8 milj. euroa (96,1 milj. euroa). Liikevoittoon sisältyi 42,0 milj. euron kertaluonteiset kustannukset (8,7 milj. euron kertaluonteiset tuotot), jotka liittyivät pääasiassa vuoden neljännellä neljänneksellä toteutettuihin rakennemuutoksiin. Ahlstrom päätti mm. sulkea neljä tehdasta, joiden yhteenlaskettu liiketappio oli noin 4,3 milj. euroa rakennemuutoskustannusten lisäksi.
 
Voitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (81,2 milj. euroa) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 2,5 % (10,4 %). Osakekohtainen tulos (EPS) oli 0,01 euroa (1,31 euroa).
 
Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2007 maksetaan osinkoa 1,00 euroa (1,00 euroa) osakkeelta.
 
Vuonna 2007 toteutetut toimenpiteet edistävät Ahlstromin kasvuhankkeita ja toiminnallisen tuloksen selvää parantamista vuonna 2008.
 
Loka-joulukuu 2007 lyhyesti
 
- Liikevaihto kasvoi vuoden 2006 viimeisestä neljänneksestä 23,3 % ja oli 462,5 milj. euroa (ilman valuuttakurssien vaikutusta). Kasvu johtui FiberComposites-toimialan ja Tekniset Paperit -liiketoiminta-alueen hyvästä kysynnästä ja toteutetuista kasvuinvestoinneista.
 
- Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 11,0 milj. euroon Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikon kannattavuuden vuoksi. Kannattavuuden heikentyminen johtui suljettujen tehtaiden liiketappioista sekä teknisistä ongelmista La Gèren tehtaan irrokepapereita valmistavan linjan käyttöönotossa, mistä aiheutui 7,6 milj. euron lisäkustannukset.
 
- Ahlstrom ryhtyi kannattavuuden parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin, joiden odotetaan kasvattavan yhtiön voittoa vuositasolla noin 25 milj. eurolla.
 
Avainlukuja

Milj. euroa
10-12/
2007
10-12/
2006
2007
2006
Liikevaihto
462,5
389,0
1 760,8
1 599,1
Liikevoitto/-tappio
-34,7
12,3
25,8
96,1
Liikevoitto pl. kertaluonteiset erät
11,0
14,1
67,8
87,3
Voitto/tappio ennen veroja
-43,2
9,4
0,2
81,2
Voitto ennen veroja pl. kertaluonteiset erät
2,5
11,3
42,1
72,5
Tilikauden voitto/tappio
-29,0
8,8
1,3
57,6
Liiketoiminnan nettorahavirta
9,8
25,0
43,9
119,2
Velkaantumisaste, %
65,3
20,3
65,3
20,3
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
-10,7
5,3
2,5
10,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
pl. kertaluonteiset erät
3,6
6,1
6,3
9,5
Rahavirta/osake, euroa
0,21
0,54
0,94
2,72
Tulos/osake, euroa
-0,64
0,18
0,01
1,31
Osakkeiden lukumäärä katsauskaudella  
keskimäärin, 1000 kpl
46 671
45 602
46 476
43 802
 
Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio kommentoi vuotta 2007 seuraavasti:
- Vuonna 2007 käytimme vuonna 2006 toteutetussa listautumisannissa kerätyt varat toimintamme laajentamiseen erityisesti nopeasti kasvavilla BRIC-markkinoilla eli Brasiliassa, Venäjällä, Intiassa ja Kiinassa. Investointimme olivat arvoltaan yhteensä 370 milj. euroa. Investointihankkeet etenevät aikataulussa, ja niiden vaikutus oli osittain nähtävissä liikevaihdossamme, joka kasvoi 10 % eli 1 761 milj. euroon. FiberComposites-toimialan liikevaihto kasvoi 17 % ja Specialty Papers -toimialan 4 %.
Olen tyytyväinen siitä, että FiberComposites-toimiala ja Tekniset Paperit -liiketoiminta-alue pystyivät kasvattamaan liikevoittoaan haasteellisesta liiketoimintaympäristöstä huolimatta. Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikko tulos pienensi kuitenkin sijoitetun pääoman tuottomme (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä 6,3 %:iin vuonna 2007.
Ahlstrom pyrkii parantamaan kannattavuuttaan vuoden 2007 aikana toteuttamillaan merkittävillä kustannusten karsimiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Rakennemuutokset johtivat neljän tehtaan sulkemiseen ja yhtiön henkilöstömäärän pienenemiseen noin 10 %:lla. Odotamme rakennemuutosten parantavan Ahlstromin tulosta vuositasolla noin 25 milj. eurolla. Ne vaikuttavat yhtiön tulokseen osittain jo vuoden 2008 alusta ja täysimääräisesti vuoden jälkimmäisestä puoliskosta alkaen.
Ahlstromin liiketoiminta on vakaalla pohjalla. Toiminnallinen liikevoittomme vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä oli noin 20 milj. euroa ilman suljettujen tehtaiden liiketappioita ja ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käyttöönoton teknisiä ongelmia. Ahlstromilla on hyvät lähtökohdat kasvaa ja parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.
 
Ahlstrom-konserni: Tilinpäätös 2007
 
Toimintaympäristö loka-joulukuussa 2007
Ahlstromin tuotteiden kysyntä kehittyi suotuisasti yhtiön päämarkkina-alueilla Yhdysvaltojen talouskasvun hidastumisesta huolimatta. Yhdysvalloissa kysynnästä yhä suurempi osuus perustui lyhyen aikavälin sopimuksiin. Toispuoleisesti päällystettyjen papereiden vienti Euroopasta oli edelleen vaikeaa.
 
Ahlstromin pääraaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan vuosineljänneksen aikana saatavuusongelmien vuoksi. Lyhytkuituisen sellun (BHKP) keskimääräinen dollarihinta oli noin 13 % korkeampi kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja 6 % korkeampi kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) keskimääräinen markkinahinta oli noin 15 % korkeampi kuin vuoden 2006 viimeisellä neljänneksellä ja 5 % korkeampi kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä.
 
Ahlstromin tärkeimpien synteettisten raaka-aineiden eli raionin ja polyesterin hinnat nousivat merkittävästi jatkuvien saatavuusongelmien vuoksi. Raionin hinta nousi yli 40 % vuonna 2007. Kemikaalien hinnat eivät nousseet viimeisellä vuosineljänneksellä öljyn hinnankorotuksista huolimatta.
 
Energian hinnat nousivat Keski-Euroopan siirtyessä energian talvihinnoitteluun ja öljyn hintojen nousun vuoksi. Ahlstromin pääasialliset energialähteet ovat maakaasu ja sähkö.
 
Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2007
 
Ahlstrom-konsernin liikevaihto kasvoi 18,9 % 462,5 milj. euroon (389,0 milj. euroa). Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana toteutetut yritysostot kasvattivat viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtoa 72,3 milj. eurolla. Valuuttakurssien vaihtelu, pääasiassa Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen, pienensivät liikevaihtoa noin 17,3 milj. eurolla  eli 4,5 % vuoden 2006 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Vertailukelpoinen, yritysostoilla ja valuuttakurssien vaikutuksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,7 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta.
 
Myyntimäärät kasvoivat 24,3 % pääasiassa yritysostojen, orgaanisten kasvuinvestointien ja hyvänä jatkuneen kysynnän ansiosta.
 
Konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 22,1 % ja oli 11,0 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Lasku johtui Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikosta tuloksesta, joka oli seurausta suljettavien tehtaiden liiketappioista ja ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käynnistysvaikeuksista, mistä aiheutui 7,6 milj. euron lisäkustannukset. Yritysostojen integrointikustannukset pienensivät vuosineljänneksen liikevoittoa noin 1,0 milj. eurolla.
 
Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom toteutti viimeisellä vuosineljänneksellä rakennemuutoksia. Yhtiö päätti sulkea italialaisen Ascolin ja ranskalaisen Chantrainen tehtaat. Ahlstrom päätti myös keskittää ilmansuodatinmateriaalien valmistusta Yhdysvalloissa ja sulkea Darlingtonin ja Bellinghamin tehtaat. Lisäksi Ahlstrom vei päätökseen vuonna 2007 tehtyjen yritysostojen integroinnin ja virtaviivaisti toimintojaan eri puolilla organisaatiota. Rakennemuutoksen ja integrointien seurauksena suljetaan yhteensä neljä tehdasta ja yhdeksän tuotantolinjaa sekä vähennetään 650 työpaikkaa eli noin 10 % henkilöstöstä.
 
Rakennemuutoksella tavoitellaan vuositasolla noin 25 milj. euron tulosparannusta. Rakennemuutokseen liittyvät nettomääräiset kertaluonteiset kustannukset olivat noin 45,7 milj. euroa (1,9 milj. euroa), mistä 9,0 milj. euroa on omaisuuserien alaskirjauksia ja loput liittyvät pääasiassa henkilöstövähennyksiin.
 
Vuosineljänneksen liiketappio oli 34,7 milj. euroa (12,3 milj. euron liikevoitto).
 
Nettorahoituskulut olivat yhteensä 8,6 milj. euroa (2,6 milj. euroa). Nettokorkokulut kasvoivat 7,0 milj. euroon (1,7 milj. euroa) nettovelan kasvun ja korkojen nousun vuoksi. Rahoituserien nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat 0,5 milj. euroa (0,5 milj. euron tappio).
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden voitosta oli 0,1 milj. euroa (0,2 milj. euron tappio).
 
Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 2,5 milj. euroon (11,3 milj. euroa). Tappio ennen veroja oli 43,2 milj. euroa (9,4 milj. euron voitto). Verotuotot olivat 14,2 milj. euroa (0,7 milj. euron verokulut). Tilikauden tappio oli 29,0 milj. euroa (8,8 milj. euron voitto) ja tulos/osake (EPS) -0,64 euroa (0,18 euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 3,6 % (6,1 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -10,7 % (5,3 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli -15,1 % (4,6 %).
 
Taloudellinen kehitys vuonna 2007
 
Ahlstrom-konsernin liikevaihto kasvoi vuonna 2007 10,1 % ja oli 1 760,8 milj. euroa (1 599,1 milj. euroa). Valuuttakurssien vaihtelu, erityisesti Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikkeneminen, pienensi liikevaihtoa 48,3 milj. eurolla eli 3,0 %. Myyntimäärät kasvoivat 11,8 %. Yritysostoilla, valuuttakurssien vaihtelulla ja investointiseisokeilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,3 %.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 67,8 milj. euroa (87,3 milj. euroa). Liikevoiton pieneneminen oli seurausta Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikosta kannattavuudesta. Kannattavuuden lasku johtui pääasiassa toispuoleisesti päällystettyjen papereiden heikentyneestä kysynnästä ja ylitarjonnasta Euroopassa, minkä seurauksena Ahlstrom päätti sulkea Chantrainen ja Ascolin tehtaansa. Liiketoiminta-alueen kannattavuutta heikensivät myös suljettavien tehtaiden liiketappiot ja La Gèren tehtaan investoinnin käynnistysvaiheen tekniset ongelmat. Korkeat raaka-aineiden ja energian hinnat sekä yritysostojen noin 3,0 milj. euron integrointikulut pienensivät myös koko vuoden liikevoittoa.
 
Vuonna 2007 nettomääräiset kertaluonteiset kustannukset olivat 42,0 milj. euroa (8,7 milj. euron kertaluonteiset tuotot). Kertaluonteiset kustannukset liittyivät pääasiassa viimeisellä vuosineljänneksellä toteutettuihin rakennemuutoksiin. Kertaluonteiset tuotot liittyivät pääasiassa kolmen italialaisen voimalaitoksen myyntiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Sulkemistoimenpiteistä aiheutuneiden kertaluonteisten kustannusten lisäksi suljettavat tehtaat tuottivat 4,3 milj. euron liiketappion.
 
Kannattavuuden parantamiseksi Ahlstrom ilmoitti vuoden 2007 aikana myyntihintojen korotuksista kaikilla liiketoiminta-alueilla. Ahlstromin toiminnan jatkuvaan parantamiseen tähtäävän aPlus-ohjelman avulla onnistuttiin lisäämään toimintojen tuottavuutta vuoden aikana.
 
Vuoden 2007 liikevoitto oli 25,8 milj. euroa (96,1 milj. euroa).
 
Nettorahoituskulut olivat yhteensä 25,6 milj. euroa (14,9 milj. euroa). Nettokorkokulut kasvoivat 20,9 milj. euroon (8,4 milj. euroa) nettovelan määrän kasvun ja korkotason nousun vuoksi. Rahoituserien nettomääräiset valuuttakurssitappiot olivat 1,2 milj. euroa (4,5 milj. euroa).
 
Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli 0,06 milj. euroa (0,03 milj. euron voitto).
 
Voitto ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä laski 42,1 milj. euroon (72,5 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 0,2 milj. euroa (81,2 milj. euroa). Verotuotot olivat 1,2 milj. euroa (23,6 milj. euron verokulut). Tilikauden voitto oli 1,3 milj. euroa (57,6 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,01 euroa (1,31 euroa).
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) ilman kertaluonteisia eriä oli 6,3 % (9,5 %). Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 2,5 % (10,4 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 0,2 % (8,5 %).
 
Rahoitus ja rahoitusasema vuonna 2007
 
Liiketoiminnan nettorahavirta pieneni vuonna 2007 43,9 milj. euroon (119,2 milj. euroa) käyttöpääoman lisäännyttyä liikevaihdon kasvun seurauksena. Lisäksi Ahlstrom luopui ensimmäisellä vuosineljänneksellä Isossa-Britanniassa etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä ja kattoi eläkejärjestelystä kertynyttä eläkevastuuta eläkerahastoon tehdyllä 20,8 milj. euron maksulla, mikä vaikutti yhtiön kassavirtaan.
 
Korolliset nettovelat kasvoivat 335,9 milj. eurolla 491,1 milj. euroon (31.12.2006: 155,2 milj. euroa) Ahlstromin mittavan investointiohjelman ja neljän yritysoston seurauksena.
 
Velkaantumisaste nousi 65,3 %:iin (31.12.2006: 20,3 %) ja omavaraisuusaste laski 44,0 %:iin (31.12.2006: 56,5 %).
 
Kasvustrategian toteuttaminen vuonna 2007
 
Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaanisiin investointeihin että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti.
 
Ahlstromin kasvuinvestointien odotetaan tuottavan 3-5 vuodessa liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.
 
Vuonna 2007 Ahlstrom toteutti kasvustrategiaansa tekemällä neljä yritysostoa ja useita orgaanisia kasvuinvestointeja neljässä maanosassa. Näiden arvo yhteensä oli 371,9 milj. euroa.
 
Investoinnit vuonna 2007 ja arvio vuodelle 2008
 
Investoinnit ilman yritysostoja olivat 154,7 milj. euroa (120,1 milj. euroa). Vuonna 2007 yritysostojen arvo oli 217,2 milj. euroa (7,8 milj. euroa).
 
Vuonna 2008 orgaanisten investointien arvon odotetaan olevan noin 120 milj. euroa. Luvussa ovat mukana jo aiemmin julkistettu Chirnsiden tehtaalle Isossa-Britanniassa rakennettava teepussien ja muiden vastaavien suodatintuotteiden markkinoita palveleva kuitukangaslinja, Brasiliaan rakennettava pyyhkimistuotelinja sekä osittain myös Intian Gujaratin osavaltioon rakennettava terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistava tehdas.
 
Yritysostot ja investointipäätökset vuonna 2007
 
Ahlstrom päätti 2.2.2007 investoida 5 milj. euroa uuteen kuivamenetelmällä suodatinmateriaaleja valmistavaan kuitukangaslinjaan Groesbeckin tehtaallaan Texasissa Yhdysvalloissa. Investointi on siirretty myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan.
 
Italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden liiketoiminnan osto vahvistui 30.4.2007. Kauppahinta oli noin 60 milj. euroa. Ostettu liiketoiminta käsittää kaksi tehdasta Italiassa. Ostetun liiketoiminnan liikevaihto on noin 65 milj. euroa.
 
Ahlstrom allekirjoitti 7.5.2007 aiesopimuksen Intian Gujaratin osavaltiossa sijaitsevan Mundran erikoistalousalueen kanssa viiden hehtaarin suuruisen tontin ostamisesta erikoistalousalueen tekstiili- ja vaatetusalan yrityksille tarkoitetussa teollisuuspuistossa. Osapuolet sopivat, että kauppahintaa ei julkaista.
 
Ahlstrom päätti 11.5.2007 investoida 8 milj. euroa uuteen neulausmenetelmällä kuitukankaita valmistavaan linjaan. Linja tulee sijaitsemaan Ahlstromin Bethunen tehtaalla Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa. Tuotantolinjan arvioidaan käynnistyvän kesäkuussa 2008, ja se palvelee pääasiassa Pohjois-Amerikan kasvavia pölynsuodatinmarkkinoita.
 
Fiberweb plc:n kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan osto vahvistui 25.5.2007. Kauppahinta oli noin 65 milj. euroa. Kauppaan kuului yhteensä neljä tehdasta, joista kolme on Euroopassa ja yksi Yhdysvalloissa. Ostetun kokonaisuuden vuotuinen liikevaihto on noin 110 milj. euroa.
 
Italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n osto vahvistui 31.5.2007. Fabriano valmistaa mikrolasikuidusta suodatinmateriaaleja, joita käytetään pääasiassa korkeaa suodatustehoa vaativissa ilmansuodattimissa. Kauppahinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppaan kuului yksi tehdas, jonka liikevaihto on noin 7 milj. euroa.
 
Ahlstromin yhdessä brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa perustama yhteisyritys Ahlstrom-VCP aloitti toimintansa 3.9.2007. Ahlstrom omistaa yhteisyrityksestä 60 % ja VCP 40 %. Ahlstromin omistusosuuden hinta oli noin 80 milj. euroa. Yhteisyrityksen vuotuinen liikevaihto on noin 100 milj. euroa.
 
Ahlstrom allekirjoitti 21.9.2007 Zhejiang Kan Specialty Material Co -yhtiön (KAN Paper) ja sen johdon kanssa yhteisyritystä koskevat sopimukset, joiden mukaan Ahlstrom ostaa enemmistöosuuden erikoispapereita valmistavasta yrityksestä Kiinassa. Ahlstrom tulee omistamaan yhteisyrityksestä 70 %. Velaton kauppahinta on noin 10 milj. euroa. Yhteisyrityksen vuotuinen tuotantokapasiteetti on noin 12 000 tonnia. Yrityskaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Ahlstrom päätti 13.12.2007 kaksinkertaistaa erikoislujitteiden tuotantokapasiteettinsa Yhdysvalloissa vastatakseen erityisesti tuulivoimateollisuuden voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Kapasiteetin lisäys toteutetaan kahdessa vaiheessa vuoden 2011 loppuun mennessä. Investointi on suuruudeltaan yhteensä noin 7 milj. euroa.
 
Ahlstrom päätti 13.12.2007 investoida noin 10 milj. euroa kuitukankaiden tuotantoon Torinon tehtaallaan Italiassa. Yhtiö muuttaa irrokepohjapapereita valmistavan paperikone PM4:n tuottamaan teollisia kuitukankaita. Tuotantolinja otetaan käyttöön vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä ja se tulee palvelemaan rakennusteollisuudessa toimivia asiakkaita.
 
Ahlstrom päätti 13.12.2007 investoida 38 milj. euroa uuteen spunmelt-teknologiaa hyödyntävään terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaan tehtaaseen Intiassa. Uusi tehdas tukee Ahlstromin liiketoiminnan kasvua Intiassa. Tehdas tulee sijaitsemaan Mundran erikoistalousalueella Gujaratin osavaltiossa ja sen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2009 loppuun mennessä.
 
Vuonna 2007 käynnistetyt orgaaniset investoinnit
 
Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Ahlstrom korjasi lasiuunin ja lisäsi mattokoneen tuotantokapasiteettia Karhulan tehtaalla.
 
Ahlstromin uusi kuitukangaslinja Green Bayn tehtaalla Wisconsinissa Yhdysvalloissa käynnisti tuotannon vuoden 2007 aikana.
 
Ahlstromin uusi erikoislujitteita tuulivoimala-, vene- sekä kuljetusvälineteollisuudelle valmistava tehdas Bishopvillessä Yhdysvaltain Etelä-Carolinassa käynnisti tuotantoaan tammi-syyskuussa 2007.
 
La Gèren tehtaalla Ranskassa saatiin kesäkuussa valmiiksi merkittävä irrokepohjapaperin tuotantokapasiteetin laajennus. Investointiseisokki kesti viisi viikkoa. Teknisten ongelmien vuoksi investointi käynnistyi vuoden 2007 jälkimmäisellä puoliskolla.
 
Uuden teollisia kuitukankaita valmistava tuotantolinja Brignoud'n tehtaalla Ranskassa käynnistyi joulukuussa 2007.
 
Uuden lasihuopaa valmistavan tehtaan Tverissä Venäjällä odotettiin käynnistyvän joulukuussa 2007. Käynnistyminen siirrettiin tammikuun 2008 loppuun.
 
Divestoinnit vuonna 2007
 
Maaliskuussa Ahlstrom päätti myydä kolme vesivoimalaitosta Italian Torinossa paikalliselle energiayhtiölle. Myyntihinta oli noin 7 milj. euroa. Kauppa tukee Ahlstromin strategiaa, jonka mukaan yhtiö keskittyy korkealuokkaisiin kuitumateriaaleihin ja luopuu ydinliiketoimintaansa kuulumattomista omaisuuseristä sekä vähentää niihin liittyviä kustannuksia.
 
Tutkimus ja tuotekehitys (T&K) vuonna 2007
 
Innovaatiot ovat keskeinen osa Ahlstromin kasvustrategiaa. Vuonna 2007 T&K-kulut olivat yhteensä 27,0 milj. euroa (25,0 milj. euroa) eli 1,5 % (1,6 %) Ahlstromin liikevaihdosta.
 
Vuonna 2007 Ahlstrom käynnisti useita orgaanisia investointeja, minkä seurauksena yhtiön liikevaihdosta 39 % (39 %)muodostui uusista tai parannetuista tuotteista. Yhtiön tavoite on, että uusien tai parannettujen tuotteiden osuus koko liikevaihdosta on 25-35 %.
 
Ahlstrom toi markkinoille edellisvuosien tapaan uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen edelleen johtavaa asemaansa kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Ranskan ympäristö- ja energiavirasto ADME palkitsi Ahlstromin innovatiivisen fotokatalyysia hyödyntävän suodatinmateriaalin, jota käytetään hajunpoistoon kehitetyssä moduulirakennuksessa. Muita uusia tuotteita olivat muun muassa sellupohjaiset ja hajoavat pyyhkeet sekä uusi erikoislujitetuotepaketti, jota käytetään infuusioprosessissa tuulivoima- ja veneteollisuudessa.
 
Ahlstrom kehitti edelleen nanokuituja hyödyntävää teknologiaa, ja vuonna 2007 toteutettu suodatinmateriaaleja valmistavan yrityksen osto toi Ahlstromille uutta mikrolasikuituja hyödyntävää teknologiaosaamista. Työ olemassa olevien tuotteiden ominaisuuksien parantamiseksi ja kustannustehokkaiden raaka-aineiden kuten eukalyptussellun hyödyntämiseksi sekä valmistuskustannusten pienentämiseksi jatkui myös vuonna 2007.
 
Muutokset konsernirakenteessa vuonna 2007
 
Ahlstromin Specialty Papers -toimialan organisaatiota muutettiin 1.10.2007 alkaen yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Aikaisemmin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueeseen kuuluneet ranskalaiset Stenayn ja Rottersacin tehtaat siirrettiin Tekniset Paperit -liiketoiminta-alueeseen. Tehtaissa on yhteensä 410 työntekijää. Uudelleenjärjestelyn seurauksena Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueen nimi muutettiin Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueeksi. Ahlstromin taloudellinen raportointi vastaa uutta rakennetta 1.10.2007 alkaen.
 
Kannattavuutensa parantamiseen tähtäävän strategiansa mukaisesti Ahlstrom päätti vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä sulkea italialaisen Ascolin ja ranskalaisen Chantrainen tehtaat. Ascolin tehdas suljettiin tammikuussa 2008, ja Chantrainen tehtaan sulkemisen odotetaan toteutuvan vuoden 2008 toisen neljänneksen aikana.
 
Ahlstrom päätti myös keskittää ilmansuodatinmateriaaliensa valmistusta Yhdysvalloissa siirtämällä Bellinghamissa Massachusettsissa ja Darlingtonissa Etelä-Carolinassa sijaitsevat toimintonsa Bethunen tehtaalle Etelä-Carolinassa alentaakseen kiinteitä kustannuksia. Darlingtonin tehdas suljettiin vuoden 2007 lopussa, ja Bellinghamin tehdas suljetaan viimeistään vuoden 2008 kolmannella neljänneksellä. Ahlstrom vei myös päätökseen vuonna 2007 toteutettujen yritysostojen integrointiprosessin.
 
Muutokset yrityksen johtoryhmässä vuonna 2007
 
Ahlstromin suodatinmateriaaliliiketoiminnasta Euroopassa ja Etelä-Amerikassa vastannut Daniele Borlatto nimitettiin Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueesta vastaavaksi johtajaksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi 11.10.2007 alkaen. Daniele Borlatto on ollut Ahlstromin palveluksessa myynnin ja taloushallinnon johtotehtävissä vuodesta 1990 alkaen.
 
Ahlstromin Etiketti- ja pakkauspaperit -liiketoiminta-alueesta (nimi muutettiin 1.10.2007 alkaen Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueeksi) aiemmin vastannut Diego Borello nimitettiin innovaatioista ja teknologiasta vastaavaksi johtajaksi 11.10.2007 alkaen. Hän jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.
 
Henkilöstö
 

 
2007
2006
2005
Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa
6 481
5 677
5 525
Henkilöstön lukumäärä keskimäärin
6 108
5 687
5 605
Palkat ja palkkio, ml. bonukset, milj. euroa
256,9
234,1
225,1
 
Ahlstromin henkilöstöstä 68 % toimi Euroopassa, 23 % Pohjois-Amerikassa ja 10 % muualla maailmassa. Henkilöstöstä 23 % työskenteli Yhdysvalloissa, 21 % Ranskassa, 16 % Italiassa, 12 % Suomessa ja 9 % Saksassa.
 
Vuonna 2007 FiberComposites-toimialalla työskenteli 55 % Ahlstromin työntekijöistä, Specialty Papers -toimialalla 39 % ja muissa toiminnoissa 6 %.
 
Varsinainen yhtiökokous
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 30.3.2007.
 
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi edelleen seitsemän. Hallitukseen valittiin uudelleen Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Urban Jansson, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler. Uudeksi jäseneksi valittiin Thomas Ahlström nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita enintään 4 500 000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa yhtiön seuraavaan varsinaiseen 2.4.2008 pidettävään yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei käyttänyt vuonna 2007 oikeuttaan hankkia, luovuttaa tai myydä yhtiön osakkeita.
 
Riskienhallinta
 
Ahlstromin riskienhallinnan tehtävänä on arvioida johdonmukaisesti päivittäiseen liiketoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteena on tukea yhtiön asettamien tavoitteiden toteutumista ja toisaalta välttää tavoitteiden toteutumista vaarantavia toiminnallisia tai taloudellisia häiriöitä.
 
Konsernin riskienhallintapolitiikan mukaan organisaation tavoitteiden saavuttamista vaarantavat tekijät on tunnistettava, analysoitava, arvioitava, ja niihin on valmistauduttava yhtiön suojaamiseksi tappioilta, epävarmuudelta ja mahdollisuuksien menettämiseltä. Riskienhallintapolitiikassa määritellään myös riskienhallintaan liittyvät keskeiset tehtävät ja vastuualueet.
 
Ahlstromin riskienhallinnan kehittämisohjelma jatkui vuonna 2007. Jäsenneltyä riskienarviointia on jatkettu vuonna 2007 sisältäen sekä riskienarviointiprosessin ottamisen osaksi strategista liiketoimintasuunnittelua että liiketoiminta-alueille järjestettyjä yksityiskohtaisia riskienarviointitilaisuuksia.
 
Ahlstrom on luokitellut liiketoimintaansa vaikuttavat riskit kolmeen ryhmään, jotka ovat strategiset liiketoimintariskit, toiminnalliset riskit sekä rahoitusriskit.
 
Strategiset liiketoimintariskit
Strategiset liiketoimintariskit liittyvät liiketoiminnan luonteeseen, kuten asiakassuhteisiin, tuotekehitykseen, kilpailuedun säilyttämiseen laadussa, palveluissa ja tuotantokapasiteetin käytössä, sekä investointeihin ja yritysostoihin. Osa Ahlstromin strategisista liiketoimintariskeistä liittyy kuitumateriaalien maailmanmarkkinoihin, tuotantokapasiteetin käyttöasteeseen, raaka-aineiden hankintaan sekä toteutettujen kasvuhankkeiden integrointeihin. Yhtiön organisaatiorakenteen mukaisesti liiketoiminta-alueilla ja tuotelinjoilla on päävastuu strategisten liiketoimintamahdollisuuksien ja -riskien käsittelystä.
 
Toiminnalliset riskit
Toiminnalliset riskit liittyvät usein puutteisiin tai virheisiin sisäisissä prosesseissa, henkilöstön toiminnassa, järjestelmissä tai ulkoisissa tapahtumissa. Toteutuessaan riskit voivat aiheuttaa tapaturmia, omaisuusvahinkoja, tuotantokatkoksia, ympäristövaikutuksia tai korvausvelvoitteita. Ahlstrom on kehittänyt vahinkojen ehkäisemiseen liittyviä toimintaprosessejaan tunnistaakseen toiminnalliset riskit ja lievittääkseen niiden vaikutusta. Ahlstrom lievittää toiminnallisten riskien taloudellista vaikutusta konserninlaajuisella vakuutusohjelmalla.
 
Rahoitusriskit
Konsernirahoitus vastaa rahoitusriskien hallinnasta yhtiön rahoituspolitiikan mukaisesti. Hallitus valvoo konsernirahoituksen toimintaa tarkastusvaliokunnan kautta. Rahoituspolitiikka kattaa rahoituksen hankkimiseen, korkoihin ja ulkomaanvaluuttoihin liittyvät riskit sekä vastapuoliriskin. Ahlstromin rahoitusriskeissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia vuoden 2007 aikana.
 
Ahlstromin riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa vuodelta 2007.
 
Työturvallisuus- ja ympäristöasiat
 
Ahlstrom noudattaa työturvallisuus-, ympäristö- ja omaisuudensuojeluasioissa (HSEA) jatkuvan parantamisen mallia. Mallia sovelletaan kaikissa Ahlstromin tuotteiden elinkaaren vaiheissa, tuotekehityksestä raaka-aineiden hankintaan, tuotantoon, jakeluun sekä tuotteiden hävittämiseen tai kierrättämiseen.
 
Ahlstromin toiminnallinen organisaatio muuttui merkittävästi vuonna 2007. Yhtiö osti tai käynnisti kymmenen uutta tuotantolinjaa vuoden aikana. Neljä tehdasta suljettiin tai päätettiin sulkea. Kaikissa ostetuissa tehtaissa tehtiin ympäristöön liittyvä due diligence -tarkastus. Kaikissa suljettavaksi päätetyissä tehtaissa noudatetaan ennalta määriteltyä toiminnan lopettamisprosessia, jonka avulla pyritään varmistamaan, että riskeihin varaudutaan ja lainsäädäntöä noudatetaan.
 
Ympäristötunnuslukujen mukaan Ahlstromin ympäristönsuojelun tulokset paranivat vuonna 2007. Vuoden aikana panostettiin energian säästöön. Ahlstrom teki useita merkittäviä energiaa säästäviä investointeja hyödyntäen energiansäästön edistämiseen varattuja varoja. Näiden investointien vaikutus oli nähtävissä vuoden kolmannella ja neljännellä neljänneksellä. Energian käytön tehostuessa myös hiilidioksidipäästöjen määrä väheni maailmanlaajuisesti. Ahlstrom odottaa yhtiön päästöoikeuksien ylittävän päästöjen määrän Euroopan unionin päästökauppajärjestelmän toisella kaudella (2008-2012). Prosessiveden käyttö tehostui ja kaatopaikkajätteen määrä aleni edelleen, sillä tuotantolaitokset tehostivat raaka-aineiden käyttöä ja siirtyivät ympäristöystävällisempiin jätteidenkäsittelytekniikoihin. Ahlstromin tuotantolaitoksissa ei sattunut merkittäviä ympäristövahinkoja vuonna 2007.
 
Ahlstromin käsityksen mukaan sen tehtailla ei ole merkittäviä ongelmia sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamisessa. Yhtiö seuraa jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä Ahlstromin näkemyksen mukaan ympäristölainsäädäntöön ei ole odotettavissa merkittäviä yhtiön toimintaan tai tuotevalikoimaan vaikuttavia muutoksia.
 
Edellisvuosien tapaan Ahlstrom raportoi ympäristöasioistaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2007 vuosikertomuksessa.
 
Osakkeet ja osakepääoma
 
Ahlstromin osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu pörssin Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.
 
Vuonna 2007 vaihdettiin kaikkiaan 14,5 miljoonaa osaketta, joiden kokonaisarvo oli 290,1 milj. euroa. Osakkeen alin kauppahinta vuonna 2007 oli 16,03 euroa ja korkein 24,50 euroa. Vuoden viimeinen kauppa tehtiin 31.12.2007 hintaan 16,37 euroa. Ahlstromin osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 764,0 milj. euroa.
 
Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake oli tilikauden lopussa 15,35 euroa (31.12.2006: 16,79 euroa).
 
Katsauskauden lopussa Ahlstromilla ei ollut yhtiön osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.
 
Ahlstromin optio-ohjelmiin I (2001) ja II (2001) kuuluvilla optio-oikeuksilla merkittiin vuonna 2007 yhteensä 1 008 871 uutta Ahlstrom Oyj:n osaketta. Tätä osakemäärää vastaavien osakepääoman korotusten jälkeen yhtiön osakepääoma oli tilikauden lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä vuoden lopussa oli 46 670 608.
 
Muita tapahtumia
 
Joulukuussa 2007 Ahlstrom Oyj:n hallitus päätti laajentaa kompensaatiovaliokunnan vastuualuetta kattamaan myös nimitysvaliokunnalle kuuluneet tehtävät. Muutos astui voimaan heti. Valiokunnan nimi muutettiin kompensaatio- ja nimitysvaliokunnaksi. Valiokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Jan Inborr ja Urban Jansson. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan pääasiallisia tehtäviä on päättää toimitusjohtajalle raportoivien henkilöiden palkoista ja muista eduista sekä ehdottaa jäseniä yhtiön hallitukseen ja laatia ehdotus hallituksen palkkioista.
 
Ahlstromin pääkonttori muutti joulukuussa 2007 kustannustehokkaampiin tiloihin Helsingin Salmisaareen Eteläesplanadilta, missä yhtiön pääkonttori oli sijainnut vuodesta 1937 alkaen. Ahlstrom on vuokrannut uudet toimitilat Ahlström Capitalilta.
 
Näkymät vuoden 2008 ensimmäiselle puoliskolle
 
Kysynnän Ahlstromin päämarkkina-alueilla odotetaan pysyvän hyvänä. Yhdysvalloissa talouskasvun hidastuminen lisää markkinoiden epävarmuutta ja heikentää kysynnän lyhyen tähtäimen ennustettavuutta. Ahlstrom ei kuitenkaan tällä hetkellä näe merkkejä toimitusten vähenemisestä päämarkkinasegmenteillään Yhdysvalloissa. Hiljattain tehtyjen yritysostojen ja Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa käynnissä olevien investointihankkeiden odotetaan kasvattavan Ahlstromin liikevaihtoa 10 %:lla.
 
Ahlstromin pääraaka-aineiden, erityisesti sellun, hintojen odotetaan nousevan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla katsauskauden aikana. Öljyn hinta jatkoi nousuaan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä, minkä odotetaan pitävän energian ja synteettisten kuitujen kustannukset korkeina. Kemikaalien hintojen odotetaan kehittyvän epäyhtenäisesti.
 
Ahlstrom korottaa parhaillaan myyntihintojaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan parantaakseen kannattavuuttaan. Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä päätettyjen rakennemuutosten seurauksena Ahlstromin kustannusrakenne on entistä kilpailukykyisempi vuonna 2008. Rakennemuutoksilla tavoitellaan vuositasolla noin 25 milj. euron tulosparannusta, ja ne vaikuttavat yhtiön tulokseen osittain jo vuoden 2008 alusta, ja täysimääräisesti vuoden toisesta puoliskosta alkaen.
 
Toteutettujen kasvuhankkeiden ja päätettyjen rakennemuutosten ansiosta Ahlstromilla on hyvät lähtökohdat kasvaa ja parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.
 
Tarkempia tietoja liiketoiminta-alueiden lähiaikojen näkymistä on liitteenä olevissa toimialakatsauksissa.
 
Ehdotus voitonjaosta
 
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Hallituksen ehdotuksen mukaan osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2008 ja maksupäivä 14.4.2008.
 
Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 70 000 euroa.
 
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2008
 
Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2008 seuraavasti:
 

Vuosikertomus 2007
Viikko 12 
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta
perjantaina 25.4.2008
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta
perjantaina 25.7.2008
Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta
tiistaina 28.10.2008
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 2.4.2008 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
 
Tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
 
Helsinki, 1.2.2008
 
Ahlstrom Oyj
Hallitus
 
Lisätietoja antavat:
 
Jukka Moisio, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
Anna Ahlberg, sijoittajasuhdepäällikkö, puh. 010 888 4718
 
Suomenkielinen lehdistötilaisuus vuoden 2006 tuloksesta tiedotusvälineiden edustajille ja analyytikoille pidetään perjantaina 1.2.2008 Helsingin Pörssiklubilla, osoite Fabianinkatu 14 A.
 
Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään perjantaina 1.2.2008 klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon +44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 8.2.2008 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 782251.
 
Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR Presentaatiot 1.2.2008 tilinpäätöstiedotteen julkistamisen jälkeen.
 
Eräät kannanotot tässä tilinpäätöstiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
 
Jakelu:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
www.ahlstrom.com
Keskeiset tiedotusvälineet
 
Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on johtava korkealaatuisten kuitumateriaalien kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, esim. suodattimissa, hygieniapyyhkeissä, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli 1,8 miljardia euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön internet-osoite on www.ahlstrom.com.
 
Liitteet
 
1. Toimialakatsaukset
2. Tilinpäätös 2007

 
 
Liite 1
 
Toimialakatsaukset
 
 
FiberComposites-toimiala
Avainlukuja

 Milj. euroa
2007
2006
Muutos, %
10-12/
2007
10-12/
2006
Muutos, %
Liikevaihto
941,4
808,2
16,5
249,7
195,4
27,8
Liikevoitto pl.
kertaluonteiset erät
60,6
54,1
12,0
15,7
11,0
43,2
Liikevoitto, %,
pl kertaluonteiset
erät
6,4
6,7
 
6,3
5,6
 
Sidotun pääoman tuotto
(RONA), %
pl. kertaluonteiset erät
8,7
8,9
 
8,0
7,2
 
 
FiberComposites-toimiala koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Kuitukankaat, Suodatinmateriaalit ja Lasikuitumateriaalit.
 
Neljäs vuosineljännes
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä toimialan liikevaihto kasvoi merkittävästi eli 27,8 % ja oli 249,7 milj. euroa (195,4 milj. euroa), mikä vastaa 54 %:ia konsernin liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvu johtuu pääasiassa vuonna 2007 toteutetuista yritysostoista, kasvuinvestoinneista ja hyvästä kysynnästä. Myyntimäärät kasvoivat 39,8 %. Orlandin kuitukangasliiketoiminnan, Fiberwebin kuluttajapyyheliiketoiminnan ja Fabriano S.p.A:n osto kasvattivat vuosineljänneksen liikevaihtoa 48,2 milj. eurolla. Yrityskaupoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi selvästi eli 10,2 %.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä merkittävästi ja oli 15,7 milj. euroa (11,0 milj. euroa) huolimatta raaka-aineiden hintojen noususta ja tiettyjen raaka-aineiden, erityisesti abaca-sellun, raionin ja metanolin, saatavuusongelmista.
 
Vuosi 2007
Toimialan vuoden 2007 liikevaihto kasvoi 16,5 % ja oli 941,4 milj. euroa (808,2 milj. euroa), mikä vastaa 53 %:ia konsernin liikevaihdosta. Myyntimäärät kasvoivat 23,3 % vuoden 2006 tasosta. Liikevaihdon kasvu johtuu kaikilla liiketoiminta-alueilla vallinneesta hyvästä kysynnästä sekä vuonna 2007 toteutetuista yritysostoista ja orgaanisista kasvuinvestoinneista. Valuuttakurssivaikutuksilla ja yritysostoilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,6 %.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi selvästi ja oli 60,6 milj. euroa (54,1 milj. euroa). Toimialan kannattavuuden paraneminen johtui pääasiassa kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihdon kasvusta. Raaka-aineiden ja energian hintojen nousu ja useiden merkittävien tuotantolinjojen käynnistäminen vuonna 2007 kuitenkin painoivat toimialan kannattavuutta. Yritysostojen integrointikulut heikensivät lisäksi liikevoittoa 3,0 milj. eurolla vuonna 2007.
 
Parantaakseen kannattavuuttaan Ahlstrom päätti vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä virtaviivaistaa toimintojaan yhdistämällä Bellinghamissa, Massachusettsissa ja Darlingtonissa, Etelä-Carolinassa sijaitsevat ilmansuodatinmateriaalitoiminnot Bethunen tehtaalleen Etelä-Carolinaan.
 
Ahlstrom sai myös päätökseen vuonna 2007 tehtyjen yritysostojen integroinnin. Integrointiprosessin ja FiberComposites-toimialan rakennemuutoksen seurauksena toimialalla päätettiin sulkea kuusi tuotantolinjaa ja vähentää 200 työpaikkaa. Rakennemuutos tukee osaltaan toimialan tulosparannusta vuonna 2008.
 
Kuitukankaat-liiketoiminta-alue (28 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin kuitukankaita käytetään elintarvikepakkauksissa, terveydenhuollon tekstiileissä, pyyhkimistuotteissa, rakentamisessa sekä muissa teollisissa sovelluksissa.
 
Kysyntä pysyi hyvänä kaikissa tuoteryhmissä vuonna 2007 huolimatta Yhdysvaltain taloudellisen tilanteen epävarmuudesta. Liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat merkittävästi eli 54,4 %. Liikevaihto kasvoi 33,5 % ja oli 491,6 milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa pyyhkimistuotteiden ja tapettimateriaalien kysynnän vahvasta kasvusta sekä pyyhkimistuotelinjan orgaanisista investoinneista ja yrityskaupoista.
 
Vuonna 2007 toteutettujen kasvuhankkeiden ansiosta Ahlstrom on maailman suurin pyyhkimistuotteiden valmistaja. Vertailukelpoinen, yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 7,7 %. Noin 50 % liiketoiminta-alueen liikevaihdosta on dollarimääräistä, minkä vuoksi Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen pienensi liiketoiminta-alueen liikevaihtoa vuonna 2007.
 
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 90,0 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto oli 141,1 milj. euroa eli 58,7 % suurempi kuin vastaavalla neljänneksellä vuonna 2006. Kasvu johtui useimmissa tuoteryhmissä jatkuneesta vahvasta kysynnästä ja kasvuinvestointien ja yritysostojen positiivisesta vaikutuksesta. Yhdysvaltojen dollarin heikkeneminen pienensi liikevaihtoa vuoden viimeisellä neljänneksellä.
 
Energian ja raaka-aineiden hinnat jatkoivat nousuaan vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä. Vuositasolla liiketoiminta-alueen tärkeimpiin raaka-aineisiin kuuluvan raionin hinta nousi yli 40 %. Liiketoiminta-alue pystyi kuitenkin osittain kompensoimaan kustannusten nousun vaikutuksia parantamalla toiminnan tuottavuutta useimmissa tuotantolaitoksissa ja nostamalla myyntihintoja merkittävästi.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä Ahlstrom päätti investoida uuteen terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaan tehtaaseen Intiassa. Tehdas mahdollistaa Ahlstromin liiketoiminnan laajenemisen alueella. Lisäksi Ahlstrom päätti noin 10 milj. euron investoinnista, jolla muutetaan Torinon tehtaalla Italiassa tällä hetkellä erikoispapereita valmistava paperikone tuottamaan teollisia kuitukankaita.
 
Liiketoiminta-alueen tärkeimpien tuotteiden kysyntä on tällä hetkellä hyvää yhtiön päämarkkina-alueilla.
 
 
Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alue (19 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin suodatinmateriaaleja käytetään kuljetusteollisuuden suodattimissa sekä ilman- ja nesteiden suodattimissa.
 
Suodatinmateriaalien kokonaiskysyntä kehittyi edelleen suotuisasti vuonna 2007. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä oli hyvää Euroopassa ja erityisen vahvaa Etelä-Amerikassa ja Aasiassa voimakkaan taloudellisen kasvun ansiosta. Lisäksi tietyt Ahlstromin asiakkaat siirsivät toimintojaan näille alueille. Pohjois-Amerikassa kysynnän kehitys vaihteli. Kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä pysyi hyvänä, mutta ilmansuodatinmateriaalien markkinat kärsivät edelleen asuntomarkkinoiden hidastumisesta.  Nesteiden suodatinmateriaalien kysyntä pysyi vakaana koko vuoden.
 
Liiketoiminta-alueen koko vuoden myyntimäärät kasvoivat 3,1 %. Liikevaihto oli 332,6 milj. euroa eli vuoden 2006 tasolla. Valuuttakurssivaikutuksilla ja yritysostoilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,0 %.
 
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 3,2 %. Kasvua vauhditti pääasiassa kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysynnän jatkuva vahva kasvu kaikilla maantieteellisillä markkina-alueilla, erityisesti Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Liikevaihto pieneni 2,8 % ja oli 78,7 milj. euroa myyntimäärien kasvusta huolimatta. Liikevaihdon pieneneminen johtui Yhdysvaltain dollarin kurssin heikkenemisestä.
 
Energian ja raaka-aineiden, erityisesti sellun ja metanolijohdannaisten, hinnat nousivat merkittävästi. Liiketoiminta-alue on korottanut hintoja kaikilla maantieteellisillä alueilla parantaakseen kannattavuuttaan.
 
Darlingtonin tehtaalle suunniteltu, 11.5.2007 julkistettu 8 milj. euron investointi neulausteknologiaa hyödyntävään tuotantolinjaan rakennetaan Bethunen tehtaalle. Tuotantolinjan odotetaan käynnistyvän kesäkuussa 2008. Ahlstrom päätti 8.10.2008 laajentaa suodatinmateriaalien valmistuskapasiteettia Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa muuttamalla aiemmin kuitukankaita valmistaneen tuotantolinjan suodatinmateriaalien tuotantoon.
 
Kuljetusteollisuudessa käytettävien suodatinmateriaalien kysynnän odotetaan kehittyvän edelleen positiivisesti Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. Pohjois-Amerikassa suodatinmateriaalien markkinanäkymät ovat epävarmat ja niiden suunta riippuu yleisen taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Ilmansuodatinmateriaalien markkinatilanne pysyy vaikeana.
 
Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alue (7 % konsernin liikevaihdosta)
 
Ahlstromin lasikuitumateriaaleja käytetään rakennusmateriaaleissa, vene- ja kuljetusteollisuudessa, tuulivoimaloissa sekä urheiluvälineissä.
 
Markkinatilanne Ahlstromin lasikuitumateriaalien asiakastoimialoilla kehittyi vuonna 2007 suotuisasti kaikilla päämarkkina-alueilla. Erityisesti tuulivoimamarkkinat kasvoivat vahvasti. Vuonna 2007 lasikuitumateriaalien myyntimäärät kasvoivat 9,8 % ja liikevaihto 11,1 % eli 122,0 milj. euroon. Kasvua vauhdittivat erityisesti Ahlstromin uuden erikoislujitteita tuulivoima-, kuljetus- ja veneteollisuudelle valmistavan tehtaan käynnistyminen Bishopvillessa Yhdysvalloissa ja Karhulan tehtaalla alkuvuonna toteutettu kapasiteetin laajennus. Myös hinnankorotukset ja parannukset tuotemixissä lisäsivät myynnin kasvua.
 
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 26,2 % ja liikevaihto 16,0 % eli 30,8 milj. euroon. Kysyntä oli neljänneksen aikana edelleen vahvaa, ja Ahlstromin lasikuitumateriaaleja valmistava tuotantokapasiteetti oli täysin käytössä.
 
Raaka-aineiden ja energian hinnat jatkoivat nousuaan koko vuoden 2007. Raaka-ainekustannusten nousun vaikutus pystyttiin kuitenkin pääosin kompensoimaan korottamalla myyntihintoja kaikissa tuoteryhmissä. Liiketoiminta-alue jatkaa hinnankorotuksia ja tuottavuuden tehostamista.
 
Tverissä Venäjällä sijaitsevan rakennusmateriaali- ja muovikomposiittiteollisuutta palvelevan uuden lasihuopatehtaan odotettiin käynnistyvän joulukuussa 2007, mutta tehdas aloitti toimintansa tammikuun lopussa 2008.
 
Vuoden 2007 lopulla Ahlstrom päätti kaksinkertaistaa erikoislujitteiden tuotantokapasiteettinsa Bishopvillen tehtaalla Yhdysvalloissa vastatakseen nopeasti kasvavaan kysyntään erityisesti tuulivoimamarkkinoilla. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2008 Ahlstrom investoi noin 3 milj. euroa uusiin koneisiin ja laitteisiin. Toisen vaiheen investointien arvo on noin 4 milj. euroa.
 
Vuonna 2007 tehdyt investoinnit vahvistavat edelleen Ahlstromin asemaa maailmanlaajuisesti johtavana lasikuitumateriaalien toimittajana ja tukevat liiketoiminta-alueen kasvua myös jatkossa.
 
Ahlstromin lasikuitumateriaalien kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä lähikuukausina.
 
Specialty Papers -toimiala
 
Avainlukuja

Milj. euroa
2007
2006
Muutos, %
10-12/
2007
10-12/
2006
Muutos, %
Liikevaihto
824,7
794,0
3,9
214,4
193,9
10,5
Liikevoitto/-tappio
pl. kertaluonteiset erät
13,9
36,4
-61,7
-2,8
4,4
-163,7
Liikevoitto/-tappio, %
pl. kertaluonteiset erät
1,7
4,6
 
-1,3
2,3
 
Sidotun pääoman tuotto
(RONA), % pl.
kertaluonteiset erät
3,6
11,8
 
-2,4
5,6
 
 
Specialty Papers -toimiala koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: Irroke- ja etikettipaperit ja Tekniset paperit.
 
Neljäs vuosineljännes
Vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 214,4 milj. euroa (193,9 milj. euroa), mikä vastaa 46 %:ia konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto kasvoi 10,5 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Myyntimäärät kasvoivat 18,3 %. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto pysyi vuoden 2006 viimeisen neljänneksen tasolla.
 
Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli 2,8 milj. euroa (4,4 milj. euron voitto). Liiketappio oli seurausta Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikosta tuloksesta, joka johtui suljettujen tehtaiden liiketappioista ja La Gèren tehtaalla tehdyn investoinnin käynnistysongelmista, mistä aiheutuneet lisäkustannukset olivat 7,6 milj. euroa viimeisellä vuosineljänneksellä.
 
Vuosi 2007
Koko vuoden liikevaihto kasvoi 3,9 % ja oli 824,7 milj. euroa (794,0 milj. euroa). Toimialan liikevaihto muodosti 47 % koko konsernin liikevaihdosta. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi hieman eli 1,1 %.
 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski selvästi ja oli 13,9 milj. euroa (36,4 milj. euroa). Kannattavuuden heikentyminen johtui pääasiassa myyntihintojen laskusta Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueella, mikä oli seurausta toispuoleisesti päällystettyjen papereiden kysynnän heikkenemisestä Euroopassa ja irrokepohjapapereiden markkinoilla vallinneesta tilapäisestä ylitarjonnasta. Suljettujen tehtaiden liiketappiot ja ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käynnistysongelmat heikensivät liiketulosta. Tulosta painoi myös toimialan pääraaka-aineiden hintojen nousu.
 
Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom päätti vuoden 2007 viimeisellä neljänneksellä muuttaa Specialty Papers -toimialan organisaatiota Euroopassa. Osana rakennemuutosta yhtiö päätti sulkea Ascolin tehtaan Italiassa ja Chantrainen tehtaan Ranskassa sekä italialaisen Torinon tehtaan irrokepohjapapereita valmistaneen paperikone PK4:n. Ascolin tehdas ja Torinon tehtaan paperikone PK4 on jo suljettu, ja Chantrainen tehdas suljetaan vuoden 2008 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Rakennemuutoksen seurauksena yhtiön työpaikkojen määrä vähenee 450:llä ja tuotantokapasiteetti 120 tuhannella tonnilla. Toimenpiteiden positiivinen vaikutus on nähtävissä vuoden 2008 aikana.
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alue (27 % konsernin liikevaihdosta)
 
Tekniset paperit -liiketoiminta-alueen päätuotteita ovat hiomapapereiden pohjapaperit, krepatut paperit (esim. maalarinteippien pohjapaperit, pyyhkimistuotteet, terveydenhuollon sovellukset), esikyllästetyt sisustuslaminaattipaperit, tiiviste- ja suojapaperit (esim. lämpöeristeisiin, kalanterin teloihin), päällystetyt paperit (esim. tapettien pohjapaperit, julistepaperit), joustopakkauspaperit sekä pergamenttipaperit. Liiketoiminta-alue palvelee pääasiassa sisustus-, elintarvike- ja autoteollisuutta sekä terveydenhuoltosektoria.
 
Teknisten papereiden kysyntä vaihteli tuoteryhmittäin ja markkina-alueittain. Kysyntä kehittyi suotuisasti pergamenttipapereissa, julistepapereissa ja krepatuissa papereissa. Joustopakkauspapereissa markkinatilanne oli haastava. Tuotteiden vientimarkkinat kärsivät Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikkenemisestä.
 
Koko vuoden 2007 myyntimäärät kasvoivat 4,9 % ja liikevaihto 4,3 % eli 485,6 milj. euroon.
 
Neljännellä vuosineljänneksellä myyntimäärät kasvoivat 7,4 % ja liikevaihto 5,4 % vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Liikevaihto oli 117,6 milj. euroa. Vahvinta kasvu oli hiomapapereiden pohjapapereissa, julistepapereissa ja pergamenttipapereissa.
 
Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta jatkoi nousuaan koko vuoden ajan. Myös sähkön hinta nousi Keski-Euroopassa käyttöön otetun talvihinnoittelun seurauksena. Ahlstrom korotti myyntihintojaan useimmissa tuoteryhmissä vuoden aikana. Kaikilla tehtailla parannettiin tuottavuutta ja karsittiin kiinteitä kustannuksia kannattavuuden parantamiseksi.
 
Ahlstromin ja Zhejiang Kan Specialty Material Co:n (KAN Paper) yhteisyrityksen odotettiin vahvistuvan vuoden 2007 viimeisen neljänneksen aikana. Kiinan viranomaishyväksyntöjen lykkääntymisen vuoksi kaupan odotetaan vahvistuvan vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä.
 
Liiketoiminta-alueen markkinatilanteen odotetaan pysyvän melko hyvänä seuraavien kuuden kuukauden aikana.
 
Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alue (19 % konsernin liikevaihdosta)
 
Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alue valmistaa erilaisia erikoispapereita tarroihin, etiketteihin sekä graafisiin sovelluksiin.
 
Liiketoiminta-alueen markkinatilanne pysyi haastavana. Irrokepohjapapereiden ylitarjonta markkinoilla jatkui, ja Yhdysvaltojen dollarin kurssin heikkeneminen vaikeutti tuotteiden vientiä Euroopasta. Etiketti- ja irrokepohjapapereiden hyvä kysyntä Etelä-Amerikassa jatkui.
 
Koko vuoden myyntimäärät kasvoivat 10,1 %. Liikevaihto kasvoi 3,2 % ja oli 340,4 milj. euroa. Yritysostoilla ja valuuttakurssivaikutuksilla oikaistu liikevaihto laski 5,4 % myyntihintojen laskun vuoksi.
 
Vuoden viimeisellä neljänneksellä liiketoiminta-alueen myyntimäärät kasvoivat 30,3 % ja liikevaihto 17,5 % eli 97,1 milj. euroon. Kasvu johtui pääasiassa Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen konsolidoinnista.
 
Liiketoiminta-alueen pääraaka-aineen sellun hinta jatkoi nousuaan viimeisellä vuosineljänneksellä. Energiakustannukset nousivat Keski-Euroopassa käyttöön otetun energian talvihinnoittelun vuoksi. Suljettujen tehtaiden liiketappiot ja ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käynnistysongelmat painoivat myös liiketoiminta-alueen kannattavuutta.
 
Irrokepohjapapereiden, etiketti- sekä pakkauspapereiden markkinatilanteen odotetaan paranevan Euroopassa seuraavien kuuden kuukauden aikana tuotantokapasiteetin vähenemisen vuoksi. Etelä-Amerikassa kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä. Liiketoiminta-alueella on hyvät lähtökohdat parantaa taloudellista tulostaan vuonna 2008.

 
Liite 2
 
KONSERNITILINPÄÄTÖS
 
LAADINTAPERIAATTEET

 

 
 
 

 
 
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
 
1)Osakepääoma
2)Ylikurssirahasto
3)Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
4)Suojausrahasto
5)Muuntoerot
6)Kertyneet voittovarat
7)Vähemmistöosuus
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
Yritysostot 2007
 
Vuoden 2007 aikana Ahlstrom teki useita kasvustrategiansa mukaisia yritysostoja.
 
Huhtikuussa Ahlstrom osti italialaisen Orlandi Groupin vesineulattujen kuitukankaiden valmistuksen. Yrityskaupan myötä Ahlstromin tuotevalikoima laajenee käsittämään uudentyyppisiä sellupitoisia vesineulattuja kuitukankaita. Toukokuussa Ahlstrom osti Fiberweb plc -yhtiön kuluttajapyyhkeiden liiketoiminnan. Näiden kahden yrityskaupan myötä Ahlstrom nousee maailman johtavaksi pyyhkimistuotteiden valmistajaksi. Toukokuussa Ahlstrom osti myös italialaisen Fabriano Filter Media SpA:n, joka valmistaa mikrolasikuidusta korkeaa suodatustehoa vaativia suodatinmateriaaleja ilmansuodattimiin.
 
Syyskuussa Ahlstrom osti 60% brasilialaisesta erikoispaperituotantolaitoksesta ja muodosti yhteisyrityksen myyjän, Votorantim Celulose e Papel (VCP), kanssa. Yhteisyritys valmistaa lähinnä etiketti- ja joustopakkauspapereita, mutta myös päällystettyjä ja päällystämättömiä papereita muille loppukäyttäjille.
 
Johto arvioi, että konsernin liikevaihto vuonna 2007 olisi ollut noin 1 900 miljoonaa euroa, mikäli yritysostot olisi toteutettu 1.1.2007.
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty vuoden 2007 yritysostot.
Liikearvo, joka syntyi pääosin Orlandi Groupin ja Ahlstrom-VCP -yhteisyrityksen hankinnoista, kuvastaa laajemmasta kuluttajapyyhe- ja suodatinmateriaalituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja, pääsyä maantieteellisesti uusille markkinoille sekä uusien kasvumahdollisuuksien tuomia etuja.
 

 
 
TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

* Ilman kertaluonteisia eriä.

 
 
TOIMIALAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

 

 
TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
Milj. euroa

 

 
 
TUNNUSLUKUJEN LASKENTA