Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 25.3.2009
 
 
Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 25.3.2009.
 
Päätös voitonjaosta
 
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 30.3.2009 ja maksupäivä 6.4.2009. Lisäksi yhtiökokous päätti varata yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 35 000 euroa.
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.
 
Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta
 
Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Anders Moberg (s. 1950) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajan palkkio on 5 400 euroa/kk ja hallituksen jäsenen palkkio 2 700 euroa/kk. Lisäksi hallituksen valiokuntien kokouksista maksetaan 1 150 euron kokouskohtainen palkkio. Matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.
 
Tilintarkastajan palkkio ja valinta

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi
tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
 
Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta eli alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
 
Valtuutus omien osakkeiden luovuttamiseen
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön hallussa olevien, enintään 4 500 000 oman osakkeen luovuttamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Hallitus voi päättää kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita.
 
Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
 
Valtuutus on voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutus päättyy kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
 
Hallituksen päätökset
 
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi.
 
Hallitus valitsi myös jäsenet valiokuntiinsa. Tilintarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Martin Nüchtern. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Jan Inborr.
 
Ahlstrom Oyj
Jan Lång
Toimitusjohtaja
 
Lisätietoja:
 
Jan Lång, Toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Gustav Adlercreutz, hallinto- ja lakiasiainjohtaja, puh. 010 888 4727
 
Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
 
 
Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.