Tilinpäätöstiedote 2008: Markkinoiden hiipuminen vuoden lopulla heijastui Ahlstromin taloudelliseen kehitykseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 5.2.2009
 
Vuosi 2008 lyhyesti:
 •          Koko vuoden liikevaihto kasvoi 2,4 % ja oli 1 802,4 miljoonaa euroa (1 760,8 milj. euroa). Vuoden viimeisen neljänneksen liikevaihto oli 419,0 miljoonaa euroa (462,5 milj. euroa) eli 9,4 % vähemmän kuin vuonna 2007. Lasku johtui kysynnän vähentymisestä, mikä oli erityisen voimakasta joulukuussa.
 •          Koko vuoden liikevoitto pieneni 14,6 miljoonaan euroon (25,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 35,7 miljoonaa euroa (67,8 milj. euroa). Kannattavuutta heikensivät raaka-aineiden ja energian korkeat hinnat koko vuoden ajan, tuotannon käynnistyksiin ja yrityskauppojen integrointiin liittyneet kulut sekä markkinoiden hiipuminen viimeisellä vuosineljänneksellä.
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta kehittyi suotuisasti ja kasvoi 58,5 miljoonalla eurolla 102,4 miljoonaan euroon käyttöpääoman kiertonopeuden paranemisen ansiosta.
 •          Ahlstrom on käynnistänyt uusia rakennemuutoksia, joiden avulla pyritään sopeuttamaan toimintoja heikentyneeseen kysyntään. Suunnitteilla on muun muassa tuotantolaitosten sulkemisia Italiassa sekä henkilöstövähennyksiä maailmanlaajuisesti. Rakennemuutoksiin liittyen neljännellä vuosineljänneksellä kirjattiin yhteensä 21,7 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä.
 •          Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0.45 euroa (1,00 euroa) osakkeelta.
 •  
  Näkymät vuodelle 2009:
 •          Heikon näkyvyyden vuoksi Ahlstrom muuttaa tiedotuspolitiikkaansa. Liikevaihdon ja kannattavuuden tulevasta kehityksestä ei anneta tarkkoja arvioita.
 •          Vuonna 2009 toimintaympäristön odotetaan pysyvän erittäin haasteellisena. Ahlstromin tuotteiden kysynnän ennakoidaan vaihtelevan merkittävästi tuotelinjoittain sekä asiakastoimialojen yleisen kehityksen mukaan.
 •  
   

   
   
  Ahlstrom Oyj:n toimitusjohtaja Jan Lång kommentoi vuotta 2008:
   
  Vuonna 2008 Ahlstrom saattoi päätökseen suurimman osan listautumisannin jälkeen käynnistetystä suuresta investointiohjelmasta. Kahden vuoden aikana kasvuun on investoitu noin 500 miljoonaa euroa. Investointien ansiosta Ahlstromin maailmanlaajuinen läsnäolo on nyt vahvempi kuin koskaan aiemmin.
   
  En ole tyytyväinen vuoden 2008 heikkoon taloudelliseen tulokseen, jonka syynä olivat pääosin pieni myyntikate, neljännen vuosineljänneksen heikko kysyntä sekä kasvuinvestointiohjelmaan liittyvät, ennakoitua korkeammat tuotannon käynnistyskulut ja yrityskauppojen integrointikulut. Myönteisenä asiana voidaan kuitenkin pitää sitä, että liikevaihtomme kasvoi markkinoiden kasvun mukaisesti ja rahavirta parani merkittävästi käyttöpääoman kiertonopeuden paranemisen ansiosta.
   
  Ahlstrom toteutti useita toimenpiteitä, joiden avulla pyrittiin parantamaan kannattavuutta ja sopeuttamaan toimintoja heikentyneeseen kysyntään. Yksi näistä toimista oli saattaa päätökseen vuoden 2007 lopussa alkanut Yhdysvaltojen ja Euroopan kannattamattomien toimintojen sulkeminen ja uudelleenorganisoiminen. Vuoden loppua kohti tuotantoa supistettiin maailmanlaajuisesti vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta.
   
  Toimintaympäristömme ennakoidaan olevan erittäin haasteellinen koko vuoden 2009 ajan. On selvää, että vaikeina aikoina huomio on kiinnitettävä rahavirran maksimoimiseen, mukaanlukien viime vuotta pienemmät investoinnit. Ahlstrom on lisäksi ilmoittanut koko konsernia koskevista uusista rakennejärjestelyistä vuodelle 2009, joilla pyritään vastaamaan pienentyneeseen kysyntään. Käsillä olevista haasteista huolimatta haluan korostaa, että yhdessä vahvistetun johtoryhmän kanssa aiomme paneutua lyhyen aikavälin kysymysten ohella aktiivisesti myös Ahlstromin pidemmän aikavälin kehittämiseen.
   
   
  TOIMINTAYMPÄRISTÖ
   
  Vuonna 2008 Ahlstromin toimintaympäristö oli erittäin haasteellinen ja heijasteli maailmantalouden nopeaa hiipumista. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla useimpien Ahlstromin tuotteiden kysyntä oli vahvaa huolimatta ensi merkeistä, jotka viittasivat joidenkin tuotesegmenttien kysynnän mahdolliseen heikkenemiseen. Kysyntä oli erityisen hyvää nopeasti kasvavilla toimialoilla, kuten tuulivoimateollisuudessa.
   
  Kysyntä alkoi hiljentyä asteittain vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, ja vuoden lopulla useimpien Ahlstromin tuotteiden tilauskanta jo pieneni jyrkästi ja varastotasoja supistettiin koko toimitusketjussa. Erityisen voimakkaasti väheni suodatinmateriaalien kysyntä auto- ja rakennusteollisuuden hiljennyttyä maailmanlaajuisesti. Toisaalta sairaalakuitukankaiden, elintarviketeollisuuden kuitukankaiden ja krepattujen paperien kysyntä oli vilkasta. Etelä-Amerikan markkinoilla myös irroke- ja etikettipaperin kysyntä pysyi hyvänä.
   
  Ahlstromin pääraaka-aineiden sellun ja raionin hinnat sekä öljyn hinta kävivät vuoden alkupuoliskolla historiallisissa huippulukemissa, mikä pienensi Ahlstromin myyntikatteita. Kolmannen neljänneksen lopulla alkoi näkyä merkkejä hintakehityksen muutoksesta, ja vuoden viimeisellä neljänneksellä pitkäkuituisen markkinasellun (NBSK) keskimääräinen dollarihinta oli noin 16 %, polyesterin hinta 18 %, raionin 9 % ja raakaöljyn hinta 51 % alhaisempi kuin kolmannella vuosineljänneksellä. Hintojen lasku on jatkunut myös vuoden 2009 alkupuoliskolla.
   
   
  TALOUDELLINEN KEHITYS
   
  Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena toimialana, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -toimiala muodostuu Advanced Nonwovens-, Home & Personal Nonwovens-, Glass Nonwovens- ja Filtration -liiketoiminta-alueista. Toimialan asiakkaat toimivat rakennus-, kuljetus-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä terveydenhuollon ja hygienian aloilla.
   
  Specialty Papers -toimialaan kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet. Toimialan asiakkaat toimivat rakennus-, kuljetus-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa sekä terveydenhuollon, hygienian ja graafisen teollisuuden aloilla.
   
  Ahlstrom julkaisee tietoja liikevaihdon jakautumisesta toimialoittain, liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisesti alueittain. Liikevoiton jakautuminen raportoidaan toimialoittain.
   
   
   
   
   

   
  *Ilman kertaluonteisia eriä
   
   
  Taloudellinen kehitys loka-joulukuussa 2008
   
  Liikevaihto
   
  Maailmanlaajuinen talouden laskusuhdanne heijastui merkittävästi Ahlstromin liiketoimintaan loka-joulukuussa. Useimpien Ahlstromin tuotteiden kysynnän voimakas vähentyminen ja toimitusketjun varastotasojen pienentyminen alkoi näkyä vuoden lopulla. Konsernin liikevaihto oli 419,0 miljoonaa euroa (462,5 milj. euroa) eli 9,4 % pienempi kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Myyntimäärät pienenivät vuoden viimeisen neljänneksen aikana 16,6 %. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto pieneni 4,5 %. Vertailukelpoiset myyntimäärät pienenivät 6,1 %.
   
  Fiber Composites-toimialan liikevaihto oli 229,1 miljoonaa euroa (249,7 milj. euroa) eli 55 % konsernin liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto pieneni 8,2 % vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Liikevaihto pieneni kaikilla liiketoiminta-alueilla. Lasku johtui myyntimäärien pienentymisestä sekä moniin tuotteisiin kohdistuneista hintapaineista, jotka koskivat erityisesti kuljetusteollisuuden suodatinmateriaaleja, kotitalous- ja hygieniapyyhkeitä sekä teollisia kuitukankaita. Toisaalta sairaalakuitukankaiden ja elintarviketeollisuuden kuitukankaiden liikevaihto kasvoi.
   
  Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 191,6 miljoonaa euroa (214,4 milj. euroa) eli 45 % konsernin liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto pieneni 10,6 % vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Lasku johtui pääasiassa vuoden 2008 aikana toteutetuista Release & Label Papers -liiketoiminta-alueen tehtaiden sulkemisista. Vertailukelpoinen, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto pieneni 1 %:lla. Krepattujen papereiden, pergamenttipaperin sekä Etelä-Amerikan markkinoilla myytävän irroke- ja etikettipaperin liikevaihto kasvoi.
   
  Maantieteellisesti tarkasteltuna Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta pieneni edelleen ja oli 52 % (59 %). Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa päätökseen saatujen yritysostojen sekä orgaanisten kasvuinvestointien ansiosta.
   

   
   
  Taloudellinen tulos
   
  Konsernin neljännen vuosineljänneksen liiketappio oli -35,4 miljoonaa euroa (-34,7 milj. euroa) eli 2,1 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Tappio johtui pääosin poikkeuksellisen heikosta kysynnästä vuosineljänneksen loppupuolella sekä vuodelle 2009 ilmoitetuista rakennemuutoksiin liittyvistä kertaluonteisista kustannuksista ja arvonalennuksista. Neljännen vuosineljänneksen liiketappio ilman kertaluonteisia eriä oli -13,7 miljoonaa euroa (11,0 milj. euron liikevoitto). 
   
  Ahlstrom suunnittelee sopeuttavansa toimintojaan heikentyneeseen kysyntään sulkemalla Gallaraten ja Carbonaten tehtaat sekä yhden tuotantolinjan Cressan tehtaalla. Kaikki kolme tehdasta sijaitsevat Italiassa ja valmistavat kuitukankaita. Lisäksi Ahlstrom on käynnistänyt henkilöstön edustajien kanssa neuvottelut lomautuksista ja irtisanomisista eri puolilla maailmaa.
   
  Edellä mainittuihin toimiin liittyen Ahlstrom on kirjannut 6,3 miljoonan euron kertaluonteisen uudelleenjärjestelykulun neljännen vuosineljänneksen taloudelliseen tulokseen. Lisäksi Ahlstrom on kirjannut 15,4 miljoonan euron kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset liikearvon ja aineellisen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoihin. Arvonalennukset liittyvät lähinnä kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden liiketoimintaan. Kertaluonteiset erät ja arvonalennukset jakautuvat toimialoittain seuraavasti: Specialty Papers 1,8 miljoonaa euroa ja Fiber Composites 20,2 miljoonaa euroa. Lisäksi neljännen vuosineljänneksen tulokseen on kirjattu 0,3 miljoonan euron kertaluonteiset tuotot, jotka liittyvät omaisuuserien myyntiin.
   
  Fiber Composites-toimialan liiketappio oli -24,7 miljoonaa euroa (2,7 milj. euron liikevoitto) eli 70 % koko konsernin liiketappiosta. Liiketappio selittyy pääosin rakennemuutoksiin liittyvillä kertaluonteisilla erillä ja arvonalennuksilla. Liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli -4,5 miljoonaa euroa (15,7 milj. euron voitto), johtuen pääasiassa huomattavasti pienentyneestä kysynnästä sekä kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden heikosta kannattavuudesta. Lisäksi kannattavuutta rasittivat tuotannon käynnistyksiin ja yrityskauppojen integrointiin liittyneet kulut.
   
  Specialty Papers -toimialan liiketappio oli -6,5 miljoonaa euroa (-33,6 milj. euroa) eli 18 % koko konsernin liiketappiosta. Liiketappion syynä olivat Release & Label Papers -liiketoiminta-alueen heikko kannattavuus sekä edellä mainitut uudelleenjärjestelykulut. Toimialan liiketappio ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli -4,6 miljoonaa euroa (-2,8 milj. euroa).
   
  Nettorahoituskulut kasvoivat 13,8 miljoonaan euroon (8,6 milj. euroa). Nousu johtui toisaalta nettovelan kasvusta, joka oli seurausta suurista investointikustannuksista, sekä toisaalta korkeista rahoituskustannuksista liittyen tiettyihin valuuttoihin kuten Venäjän ruplaan.  Ahlstromin osuus osakkuusyhtiöiden tappioista oli -0,3 miljoonaa euroa (0,1 milj. euroa voittoa).
   
  Tappio ennen veroja kasvoi -49,5 miljoonaan euroon (-43,2 milj. euroa) ja ilman kertaluonteisia eriä -27,8 miljoonaan euroon (2,5 milj. euroa voittoa).
   
  Verotuotot olivat 12,4 miljoonaa euroa (14,2 milj. euroa).
   
  Tilikauden tappio oli -37,0 miljoonaa euroa (-29,0 milj. euroa) ja tulos/osake -0,79 euroa (-0,64 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -10,8 % (-10,7 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -22,4 % (-15,1 %).
   
   
  Taloudellinen kehitys vuonna 2008
   
  Liikevaihto
   
  Vuonna 2008 konsernin liikevaihto oli 1 802,4 miljoonaa euroa (1 760,8 milj. euroa) eli 2,4 % enemmän kuin vuonna 2007. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,9 % vuotta aiemmasta. Liikevaihto kasvoi vahvasti kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen ajan, mutta neljännen vuosineljänneksen lopun heikko kysyntä vaikutti merkittävästi koko vuoden liikevaihtoon. Myyntimäärät olivat lähes edellisvuoden tasoa, sillä vertailukelpoiset, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistut myyntimäärät kasvoivat 1,2 %.
   
  Fiber Composites-toimialan liikevaihto oli 987,4 miljoonaa euroa (941,4 milj. euroa) eli 55 % konsernin liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto kasvoi 4,9 % vuoteen 2007 verrattuna. Vertailukelpoinen, valuuttakurssivaikutuksilla, yritysostoilla ja yksiköiden sulkemisilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4,5 % vuotta aiemmasta. Liikevaihto kasvoi erityisesti Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueella vuonna 2007 tehtyjen yrityskauppojen ansiosta, ja myös Glass Nonwovens -liiketoiminta-alueella tuulivoimalatuotteiden hyvän kysynnän ansiosta.
   
  Specialty Papers -toimialan liikevaihto oli 822,4 miljoonaa euroa (824,7 milj. euroa) eli 45 % konsernin liikevaihdosta. Toimialan liikevaihto pieneni 0,3 % vuoteen 2007 verrattuna pääasiassa vuoden 2008 aikana toteutetuista Release & Label Papers -liiketoiminta-alueen tehtaiden sulkemisista johtuen. Toisaalta yrityskaupat ja erityisesti Brasiliassa sijaitseva Jacarein tehdas lisäsivät tuotantoa, minkä ansiosta liikevaihto kasvoi 11,5 %. Vertailukelpoinen, yksiköiden sulkemisilla ja yritysostoilla oikaistu liikevaihto kasvoi 3,4 %.
   
  Maantieteellisesti tarkasteltuna Euroopan osuus konsernin liikevaihdosta jatkoi pienentymistään ja oli 56 % (62 %). Liikevaihdon kasvu oli voimakkainta Pohjois- ja Etelä-Amerikassa päätökseen saatujen yritysostojen sekä orgaanisten kasvuinvestointien ansiosta.
   
   
  Taloudellinen tulos
   
  Vuonna 2008 konsernin liikevoitto oli 14,6 miljoonaa euroa (25,8 milj. euroa). Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 35,7 miljoonaa euroa (67,8 milj. euroa) eli 47,3 % edellisvuotta vähemmän. Kertaluonteiset erät, 21,1 miljoonaa euroa, liittyvät vuoden 2009 alussa ilmoitettuihin uudelleenjärjestelytoimiin. Liikevoiton lasku johtui pääasiassa poikkeuksellisen vaikeasta markkinatilanteesta sekä heikosta kysynnästä neljännellä vuosineljänneksellä. Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto oli vielä 50,0 miljoonaa euroa (60,5 milj. euroa), vaikka kannattavuutta rasittivatkin historiallisen korkeat raaka-aineiden ja energian hinnat sekä lisäkustannukset, jotka liittyivät lukuisiin tuotannon käynnistyksiin ja yrityskauppojen integrointiin.
   
  Fiber Composites-toimialan liikevoitto oli 15,3 miljoonaa euroa (48,7 milj. euroa), ja 33,2 miljoonaa euroa (60,6 milj. euroa) ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia. Lasku johtuu pääosin neljännen vuosineljänneksen heikosta kysynnästä, kuitukankaisten pyyhkimistuotteiden heikosta kannattavuudesta sekä lisäkustannuksista, jotka liittyivät lukuisiin tuotannon käynnistyksiin ja yrityskauppojen integrointiin.
   
  Specialty Papers -toimialan liikevoitto oli 10,2 miljoonaa euroa (-12,5 milj. euron tappio). Liikevoiton parantuminen johtui pääasiassa Jacarein tehtaalla käynnistetystä uudesta tuotannosta. Toimialan liiketulos ilman kertaluonteisia eriä ja arvonalennuksia oli 12,6 miljoonaa euroa (13,9 milj. euroa).
   
  Tappio ennen veroja oli -20,6 miljoonaa euroa (0,2 milj. euron voitto). Ilman kertaluonteisia eriä voitto ennen veroja oli 0,5 miljoonaa euroa (42,1 milj. euroa).
   
  Verotuotot olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa (1,2 milj. euroa).
   
  Tilikauden tappio oli -16,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. euron voitto) ja tulos/osake -0,38 euroa (0,01 euroa).
   
  Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 1,4 % (2,5 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -2,3 % (0,2 %). Pääoman kiertonopeus oli 1,4 (1,6).
   
   
  RAHOITUS
   
  Vuonna 2008 liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 58,5 miljoonaa euroa ja oli 102,4 miljoonaa euroa (43,9 milj. euroa) nettokäyttöpääoman kiertonopeuden kasvun ansiosta.
   
  Korolliset nettovelat kasvoivat 107,6 miljoonalla eurolla 598,7 miljoonaan euroon (31.12.2007: 491,1 milj. euroa).
   
  Velkaantumisaste oli 95,3 % (31.12.2007: 65,3 %) ja omavaraisuusaste 36,8 % (31.12.2007: 44,0 %).
   
  Ahlstromin korolliset velat 31.12.2008 olivat 656,9 miljoonaa euroa, joista 524,6 miljoonaa euroa oli lainoja pankeilta ja rahoituslaitoksilta, 117,5 miljoonaa euroa lainoja yhtiön suomalaisesta yritystodistusohjelmasta ja 14,8 miljoonaa euroa rahoitusleasingvelkoja.
   
  Katsauskaudella Ahlstrom kävi useita valmistelevia neuvotteluita useimpien sopimuspankkiensa kanssa vuonna 2009 erääntyvien 233 miljoonaan euron arvoisten keskipitkän aikavälin luottojen jälleenrahoituksesta. Luotoista 200 miljoonaa euroa erääntyy vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä. Ahlstromin käyttämättömät luottolimiitit 31.12.2008 olivat 185 miljoonaa euroa.

   
   
  INVESTOINNIT
   
  Vuonna 2008 Ahlstromin investoinnit ilman yritysostoja olivat 128,0 miljoonaa euroa (154,7 milj. euroa) eli 7,1 % (8,8 %) konsernin liikevaihdosta.
   
  Ahlstrom ei tehnyt päätöksiä uusista merkittävistä orgaanisista kasvuinvestoinneista vuoden 2008 aikana. Suurimpia käynnissä olleita investointeja olivat seuraavat, aiemmin ilmoitetut orgaaniset kasvuinvestoinnit: kaksi uutta pölynsuodatintuotteiden tuotantolinjaa, yksi Wuxissa Kiinassa ja yksi Etelä-Carolinan Bethunessa Yhdysvalloissa; uusi lasihuopatehdas Tverissä Venäjällä; uusi elintarviketeollisuuden kuitukangaslinja Chirnsidessa Isossa-Britanniassa; uusi pyyhkimistuotekuitukankaiden tuotantolinja Pauliniassa Brasiliassa; uusi kuitukangastuotantolinja Brignoudissa Ranskassa sekä paperikoneen muuttaminen kuitukangastuotantolinjaksi Torinossa Italiassa.
   
  Lisäksi Ahlstrom on perustamassa Intian Gujaratin osavaltioon uutta terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavaa tehdasta, jonka odotetaan aloittavan toimintansa vuoden 2010 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.
   
   
  Yritysostot ja investointipäätökset
   
  Ahlstrom ilmoitti 1.2.2008 sopineensa yhdysvaltalaisen Friend Group Inc. -yhtiön ostamisesta. Kauppaan kuului kaksi yhtiötä, West Carrollton Parchment Company ja West Carrollton Converting Company. Kauppa vahvistui 13.2.2008 ja kauppahinta oli 9,8 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom ilmoitti 29.8.2008 ostavansa jäljellä olevan 40 %:n osuuden brasilialaisen Votorantim Celulose e Papel (VCP) -yhtiön kanssa perustamastaan yhteisyrityksestä Brasiliassa ja Ahlstrom omistaa nyt 100 % yhtiön osakkeista. Yhteisyrityksen varallisuuteen kuuluvat lähellä São Pauloa sijaitsevan Jacarein tehtaan paperikone, jälkipäällystyskone sekä jälkikäsittelylaitteisto. Yksikkö kuuluu Ahlstromin Release & Label Papers -liiketoiminta-alueeseen ja palvelee pääasiassa etikettimarkkinoita sekä tiettyjen joustavien pakkausmateriaalien markkinoita. Kokonaiskauppahinta oli 116 miljoonaa euroa.
   
   
  TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS VUONNA 2008
   
  Innovaatiot ovat keskeinen osa Ahlstromin kasvustrategiaa. Vuonna 2008 tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 23,8 miljoonaa euroa (23,9 milj. euroa) eli 1,3 % (1,4 %) yhtiön liikevaihdosta.
   
  Vuonna 2008 48 % (39 %) Ahlstromin liikevaihdosta muodostui uusista tai parannetuista tuotteista. Tämä oli seurausta useista vuoden aikana käynnistetyistä suurista orgaanisista kasvuinvestoinneista. Yhtiön tavoite on, että uusien tai parannettujen tuotteiden osuus liikevaihdosta on 25-35 %. Ahlstrom käyttää raportoinnissaan 3M:n määritelmää, jossa asiakkaan uudeksi mieltämällä tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jonka ikä on enintään kolme vuotta. Muut innovaatiot edustavat merkittäviä teknisiä panostuksia, joiden ikä on enintään kolme vuotta.
   
  Ahlstrom toi markkinoille edellisvuosien tapaan uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen johtavaa asemaansa kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Vuoden merkittävimpiä innovaatioita oli Ahlstromin Disruptor(TM) PAC -vedensuodatusmateriaalin kaupallistaminen. Tuotteen avulla voidaan poistaa vedestä useita epäpuhtauksia, kuten viruksia, bakteereita, metalleja, kolloideja, lyijyä, arsenikkia, elohopeaa ja kuparia. Kuitukangasteollisuuden johtava järjestö palkitsi Disruptor(TM) PAC -materiaalin yhtenä vuoden 2008 innovatiivisimmista tuotteista.
   
  Vuonna 2008 Ahlstrom käynnisti Chirnsiden tehtaalla Isossa-Britanniassa uuden tuotantolinjan, joka palvelee kasvavia haudutustuotteiden markkinoita. Tuotantolinjalla voidaan käsitellä kierrätyskuituja ja kompostoituvia kasvipohjaisia kuituja, ja investoinnin myötä Ahlstrom esitteli uuden korkealaatuisen, kompostoituvan teepussimateriaalin vuoden 2008 lopussa.
   
  Lisäksi jatkettiin kehitystyötä, jonka tarkoituksena on lisätä eukalyptussellun osuutta Ahlstromin tuotteissa. Kahdessa vuodessa eukalyptuskuitujen osuus on noussut 20 prosentista liki 40 prosenttiin. Eukalyptuskuitujen käytön hyödyt yhtiölle liittyvät raaka-aineen kestävyyteen, pitkäaikaiseen saatavuuteen sekä kustannuksiin, ja siksi eukalyptuskuitujen hyödyntäminen onkin strategisesti tärkeä kehityskohde Ahlstromille.
   
   
  MUUTOKSET KONSERNIRAKENTEESSA
   
  Vuoden 2008 aikana Ahlstrom sulki neljä tehdasta epätyydyttävän kannattavuuden ja heikon rahavirran vuoksi. Italiassa sijaitseva Ascolin tehdas suljettiin tammikuussa ja Ranskassa sijaitseva Chantrainen tehdas kesäkuussa. Tehtaat kuuluivat Ahlstromin Release & Label Papers -liiketoiminta-alueeseen, ja ne valmistivat toispuolisesti päällystettyjä papereita, joita käytetään märkäliimattavissa etiketeissä, joustavissa pakkausmateriaaleissa sekä graafisissa lopputuotteissa. Yhdysvaltojen Etelä-Carolinassa toiminut Darlingtonin tehdas suljettiin tammikuussa ja Massachusettsissa sijainnut Bellinghamin tehdas lokakuussa. Molemmat tehtaat valmistivat suodatinmateriaaleja.
   
  Liiketoiminta-alueorganisaatio muuttui vuoden aikana. Uusi, 1.1.2009 alkaen voimassa oleva organisaatio on seuraava:  Fiber Composites-toimiala muodostuu Advanced Nonwovens-, Home & Personal Nonwovens-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Filtration-liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -toimiala muodostuu Technical Papers- ja Release & Label Papers -liiketoiminta-alueista. Uusi liiketoiminta-alueorganisaatio otetaan käyttöön Ahlstromin taloudellisessa raportoinnissa vuoden 2009 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.
   
   
  MUUTOKSET YHTIÖN JOHDOSSA
   
  Toimitusjohtaja
   
  Diplomiekonomi Risto Anttonen (s. 1949) toimi yhtiön väliaikaisena toimitusjohtajana 28.2.-31.12.2008. Hän seurasi tehtävässä toimitusjohtaja Jukka Moisiota, joka erosi yhtiön palveluksesta 28.2.2008.
   
  Ahlstrom Oyj:n hallitus nimitti 13.8.2008 KTM Jan Långin (s. 1957) yhtiön toimitusjohtajaksi 1.1.2009 alkaen. Lång siirtyi Ahlstromin palvelukseen Uponor Oyj:n toimitusjohtajan tehtävästä.
   
  Risto Anttonen siirtyi 1.1.2009 Ahlstromin varatoimitusjohtajaksi ja jatkaa yhtiön johtoryhmän jäsenenä.
   
   
  Johtoryhmä
   
  Konsernin johtoryhmän kokoonpano muuttui vuoden aikana. Nykyinen johtoryhmä esitellään yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com.
   
   
  HENKILÖSTÖ
   
  Vuoden 2008 lopussa Ahlstromilla oli 6 365 työntekijää (6 481). Vuonna 2008 henkilöstön lukumäärä oli keskimäärin 6 510 (6 108).
   
   
   
  Ahlstromin henkilöstöstä 65 % toimi Euroopassa, 25 % Pohjois-Amerikassa ja 10 % muualla maailmassa. Eniten työntekijöitä on Yhdysvalloissa 25 %, ja seuraavaksi eniten Ranskassa 19 %, Italiassa 15 %, Suomessa 11 % ja Saksassa 9 %.
   
  Vuonna 2008 Fiber Composites-toimialalla työskenteli 56 % Ahlstromin työntekijöistä, Specialty Papers -toimialalla 38 % ja muissa toiminnoissa 6 %.
   
   
  VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
   
  Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 2.4.2008. Seuraavassa on tiivistelmä yhtiökokouksen keskeisistä päätöksistä.
   
  Yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2007 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2007.
   
  PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) valittiin Ahlstromin tilintarkastajaksi tilintarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy (PwC) on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. 
   
  Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Bertel Paulig, Peter Seligson ja Willem F. Zetteler valittiin uudelleen hallitukseen. Martin Nüchtern valittiin hallitukseen uutena jäsenenä Ahlstrom Oyj:n kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.
   
  Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.
   
  Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
   
   
  RISKIENHALLINTA
   
  Konsernissa tehdyn riskikartoituksen perusteella määritellyt merkittävimmät riskit on kuvattu seuraavassa.
   
  Markkinariski liittyy kuitupohjaisten materiaalien kireään kilpailutilanteeseen. Pitkäaikainen toimitusten ja kysynnän epätasapaino saattaa alentaa markkinahintoja ja vaikuttaa epäsuotuisasti konsernin liiketoimintaan. 
   
  Suhdanteet vaikuttavat kysyntään ja lopputuotteiden hintaan toimialoilla, joita Ahlstrom palvelee. Lisäksi suhdanteilla on vaikutusta Ahlstromin käyttämien raaka-aineiden hintakehitykseen. Suhdannevaihtelut vaikuttavat Ahlstromin toimintaan erityisesti rakennus-, auto- ja veneteollisuudessa. Näillä toimialoilla kysyntä on hiljentynyt merkittävästi vuoden 2008 aikana. Toisaalta suhdanteiden vaikutus kysyntään on lievempää elintarvike-, pakkaus-, terveydenhuolto- ja energiateollisuudessa, joissa Ahlstromilla on vankka asema.
   
  Sellun hinta reagoi voimakkaasti suhdannevaihteluihin, ja sellun markkinahinnat nousivatkin alkuvuonna, mutta kääntyivät jälleen laskuun vuoden lopulla. Vastaavasti myös Ahlstromin energiakustannukset ovat alttiita voimakkaille suhdannevaihteluille. Viime aikoina kustannukset ovat laskeneet huomattavasti öljyn merkittävän halpenemisen myötä. Ostohinnat toimittajilta vaikuttavat jossain määrin Ahlstromin myyntihintoihin, joita mukautetaan tyypillisesti viiveellä.
   
  Asiakaskysynnän vaihtelut tai tuotannon keskeytykset saattavat vaikuttaa Ahlstromin valmiuteen käyttää tuotantokapasiteettiaan tehokkaasti. Asiakkaat saattavat vähentää, lykätä tai peruuttaa odotettavissa olevia tai vahvistettuja tilauksia monista eri syistä. Vuoden 2008 neljännellä vuosineljänneksellä tämä riski toteutui, ja Ahlstrom joutui vähentämään tuotantoaan epävakaan taloudellisen toimintaympäristön vuoksi.
   
  Viime vuosina Ahlstrom on toteuttanut aktiivisesti maailmanlaajuista kasvustrategiaa, johon on kuulunut lukuisia orgaanisia kasvuinvestointeja ja yrityskauppoja. Kasvustrategiaan liittyviä riskejä ovat muun muassa epäsuotuisat sääntelyolosuhteet, kaupallisten tavoitteiden toteutumatta jääminen, avainhenkilöstön säilyttäminen, ennakoitujen synergioiden ja kustannussäästöjen viivästyminen tai toteutumatta jääminen sekä ennakoitua korkeammat suunniteltujen laajentumisprojektien kustannukset. Vuonna 2008 lisäkustannuksia aiheutui useista tuotannon käynnistyksistä ja yrityskauppojen integroinnista.
   
  Ahlstromin tärkeimpiä rahoitusriskejä ovat korkoihin ja ulkomaanvaluuttoihin liittyvät riskit. Vuonna 2008 korkokulut kasvoivat nettovelan määrän kasvun vuoksi. Valuuttakurssivaikutukset, lähinnä Yhdysvaltojen dollari, pienensivät yhtiön liikevaihtoa 61,3 miljoonalla eurolla. Kannattavuuteen valuuttakurssit eivät kuitenkaan vaikuta yhtä paljon, sillä samassa valuutassa tapahtuvan myynnin ja kustannusten valuuttavaikutukset osittain kumoavat toisensa. Valuuttakurssiriskien nettovaikutus on suojattu aina kolmeksi kuukaudeksi eteenpäin.
   
  Konsernin valuuttasuojauspoliitiikan ansiosta merkittäviä valuuttakurssitappioita ei kirjattu vuonna 2008. Suojauskustannukset kuitenkin kasvoivat finanssikriisin aiheuttaman markkinoiden volatiliteetin vuoksi.
   
  Ahlstromin riskienhallinnasta kerrotaan tarkemmin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.
   
   
  YRITYSVASTUU
   
  Ahlstrom on sitoutunut kestävään kehitykseen, ja yritysvastuu merkitsee Ahlstromille vastuun kantamista ympäristöstä, ihmisistä sekä liiketoiminnan rehellisyydestä. Ahlstrom noudattaa yritysvastuun raportoinnissa Global Reporting Initiativen (GRI) G3-ohjeistoa.
   
  Työturvallisuus-, ympäristö- ja omaisuudensuojeluasioissa (HSEA) Ahlstrom noudattaa jatkuvan parantamisen mallia. Mallia sovelletaan kaikissa Ahlstromin tuotteiden elinkaaren vaiheissa aina tuotekehityksestä raaka-aineiden hankintaan, tuotantoon, jakeluun sekä tuotteiden hävittämiseen tai kierrättämiseen.
   
  Ilmastonmuutos tulee tulevina vuosina olemaan suurin yksittäinen maailmantalouteen vaikuttava tekijä. Tästä syystä Ahlstrom on laatinut strategian, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja sopeuttaa yhtiön toimintoja sen aiheuttamiin muutoksiin.    
   
  Ahlstrom investoi vuonna 2008 noin 2,2 miljoonaa euroa ympäristönsuojelun kehittämiseen. Lisäksi Ahlstrom käytti energiankulutuksen vähentämiseen tähtääviin projekteihin 4,0 miljoonaa euroa ilmastonmuutosta hillitsevän strategiansa mukaisesti. Investointien painopistealueita olivat energiatehokkuuden parantaminen ja siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Ahlstromin suotuisa energiatehokkuuden kehitys jatkui jo kolmatta vuotta peräkkäin. Vuonna 2008 hiilidioksidipäästöjen määrä väheni 9,2 % edellisvuoden lukemista.
   
  Varoja on suunnattu myös jäteveden käsittelyn tehostamiseen, vesien suojeluun sekä typpioksidien ja hiukkaspäästöjen vähentämiseen. Ympäristöinvestointien lisäksi Ahlstrom investoi vuoden 2008 aikana 4,6 miljoonaa euroa työturvallisuuden sekä omaisuuden suojelun kehittämiseen.
   
  Ahlstrom on sitoutunut kestävään metsänhoitoon (SFM, Sustainable Forestry Management). Vuonna 2008 yhtiön seitsemän tuotantolaitosta sai puun alkuperäketjun sertifioinnin, ja sertifiointityö jatkuu vuonna 2009. Ahlstrom uskoo, että kestävällä metsänhoidolla on suuri merkitys taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. 
   
  Ahlstromin käsityksen mukaan sen tehtailla ei ole merkittäviä ongelmia sovellettavan ympäristölainsäädännön noudattamisessa. Yhtiö seuraa jatkuvasti lainsäädännön kehittymistä maailmanlaajuisesti. Ahlstromin näkemyksen mukaan ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöön ei ole tällä hetkellä odotettavissa merkittäviä yhtiön toimintaan tai tuotevalikoimaan vaikuttavia muutoksia.
   
  Edellisvuosien tapaan Ahlstrom raportoi yritysvastuusta yksityiskohtaisemmin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.
   
   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
   
  Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.
   
  Vuonna 2008 vaihdettiin kaikkiaan 6,1 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 89,8 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta katsauskaudella oli 6,51 euroa ja ylin 18,78 euroa. Vuoden viimeinen kauppa tehtiin 31.12.2008 hintaan 6,65 euroa. Osakkeiden markkina-arvo oli vuoden lopussa 310 miljoonaa euroa.
   
  Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 13,46 euroa (31.12.2007: 15,35 euroa).
   
  Katsauskauden lopussa ei ollut voimassa Ahlstromin osakkeiden merkintään oikeuttavia optio-oikeuksia.
   
   
  NÄKYMÄT VUODELLE 2009
   
  Vuonna 2009 toimintaympäristön ennakoidaan pysyvän erittäin haasteellisena, ja Ahlstromin tuotteiden kysynnän ennustaminen on mahdollista vain hyvin lyhyellä aikavälillä. Tästä syystä Ahlstrom on päättänyt muuttaa tiedotuspolitiikkaansa vuoden 2009 alusta alkaen. Erittäin epävarmoina aikoina yhtiö arvioi ainoastaan liiketoiminnan ja markkinaympäristön tulevaa kehitystä.
   
  Tällä hetkellä Ahlstromin tuotteiden kysynnän ennakoidaan vaihtelevan merkittävästi tuotelinjoittain sekä asiakastoimialojen yleisen kehityksen mukaan. Elintarvikkeiden pakkausteollisuuden, terveydenhuollon ja energiateollisuuden odotetaan olevan vähemmän herkkiä vallitsevalle taloudellisesta epävarmuudelle, ja Ahlstromin osalta tämän uskotaan heijastuvan elintarviketeollisuuden kuitukankaiden ja sairaalakuitukankaiden, elintarvikepakkauksissa ja kääreissä käytettävien erikoispapereiden, krepattujen papereiden sekä tuulivoimalateollisuudessa käytettävien lasikuitulujitteiden kysyntään.
   
  Toisaalta maailmantalouden epävarmuuden, ja erityisesti kuljetus- ja rakennusteollisuuden taantuman, odotetaan vaikuttavan sellaisten Ahlstromin tuotteiden kysyntään kuten auto- ja rakennusteollisuudessa käytettävät suodatinmateriaalit, rakennusteollisuuden kuitukankaat ja erikoispaperit, veneteollisuuden lasikuitulujitteet sekä erilaiset kuitukankaiset pyyhkimistuotteet.
   
  Ahlstromin tärkeimpien raaka-aineiden, sellun ja raionin, sekä energian hintojen odotetaan pysyvän nykyisellä matalalla tasollaan vuoden 2008 lopulla alkaneen hintojen laskun perusteella.
   
  Nykyisessä toimintaympäristössä Ahlstrom keskittyy kassavirran maksimoimiseen vuonna 2009, mukaan lukien viime vuotta pienemmät investoinnit.
   
   
  TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT
   
  Muutos Ahlstromin johtoryhmässä
   
  KTM Rami Raulas (s. 1961) nimitettiin 9.1.2009 Ahlstromin myynti- ja markkinointijohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.2.2009 alkaen. Raulas siirtyy Ahlstromiin Meadville Enterprises (HK) Ltd:stä.
   
   
  EHDOTUS VOITONJAOSTA
   
  Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2008 olevat jakokelpoiset varat olivat 645 356 691,77 euroa.
   
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0.45 euroa osakkeelta. Yhtiön osakkeiden määrä 4.2.2009 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 21 001 773,60 euroa.  
   
  Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finlandin (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy) ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 30.3.2009. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 6.4.2009.
   
  Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 35 000 euroa.
   
   
   
  Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.
   
  Eräät kannanotot tässä osavuosikatsauksessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.
   
   
  Helsinki, 5.2.2009
   
  Ahlstrom Oyj
  Hallitus
   
   
  LISÄTIETOJA
   
  Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
  Jari Mäntylä, talousjohtaja, puh. 010 888 4768
   
  Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång kertoo tilinpäätöksestä medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 5.2.2009 klo 9.00. Tilaisuus pidetään Palace Gourmet'n kokous- ja juhlakerroksessa, osoite Eteläranta 10, 10. kerros. Tervetuloa.
   
  Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään englanninkielinen puhelinkonferenssi 5.2.2009 klo 13.30. Keskustelua johtaa toimitusjohtaja Jan Lång. Puheluun voi osallistua soittamalla numeroon (09) 2313 9202 muutamia minuutteja ennen konferenssin alkamista. Soitettaessa tulee mainita puhelun nimi "Ahlstrom conference call". Nauhoite puhelusta on kuunneltavissa 12.2.2009 asti numerossa (09) 2314 4681 koodilla 823275.
   
  Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 5.2.2009 tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot.
   
   
  AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2009
   
  Ahlstrom Oyj julkaisee taloudelliset raporttinsa vuonna 2009 seuraavasti:
  Vuosikertomus 2008: viikolla 12  
  Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu: keskiviikkona 29.4.2009
  Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu: perjantaina 24.7.2009
  Osavuosikatsaus tammi-syyskuu: keskiviikkona 28.10.2009 
   
  Ahlstromin varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 25.3.2009 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoite Mannerheimintie 13 e, Helsinki.
   
  Jakelu:
  NASDAQ OMX Helsinki
  www.ahlstrom.com
  Keskeiset tiedotusvälineet
   
   
  Ahlstrom lyhyesti
  Ahlstrom on korkealaatuisten kuitumateriaalien johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Yhtiön valmistamia kuitukankaita ja erikoispapereita käytetään monissa jokapäiväisissä tuotteissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 6 400 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,8 miljardia euroa vuonna 2008. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.
   
   
  LIITE
  Konsernitilinpäätös 2008

   
   
  LIITE

  KONSERNITILINPÄÄTÖS

  LAADINTAPERIAATTEET

  Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS), EU:n hyväksymän IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laadintaperiaatteiden mukaisesti.

  Uusien tai muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen 1.1.2008 alkaen

  Konserni on soveltanut seuraavia muutettuja standardeja ja uusia tulkintoja 1.1.2008 alkaen:

  - IAS 39 ja IFRS 7: Rahoitusvarojen luokittelun muutokset
  - IAS 39 ja IFRS 7: Rahoitusvarojen luokittelun muutokset sekä niiden voimaantulo ja siirtymä (ei vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa)
   - IFRIC 11: IFRS 2 Konserniyhtiöiden osakkeita ja omia osakkeita koskevat liiketoimet
  - IFRIC 12: Palvelutoimilupajärjestelyt (ei vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa)     
  - IFRIC 14: IAS 19 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys

  Edellä mainituilla tulkinnoilla ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

  Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2008.


   

   
   
   

   
  LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
   
  1) Osakepääoma
  2) Ylikurssirahasto
  3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
  4) Suojausrahasto
  5) Muuntoerot
  6) Kertyneet voittovarat
  7) Vähemmistöosuus
  8) Oma pääoma yhteensä
   
   
   
  *) sisältää 20,8 milj. euron maksun, jolla katettiin noin puolet etuuspohjaisesta eläkejärjestelystä kertynyttä eläkevastuuta Isossa-Britanniassa ensimmäisellä vuosineljänneksellä 2007.   
   

   
   
  Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.


   

   
  Yritysostot 2008

  Helmikuussa Ahlstrom osti yhdysvaltalaisen Friend Group Inc. -yhtiön. Friend Groupilla on kaksi tehdasta West Carrolltonissa, jotka toimivat pääasiassa elintarvikepakkausmarkkinoilla Yhdysvalloissa. Kauppaan kuuluu kaksi yhtiötä, West Carrollton Parchment Company ja West Carrollton Converting Company, joilla on pergamentointi- ja jalostustoimintaa West Carrolltonissa, Ohiossa.

  Ahlstrom West Carrollton on yhdistelty konsernin lukuihin 1.2.2008 lähtien, osana Erikoispaperit-toimialaa. Johto arvioi, että yritysostolla ei olisi ollut merkittävää vaikutusta konsernin liikevaihtoon eikä tilikauden tulokseen, mikäli yritysosto olisi tapahtunut 1.1.2008.

  Hankintahinta sisältää 0,1 milj. euroa juridisia ja muita palkkioita. Liikearvo, joka syntyi Friend Groupin osakkeiden hankinnasta, kuvastaa Tekniset paperit liiketoiminta-alueen laajemmasta pergamenttipaperituotevalikoimasta syntyviä synergiaetuja sekä uusia kasvumahdollisuuksia.


  Hankinnan vaikutus konsernin varoihin ja velkoihin on kuvattu alla olevassa taulukossa:
  Ahlstrom on hankkinut jäljellä olleen 40 % vähemmistön Votorantim Celulose e Papel (VCP) yhteisyrityksestä, joka perustettiin syyskuussa 2007.          
  Tämän osuuden hankintahinta oli 28,0 milj. euroa.

  Lisäksi Ahlstrom on hankkinut kahden omistamansa myyntiyhtiön jäljellä olleet vähemmistöosuudet yhteensä 1,4 milj. eurolla.              
   
  * Ilman kertaluonteisia eriä.


   

   
   
   

   
  TUNNUSLUKUJEN LASKENTA