Ahlstromin osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009: Toiminnan tehostaminen jatkui onnistuneesti

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.10.2009
 
 
Heinä-syyskuu 2009 verrattuna heinä-syyskuuhun 2008
 •          Liikevaihto oli 400,6 miljoonaa euroa (451,2).
 •          Liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (11,3). Luvussa on mukana -4,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,2).
 •          Voitto ennen veroja oli 7,3 miljoonaa euroa (3,5) ja tulos/osake 0,10 euroa (0,04).
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 67,3 miljoonaan euroon (24,7).
 • Tammi-syyskuu 2009 verrattuna tammi-syyskuuhun 2008
 •          Liikevaihto oli 1 175,6 miljoonaa euroa (1 383,4).
 •          Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (50,0). Luku sisältää -8,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (0,6).
 •          Tappio ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (voitto ennen veroja 28,9) ja tulos/osake -0,11 euroa (0,41).
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 161,0 miljoonaan euroon (70,8).
 • Tapahtumat tammi-syyskuussa 2009
 •          Rakennemuutosohjelmat ja käyttöpääoman tehostamisprojekti etenivät suunnitellusti. Henkilöstö väheni 516 henkeä ja käyttöpääoma pieneni 81,1 miljoonaa euroa kiertonopeuden parantuessa 15 päivää vuodenvaihteesta.
 •          Velkaantumisaste laski 81,9 prosenttiin (31.12.2008: 95,3 %).
 • Strategiaprosessi
 •          Huhtikuussa aloitetun strategiaprosessin johtopäätökset valmistuivat.
 • Näkymät vuodelle 2009
 •          Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana. Parantuneista neljännesvuosiluvuista huolimatta sekä liikevaihdon että liikevoiton vuonna 2009 arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta.
 • Toimitusjohtaja Jan Lång:
  -         Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta pääsimme voitolliseen liiketulokseen heinä-syyskuussa erityisesti tehostamistoimien, kulujen karsimisen ja alentuneiden raaka-ainehintojen ansiosta. Henkilöstö on sitoutunut erinomaisesti tavoitteeseemme siirtää toiminnan painopistettä rahavirtaan ja alentaa käyttöpääomaa. Nettovelka väheni yli 87 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta. Kannattavuus ei silti ole vielä tyydyttävä, joten tehostamisponnistelut jatkuvat. Raaka-ainehintojen noustua yhtiö on myös ilmoittanut hinnankorotuksista.
  -         Olemme julkistaneet tänään uuden strategiamme suuntaviivat. Toimintamme perustuu jatkossa kahteen selkeästi erilaiseen liiketoimintamalliin: lisäarvon tuottamiseen asiakkaille (value-added business) ja toiminnan tehokkuuteen (operational excellence business). Painopisteenä on kannattava kasvu, jonka tärkein mittari on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE). Sen tavoite on yhä 13 %.
   
  AVAINLUKUJA
   
  Milj. euroa
  7-9/
  2009
  7-9/
  2008
  Muutos,
  %
  1-9/
  2009
  1-9/
  2008
  Muutos,
  %
  Liikevaihto
  400,6
  451,2
  -11,2
  1 175,6
  1 383, 4
  -15,0
  Liikevoitto/-tappio
  (EBIT)
  13,1
  11,3
  15,5
  12,1
  50,0
  -75,9
  Voitto/tappio ennen
  veroja
  7,3
  3,5
  -
  -6,6
  28,9
  -
  Kauden tulos
  4,9
  2,5
  92,3
  -5,0
  20,9
  -
  Tulos/osake
  0,10
  0,04
  -
  -0,11
  0,41
  -
  Sijoitetun pääoman
  tuotto (ROCE), %
  4,8
  3,9
  -
  1,5
  5,5
  -
  Omavaraisuusaste, %
  39,3
  39,5
  -
  39,3
  39,5
  -
  Velkaantumisaste, %
  81,9
  84,8
  -
  81,9
  84,8
  -
  Korolliset nettovelat
  511,3
  588,2
  -13,1
  511,3
  588,2
  -13,1
  Investoinnit (ilman yritysostoja)
  12,4
  36,5
  -66,0
  53,9
  90,5
  -40,5
  Liiketoiminnan nettorahavirta
  67,3
  24,7
  -
  161,0
  70,8
  -
  Henkilöstö keskimäärin
  5 899
  6 544
  -9,9
  6 034
  6 537
  -7,7
  Henkilöstö kauden
  lopussa
  5 849
  6 452
  -9,3
  5 849
  6 452
  -9,3
   
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
   
  Taantumasta johtuva erittäin haastava markkinatilanne jatkui vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon lopulle asti, jolloin Ahlstromin tuotteiden kysynnän heikkeneminen pysähtyi ja joidenkin tuotteiden kysyntä alkoi elpyä. Heinä-syyskuun 2009 aikana positiivinen vire jatkui, mutta kysyntä ei noussut vertailukauden tasolle.
   
  Fiber Composites -segmentissä* taantuma ei ole näkynyt Ahlstromin elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien eikä terveydenhuollon kuitukankaiden kysynnässä. Se pysyi tammi-syyskuussa lähes tavanomaisella tasollaan. Yhtiön rakennusmateriaalien kysyntä nousi heinä-syyskuussa jonkin verran vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Myös pyyhkimistuotteiden ja kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntä parani heikon tammi-kesäkuun jälkeen. Lisäksi sikainfluenssaa aiheuttavan H1N1-viruksen mahdolliseen leviämiseen varautuminen lisäsi jonkin verran kasvosuojainten sekä pyyhkimistuotteiden kysyntää. Sen sijaan tuulivoima- ja veneteollisuudessa markkinat olivat yhä hiljaiset.
   
  Specialty Papers -segmentissä* irroke- ja etikettipaperien toisella neljänneksellä elpynyt markkinakysyntä vahvistui heinä-syyskuussa edelleen ja lähestyi vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tasoa. Myös tapettien pohjapapereiden, julisteiden ja teollisuuspaperien kysyntä kasvoi. Toisaalta auto-, huonekalu- ja tekstiiliteollisuuden markkinat olivat yhä heikot.
   
  Ahlstromin pääraaka-aineiden, luonnonkuitujen ja synteettisten kuitujen sekä kemikaalien, kesäkuussa alkanut hinnannousu pääosin jatkui.
   
  LIIKEVAIHDON KEHITYS
   
  Liikevaihto
  segmenteittäin
  ja liiketoiminta-
  alueittain
  7-9/
  2009
  7-9/
  2008
  Muutos,
  %
  1-9/
  2009
  1-9/
  2008
  Muutos,
  %
  Fiber Composites
  216,5
  249,3
  -13,1
  637,7
  758,3
  -15,9
      Advanced
      Nonwovens
  41,6
  48,1
  -13,5
  131,3
  138,9
  -5,5
      Filtration
  70,5
  77,6
  -9,1
  205,0
  240,3
  -14,7
      Glass &
      Industrial
      Nonwovens
  46,8
  58,9
  -20,5
  134,1
  187,0
  -28,3
      Home &
      Personal
      Nonwovens
  59,5
  67,5
  -11,9
  173,8
  201,1
  -13,6
  Specialty Papers
  185,9
  204,0
  -8,9
  544,2
  630,7
  -13,7
      Release &
      Label Papers
  72,1
  80,7
  -10,7
  205,8
  241,0
  -14,6
      Technical
       Papers
  115,5
  123,4
  -6,4
  340,5
  389,7
  -12,6
  Muut toiminnot*
  ja eliminoinnit
  -1,8
  -2,1
  -
  -6,3
  -5,7
  -
  Liikevaihto
  yhteensä
  400,6
  451,2
  -11,2
  1 175,6
  1 383,4
  -15,0
  * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
  sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.
   
  Liikevaihdon kehitys heinä-syyskuussa 2009
   
  Kaikkien Ahlstromin liiketoiminta-alueiden liikevaihto laski vuoden 2008 kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna liikevaihto pysyi ennallaan. Heinä-syyskuun liikevaihto oli 400,6 miljoonaa euroa (451,2 milj. euroa). Se laski vuoden 2008 heinä-syyskuuhun verrattuna 11,2 %.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 216,5 miljoonaa euroa (249,3 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 13,1 % vuoden 2008 heinä-syyskuuhun verrattuna. Liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihtoa (-13,5 %) heikensi pitkä kesäseisokki. Suurin pudotus koettiin Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella (-20,5 %). Toisaalta tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna Glass & Industrial Nonwovensin liikevaihto nousi 9,6 % erityisesti rakennusmateriaalien kysynnän viriämisen ansiosta.
   
  Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 185,9 miljoonaa euroa (204,0 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto väheni 8,9 % heinä-syyskuusta 2008. Liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien ja myyntihintojen laskun vuoksi. Technical Papers -liiketoiminta-alueen liikevaihdon lasku oli tätä pienempää (-6,4 %) erityisesti tapettien pohjapaperien ja julisteiden myynnin kasvun ansiosta. Release & Label Papersin myynti laski 10,7 % heinä-syyskuusta 2008, mutta toisaalta nousi hiukan tämän vuoden huhti-kesäkuuhun verrattuna.
   
  Liikevaihdon kehitys tammi-syyskuussa 2009
   
  Konsernin liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 1 175,6 miljoonaa euroa, 15,0 % vähemmän kuin viime vuonna vastaavalla jaksolla (1 383,4 milj. euroa). Vertailuluvuissa näkyy, että viime vuoden vastaavana aikana maailmanlaajuinen taantuma oli ehtinyt heikentää myyntiä vain vähän jakson loppupuolella.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 637,7 miljoonaa euroa (758,3 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto pieneni 15,9 % tammi-syyskuuhun 2008 verrattuna. Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli lähellä tammi-syyskuun 2008 tasoa (-5,5 %), kun taas Glass & Industrial Nonwovensin liikevaihto laski 28,3 % vertailukauteen verrattuna.
   
  Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 544,2 miljoonaa euroa (630,7 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto väheni 13,7 % tammi-syyskuusta 2008. Se laski sekä Release & Label Papers (-14,6 %) että Technical Papers
  -liiketoiminta-alueilla (-12,6 %).
   

  TULOS JA KANNATTAVUUS
   
  Taloudellinen tulos
  segmenteittäin
  7-9/
  2009
  7-9/
  2008
  Muutos,
  %
  1-9/
  2009
  1-9/
  2008
  Muutos,
  %
  Fiber Composites
    Liikevoitto/-tappio
    (EBIT)
  8,8
  7,7
  14,1
  11,6
  40,0
  -70,9
    Liikevoitto/-tappio
    (EBIT), %
  4,1
  3,1
  -
  1,8
  5,3
  -
    Sidotun pääoman
    tuotto, RONA, %
  4,7
  3,8
  -
  2,0
  6,7
  -
  Specialty Papers
    Liikevoitto/-tappio
    (EBIT)
  7,3
  6,5
  12,6
  10,8
  16,7
  -35,4
    Liikevoitto/-tappio
    (EBIT), %
  3,9
  3,2
  -
  2,0
  2,6
  -
    Sidotun pääoman
    tuotto,  RONA, %
  7,6
  5,7
  -
  3,7
  4,9
  -
  Muut toiminnot* ja eliminoinnit
   
   
   
   
   
   
    Liikevoitto/-tappio
  -3,0
  -2,9
  -
  -10,3
  -6,7
  -
  Ahlstrom-konserni yhteensä
   
   
   
   
   
   
    Liikevoitto/-tappio (EBIT)
  13,1
  11,3
  15,5
  12,1
  50,0
  -75,9
    Liikevoitto/-tappio,
    %
  3,3
  2,5
  -
  1,0
  3,6
  -
    ROCE, %
  4,8
  3,9
  -
  1,5
  5,5
  -
  * Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
  sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.
   
  Tulos ja kannattavuus heinä-syyskuussa 2009
   
  Ahlstromin kannattavuutta heinä-syyskuusta 2008 paransivat alhaiset raaka-ainehinnat ja myönteinen kysyntäkehitys, mutta ennen kaikkea toteutetut tehostamistoimet ja yrityksen sisäinen kulukuri. Sitä heikensivät vertailukautta pienemmät myyntimäärät sekä maailmanlaajuisesta taantumasta johtuneet kasvaneet hintapaineet. Konsernin liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa). Luvussa on mukana -4,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,2 milj. euroa).
   
   
  Fiber Composites -segmentin liikevoitto oli 8,8 miljoonaa euroa (7,7 milj. euroa). Luvussa on mukana -1,1 miljoonan euron kertaluonteiset erät (0,3 milj. euroa).
   
  Specialty Papers -segmentin liikevoitto oli 7,3 miljoonaa euroa (6,5 milj. euroa). Luku sisältää -2,4 miljoonan euron kertaluonteiset erät (0,1 milj. euroa).
   
  Tulos ja kannattavuus tammi-syyskuussa 2009
   
  Konsernin liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (50,0 milj. euroa). Eroa selittää ennen kaikkea maailmanlaajuisen taantuman aiheuttama myyntimäärien väheneminen erityisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja kasvaneet hintapaineet. Tulosta paransivat toteutetut tehostamistoimet, toisen neljänneksen lopussa elpynyt markkinakysyntä sekä alentuneet raaka-ainekustannukset erityisesti vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
   
  Tammi-syyskuun kertaluonteiset erät olivat yhteensä -8,2 miljoonaa euroa (0,6 milj. euroa), jotka koostuivat pääosin uudelleenjärjestelyistä ja henkilöstön vähennyksistä. Toisen neljänneksen merkittävin kertaluonteinen erä oli Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen 1,4 miljoonan euron uudelleenjärjestely liittyen Yhdysvalloissa sijaitsevaan Bethunen tehtaaseen. Kolmannella neljänneksellä Filtration- ja Release & Label Papers -liiketoiminta-alueiden rakennemuutoksista Torinon tehtailla Italiassa kirjattiin 1,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
   
  Fiber Composites -segmentin liikevoitto heikkeni 11,6 miljoonaan euroon (40,0 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -3,8 miljoonaa euroa (2,2 milj. euroa).
   
  Specialty Papers -segmentin liikevoitto laski 10,8 miljoonaan euroon (16,7 milj. euroa). Luvussa on mukana -2,9 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-0,6 milj. euroa).
   
  Ahlstrom sopeutti edelleen tuotantoaan heikkoon kysyntään. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta tammi-syyskuussa 2009 oli 20,3 %, kun se vuoden 2008 vastaavana aikana oli 6,0 %. Ahlstrom toteutti lomautuksia ja muita joustavia työaikaratkaisuja eri maissa markkinatilanteen mukaan. Lomautukset ja lyhennetty työaika koskivat noin 2 400 henkilöä maailmanlaajuisesti tammi-syyskuun aikana (550 tammi-syyskuussa 2008) ja 1 400 henkilöä heinä-syyskuun aikana (350).
   
  Kiinteät kustannukset vähenivät 4,1 % vuoden 2008 tammi-syyskuusta kustannuskurin ja toteutettujen tehostamistoimien ansiosta.
   
  Nettorahoituskulut olivat 19,8 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa tammi-syyskuussa 2008). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 18,3 miljoonaa euroa (17,8 milj. euroa), kurssitappioita 0,2 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 1,2 miljoonaa euroa (2,1 milj. euroa).
   
  Tappio ennen veroja oli 6,6 miljoonaa euroa (28,9 milj. euron voitto ennen veroja).
   
  Verotuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (7,9 milj. euron verokulut).
   
  Kauden tappio oli 5,0 miljoonaa euroa (20,9 milj. euron voitto). Tulos/osake oli -0,11 euroa (0,41 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 1,5 % (5,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -1,1 % (3,9 %).
   
  RAHOITUS
   
  Vuoden 2009 tammi-syyskuussa liiketoiminnan nettorahavirta oli 161,0 miljoonaa euroa (70,8 milj. euroa vuoden 2008 tammi-syyskuussa). Rahavirtaa paransi merkittävästi pienentynyt käyttöpääoma, joka on ollut vuoden alusta lähtien erityisen huomion kohteena. Operatiivinen käyttöpääoma laski 81,1 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008 loppuun.
   
  Korolliset nettovelat vähenivät 87,4 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta 511,3 miljoonaan euroon (31.12.2008: 598,7 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat 30.9.2009 olivat 547,5 miljoonaa euroa. Lainasalkusta noin 33 % oli sidottu kiinteään korkoon korkojohdannaisilla tai lainasopimuksien perusteella. Lainasalkun duraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 10 kuukautta ja keskikorko oli noin 3,7 %.
   
  Velkaantumisaste oli 81,9 % (31.12.2008: 95,3 %) ja omavaraisuusaste 39,3 % (31.12.2008: 36,8 %).
   
  Vuoden 2009 aikana Ahlstrom on aktiivisesti pidentänyt lainasalkkunsa maturiteettirakennetta. Alkuvuonna yhtiö sopi 55 miljoonan euron uusista, keskipitkän aikavälin kahdenvälisistä lainajärjestelyistä, ja kesällä se allekirjoitti kolmivuotisen 200 miljoonan euron sopimuksen marraskuussa 2009 erääntyvän samansuuruisen keskipitkän aikavälin luoton jälleenrahoituksesta. Lisäksi Ahlstrom sopi syksyllä 56 miljoonan euron työeläkemaksujen takaisinlainaukseen perustuvista lainoista. Nostettujen eläkelainojen keskimaturiteetti on 3,5 vuotta ja ne parantavat yhtiön lainasalkun takaisinmaksuprofiilia vastaavasti.
   
  HENKILÖSTÖ
   
  Ahlstromin palveluksessa oli tammi-syyskuussa keskimäärin 6 034 henkeä (6 537 henkeä tammi-syyskuussa 2008) ja syyskuun lopussa 5 849 henkeä (6 452). Vuoden 2008 lopussa henkilöstömäärä oli 6 365.
   
  Henkilöstö väheni vuoden 2009 tammi-syyskuun aikana 516 henkeä toisaalta tammi- ja huhtikuussa 2009 aloitettujen ohjelmien, toisaalta vuonna 2008 toteutettujen rakennemuutostoimien, lähinnä Italian Ascolin tehtaan sulkemisen vuoksi.
   
  Eniten työntekijöitä syyskuun lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %), Ranskassa (21 %), Italiassa (13 %), Suomessa (11 %) ja Saksassa (9 %).
   
  INVESTOINNIT
   
  Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä katsauskauden aikana. Ahlstromin investoinnit tammi-syyskuussa olivat 53,9 miljoonaa euroa (90,5 milj. euroa ilman yritysostoja tammi-syyskuussa 2008).
   
  Suurin käynnissä oleva hanke on terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavan tehtaan rakentaminen Intian Gujaratin osavaltioon. Tehtaan odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Hanke on edennyt suunnitelmien mukaan, ja rakennukset ja koneiden asennukset ovat viimeistelyä vaille valmiita. Hankkeen kokonaiskustannus on noin 38 miljoonaa euroa.
   
  TEHOSTAMISOHJELMAT
   
  Rakennemuutosohjelmat
   
  Ahlstrom on aloittanut tänä vuonna kaksi rakennemuutosohjelmaa toiminnan tehostamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen kysyntätilanteeseen. Lisäksi alkuvuonna aloitettiin käyttöpääoman tehostamisprojekti. Kaikki ohjelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti.
   
  Tammikuun ohjelma
  7.1.2009 Ahlstrom ilmoitti maailmanlaajuisista rakennemuutossuunnitelmista kannattavuuden parantamiseksi ja toimintojen sopeuttamiseksi haastavassa markkinatilanteessa. Ohjelmaan kuuluvasta 210 henkilön vähennyksestä toteutui syyskuun loppuun mennessä yhteensä 172 henkilön vähennykset. Lisäksi tuotantolaitoksissa ja pääkonttorissa lomautettiin henkilöstöä ja tuotantoa leikattiin eri maissa markkinatilanteesta johtuvilla seisokeilla**.
   
  Ohjelmaan kuului Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen kannattamattomien toimintojen sulkeminen kuitukankaisia pyyhkimistuotteita valmistavilla Italian tehtailla. 6.7.2009 yhtiö ilmoitti sulkevansa Gallaraten tehtaan sekä yhden tuotantolinjan Cressan tehtaalla. Sulkemisten aiheuttama henkilöstövähennys oli noin 50 henkeä. Kertaluonteiset kustannukset olivat 19 miljoonaa euroa, joista 5,2 miljoonaa euroa rahavirtavaikutteisia. Tämä kuluerä on kirjattu Ahlstromin vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokseen.
   
  Huhtikuun ohjelma
  29.4.2009 Ahlstrom ilmoitti käynnistävänsä toisen rakennemuutosohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöjen arvioidaan toteutuvan täysimääräisinä vuonna 2010.
   
  Ahlstrom arvioi huhtikuussa, että ohjelman uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta 400-500 Ahlstromin työntekijään maailmanlaajuisesti. Syyskuun loppuun mennessä toteutettiin yhteensä 251 henkilön vähennykset.
   
  Suurin toteutunut henkilöstövähennys liittyy yhtiön kesäkuiseen päätökseen sulkea pysyvästi yksi tuotantolinja USA:n Bethunessa sijaitsevalta tehtaalta ja siirtää sen tuotanto USA:n Green Bayhin. Tuotantolinja kuului Home & Personal Nonwovens
  -liiketoiminta-alueeseen ja valmisti pyyhkimistuotteita. Sulkemisen aiheuttama henkilöstövähennys on 65 henkeä, josta pääosa toteutui kolmannen neljänneksen aikana.
   
  Ahlstrom kertoi 14.9.2009 aloittavansa uudet yt-neuvottelut Karhulan tehtaalla noin 100 työpaikan vähentämiseksi ja 80 henkilön lomauttamiseksi. Suunnitelluilla toimenpiteillä pyritään sopeuttamaan erikoislujitteiden ja lasihuovan tuotanto kysyntätilanteeseen. Lisäksi yhtiö ilmoitti 6.10.2009 aloittavansa neuvottelut tuotannon sopeutustoimista Altenkirchenin tehtaalla Saksassa. Mahdollisten sopeutustoimien arvioidaan johtavan noin 65 henkilön vähennykseen (ks. katsauskauden jälkeiset tapahtumat).
   
  Huhtikuun ohjelmasta tiedotettaessa sen kustannusten arvioitiin olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2009, mistä 50 % rahaperusteista. Kustannuksista toteutui syyskuun loppuun mennessä noin 8 miljoonaa euroa ja ohjelman kokonaiskustannuksiksi arvioidaan nyt noin 34 miljoonaa euroa vuoden 2009 loppuun mennessä, mistä 60 % on rahaperusteista. Ennakoitua pienemmät kustannukset johtuvat siitä, että toteutetut toimenpiteet poikkeavat jonkin verran suunnitelluista ratkaisumalleista. 50 miljoonan euron vuotuiseen säästötavoitteeseen tämä ei kuitenkaan vaikuta.
   
  Käyttöpääoman tehostaminen
   
  Vuoden alussa käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti etenee suunnitelmien mukaisesti. Projektin tavoitteena on vähentää käyttöpääomaa 100 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. Toistaiseksi hanke on aloitettu 12 tehtaassa, ja se ulotetaan lähikuukausina useimpiin tehtaisiin ja toimintoihin. Tammi-syyskuun aikana operatiivinen käyttöpääoma pieneni 81,1 miljoonaa euroa. Sen kiertonopeus parani 15 päivällä 61 päivään syyskuun loppuun mennessä.
   
  HALLITUKSEN VALTUUTUKSET
   
  Ahlstrom Oyj:n 25.3.2009 pidetty varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle valtuutuksen hankkia yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
   
  Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
   
  Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.
   
  Vuoden 2009 tammi-syyskuun aikana vaihdettiin kaikkiaan 3,4 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 25,1 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta tammi-syyskuussa oli 6,15 euroa ja ylin 10,00 euroa. Viimeinen kauppa tehtiin 30.9.2009 hintaan 9,25 euroa. Osakkeiden markkina-arvo 30.9.2009 oli 431,7 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake syyskuun lopussa oli 13,38 euroa (31.12.2008: 13,46 euroa).
   
  Ahlstrom ei käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta.
   
  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
  Strategiaprosessin keskeiset johtopäätökset
   
  Ahlstrom on julkaissut tänään 27.10.2009 pörssitiedotteen, jossa se kertoi saaneensa valmiiksi huhtikuussa 2009 aloitetun strategiaprosessin johtopäätökset. Prosessin tavoitteena oli vahvistaa yhtiön tulevaisuuden suunta ja tavoitteet. Liiketoiminnan kehitys pohjautuu jatkossa kannattavaan kasvuun, jonka painopiste on erityisesti Aasiassa. Samalla yhtiö pyrkii tasapainottamaan tasettaan ja pienentämään velkaantumisastetta.
   
  Päivitetyn strategian mukaan Ahlstromin toiminta perustuu jatkossa kahteen selkeästi erilaiseen liiketoimintamalliin, koska eri toimintojen kilpailutilanne, markkinoiden kasvupotentiaali ja erilaistumismahdollisuudet poikkeavat toisistaan. Toinen malli perustuu lisäarvon tuottamiseen asiakkaille (value-added business) ja toinen toiminnan tehokkuuteen (operational excellence business).
   
  Lisäarvoa tuottava liiketoiminta muodostaa yhtiön kasvumoottorin. Se kasvaa orgaanisesti ja mahdollisesti täydentävin yritysostoin. Menestystekijänä ovat uudet innovatiiviset tuotteet, jotka tukevat yhtiön asiakkaiden kilpailukykyä. Ryhmään kuuluvat Fiber Composites -segmentistä Advanced Nonwovens ja Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueet sekä nestesuodatinmateriaalit ja kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalit Filtration-liiketoiminta-alueelta. Siihen kuuluvat myös krepatut paperit ja pergamenttipaperit Specialty Papers -segmentin Technical Papers -liiketoiminta-alueelta.
   
  Toiminnan tehokkuuteen perustuvan liiketoiminnan tavoitteena on tukea yhtiön kasvua. Painopisteenä on asiakkaiden tarpeita vastaavien kustannustehokkaiden tuotteiden kehittäminen esimerkiksi vaihtoehtoisten raaka-aineiden tai uusien teknologiaratkaisujen avulla. Ryhmään kuuluvat Specialty Papers -segmentin Release & Label Papers ja pääosa Technical Papers -liiketoiminta-alueesta. Fiber Composites -segmentistä siihen kuuluvat Home & Personal Nonwovens sekä ilmansuodatinmateriaalit Filtration-liiketoiminta-alueelta.
   
  Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on vahvistaa Ahlstromin kilpailukykyä ja saavuttaa taloudellisten tavoitteiden mukaisia tuottoja. Yksi tärkeimmistä mittareista on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), jonka tulisi nousta tavoitetasoonsa 13 prosenttiin. Tammi-syyskuussa ROCE oli 1,5 % ja heinä-syyskuussa 4,8 %. Tavoitetason alapuolelle jäävien tuotelinjojen ja yksiköiden osalta jatketaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.
   
  Neuvottelut tuotannon sopeutuksista Altenkirchenin tehtaalla Saksassa
   
  Huhtikuun rakennemuutosohjelmaan liittyen Ahlstrom ilmoitti 6.10.2009 aloittavansa neuvottelut tuotannon sopeutustoimista Altenkirchenin tehtaallaan Saksassa. Mahdollisten sopeutustoimien arvioidaan johtavan noin 65 henkilön vähennykseen.
   
  Tehtaalla tuotettuja erikoismateriaaleja käytetään muun muassa auto- ja rakennusteollisuudessa sekä muilla teollisuudenaloilla ja tavoitteena on sopeuttaa niiden tuotanto vallitsevaan kysyntään. Tehdas kuuluu Technical Papers
  -liiketoiminta-alueeseen.
   
  TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT
   
  Vuoden alussa Ahlstrom arvioi toimintaympäristön pysyvän haasteellisena ja vaikeasti ennakoitavana vuonna 2009. Ahlstrom totesikin muuttavansa tiedotuspolitiikkaansa niin, että erittäin epävarmoina aikoina yhtiö arvioi ainoastaan liiketoiminnan ja markkinaympäristön tulevaa kehitystä. Se kertoi arvioivansa liikevaihdon kehitystä vasta, kun toimintaympäristön ennustettavuus palautuu aiemmalle tasolle. Kun ennustettavuus on nyt palautunut alkuvuotta paremmalle tasolle, Ahlstrom on päättänyt arvioida jälleen sekä liikevaihdon että liikevoiton kehityksen tulevaisuuden näkymiä vuositasolla.
   
  Ahlstromin tuotteiden markkinakysynnän hienoinen nousu toisen vuosineljänneksen lopulla jatkui kolmannen neljänneksen aikana. Parantuneista neljännesvuosiluvuista huolimatta kysyntä on edelleen laimeaa. Liikevaihto tammi-syyskuussa 2009 oli 15 % alemmalla tasolla kuin tammi-syyskuussa 2008 ja markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta oli noin 20 %. Markkinatilanteessa ei odoteta tapahtuvan merkittäviä muutoksia loppuvuoden aikana. Tämän vuoksi Ahlstromin liikevaihdon vuonna 2009 arvioidaan jäävän vuoden 2008 tasosta.
   
  Myös konsernin liikevoiton ennakoidaan jäävän tänä vuonna viime vuodesta lähinnä vähentyneiden myyntimäärien, hintapaineiden ja kertaluonteisten erien vuoksi. Onnistuneesti toteutetut tehostamis- ja sopeuttamistoimet yhdessä alentuneiden raaka-ainehintojen kanssa eivät riittäneet kompensoimaan alhaisten myyntimäärien vaikutusta.
   
  Tammi- ja huhtikuussa julkistettujen rakennemuutosohjelmiin liittyvien uudelleenjärjestelyjen lisäksi yhtiö jatkaa toimintansa sopeuttamista markkinatilanteeseen tarpeen mukaan.
   
  Vuonna 2009 investointien arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa euroa (vuonna 2008 yhteensä 167,0 milj. euroa ja ilman yritysostoja 128,0 milj. euroa).
   
  LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT
   
  Joistakin myönteisistä merkeistä huolimatta maailmanlaajuinen taantuma jatkuu yhä ja aiheuttaa useita epävarmuustekijöitä, jotka voivat vaikuttaa Ahlstromin liiketoimintaan. Tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen laskemisesta kasvaa, mikäli kysyntä säilyy laimeana. Toistaiseksi luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskit ovat kasvaneet ja niitä on vaikeampi suojata luottovakuutuksien avulla.
   
  Lisäksi alkuvuonna laskeneet raaka-ainehinnat, erityisesti sellun hinta, ovat nousseet viime kesästä lähtien ja nousun arvioidaan jatkuvan myös viimeisellä neljänneksellä.
   
  Haastava markkinatilanne voi myös pitkittyessään pidentää Ahlstromin vuosina 2007 ja 2008 toteuttaman 500 miljoonan euron investointiohjelman takaisinmaksuaikaa.
   
  Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön vuosikertomuksessa 2008 sivuilla 24-29 ja internetsivuilla www.ahlstrom.com.
   
  *   *   *
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
  Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
   
  Helsingissä 27.10.2009
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus

  LISÄTIETOJA
   
  Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
  Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
   
  Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång kertoo kolmannen neljänneksen tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 27.10.2009 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä. Tervetuloa.
   
  Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään kansainvälinen puhelinkonferenssi toimitusjohtaja Långin johdolla 27.10.2009 klo 16.00. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista numeroon (09) 2313 9201 Helsingissä tai +44 20 7162 0077 Lontoossa. Soitettaessa tulee mainita puhelun koodi 848199. Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 3.11.2009 asti numerossa (09) 2314 4681 (ohjeet suomeksi) ja numerossa +44 20 7031 4064 (ohjeet englanniksi). Koodi on sama kuin puhelinkonferenssissa (848199).
   
  Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 27.10.2009 osavuosikatsauksen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot.
   
  AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010
   
  Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2010 seuraavasti:
   
  Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.
   
  Vuosikertomus vuodelta 2009 ilmestyy viikolla 11.
   
  Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
   
   
  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  www.ahlstrom.com
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
   
   
  Ahlstrom lyhyesti
  Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 000 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.
   
   
  LIITE
  Konsernitilinpäätös
   
   

   
  KONSERNITILINPÄÄTÖS
   
   
  Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
   
   
   
   
  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   
  1) Osakepääoma
  2) Ylikurssirahasto
  3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  4) Suojausrahasto
  5) Muuntoerot
  6) Kertyneet voittovarat
  7) Vähemmistöosuus 
  8) Oma pääoma yhteensä
   
   

   
   

   
   

  LAATIMISPERIAATTEET
   
  Tämä osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.
   
  Muutokset laatimisperiaatteissa
   
  Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2009 alkaen:
   
  - IFRS 8 Toimintasegmentit 
  Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Fiber Composites -segmentti ja Specialty Papers -segmentti.
  IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitaviin segmentteihin.
   
  - IAS 23 (uudistettu) Vieraan pääoman menot
  Konserni on jo aiemmin soveltanut tätä laatimisperiaatetta eikä uudistetun standardin käyttöönotolla ole vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.
   
  - IAS 1 (uudistettu) Tilinpäätöksen esittäminen
  Uudistettu standardi on muuttanut tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Tuloslaskelma esitetään kahtena laskelmana: tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma. Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää yksityiskohtaisesti vain omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset, ja muihin kuin omistajiin liittyvät muutokset esitetään yhdellä rivillä.
   
  Alla mainituilla uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.     
   
  - IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos                                                             
  - IAS 32 ja IAS 1 -standardien muutokset - Lunastusvelvotteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet
   
  - IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat
   

   
   
   
   
   

   
   
  Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

  TUNNUSLUKUJEN LASKENTA
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
     *Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.
   
  *Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.
   
  ** Markkinatilanteesta johtuva seisokki = markkinasyistä, tilausten puutteesta tai tuotevarastosta aiheutuva seisokkiaika. Muussa tapauksessa tuotantolaitokset olisivat voineet toimia normaalisti ilman muuta seisokkia.
  Markkinatilanteesta johtuva seisokki % = markkinatilanteesta johtuva seisokki / miehitetty aika. Miehitetty aika = käytettävissä oleva aika - miehittämätön aika. Aika, jonka koneet olivat käynnissä vuorojärjestelmänsä mukaisesti.