Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2008: Liikevaihto kasvoi vahvasti ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.4.2008
  
Tammi-maaliskuu lyhyesti:
 • Liikevaihto kasvoi 11,9 % 466,2 miljoonaan euroon (416,5 milj. euroa) ensimmäisellä vuosineljänneksellä viime aikojen kasvuinvestointien tuloksena. Ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 17,1 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 18,4 miljoonaan euroon (19,6 milj. euroa). Tämä johtui La Gèren irrokepohjapaperi-investoinnin käynnistyksen viivästymisestä edelleen, mikä rasitti liikevoittoa 3,6 miljoonalla eurolla, sekä raaka-aineiden hintojen jatkuvasta noususta.
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi huomattavasti eli 40,7 miljoonaan euroon
 • (-12,0 milj. euroa) lähinnä kasvaneen käyttöpääomavirran seurauksena.
   
  Tulevaisuuden näkymät:
   
 • Toteutettujen kasvuinvestointien ja rakennemuutosten seurauksena Ahlstromilla on hyvät edellytykset kasvaa ja parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.
 •  
   
  Avainlukuja, milj. euroa
  1-3/2008
  1-3/2007
  2007
  Liikevaihto
  466,2
  416,5
  1 760,8
  Liikevoitto
  * pl. kertaluonteiset erät
  19,3
  18,4
  23,3
  19,6
  25,8
  67,8
  Voitto ennen veroja
  * pl. kertaluonteiset erät
  11,2
  10,4
  20,3
  16,5
  0,2
  42,1
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %
  * pl. kertaluonteiset erät
  6,4
  6,2
  10,0
  8,4
  2,5
  6,3
  Tulos/osake, euroa
  * pl. kertaluonteiset erät
  0,15
  0,14
  0,29
  0,24
  0,01
  0,62
  Rahavirta/osake, euroa
  0,87
  -0,26
  0,94
  Velkaantumisaste, %
  64,4
  24,3
  65,3
   
   
  Toimitusjohtaja Risto Anttonen kommentoi Ahlstromin ensimmäistä vuosineljännestä:
   
  - Useimpien Ahlstromin tuotteiden myyntimäärät ja kysyntä pysyivät hyvinä ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja liikevaihto pysyi kasvu-uralla. Liikevaihto kasvoi erityisen vahvasti Kuitukomposiitit-toimialalla ja Etelä-Amerikassa viimeaikaisten kasvuinvestointien ansiosta. Vuosineljänneksen aikana teimme uuden tulevaisuuden kasvuun tähtäävän investoinnin hankkimalla pergamenttipapereita valmistavan yhtiön Yhdysvalloista, ja katsauskauden kohokohtia oli myös uuden lasihuopatehtaamme toiminnan käynnistyminen Venäjän Tverissä.
   
  - Toimintaympäristö pysyi haastavana ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2008, kun keskeisten raaka-aineiden ja energian hintojen nousu jatkui. Samaan aikaan markkinoiden ennustettavuus oli yhä lyhytjänteisempää.
   
  - Paransimme liikevoittoamme ilman kertaluonteisia eriä vuoden 2007 viimeisestä vuosineljänneksestä tehtyjen rakennemuutosten ansiosta, mutta olemme edelleen jäljessä viime vuoden ensimmäisestä neljänneksestä. Pääasiallinen syy tähän oli ranskalaisen La Gèren tehtaamme irrokepohjapapereihin liittyvän investoinnin käynnistysvaiheen viivästyminen edelleen.
   
  - Kuten olemme jo aiemmin todenneet, Ahlstromilla on hyvät edellytykset parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008, kun rakennemuutoksen täysi vaikutus alkaa näkyä selvemmin tämän vuoden toisella puoliskolla. Kaiken kaikkiaan odotamme vuodesta 2008 vakaampaa kuin viime vuodesta useista syistä. Keskitymme hyödyntämään jo tehtyjä kasvuinvestointeja ja rakennemuutoksia. Lisäksi Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alue parantaa suoritustaan kuukausi kuukaudelta, emmekä odota raaka-aineiden hintojen nousevan yhtä voimakkaasti kuin vuonna 2007.
   
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
   
  Useimpien Ahlstromin tuotteiden kysyntä pysyi hyvänä päämarkkina-alueilla. Katsauskauden loppupuolella markkinoiden ennustettavuus kuitenkin muuttui yhä lyhytjänteisemmäksi.
   
  Kuitukomposiitit-toimialan Kuitukankaat-liiketoiminta-alueella kysyntä pysyi hyvällä tasolla, joskin pyyhkimistuotteiden kysyntä heikkeni hieman vuosineljänneksen loppupuolella. Tapettimateriaalien kasvu jatkui vahvana. Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alueella kuljetusteollisuuden suodatinten markkinat olivat vakaat Euroopassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa. Yhdysvalloissa kuljetusteollisuuden suodatintuotteiden kysyntä ei kasvanut, ja ilmansuodattimien markkinat kärsivät edelleen rakennusmarkkinoiden heikkoudesta. Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueella kysyntä pysyi hyvänä kaikilla maantieteellisillä alueilla ja kaikissa tuotteissa, erityisesti Yhdysvalloissa tuulivoimamarkkinoilla.
   
  Erikoispaperit-toimialan Tekniset paperit -liiketoiminta-alueella kysyntä kasvoi edellisvuodesta. Erityisesti pergamenttipaperien ja teollisuuspaperien kysyntä oli vahvaa. Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen tuotteiden kysyntä oli kaksijakoinen: Etelä-Amerikan markkinat kasvoivat selvästi, mutta toisaalta irrokepohjapaperin ylikapasiteetti vähensi Ahlstromin tuotteiden kysyntää.
   
  Raaka-ainekustannukset pysyivät korkeina koko katsauskauden. Lyhytkuituisen sellun (BHKP, esimerkiksi eukalyptussellu) keskimääräinen markkinahinta dollareissa oli noin 18,2 % korkeampi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 5,4 % korkeampi kuin vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä. Pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) keskimääräinen markkinahinta oli noin 17,0 % korkeampi kuin vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja 4,1 % korkeampi kuin vuoden 2007 viimeisellä vuosineljänneksellä. Myös raionin ja polyesterin, Ahlstromin tärkeimpien synteettisten kuitujen, dollarihinnat nousivat merkittävästi. Raionin hinta nousi 28 % ja polyesterin hinta 8 % vuoden 2007 ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna.
   
  Energian hinta nousi vuosineljänneksellä öljyn hinnannousun vuoksi. Ahlstromin tärkeimmät energianlähteet ovat maakaasu ja sähkö.
   
  TALOUDELLINEN KEHITYS TAMMI-MAALISKUUSSA 2008
   
  Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena toimialana: Kuitukomposiitit ja Erikoispaperit. Kuitukomposiitit-toimiala muodostuu Kuitukankaat-, Suodatin-materiaalit- ja Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueista, ja Erikoispaperit-toimiala muodostuu Irroke- ja etikettipaperit- sekä Tekniset paperit -liiketoiminta-alueista.
   
  Ahlstrom julkaisee tietoja liikevaihdon jakautumisesta toimialoittain, liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisesti. Liikevoiton jakautuminen raportoidaan toimialoittain.
   
  Liikevaihto
   
  Konsernin liikevaihto kasvoi 11,9 % 466,2 miljoonaan euroon (416,5 milj. euroa) viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yritysostot kasvattivat liikevaihtoa 17.6 % ensimmäisellä neljänneksellä. Toisaalta suljettujen yksiköiden vaikutus pienensi liikevaihtoa 7,0 %. Valuuttakurssien vaihtelu, lähinnä heikentynyt Yhdysvaltain dollari, pienensi liikevaihtoa 5,2 % viime vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. Ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 17,1 %. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 6,5 % vuotta aiemmasta.
   
  Tärkeimmät orgaaniseen kasvuun vaikuttaneet tekijät olivat Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueen hyvä yleinen kysyntä sekä Yhdysvaltojen Green Bayssa sijaitsevan uuden pyyhkimistuotteita valmistavan tuotantolinjan lisämyynti.
   
  Myyntimäärät kehittyivät suotuisasti, kasvaen 4,8 % vuoden 2007 ensimmäisestä neljänneksestä, mikä kertoo osaltaan Ahlstromin useimpien tuotelinjojen yleisestä hyvästä kysynnästä.
   
  Liikevaihto toimialan ja maantieteellisen alueen mukaan
   
  Kuitukomposiitit-toimialan osuus konsernin liikevaihdosta oli 54 % ja Erikoispaperit-toimialan osuus 46 %.
   
  Kuitukomposiitit-toimialan liikevaihto kasvoi 252,0 miljoonaan euroon (206,4 milj. euroa) eli 22,1 % edellisvuodesta. Ilman valuuttakurssien vaikutusta liikevaihto kasvoi 30,7 %. Myyntimäärät kasvoivat 33,5 % katsauskaudella. Kuitukankaat-liiketoiminta-alueella liikevaihdon kasvu oli pääasiallisesti tulosta yritysostoista ja orgaanisista investoinneista, jotka tehtiin vuonna 2007. Suodatinmateriaalit-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni hieman dollarin heikennyttyä suhteessa euroon. Lasikuitumateriaalit-liiketoiminta-alueella liikevaihto kasvoi viime aikoina Yhdysvaltoihin tehtyjen investointien seurauksena.
   
  Erikoispaperit-toimialan ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 217,0 miljoonaa euroa (211,4 milj. euroa) eli 2,7 % enemmän kuin vuoden 2007 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Myyntimäärät kasvoivat 3,0 %. Tekniset paperit-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi 7,5 %, kun taas Irroke- ja etikettipaperit-liiketoiminta-alueen liikevaihto pieneni irrokepohjapaperien ylikapasiteetin aiheuttaman kysynnän heikkenemisen vuoksi.
   
  Maantieteellisesti tarkasteltuna liikevaihto kasvoi voimakkaasti, erityisesti Etelä-Amerikassa Ahlstrom-VCP-yhteisyrityksen perustamisen seurauksena. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto pieneni, koska vienti Ahlstromin Euroopan tehtailta Aasiaan väheni. Paikalliset tuotantomäärät Ahlstromin Aasian-tehtailla kuitenkin kasvoivat 15 %.
    
  Liikevaihto toimialoittain ja liiketoiminta-alueittain
  1-3/2008
  1-3/2007
  Muutos, %
   
  2007
  Kuitukomposiitit
  252,0
  206,4
  22,1
  941,4
      Kuitukankaat
  137,0
  97,4
  40,8
  491,6
      Suodatinmateriaalit
  79,9
  82,6
  -3,3
  332,6
      Lasikuitumateriaalit
  35,6
  27,9
  27,9
  122,0
  Erikoispaperit
  217,0
  211,4
  2,7
  824,7
      Tekniset paperit
  135,9
  126,4
  7,5
  485,6
      Irroke- ja etikettipaperit
  81,1
  85,3
  -4,9
  340,4
   
  Liikevaihto maantieteellisen
  alueen mukaan
  1-3/2008
  1-3/2007
  Muutos, %
   
  2007
  Eurooppa
  284,7
  267,9
  6,3
   1 086,5
  Pohjois-Amerikka
  102,6
  89,5
  14,7
  399,3
  Etelä-Amerikka
  42,5
  15,5
  173,6
  104,0
  Aasian ja Tyynenmeren alue
  27,8
  34,1
  -18,5
  130,3
  Muu maailma
  8,7
  9,4
  -7,9
  40,6
   
   
  Taloudellinen tulos
   
  Konsernin vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 19,3 miljoonaa euroa (23,3 milj. euroa). Ilman omaisuuserien myyntiin liittyviä kertaluonteisia 0,8 miljoonan euron eriä liikevoitto oli 18,4 miljoonaa euroa (19,6 milj. euroa).
   
  Liikevoittoa rasitti pääasiassa Irroke- ja etikettipaperit -liiketoiminta-alueen heikko tulos, joka johtui ranskalaisen La Gèren tehtaan investoinnin käynnistyksen viivästymisestä sekä irrokepohjapaperimarkkinoiden ylikapasiteetista. La Gèren tappio oli 3,6 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Lisäksi konsernin liikevoittoa rasitti raaka-aineiden ja energian hintojen nousu, mitä Ahlstrom ei pystynyt täysin korvaamaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan käynnissä olevilla hinnankorotuksilla.
   
  Ahlstromin osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 0,5 miljoonaa euroa voittoa (0,1 milj. euron tappio).
   
  Voitto ennen veroja laski 11,2 miljoonaan euroon (20,3 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä 10,4 miljoonaan euroon (16,5 milj. euroa) viime aikojen kasvuinvestointeihin liittyvien kohonneiden rahoituskustannusten vuoksi.
   
  Tuloverot olivat 3,4 miljoonaa euroa (6,9 milj. euroa). Tilikauden voitto laski 7,8 miljoonaan euroon (13,4 milj. euroa) ja tulos/osake (EPS) 0,15 euroon (0,29 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 6,4 % (10,0 %) ja ilman kertaluonteisia eriä 6,2 % (8,4 %). Oman pääoman tuotto (ROE) oli 4,2 % (7,1 %). Pääoman kiertonopeus oli 1,5 (1,8).
   
  Taloudellinen tulos toimialoittain
   
  Vuoden 2008 ensimmäisellä vuosineljänneksellä Kuitukomposiitit-toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 15,0 miljoonaan euroon (13,4 milj. euroa). Liikevoiton paranemista hidastivat osaltaan Kuitukankaat-liiketoiminta-alueen hinnoittelupaineet.
   
  Erikoispaperit-toimialan liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni 5,2 miljoonaan euroon (8,6 milj. euroa). Syynä olivat pääasiassa edellä mainitut La Gèren tehtaan investoinnin käynnistymisen viivästyminen edelleen sekä irrokepohjapaperien ylikapasiteetti, mikä näkyi Ahlstromin irrokepohjapaperituotteiden heikentyneenä kannattavuutena.
   
  Taloudellinen tulos toimialoittain
  1-3/2008
  1-3/2007
  Muutos, %
  2007
  Kuitukomposiitit-toimiala
   
  Liikevoitto*
  15,0
  13,4
  12,2
  60,6
  Liikevoitto*, %
  6,0
  6,5
  n/a
  6,4
  Sidotun pääoman tuotto* (RONA), %
  7,8
  8,5
  n/a
  8,7
  Erikoispaperit-toimiala
   
  Liikevoitto *
  5,2
  8,6
  -40,3
  13,9
  Liikevoitto*, %
  2,4
  4,1
  n/a
  1,7
  Sidotun pääoman tuotto* (RONA), %
  4,5
  10,7
  n/a
  3,6
  *Ilman kertaluonteisia eriä
   
   
  RAHOITUS TAMMI-MAALISKUUSSA 2008
   
  Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 40,7 miljoonaan euroon (-12,0 milj. euroa) lähinnä kasvaneen käyttöpääomavirran seurauksena.
   
  Korolliset nettovelat laskivat 13,2 miljoonalla eurolla 477,9 miljoonaan euroon (31.12.2007: 491,1 milj. euroa). Velkaantumisaste oli 64,4 % (31.12.2007: 65,3 %) ja omavaraisuusaste oli 43,8 % (31.12.2007: 44,0 %).
   
  Vuosineljänneksen aikana Ahlstrom sopi kahdesta kahdenvälisestä keskipitkästä ja yhdestä pitkästä lainasopimuksesta, joiden yhteissumma oli 100 miljoonaa euroa.
   
  INVESTOINNIT TAMMI-MAALISKUUSSA 2008
   
  Ahlstromin kasvustrategia perustuu sekä orgaanisiin investointeihin että yritysostoihin. Kasvuinvestoinnit suunnataan nopeasti kasvaville markkinoille palvelemaan asiakkaita maailmanlaajuisesti. Investointien odotetaan tuottavan 3-5 vuoden kuluessa liikevaihtoa 1,5 kertaa investoinnin arvon verran ja saavuttavan vähintään 13 % tuoton sijoitetulle pääomalle.
   
  Tammi-maaliskuussa 2008 Ahlstromin investoinnit olivat 31,9 miljoonaa euroa (29,1 milj. euroa), mikä sisälsi 11,0 miljoonan euron yritysostot (ei yritysostoja tammi-maaliskuussa 2007).
   
  Vuonna 2008 orgaanisten investointien arvon odotetaan olevan alle 100 miljoonaa euroa seuraavat aiemmin julkistetut investoinnit mukaan luettuina: Chirnsiden tehtaalle Isossa-Britanniassa rakennettava elintarvikealaa palveleva kuitukangaslinja, Brasiliaan rakennettava pyyhkimistuotelinja sekä osittain myös Intian Gujaratin osavaltioon rakennettava terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistava tehdas.
   
  Yritysostot ja uudet investointipäätökset
   
  Ahlstrom ilmoitti 1.2.2008 sopineensa yhdysvaltalaisen Friend Group Inc. -yhtiön ostamisesta. Kauppaan kuuluu kaksi yhtiötä, West Carrollton Parchment Company ja West Carrollton Converting Company. Kauppa vahvistui 13.2.2008 ja kauppahinta oli 9,8 miljoonaa euroa.
   
  Friend Group työllistää 162 henkilöä ja sillä on kaksi tehdasta West Carrolltonissa, jotka palvelevat pääasiassa elintarvikkeiden pakkausmarkkinoita Yhdysvalloissa. Pergamenttipaperia valmistavalla West Carrollton Groupilla on pergamentointi- ja jalostustoimintaa West Carrolltonissa, Ohiossa, USA:ssa. Yrityskauppa luo pohjan Ahlstromin pergamenttipaperiliiketoiminnan globaalille laajentumiselle, edesauttaa uusien tuotesovelluksien kehittämistä sekä parantaa yhtiön maailmanlaajuista asiakaspalvelua.
   
  Orgaanisia kasvuinvestointeja koskevat päätökset
   
  Ahlstrom ei tehnyt päätöksiä uusista orgaanisista kasvuinvestoinneista vuoden 2008 ensimmäisen neljänneksen aikana. Seuraavassa esitetään tilannekatsaus aiemmin julkistetuista merkittävistä orgaanisista investoinneista.
   
  Investointien käyttöönotto
   
  Vuonna 2007 Venäjän Tveriin perustettu uusi lasihuopatehdas aloitti toimintansa maaliskuussa 2008, ja sen tuotanto käynnistyy vuoden 2008 kuluessa. Tehdas palvelee pääasiassa venäläistä rakennus- ja komposiittimateriaaliteollisuutta, ja se vahvistaa Ahlstromin asemaa erikoislasihuopien johtavana kehittäjänä ja valmistajana.
   
  Ahlstromin uuden elintarviketeollisuuden kuitukangaslinjan rakentaminen Chirnsidessa Isossa-Britanniassa on edennyt aikataulussaan, ja tuotannon odotetaan alkavan vuoden 2008 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Uusi spunmelt-teknologiaa hyödyntävä tuotantolinja palvelee pääasiassa kasvavia infuusiotuotteiden markkinoita uuden sukupolven spunmelt-tuotteilla, joita käytetään esimerkiksi teepusseissa.
   
  Ahlstrom on rakentamassa Brasilian Pauliniaan pyyhkimistuotekuitukankaiden tuotantolinjaa, joka aloittaa tuotannon vuoden 2009 toisella vuosineljänneksellä. Investointi sisältää rakennuksen ja koneita. Uusi tuotantolinja hyödyntää vesineulausteknologiaa, ja sen pääasiakkaat toimivat kotitalous- ja teollisten pyyhkimistuotteiden toimialoilla Latinalaisessa Amerikassa.
   
  Uuden terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavan tehtaan perustaminen Intian Gujaratin osavaltiossa etenee hyvin, ja sen odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Uusi tehdas valmistaa spunmelt-kuitukankaita erityisesti terveydenhoitoalalle, ja tehdas tukee myös Ahlstromin liiketoiminnan tulevaa kasvua Intiassa. Tehdas tulee sijaitsemaan Mundran erikoistalousalueella.
   
   
  MUUTOKSIA JOHDOSSA
   
  Toimitusjohtajan vaihdos
   
  Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Moisio ilmoitti 28.2.2008 eroavansa yhtiön palveluksesta 17 vuoden jälkeen ottaakseen vastaan uusia haasteita yhtiön ulkopuolella. Ahlstrom sopi Jukka Moision kanssa, että hän on vapaa siirtymään uusiin tehtäviinsä 1.4.2008 alkaen.
   
  Ahlstromin hallitus nimitti väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi yhtiön kaupallisista toiminnoista vastanneen johtajan, diplomiekonomi Risto Anttosen (s. 1949) 28.2.2008 alkaen. Anttonen on työskennellyt Ahlstromin palveluksessa vuodesta 1991 lähtien useissa eri johtotehtävissä.
   
  Hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan etsinnän.
   
  Muutoksia johtoryhmässä
   
  Ahlstrom Oyj:n johtoryhmän vastuualueita järjesteltiin uudelleen toimitusjohtajan vaihdoksen seurauksena. Johtoryhmään tehtiin seuraavat muutokset 19.3.2008 alkaen.  
   
  Konsernin ostotoiminnot siirtyivät Diego Borellolle, joka jatkaa myös nykyisessä tehtävässään konsernin innovaatio- ja teknologiajohtajana.
   
  Ahlstromin Aasian ja Tyynenmeren alueen myyntiverkosto siirtyi Laura Raitiolle, joka vastaa täten yhtiön myyntiverkostosta kokonaisuudessaan. Laura Raitio otti vastuulleen myös konsernin henkilöstötoiminnot sekä jatkaa edelleen aiemmassa tehtävässään konsernin markkinointijohtajana.
   
  Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Gustav Adlercreutz otti muiden tehtäviensä ohella vastuulleen liiketoiminnan kehityksen.  
   
  Lasikuituliiketoiminnan johtaja Tommi Björnman vastaa jatkossa myös yhtiön toimintojen kehittämisprosessista muiden tehtäviensä ohella.
   
  Muiden johtoryhmän jäsenten vastuualueet säilyvät ennallaan.
   
  HENKILÖSTÖ
   
  Maaliskuun 2008 lopussa Ahlstromilla oli 6 552 työntekijää (5 653). Ensimmäisellä vuosineljänneksellä henkilöstön lukumäärä keskimäärin oli 6 541 (5 665).
   
  PÄÄASIALLISET RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT
   
  Lyhyellä tähtäimellä Ahlstromin liikevaihtoon ja taloudelliseen tulokseen voivat vaikuttaa seuraavat epävarmuustekijät:
   
  - Yleinen taloudellinen tilanne ja lopputuotteiden kysynnän muutokset
  - Raaka-aineiden hintojen nousu (esim. sellu, kemikaalit ja synteettiset kuidut)
  - Energian hinnannousu
  - Valuuttakurssien vaihtelu
   
  Näitä tekijöitä kuvataan tarkemmin Ahlstromin vuosikertomuksessa 2007 sivuilla 20-23.
   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 
   
  Vuoden 2008 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana vaihdettiin kaikkiaan 2,7 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 46,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta katsauskaudella oli 15,96 euroa ja ylin 18,78 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 31.3.2008 hintaan 18,40 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli 858,7 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 15,17 euroa (31.12.2007: 15,35 euroa).
   
  Katsauskauden lopussa ei ollut voimassa Ahlstromin osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia. Yhtiön osakepääoma oli katsauskauden lopussa 70 005 912,00 euroa. Osakkeiden kokonaismäärä 31.3.2008 oli 46 670 608.
   
  OSAKEPOHJAINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ
   
  Ahlstrom Oyj:n hallitus hyväksyi 1.2.2008 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän konsernin johtoryhmän jäsenille osana johtoryhmän palkitsemis- ja sitouttamisohjelmaa.
   
  Ohjelman pituus on viisi vuotta, ja se sisältää kolmen kalenterivuoden pituisen ansaintajakson (vuodet 2008, 2009 ja 2010). Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden saada palkkiona Ahlstromin osakkeita ja rahaa (rahana maksettava osuus kattaa palkkiosta aiheutuvat verot), mikäli hallituksen kullekin ansaintajaksolle asettama tavoite osakekohtaiselle tulokselle (EPS) saavutetaan.
   
  Jos ohjelman tavoitteet saavutetaan täysimääräisesti kaikkien kolmen ansaintajakson aikana, ohjelman perusteella maksettava palkkio vastaa kokonaisuudessaan enintään 500 000 yhtiön osaketta.
   
  Hallitus suosittelee, että yhtiön toimitusjohtaja omistaa yhtiön osakkeita nettovuosi-palkkansa arvoa vastaavan määrän ja muut johtoryhmän jäsenet puolet vuotuisesta nettopalkastaan.
   
  Samalla hallitus päätti myös vuodet 2008-2010 kattavan pitkän aikavälin rahana maksettavasta kannustinjärjestelmästä Ahlstrom-konsernin muille avainhenkilöille.
   
  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
   
  Varsinainen yhtiökokous 2008
   
  Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2008. Seuraavassa on yhteenveto yhtiökokouksen keskeisistä päätöksistä.
   
  Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
   
  PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) valittiin Ahlstromin tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi.
   
  Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler valittiin uudelleen hallitukseen. Martin Nüchtern valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahlstrom Oyj:n kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset. Valtuutus oli hallituksen ehdotuksen mukainen. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä 4 500 000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 4 500 000, yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on hallituksen ehdotuksen mukainen. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
  Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Willem F. Zetteler. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan jäsenet ovat Peter Seligson (puheenjohtaja), Jan Inborr ja Sebastian Bondestam.
   
  TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
   
  Kysynnän arvioidaan pysyvän hyvänä Ahlstromin päämarkkina-alueilla vuonna 2008. Markkinoiden kehittymiseen liittyvä epävarmuus Yhdysvalloissa kuitenkin heikentää lyhyen aikavälin ennustettavuutta. Kysynnän mahdollisesta hiipumisesta on näkynyt ensimmäisiä merkkejä esimerkiksi kuitukankaisissa pyyhkimistuotteissa.
   
  Viime aikojen yritysostojen ja Brasiliassa, Venäjällä ja Kiinassa käynnissä olevien investointiprojektien odotetaan kasvattavan Ahlstromin liikevaihtoa 10 % vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana. Jos Yhdysvaltain dollarin kurssi pysyy nykyisellä heikolla tasollaan, koko vuoden liikevaihdon kasvun odotetaan olevan hieman alle 10 %.
   
  Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden, erityisesti sellun, hintojen odotetaan nousevan tai pysyvän nykyisellä korkealla tasolla vuonna 2008. Korkean öljyn hinnan odotetaan pitävän energian ja synteettisten kuitujen hinnat korkeina. Toisaalta Kiinan tekstiiliteollisuuden hiljenemisen odotetaan laskevan raionin hintaa. Kemikaalien hintakehityksen odotetaan olevan vaihtelevaa.
   
  Kannattavuutensa parantamiseksi Ahlstrom korottaa parhaillaan hintojaan kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Vuoden 2007 viimeisen vuosineljänneksen aikana päätettyjen rakennemuutosten ansiosta yhtiön kustannusrakenne on entistä kilpailukykyisempi vuonna 2008. Rakennemuutoksilla tavoitellaan vuositasolla noin 25 miljoonan euron asteittaista tulosparannusta siten, että täysimääräinen vaikutus saavutetaan vuoden 2008 toisesta puoliskosta alkaen.
   
  Toteutettujen kasvuhankkeiden ja viimeaikaisten rakennemuutosten ansiosta Ahlstromilla on hyvät edellytykset kasvaa ja parantaa taloudellista tulostaan selvästi vuonna 2008.
   
  Osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
  Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
   
  Helsinki, 25.4.2008
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus

   
  LISÄTIETOJA 25.4.2008:
   
  Risto Anttonen, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4166, klo 14.00-15.00

  Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

  Tiedotustilaisuus klo 10.00
   
  Tiedotustilaisuus medialle ja analyytikoille pidetään perjantaina 25.4.2008 klo 10.00 Helsingin Pörssiklubilla, osoite Fabianinkatu 14 A. Tilaisuus pidetään suomeksi. Tervetuloa.
   
  Puhelinkonferenssi klo 13.00
   
  Englanninkielinen puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille pidetään klo 13.00. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon + 44 (0) 20 7162 0025 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Salasana osallistujille on Ahlstrom. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 2.5.2008 asti numerossa + 44 (0) 20 7031 4064 koodilla 792682.
   
  Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot 25.4.2008 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen. 
   
  Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
   
   
   
  Jakelu:
   
  OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
  www.ahlstrom.com
  Keskeiset mediat
   
  Ahlstrom lyhyesti
  Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 500 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2007. Ahlstromin osake on noteerattu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingissä. Yhtiön Internet-osoite on www.ahlstrom.com.
   
  LIITE
  Tilinpäätös

  Liite
   
  KONSERNITILINPÄÄTÖS
   
  LAADINTAPERIAATTEET
   
  Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti.
   
  Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2008 alkaen
   
  Konserni on soveltanut seuraavaa tulkintaa 1.1.2008 alkaen:
  - IFRIC 11: IFRS 2 - Konsernin ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
   
  Edellä mainitulla tulkinnalla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.
   
  Tilintarkastamaton.
   
   

   
   
   
   
  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   
  1)     Osakepääoma
  2)     Ylikurssirahasto
  3)     Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  4)     Suojausrahasto
  5)     Muuntoerot
  6)     Kertyneet voittovarat
  7)     Vähemmistöosuus
  8)     Oma pääoma yhteensä
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   

  Yritysostot 2008
   
  Helmikuussa Ahlstrom osti yhdysvaltalaisen Friend Group Inc. -yhtiön. Friend Groupilla on kaksi tehdasta West Carrolltonissa, jotka toimivat pääasiassa elintarvikepakkausmarkkinoilla Yhdysvalloissa. Kauppaan kuuluu kaksi yhtiötä, West Carrollton Parchment Company ja West Carrollton Converting Company, joilla on pergamentointi- ja jalostustoimintaa West Carrolltonissa, Ohiossa.
   
  Ahlstrom West Carrollton on yhdistelty konsernin lukuihin 1.2.2008 lähtien, osana Erikoispaperit-toimialaa.
   
  Johto arvioi, että yritysostolla ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen, mikäli yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2008.
   
  Hankintahinta sisältää 0,1 milj. euroa juridisia ja muita palkkioita. Liikearvo, joka syntyi Friend Groupin osakkeiden hankinnasta, kuvastaa Tekniset paperit liiketoiminta-alueen laajemmasta pergamenttipaperituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja sekä uusia kasvumahdollisuuksia. Liiketoimintojen yhdistely ja hankintahinnan kohdistaminen on tehty alustavana.
   
  Hankinnan vaikutus konsernin varoihin ja velkoihin on kuvattu alla olevassa taulukossa:
   
   
  Lisäksi Ahlstrom on hankkinut kahden omistamansa myyntiyhtiön jäljellä olleet vähemmistöosuudet yhteensä 1,4 milj. eurolla.
   
   

  TULOSKEHITYS VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  Milj. euroa
   

  TOIMIALAT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  Milj. Euroa

   
  TUNNUSLUVUT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN
   
  Milj. euroa
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTA