Ahlstrom Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2010 klo 15.15

 

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2010.

 

Päätös voitonjaosta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,55 euroa osakkeelta. Osingon täsmäytyspäivä on 7.4.2010 ja maksupäivä 14.4.2010. Lisäksi yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 500 000 euron lahjoituksista suomalaisille korkeakouluille sekä varata muihin yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin 35 000 euroa.

 

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2009.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot ja valinta

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Anders Moberg, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Lori J. Cross (s. 1960) valittiin hallitukseen uutena jäsenenä kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.


Yhtiökokous päätti, että hallitukselle maksetaan palkkioita seuraavasti:

 

Puheenjohtaja             72 000 euroa / vuosi
Jäsenet                       36 000 euroa / vuosi

Lisäksi maksetaan 1 200 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille maksetaan 1 200 euron kokouskohtainen palkkio osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

 

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

PricewaterhouseCoopers Oy valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti. PricewaterhouseCoopers Oy on nimittänyt KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhdessä tai useammassa erässä hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia yhteensä enintään 4 500 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankinnan ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tehdä yhtiöjärjestykseen seuraavat muutokset:

 

- yhtiöjärjestyksen 3 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"3 § Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään."

 

- yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"9 § Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla se yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsu on kuitenkin aina toimitettava vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi päättää julkaista kokouskutsun kokonaisuudessaan tai osittain muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava ennakolta viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta."


Hallituksen päätökset

Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Seligsonin ja varapuheenjohtajaksi Bertel Pauligin.

Hallitus päätti perustaa kolme valiokuntaa, tarkastus-, palkitsemis- ja nimitysvaliokunnat. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Sebastian Bondestam. Palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg ja Lori J. Cross. Nimitysvaliokuntaan valittiin viisi jäsentä: hallituksen jäsenet Peter Seligson (puheenjohtaja), Anders Moberg sekä Bertel Paulig sekä hallitukseen kuulumattomina jäseninä Risto Murto ja Carl Ahlström. Nimitysvaliokunnan kokoonpanolla pyritään lisäämään osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuuksia nimitysasioissa.

 

 

Ahlstrom Oyj
Jan Lång

 

Lisätietoja:
Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Gustav Adlercreutz, johtaja, lakiasiat, puh. 010 888 4727

 

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.ahlstrom.com

 

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.