Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2009: Rahavirta ja tase vahvistuivat merkittävästi

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 3.2.2010 klo 12.10

 

Vuosi 2009 verrattuna vuoteen 2008

·         Liikevaihto 1 596,1 miljoonaa euroa (1 802,4).

·         Liiketappio 14,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 14,6). Luku sisältää
-54,3 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-21,1).

·         Tulos ennen veroja -40,1 milj. euroa (-20,6), tulos/osake -0,72 euroa (-0,38).

·         Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 209,6 miljoonaan euroon (102,4), ja velkaantumisaste laski 57,7 prosenttiin (95,3 %).

Loka-joulukuu 2009 verrattuna loka-joulukuuhun 2008

·         Liikevaihto 420,5 miljoonaa euroa (419,0).

·         Liiketappio 26,6 miljoonaa euroa (liiketappio 35,4). Luku sisältää
-46,2 miljoonan euron kertaluonteiset erät (-21,7).

·         Tulos ennen veroja -33,4 milj. euroa (-49,5), tulos/osake -0,61 euroa (-0,79).

·         Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi 48,6 miljoonaan euroon (31,5).

Tapahtumat vuonna 2009

·         Ahlstromin päivitetty strategia julkistettiin lokakuussa.

·         Marraskuussa yhtiö laski liikkeeseen 80 miljoonan euron hybridilainan taseen vahvistamiseksi.

·         Henkilöstö väheni 524 henkeä ja käyttöpääoma pieneni 104,3 miljoonaa euroa kiertonopeuden parantuessa 23 päivää vuoden aikana.

Näkymät vuodelle 2010

  • Vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla tilanne markkinoilla parani. Liikevaihdon vuonna 2010 arvioidaan nousevan vuodesta 2009, mutta jäävän kuitenkin vuoden 2008 tasosta. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä ennakoidaan nousevan vuodesta 2009.

Toimitusjohtaja Jan Lång:

-         Henkilöstö toteutti erinomaisesti kannattavuutta ja rahavirtaa parantavat tehostamistoimet. 55 miljoonan euron vuotuiset säästöt toteutuvat suunnitellusti vuonna 2010. Tehostaminen ja kesällä alkanut positiivinen kysyntävire nostivat liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä voitolliseksi loppuvuonna. Vaikean alkuvuoden, tehostamisesta aiheutuneiden kertaluonteisten erien sekä arvonalennuskirjausten vuoksi liiketulos oli kuitenkin tappiollinen ja jäi vuodesta 2008. Viime vuosien 500 miljoonan euron investointien tuloksena meillä on uutta tuotantoa, jonka käyttöasteen parantamista on jatkettava.

-         Parantunut rahavirta ja marraskuinen hybridilaina ovat tavoitteemme mukaisesti vahvistaneet tasettamme ja rahoitusasemaamme, mikä antaa taloudellista liikkumavaraa lokakuussa päivitetyn strategiamme toteuttamiseen. Ahlstrom toimii kahdessa hyvin erilaisessa liiketoimintaryhmässä, joissa vaaditaan erilaista osaamista ja joita tulee johtaa eri tavoilla. Meillä on toisaalta lisäarvoa tuottavaa ja toisaalta toiminnan tehokkuuteen perustuvaa liiketoimintaa.

AVAINLUKUJA

 

Milj. euroa

2009

2008

Muutos,

%

10-12/
2009

10-12/
2008

Muutos,

%

Liikevaihto

1 596,1

1 802,4

-11,4

420,5

419,0

0,4

Liikevoitto/-tappio
(EBIT)

-14,6

14,6

-

-26,6

-35,4

24,8

Voitto/tappio ennen
veroja

-40,1

-20,6

-94,4

-33,4

-49,5

32,5

Kauden tulos

-32,9

-16,1

-104,5

-27,9

-37,0

24,6

Tulos/osake

-0,72

-0,38

-

-0,61

-0,79

-

Sijoitetun pääoman
tuotto (ROCE), %

-1,1

1,4

-

-9,4

-10,8

-

Omavaraisuusaste, %

44,8

36,8

-

44,8

36,8

-

Velkaantumisaste, %

57,7

95,3

-

57,7

95,3

-

Korolliset nettovelat

395,9

598,7

-33,9

395,9

598,7

-33,9

Investoinnit (ilman yritysostoja)

63,8

128,0

-50,1

10,0

37,5

-73,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

209,6

102,4

104,8

48,6

31,5

54,2

Henkilöstö keskimäärin

5 993

6 510

-7,9

5 855

6 427

- 8,9

Henkilöstö kauden
lopussa

5 841

6 365

-8,2

5 841

6 365

-8,2

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Ahlstromin useimpien tuotteiden markkinoilla vuosi 2009 noudatti samaa kaavaa: taantuman aiheuttama erittäin haastava markkinatilanne jatkui vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon lopulle asti. Kesällä 2009 kysynnän heikkeneminen loppui, ja useimmilla markkinoilla kysyntä alkoi elpyä. Toisen vuosipuoliskon myönteisestä kehityksestä huolimatta kysyntä jäi vuoden 2008 tasosta. Maailmanlaajuisesti kasvanut työttömyys heikensi yleisesti kulutustavarateollisuuden kysyntätilannetta.

 

Fiber Composites -segmentissä* taantuman vaikutus Ahlstromin tuotteiden kysyntään oli kaksijakoinen. Ahlstromin elintarvikepakkaus- ja teepussimateriaalien ja terveydenhuollon kuitukankaiden kysynnässä se ei näkynyt merkittävästi, mutta muiden tuotteiden markkinat kärsivät. Heikon ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen rakennus- ja autoteollisuuden markkinatilanne parani toisella vuosipuoliskolla, mikä nosti esimerkiksi Ahlstromin rakennusmateriaalien ja kuljetusteollisuuden suodatinmateriaalien kysyntää. Markkinat olivat kaiken kaikkiaan yhä haasteelliset. Kasvosuojainten sekä pyyhkimistuotteiden kysyntä nousi jonkin verran kesällä ja syksyllä sikainfluenssaa aiheuttavan H1N1-viruksen mahdolliseen leviämiseen varautumisen vuoksi. Viimeisellä neljänneksellä kysyntä kuitenkin tasaantui. Tuulivoima- ja veneteollisuudessa Ahlstromin päämarkkinat Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa olivat vaisut koko vuoden.

 

Specialty Papers -segmentissä* irroke- ja etikettipaperien kysyntä alkoi elpyä vuoden toisella neljänneksellä ja kasvoi koko loppuvuoden. Myös julisteiden, teollisuuspaperien, esikyllästettyjen huonekalupaperien ja kreppipaperien kysyntä kasvoi. Kreppipaperien kysyntä kasvoi erityisesti Aasiassa. Toisaalta auto-, rakennus- sekä tekstiiliteollisuudelle suunnattujen erikoispaperituotteiden markkinat olivat yhä heikot.

 

Ahlstromin pääraaka-aineita ovat luonnonkuidut, pääasiassa sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Etenkin sellun, mutta myös muiden raaka-aineiden hinnat alkoivat nousta kesäkuussa ja nousu jatkui koko loppuvuoden. Myös energia- ja kuljetuskustannukset olivat nousussa.


 

LIIKEVAIHDON KEHITYS

 

Liikevaihto

segmenteittäin

ja liiketoiminta-

alueittain

2009

2008

Muutos,

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

Fiber Composites

861,2

987,4

-12,8

223,4

229,1

-2,5

   Advanced

   Nonwovens

175,4

189,2

-7,3

44,1

50,2

-12,2

    Filtration

276,2

306,5

-9,9

71,1

66,2

7,4

    Glass &

    Industrial

    Nonwovens

180,0

235,6

-23,6

45,9

48,6

-5,6

    Home &

    Personal

    Nonwovens

238,4

268,5

-11,2

64,6

67,4

-4,2

Specialty Papers

743,8

822,4

-9,6

199,6

191,6

4,2

    Release &

    Label Papers

282,0

314,6

-10,4

76,2

73,5

3,6

    Technical

     Papers

464,1

507,9

-8,6

123,6

118,2

4,6

Muut toiminnot*

ja eliminoinnit

-8,9

-7,4

-

-2,5

-1,7

-

Liikevaihto yhteensä

1 596,1

1 802,4

-11,4

420,5

419,0

0,4

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Liikevaihdon kehitys vuonna 2009

 

Konsernin liikevaihto heikkeni kaikilla liiketoiminta-alueilla useimpien tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Liikevaihto vuonna 2009 oli 1 596,1 miljoonaa euroa, mikä oli 11,4 % vähemmän kuin edellisvuonna (1 802,4 milj. euroa).

 

Neljännesvuosittainen liikevaihto laski alimmillaan 376,1 miljoonaan euroon vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä, josta se nousi tasaisesti vuoden loppua kohti.

 

Liikevaihto nousi Aasiassa ja Tyynenmeren alueella 12,4 %. Nousu oli erityisen vahvaa Kiinassa ja Intiassa. Muilla maantieteellisillä alueilla liikevaihto laski.

 

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 861,2 miljoonaa euroa (987,4 milj. euroa) eli 54 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto pieneni 12,8 % edellisvuoteen verrattuna. Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto laski vähiten (-7,3 %). Laskun syinä olivat lähinnä tuotevalikoiman optimointi kannattavuuden parantamiseksi ja valuuttakurssien vaikutus. Glass & Industrial Nonwovensin liikevaihto taas heikkeni eniten (-23,6 %). Viimeksi mainitun liiketoiminta-alueen liikevaihdon lasku oli muita syvempi erityisesti Ahlstromin päämarkkinoiden tuulivoima- ja veneteollisuuden heikon kysynnän vuoksi. Rakentamisessa käytettävän lasihuovan ja teollisten kuitukankaiden, esimerkiksi tapettien, myynti kuitenkin nousi loppuvuodesta, ja tuulivoimaloissa ja veneissä käytettävien erikoislujitteiden myynti näytti saavuttaneen pohjalukemansa viimeisellä neljänneksellä.

 

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 743,8 miljoonaa euroa (822,4 milj. euroa) eli 46 % konsernin liikevaihdosta. Liikevaihto väheni 9,6 %. Se laski sekä Release & Label Papers (-10,4 %) että Technical Papers -liiketoiminta-alueilla (-8,6 %) taantuman aiheuttaman useimpien tuotteiden myyntimäärien laskun vuoksi. Yleinen laskusuunta kääntyi kuitenkin nousuksi kesän aikana, ja vuoden toisella puoliskolla liikevaihto kasvoi.

 

Liikevaihdon kehitys loka-joulukuussa 2009

 

Konsernin liikevaihto pysyi ennallaan vuoden 2008 loka-joulukuuhun verrattuna.  Liikevaihto oli 420,5 miljoonaa euroa (419,0 milj. euroa). Liikevaihdon kehitystä tarkasteltaessa on huomattava, että vuoden 2008 viimeinen neljännes oli ensimmäinen raportointikausi, jolloin maailmanlaajuinen taantuma näkyi Ahlstromin myynnissä koko laajuudessaan.

 

Fiber Composites -segmentin liikevaihto oli 223,4 miljoonaa euroa (229,1 milj. euroa) eli 53 % konsernin liikevaihdosta. Segmentin liikevaihto pieneni 2,5 % vuoden 2008 loka-joulukuuhun verrattuna. Filtration-liiketoiminta-alueen liikevaihto nousi 7,4 %, koska asiakkaat täydensivät varastojaan vuoden lopulla varautuessaan omien tuotteidensa kysynnän kasvuun. Muut liiketoiminta-alueet olivat laskussa. Eniten heikkeni Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen liikevaihto (-12,2 %) pääasiassa valuuttakurssimuutosten takia. Euro vahvistui ko. liiketoiminta-alueen tärkeimpiin laskutusvaluuttoihin Yhdysvaltain dollariin ja Englannin puntaan nähden.

 

Specialty Papers -segmentin liikevaihto oli 199,6 miljoonaa euroa (191,6 milj. euroa) eli 47 % konsernin liikevaihdosta. Molempien liiketoiminta-alueiden myyntimäärät kasvoivat, kun markkinakysyntä alkoi elpyä kesällä lisäten Ahlstromin tuotteiden kulutusta loppuvuodesta. Koko segmentin liikevaihto oli 4,2 % loka-joulukuuta 2008 parempi.


TULOS JA KANNATTAVUUS

 

Taloudellinen tulos

segmenteittäin

2009

2008

Muutos,

%

10-12/

2009

10-12/

2008

Muutos,

%

Fiber Composites

  Liikevoitto/-tappio

  (EBIT)

-18,8

15,3

-

-30,4

-24,7

-23,0

  Liikevoitto/-tappio

  (EBIT), %

-2,2

1,5

-

-13,6

-10,8

-

  Sidotun pääoman

  tuotto, RONA, %

-2,5

2,0

-

-17,0

-12,3

-

Specialty Papers

  Liikevoitto/-tappio

  (EBIT)

14,6

10,2

42,4

3,8

-6,5

-

  Liikevoitto/-tappio

  (EBIT), %

2,0

1,2

-

1,9

-3,4

-

  Sidotun pääoman

  tuotto,  RONA, %

3,8

2,3

-

4,1

-6,0

-

Muut toiminnot* ja eliminoinnit

 

 

 

 

 

 

  Liikevoitto/-tappio

-10,4

-10,9

-

-0,0

-4,2

-

Ahlstrom konserni yhteensä

 

 

 

 

 

 

  Liikevoitto/-tappio (EBIT)

-14,6

14,6

-

-26,6

-35,4

24,8

  Liikevoitto/-tappio
  (EBIT),   %

-0,9

0,8

-

-6,3

-8,4

-

  ROCE, %

-1,1

1,4

-

-9,4

-10,8

-

* Muut toiminnot sisältävät rahoitukseen ja verotukseen liittyvät saamiset, velat ja kuluerät,
sekä holding- ja myyntiyhtiöille kuuluvia tuottoja, kuluja, varoja ja velkoja.

 

Tulos ja kannattavuus vuonna 2009

 

Konsernin liiketappio oli 14,6 miljoonaa euroa (liikevoitto 14,6 milj. euroa). Liiketulosta rasittivat yhteensä 54,3 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset (21,1 milj. euron kustannukset), joista suurin oli joulukuussa tehty 22,4 miljoonan euron arvonalentumiskirjaus Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueella.

 

Vuoden toiseksi merkittävin yksittäinen kertaluonteinen erä oli Barcelonan tehtaan paperikoneen sulkeminen Espanjassa Filtration-liiketoiminta-alueella. Päätös tehtiin joulukuussa 2009, ja sulkemiseen liittyvät 7,3 miljoonan euron kertaluonteiset kulut kirjattiin vuoden 2009 viimeisen neljänneksen tulokseen. Niistä 5,3 miljoonaa euroa oli alaskirjauksia ja 2,0 miljoonaa euroa rahaperusteisia. Yhteensä 37 työntekijää ja toimihenkilöä irtisanottiin.

 

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 39,8 miljoonaa euroa eli hiukan edellisvuotista korkeampi (35,7 milj. euroa). Liiketoiminnan tulosta heikensi ennen kaikkea myyntimäärien lasku vuodesta 2008. Sitä paransivat toiminnan tehostuminen, vuoden ensimmäisellä puoliskolla alentuneet raaka-ainekustannukset sekä kesällä alkanut kysynnän elpyminen. Kannattavuus ei merkittävästi heikentynyt loppuvuodesta nousseiden raaka-ainehintojen takia, sillä yhtiö pyrki aktiivisesti korottamaan myyntihintoja nousseita raaka-ainehintoja vastaavasti. Loppuvuotta kohti Ahlstromin liiketoiminnan myönteinen vire vahvistui, mutta kaikki vuosina 2007 ja 2008 toteutettuun 500 miljoonan euron investointiohjelmaan kuuluneet hankkeet eivät vielä kannattaneet odotetusti lähinnä siitä syystä, että kysyntä jäi odotuksia heikommaksi.

 

Ahlstromin uuden, Tveriin Venäjälle perustetun lasihuopatehtaan myynti pääsi syksyllä 2009 hyvään vauhtiin. Haastavan alun jälkeen kesällä 2008 avattu tehdas hyötyi Venäjän markkinoiden elpyneestä kysynnästä vuoden 2009 lopulla. Sen sijaan Ranskassa sijaitsevassa La Gèren tehtaassa kesällä 2007 toteutetun tuotantokapasiteetin laajennuksen tuotto jäi odotuksista edelleen vuonna 2009. Tehtaan myymien irrokepohjapaperien myynti oli tosin nousussa, mutta ylikapasiteetin vuoksi myyntihinnat kärsivät. Chirnsidessa Iso-Britanniassa vuoden 2008 lopulla avatun teepussimateriaalien kuitukangaslinjan kaupallistaminen lähti hitaasti käyntiin ja uusien tuotteiden asiakashyväksyntäprosessi jatkuu edelleen.

 

Fiber Composites -segmentin liiketulos heikkeni -18,8 miljoonaan euroon (15,3 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -44,2 miljoonaa euroa (-18,0 milj. euroa).

 

Specialty Papers -segmentin liiketulos sen sijaan nousi 14,6 miljoonaan euroon (10,2 milj. euroa). Kertaluonteiset erät olivat -7,4 miljoonaa euroa (-2,4 milj. euroa).

 

Vuoden aikana Ahlstrom sopeutti tuotantoaan heikkoon kysyntään. Markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien osuus tuotannosta väheni selvästi loppuvuotta kohti. Koko vuoden luku oli 18,2 % (10,3 %), mutta viimeisen neljänneksen enää 12,0 % (22,7 %). Markkinatilanteen mukaan toteutettiin myös lomautuksia ja muita joustavia työaikaratkaisuja. Lomautukset ja lyhennetty työaika koskivat noin 3 000 henkilöä maailmanlaajuisesti (1 200) ja 600 henkilöä loka-joulukuun aikana (900).

 

Kiinteät kulut ilman kertaluonteisia eriä vähenivät 5,3 % kustannuskurin ja toteutettujen tehostamistoimien ansiosta.

 

Nettorahoituskulut olivat 26,2 miljoonaa euroa (34,2 milj. euroa). Nettorahoituskuluihin sisältyy nettokorkokuluja 23,3 miljoonaa euroa (30,0 milj. euroa), kurssitappioita 0,2 miljoonaa euroa (1,5 milj. euroa) sekä muita rahoituskuluja 2,7 miljoonaa euroa (2,6 milj. euroa).

 

Tappio ennen veroja oli 40,1 miljoonaa euroa (tappio ennen veroja 20,6 milj. euroa).

 

Laskennalliset verotuotot olivat 7,1 miljoonaa euroa (4,5 milj. euroa).

 

Kauden tappio oli 32,9 miljoonaa euroa (kauden tappio 16,1 milj. euroa). Tulos/osake oli -0,72 euroa (-0,38 euroa).

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli -1,1 % (1,4 %) ja oman pääoman tuotto (ROE) -5,0 % (-2,3 %).

 

Tulos ja kannattavuus loka-joulukuussa 2009

 

Ahlstromin liiketappio loka-joulukuussa oli 26,6 miljoonaa euroa (liiketappio 35,4 milj. euroa). Liiketulosta rasittivat 46,2 miljoonan euron kertaluonteiset kulut (21,7 milj. euroa).

 

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli vertailukautta parempi: 19,5 miljoonaa euroa
(-13,7 milj. euroa). Tulosta paransi myönteisestä kysyntäkehityksestä johtunut myyntimäärien kasvu, mutta ennen kaikkea yhtiön tehostamistoimien ja sisäisen kulukurin tervehdyttämä kulurakenne.

 

Fiber Composites -segmentin liiketappio oli 30,4 miljoonaa euroa (liiketappio 24,7 milj. euroa). Luvussa on mukana 40,5 miljoonan euron kertaluonteiset kulut (20,2 milj. euroa), joista 22,4 miljoonaa euroa arvonalentumiskirjauksia ja 7,3 miljoonaa Barcelonan paperikoneen sulkemisesta.

 

Specialty Papers -segmentin liikevoitto oli 3,8 miljoonaa euroa (liiketappio 6,5 milj. euroa). Luku sisältää 4,4 miljoonan euron kertaluonteiset kulut (1,8 milj. euroa).

 

RAHOITUS

 

Liiketoiminnan nettorahavirta oli 209,6 miljoonaa euroa (102,4 milj. euroa) ja rahavirta investointien jälkeen 143,3 miljoonaa (-51,0 milj. euroa). Rahavirtaa paransi merkittävästi pienentynyt operatiivinen käyttöpääoma, joka oli koko vuoden erityisen huomion kohteena. Operatiivinen käyttöpääoma laski 104,3 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2008 loppuun.

 

Korolliset nettovelat vähenivät 202,8 miljoonaa euroa vuodenvaihteesta 395,9 miljoonaan euroon (598,7 milj. euroa). Ahlstromin korolliset velat 31.12.2009 olivat 415,8 miljoonaa euroa. Lainasalkusta noin 60 % oli sidottu kiinteään korkoon korkojohdannaisilla tai lainasopimuksien perusteella. Lainasalkun korkoduraatio (keskimääräinen korkosidonnaisuusaika) oli 28 kuukautta ja keskikorko oli noin
3,4 %.

 

Vuoden 2009 aikana Ahlstrom vahvisti aktiivisesti tasettaan rahavirran vahvistamisen lisäksi laskemalla marraskuussa liikkeeseen 80 miljoonan euron hybridilainan, joka oman pääoman ehtoisena lainana vähensi yhtiön velkaantuneisuutta: velkaantumisaste pieneni noin 20 prosenttiyksikköä. Lainan kuponkikorko on 9,5 % ja emissiokurssi oli 100 %. Laina ylimerkittiin selvästi.

 

Yhtiö myös pidensi lainasalkkunsa maturiteettirakennetta sopimalla uusista lainoista. Alkuvuonna tehtiin keskipitkän aikavälin kahdenvälisiä lainajärjestelyjä 55 miljoonan euron arvosta. Kesällä sovittiin kolmivuotisesta 200 miljoonan euron sopimuksesta, jolla jälleenrahoitettiin marraskuussa 2009 erääntyvä samansuuruinen keskipitkän aikavälin luotto. Syksyllä allekirjoitettiin 56 miljoonan euron työeläkemaksujen takaisinlainaukseen perustuvat lainat. Lainasalkun keskimaturiteetti oli 2,3 vuotta.

 

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Vuodenvaihteessa kokonaislikviditeetti mukaan lukien kassa, käyttämättömät sitovat luottolupaukset ja konsernitililimiitit oli yhteensä 328,0 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä oli käytettävissään ei-sitovia luottolupauksia ja kotimaisia yritystodistusohjelmia yhteensä 318,1 miljoonan euron arvosta.

 

Velkaantumisaste laski 57,7 prosenttiin (95,3 %). Omavaraisuusaste oli 44,8 % (36,8 %).

 

INVESTOINNIT

 

Ahlstrom ei tehnyt merkittäviä investointipäätöksiä vuoden aikana. Yhtiön investoinnit olivat 63,8 miljoonaa euroa (128,0 milj. euroa ilman yritysostoja vuonna 2008).

 

Suurin hanke vuonna 2009 oli terveydenhoitoalan kuitukankaita valmistavan tehtaan rakentaminen Mundran talousalueelle Intian Gujaratin osavaltioon. Rakennushankkeen kokonaiskustannus oli noin 38 miljoonaa euroa. Tehtaan tuotanto käynnistyy vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

PÄIVITETYN STRATEGIAN LINJAUKSET JA TOTEUTUS

 

Ahlstrom julkisti päivitetyn strategiansa lokakuussa 2009. Keskeisin johtopäätös on se, että Ahlstrom toimii kahdessa hyvin erilaisessa liiketoimintaryhmässä, joissa vaaditaan erilaista osaamista ja joita tulee johtaa eri tavoilla. Yhtiön liiketoiminta on ryhmitelty kahteen erilaiseen liiketoimintamalliin: toisaalta lisäarvoa tuottavaan ja toisaalta toiminnan tehokkuuteen perustuvaan liiketoimintaan.

 

Lisäarvoa tuottava liiketoiminta muodostaa Ahlstromin kasvualueen, jota kehitetään orgaanisen kasvun kautta ja mahdollisesti täydentävin yritysostoin. Maantieteellisesti kasvu painottuu erityisesti Aasiaan. Uudet ja innovatiiviset tuotteet ovat tämän liiketoiminnan menestyksen perusta. Ryhmään kuuluu suurin osa Ahlstromin kuitukangasmateriaaleista sekä kreppi- ja pergamenttipaperit.

 

Toiminnan tehokkuuteen perustuvan liiketoiminnan tehtävänä on tukea yhtiön kasvua. Tässä liiketoiminnassa on tärkeää pystyä kehittämään kustannustehokkaita tuotteita asiakkaiden tarpeisiin esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia raaka-aineita tai uusia teknologisia ratkaisuja. Ryhmään kuuluu suurin osa Ahlstromin erikoispaperituotteista sekä kuluttajapyyhkeissä ja ilmansuodattimissa käytettävät kuitukangasmateriaalit.

 

Strategian pitkän aikavälin tavoitteena on varmistaa Ahlstromin kannattava kasvu, vahvistaa yhtiön kilpailuasemaa sekä saada aikaan tuottoja, jotka vastaavat yhtiön taloudellisia tavoitteita. Samalla jatketaan taseen tasapainottamista ja velkaantumisasteen pienentämistä. Yksi tärkeimmistä taloudellisista mittareista on sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), jonka tulisi yltää tavoitetasoonsa 13 prosenttiin. Tavoitetason alapuolelle jäävien tuotelinjojen ja yksiköiden osalta jatketaan toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi.

 

Vuoden 2010 aikana strategian toimeenpanossa keskitytään erityisesti Ahlstromin vision, mission, arvojen ja yrityskuvan kirkastamiseen sekä henkilöstön, organisaation ja prosessien kehittämiseen.

 

 

TEHOSTAMISOHJELMAT

 

Rakennemuutosohjelmat

 

Ahlstrom toteutti vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti kaksi rakennemuutosohjelmaa toiminnan tehostamiseksi ja sopeuttamiseksi muuttuneeseen kysyntätilanteeseen. Ohjelmien yhteenlasketut vuotuiset säästöt ovat noin 55 miljoonaa euroa. Lisäksi aloitettiin käyttöpääoman tehostamisprojekti, joka jatkuu vuoden 2010 loppuun saakka.

 

Tammikuun ohjelma

Tammikuussa aloitettuun rakennemuutosohjelmaan kuuluvasta 210 henkilön vähennyksestä toteutui vuoden loppuun mennessä yhteensä 176 henkilön vähennykset. Ohjelman 5 miljoonan euron vuotuiset säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2010. Lisäksi henkilöstöä lomautettiin ja tuotantoa leikattiin markkinatilanteesta johtuvilla seisokeilla*.

 

Ohjelmaan kuului Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueen kannattamattomien tehtaiden sulkeminen Milanossa Italiassa. Yhtiö sulki Gallaraten tehtaan ja yhden tuotantolinjan Cressan tehtaalla. Sulkemisten aiheuttama henkilöstövähennys oli noin 50 henkeä. Kertaluonteiset kulut olivat 19,0 miljoonaa euroa, joista 5,2 miljoonaa euroa rahaperusteisia. Kulut on kirjattu Ahlstromin vuoden 2008 viimeisen neljänneksen tulokseen.

 

Huhtikuun ohjelma

Huhtikuussa Ahlstrom ilmoitti käynnistävänsä toisen rakennemuutosohjelman, jonka tavoitteena on 50 miljoonan euron vuotuiset säästöt. Säästöt toteutuvat täysimääräisinä vuonna 2010.

 

Ahlstrom arvioi huhtikuussa, että ohjelman uudelleenjärjestelyillä voi olla vaikutusta 400-500 Ahlstromin työntekijään maailmanlaajuisesti. Vuonna 2009 päätetyt toimet johtavat kuitenkin noin 560 henkilön vähennykseen. Sovitun toteutusaikataulun mukaisesti vähennykset jaksottuvat vuosille 2009 ja 2010. Vuoden 2009 vähennys oli 384 henkilöä, ja noin 180 henkilön vähennys toteutuu vuonna 2010.

 

Kesäkuussa yhtiö päätti sulkea pysyvästi yhden tuotantolinjan USA:n Bethunessa sijaitsevalta tehtaalta ja siirtää sen tuotannon USA:n Green Bayhin. Tuotantolinja kuului Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueeseen. Sulkemisen aiheuttama henkilöstövähennys oli 65 henkeä.

 

Joulukuussa Filtration-liiketoiminta-alueen Barcelonan tehtaan paperikone päätettiin sulkea ja yhteensä 37 työntekijää ja toimihenkilöä irtisanottiin. Lisäksi kahdella muulla tehtaalla tehtiin merkittäviä henkilöstöä vähentäviä sopeutuspäätöksiä vuoden viimeisellä neljänneksellä. Karhulan tehtaalla Suomessa yhteensä 76 työntekijää ja toimihenkilöä irtisanottiin erikoislujitteiden ja lasihuovan tuotannon sopeutuksen yhteydessä. Tehdas kuuluu yhtiön Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueeseen. Altenkirchenin tehtaalla Saksassa sovittiin yhteensä 34 henkilön irtisanomisesta vuonna 2009 ja enintään 30 henkilön irtisanomisesta vuonna 2010. Altenkirchenin tehdas kuuluu Ahlstromin Technical Papers -liiketoiminta-alueeseen.

 

Huhtikuun ohjelman kulujen arvioitiin alunperin olevan noin 40 miljoonaa euroa vuonna 2009, joista 50 % rahaperusteisia. Kustannuksista toteutui 31,9 miljoonaa euroa, joista 18,3 miljoonaa euroa oli rahaperusteisia. Toteutuneet kustannukset olivat arvioitua pienemmät, koska säästötavoitteeseen pääsemiseksi löydettiin ennakoitua kustannustehokkaampia ratkaisuja.

 

Käyttöpääoman tehostaminen

 

Vuoden alussa käynnistetty käyttöpääoman tehostamisprojekti eteni suunnitelmien mukaisesti. Projektin tavoitteena on vähentää käyttöpääomaa 100 miljoonaa euroa kahden vuoden kuluessa. Hanke aloitettiin vuoden aikana 20 tehtaassa, ja se on tarkoitus ulottaa kaikkiin tehtaisiin ja toimintoihin vuoden 2010 aikana. Vuoden 2009 aikana operatiivinen käyttöpääoma pieneni 104,3 miljoonaa euroa. Sen kiertonopeus parani 23 päivällä 53 päivään.

 

MUUTOKSET YHTIÖN JOHTORYHMÄSSÄ

 

Jan Lång aloitti Ahlstromin toimitusjohtajana 1.1.2009. Ahlstromin väliaikaisena toimitusjohtajana 28.2.-31.12.2008 toiminut Risto Anttonen siirtyi yhtiön varatoimitusjohtajaksi ja jatkoi johtoryhmän jäsenenä.

Seuraavat henkilöt vaihtoivat tehtäviä ja aloittivat uusissa tehtävissään 1.1.2009:
Tommi Björnman, Filtration-liiketoiminta-alueen johtaja.
Claudio Ermondi, innovaatio- ja teknologiajohtaja.
Paul Marold, Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtaja.
Laura Raitio, Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtaja.

Lisäksi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana ilmoitettiin kolmesta uudesta nimityksestä:
Rami Raulas nimitettiin 9.1.2009 myynti- ja markkinointijohtajaksi 1.2.2009 alkaen.
Paula Aarnio nimitettiin 6.2.2009 henkilöstöjohtajaksi. Hän aloitti työnsä Ahlstromissa 27.4.2009.
Seppo Parvi nimitettiin 6.2.2009 talousjohtajaksi. Hän aloitti tehtävässään 25.5.2009. 

Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtaja Paul Marold erosi yhtiön palveluksesta 14.8.2009.

Joulukuussa Ahlstrom ilmoitti muuttavansa johtoryhmän rakennetta 1.2.2010 alkaen hankintatoimintojen ja yritysvastuun osalta (ks. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat, s. 14).

Johtoryhmän nykyinen kokoonpano ja CV-tiedot löytyvät yhtiön internetsivuilta www.ahlstrom.com.

 

HENKILÖSTÖ

 

Vuonna 2009 Ahlstromin palveluksessa oli keskimäärin 5 993 henkeä (6 510) ja vuoden lopussa 5 841 henkeä (6 365). Palkkoja ja palkkioita bonukset mukaan lukien maksettiin 249,1 miljoonaa euroa (249,9 milj. euroa).

 

Tammi- ja huhtikuun rakennemuutosohjelmat johtivat yhteensä 560 henkilön vähennykseen vuonna 2009, ja tehtyjen päätösten mukaisesti noin 180 henkilön vähennykset toteutuvat vuonna 2010. Toisaalta yhtiö palkkasi uutta henkilöstöä muun muassa Intian Mundran tehtaalle. Henkilöstö väheni vuoden 2009 aikana kaikkiaan 524 henkilöllä.

 

Eniten työntekijöitä vuoden lopussa oli Yhdysvalloissa (24 %), Ranskassa (21 %), Italiassa (12 %), Suomessa (11 %), Saksassa (9 %) ja Brasiliassa (7 %).

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Ahlstrom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2009. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa yhtiön voittovaroista 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta 0,45 euroa osakkeelta. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1.-31.12.2008.

 

Yhtiökokous vahvisti, että Ahlstromin hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan seitsemänä. Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Jan Inborr, Martin Nüchtern, Bertel Paulig ja Peter Seligson valittiin uudelleen hallitukseen. Anders Moberg valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

 

Hallitus valitsi Peter Seligsonin hallituksen puheenjohtajaksi ja Bertel Pauligin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Bertel Paulig (puheenjohtaja), Thomas Ahlström ja Martin Nüchtern. Kompensaatio- ja nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Seligson (puheenjohtaja), Sebastian Bondestam ja Jan Inborr.

 

Yhtiökokous valitsi PricewaterhouseCoopers Oy:n (PwC) Ahlstromin tilintarkastajaksi. PwC nimesi KHT Eero Suomelan vastuulliseksi tilintarkastajaksi. 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 4 500 000 kappaletta. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen myös luovuttamaan enintään 4 500 000 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Hallitus voi päättää, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja sen päättämässä laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi.

 

Valtuutukset ovat voimassa 18 kuukauden ajan varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä, mutta päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

Ahlstromin hallitus päätti 3.2.2010 käyttää yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten (ks. Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat, s. 14).

 

MUITA TAPAHTUMIA VUONNA 2009

 

Tuoteuutuudet

 

Edellisvuosien tapaan Ahlstrom toi markkinoille uusia tuotteita ja teknologioita vahvistaakseen johtavaa asemaansa kuitupohjaisten materiaalien markkinoilla. Sekä vuonna 2008 että 2009 peräti 48 % Ahlstromin liikevaihdosta muodostui uusista tai parannetuista tuotteista (39 % vuonna 2007).*

 

Vuonna 2009 Ahlstrom esitteli uuden erikoiskuitukankaan, joka soveltuu erityisesti leikkaussalivaatteisiin ja -liinoihin. Tämä kehruumenetelmällä valmistettu kaksoiskomponenttikuitukangas on vahvempaa kuin vastaava peruskangas. Uusi materiaali on pehmeä ja mukava yllä, mutta samalla hyvin laskeutuva ja luja. Se kestää myös steriloimisen säteilyttämällä. Vuonna 2009 tuotetta myytiin jo merkittävästi, ja vuodelle 2010 odotetaan lisäkasvua.

 

Yksi merkittävistä tuotejulkistuksista oli hybriditapetti. Sen valmistuksessa käytetään sekä luonnonkuituja että synteettisiä kuituja, jolloin kuitukankaiden ja paperien suotuisat ominaisuudet yhdistyvät kustannustehokkaasti. Tapettia valmistaa Ahlstromin Torinon tehdas, jonka laiteinvestointi saatiin päätökseen 2009 toisen neljänneksen aikana. Vuoden viimeisellä neljänneksellä saatiin tuotehyväksynnät useilta tapettivalmistajilta ja kaupalliset toimitukset lähtivät käyntiin.

 

Ahlstrom julkisti useita suodatininnovaatioita vastaten entistä tiukempiin ympäristövaatimuksiin esimerkiksi dieselöljyn suodatuksessa. Vähärikkisen polttoaineen tai biodieselin käyttö edellyttää edistyksellisiä ominaisuuksia kulkuneuvojen polttoaineen vedenerotusjärjestelmiltä. Ratkaisuksi Ahlstrom toi markkinoille suodatinmateriaalin, jonka pinta kokoaa veden pisaroiksi ja poistaa sen luotettavasti mistä tahansa myynnissä olevasta polttoaineesta. Vuonna 2009 Ahlstrom esitteli myös uuden vaihteistosuodatinteknologian. Yhtiön mikrosuodatusteknologiaan (Micro Filtration Technology, MFT) perustuvat vaihteistosuodattimet ovat laskostettavia, joten niiden pinta-ala on suurempi ja niiden käyttö ajoneuvoissa on aiempaa ympäristötehokkaampaa.

 

Ahlstrom kehitti myös uusia kuivapyyhekuitukankaita kotien ja teollisuuden puhdistuskäyttöön. Uudet komposiittituotteet perustuvat vesineulausteknologiaan. Teknologian avulla useita erilaisia materiaalikerroksia yhdistetään yhdeksi kuitukankaaksi. Materiaali on pehmeää, erittäin imukykyistä, lujaa ja hankauksenkestävää. Tuotteet kehitettiin yhdessä yhtiön asiakkaiden kanssa näiden pyyhkimistuoteuutuuksia varten.

 

Erikoispapereissa merkittävin tuoteuutuus oli toispuolisesti päällystetty etikettipaperi Lumimax TT. Erityisesti lämpösiirtotulostukseen kehitettyä paperia käytetään viivakoodi- tai muissa etiketeissä, kuten hintalapuissa tai tuotetunnisteissa. Lumimax TT mahdollistaa erinomaisen piirtoterävyyden alhaisillakin tulostuslämpötiloilla. Vuonna 2009 Lumimaxia käyttivät Ahlstromin asiakkaat Etelä-Amerikassa sekä kotimarkkinoillaan että viennissä.

 

Vuoden 2008 merkittävimpien innovaatioiden Ahlstromin Disruptor(TM) PAC
-vedensuodatusmateriaalin ja laadukkaan, kompostoituvan teepussimateriaalin kaupallistaminen jatkui vuonna 2009. Tuotteet ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta.

 

Kestävän kehityksen edistysaskeleet

 

Vuonna 2009 Ahlstrom sijoittui kymmenen parhaan suomalaisen yrityksen joukkoon maailmanlaajuisessa Carbon Disclosure Leadership -indeksissä.

 

Ahlstromin raaka-aineista ylivoimaisesti merkittävimpiä ovat luonnonkuidut. Yhtiölle on tärkeää, että ne tulevat kestävän kehityksen mukaisesti hoidetuista metsistä. Vuonna 2009 loputkin yhtiön selluntoimittajat sertifioitiin alkuperäketjun osalta joko PEFC:n tai FSC:n eli laajimmin käytössä olevien kestävän metsänhoidon sertifiointijärjestelmien mukaisesti.

 

TILINPÄÄTÖSPÄIVÄN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Muutokset yhtiön johtoryhmässä

 

Joulukuussa 2009 Ahlstrom ilmoitti muuttavansa johtoryhmän rakennetta. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2010. Talousjohtaja Seppo Parvin vastuulle siirrettiin konsernin hankintatoiminnot taloustoimintojen lisäksi. Hankintatoiminnoista ja yritysvastuusta aiemmin vastannut johtaja Diego Borello siirtyi uusiin tehtäviin yhtiön osto-organisaatiossa johtoryhmän ulkopuolella. Yritysvastuuasioista vastaa jatkossa henkilöstöjohtaja Paula Aarnio aiemman vastuualueensa lisäksi.

 

William Casey nimitettiin 26.1.2010 Advanced Nonwovens -liiketoiminta-alueen johtajaksi 8.2.2010 alkaen. Hänen toimipaikkansa on Windsor Locks Yhdysvalloissa. Casey toimi viimeksi varatoimitusjohtajana Shawmut Corporation -yhtiössä, joka valmistaa laminaatteja autoteollisuudelle.

 

Ahlstromin omien osakkeiden osto

 

Ahlstrom ilmoitti tänään 3.2.2010, että yhtiön hallitus on päättänyt käyttää 25.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet hankitaan yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toimeenpanoa varten.

 

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 75 000 kappaletta, joka on alle 0,2 % Ahlstromin kaikista osakkeista. Osakkeiden hankinta pienentää yhtiön jakokelpoista omaa pääomaa.

 

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 10.2.2010 ja päättyy viimeistään seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä 31.3.2010.

 

Omat osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin julkisen kaupankäynnin välityksellä niille muodostuvaan hankintahetken hintaan. Evli Pankki Oyj toimii ostojen osakevälittäjänä.

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

 

Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Ahlstromilla on yksi osakesarja. Osake kuuluu NASDAQ OMX:n Perusteollisuus-toimialaan, ja sen kaupankäyntitunnus on AHL1V.

 

Vuonna 2009 vaihdettiin kaikkiaan 4,5 miljoonaa Ahlstromin osaketta, joiden kokonaisarvo oli 35,7 miljoonaa euroa. Osakkeen alin kaupankäyntihinta oli 6,15 euroa ja ylin 10,00 euroa. Vuoden viimeinen kauppa tehtiin 30.12.2009 hintaan 9,23 euroa. Osakkeiden markkina-arvo vuoden lopussa oli 430,8 miljoonaa euroa.

 

Ahlstrom-konsernin oma pääoma/osake katsauskauden lopussa oli 12,98 euroa (13,46 euroa).

 

Vuonna 2009 Ahlstrom ei käyttänyt yhtiökokouksen valtuutusta yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta tai luovuttamisesta.

 

OSINKOPOLITIIKKA JA EHDOTUS VOITONJAOSTA

 

Ahlstromin osinkopolitiikka päivitettiin joulukuussa 2009. Uusi osinkopolitiikka perustuu yhtiön rahavirran tuottokykyyn ja sitä sovelletaan vuodelta 2009 maksettavista osingoista alkaen.

 

Yhtiö pyrkii maksamaan osinkoa vähintään kolmanneksen operatiivisten investointien jälkeisestä nettorahavirrasta käyttäen kolmen vuoden rullaavaa keskiarvoa mahdollisimman vakaan osingonmaksun aikaansaamiseksi. Operatiivisia investointeja ovat muun muassa ylläpitoon, kustannusten vähentämiseen ja tehokkuuteen liittyvät investoinnit.

 

Aiemman osinkopolitiikan tavoitteena oli jakaa osinkoa keskimäärin vähintään 50 % tilikauden tuloksesta.

 

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2009 olevat jakokelpoiset varat olivat 652 268 818,91 euroa.

 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,55 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 7.4.2010 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiön osakkeiden määrä 3.2.2010 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 25 668 834,40 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2010.

 

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin varataan 535 000,00 euroa.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Vuoden 2009 toisella vuosipuoliskolla tilanne markkinoilla parani. Useimmilla liiketoiminta-alueilla tilanne näyttää vakaalta. Kysynnän uskotaan kuitenkin jäävän vuoden 2008 tasosta. Suurimmat haasteet ovat edelleen erikoislujitteissa Glass & Industrial Nonwovens -liiketoiminta-alueella, sillä tuulivoima- ja veneteollisuuden kysynnän elpymisestä Ahlstromin päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ei ole selviä merkkejä. Liikevaihdon vuonna 2010 arvioidaan nousevan vuodesta 2009, mutta jäävän kuitenkin vuoden 2008 tasosta.

 

Yhtiön tehokkaamman kulurakenteen ja parantuneen kysynnän odotetaan parantavan kannattavuutta. Vuoden 2009 rakennemuutosohjelmat on lähes saatettu loppuun, mutta jatkuva toiminnan tehostaminen on yhä tärkeää vuonna 2010. Liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan nousevan vuodesta 2009.

 

Vuonna 2010 investointien ilman yritysostoja arvioidaan olevan noin 60 miljoonaa euroa (63,8 milj. euroa vuonna 2009).

 

LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT

 

Parantuneesta markkinatilanteeesta huolimatta maailmantalouden toipumisen nopeutta on vaikea ennustaa. Mikäli taantumasta toipuminen pitkittyy, tuotantoa voidaan joutua rajoittamaan suunniteltua enemmän ja riski myyntihintojen laskemisesta kasvaa. Toistaiseksi luottotappiot ovat pysyneet alhaisella tasolla, mutta vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi Ahlstromin asiakasluottoriskit ovat kasvaneet ja niitä on vaikeampi suojata luottovakuutuksien avulla.

 

Lisäksi raaka-ainehinnat, erityisesti sellun, tekokuitujen ja polymeerien hinnat, ovat nousseet viime kesästä lähtien, ja niiden oletetaan pysyvän korkealla tasolla vuonna 2010. Mikäli hinnat pysyvät korkeina eikä nousseita raaka-ainekustannuksia saada siirrettyä myyntihintoihin, vuoden 2009 aikana saavutettu kannattavuuden parantuminen vaarantuu.

 

Viime vuosien investointien odotettua heikompi käyttöaste alhaisen kysynnän takia voi pitkittyessään pidentää Ahlstromin vuosina 2007 ja 2008 toteuttaman 500 miljoonan euron investointiohjelman takaisinmaksuaikaa. Kriittisiä ovat myös Intian Mundran tehtaan toiminnan käynnistyminen ja kapasiteetin käyttöönotto.

 

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin internetsivuilla www.ahlstrom.com ja hallituksen toimintakertomuksessa yhtiön vuosikertomuksessa 2009. Painettu vuosikertomus ilmestyy viikolla 11, ja pdf-tiedosto on saatavilla internetsivuilla viikolla 10. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement), joka on saatavilla verkossa vuosikertomuksen ilmestyttyä.

 

 

*   *   *

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Vertailuluvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin ole mainittu.

 

Eräät kannanotot tässä tiedotteessa ovat tulevaisuutta koskevia arvioita, ja ne perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Arviot sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä ja ovat siten alttiita yleisen taloudellisen tilanteen ja yhtiön liiketoiminnan muutoksille.

 

 

Helsinki, 3.2.2010

 

Ahlstrom Oyj

Hallitus

 

 

 


LISÄTIETOJA

 

Jan Lång, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700

Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

 

Ahlstromin toimitusjohtaja Jan Lång ja talousjohtaja Seppo Parvi kertovat vuoden 2009 tuloksesta medialle ja analyytikoille suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä 3.2.2010 klo 14.00. Tilaisuus pidetään tapahtumatalo Bankissa osoitteessa Unioninkatu 20, 2. krs. Kokoustilan nimi näkyy sisääntuloaulan opastusnäytöllä.

 

Lisäksi analyytikoille ja sijoittajille järjestetään puhelinkonferenssi englanniksi 3.2.2010 klo 16.00 toimitusjohtaja Långin ja talousjohtaja Parvin johdolla. Puheluun voi osallistua soittamalla muutamia minuutteja ennen sen alkamista numeroon 0800 914 672 Suomessa tai +44 (0)203 003 2666 Englannissa (osallistumiskoodia ei tarvita).

 

Puhelinkonferenssia voi kuunnella suorana myös internetissä. Linkki englanninkieliseen esitykseen (audio webcast) kalvoineen on yhtiön internetsivuilla www.ahlstrom.com. Internetin kautta voi myös esittää kysymyksiä kirjallisesti. Esityksen seuraaminen edellyttää kirjautumista.

 

Tallenne puhelusta kalvoineen on kuunneltavissa ja katsottavissa yhtiön internetsivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

 

Suomenkielinen esitysmateriaali on saatavilla 3.2.2010 tilinpäätöstiedotteen julkaisemisen jälkeen osoitteessa www.ahlstrom.com > Sijoittajat > IR presentaatiot. Englanninkielinen esitysmateriaali löytyy osoitteesta www.ahlstrom.com > Investors > IR presentations.

 

AHLSTROMIN TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010

 

Ahlstrom julkistaa taloustietoa vuonna 2010 seuraavasti:

 

Raportti

Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2009

Julkaisupäivä

keskiviikkona 3.2. 

Hiljainen jakso

1.1.-3.2.

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 

torstaina 29.4. 

1.4.-29.4.

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 

keskiviikkona 11.8. 

1.7.-11.8.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 

tiistaina 26.10. 

1.10.-26.10.

 

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

 

Painettu vuosikertomus vuodelta 2009 ilmestyy viikolla 11. Se on saatavilla PDF-tiedostona internetsivuilla www.ahlstrom.com > Sijoittajat viikolla 10.

 

Varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 31.3.2010 klo 13.00 Finlandia-talossa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki.

 

 

 

 

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki

www.ahlstrom.com

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 800 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa vuonna 2009. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.

 

 

LIITE

Konsernitilinpäätös

 

 


LIITE

 

KONSERNITILINPÄÄTÖS

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

 

TULOSLASKELMA

10-12

10-12

1-12

1-12

 

Milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

420,5

419,0

1,596,1

1,802,4

Liiketoiminnan muut tuotot

5,3

5,6

13,4

18,7

Kulut

-391,0

-419,8

-1,486,3

-1,694,2

Poistot ja arvonalentumiset

-61,4

-40,2

-137,8

-112,3

Liikevoitto / -tappio

-26,6

-35,4

-14,6

14,6

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,4

-13,8

-26,2

-34,2

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-0,4

-0,3

0,7

-1,1

Voitto / tappio ennen veroja

-33,4

-49,5

-40,1

-20,6

Tuloverot

5,5

12,4

7,1

4,5

Tilikauden voitto / tappio

-27,9

-37,0

-32,9

-16,1

Jakautuminen

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

-27,9

-37,0

-32,9

-17,9

Vähemmistölle

-

-

-

1,8

Osakekohtainen tulos, euroa

 

 

 

 

- Laimentamaton ja laimennusvaikutuksella oikaistu *

-0,61

-0,79

-0,72

-0,38

*Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

10-12

10-12

1-12

1-12

Milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto / tappio

-27,9

-37,0

-32,9

-16,1

Muut laajan tuloksen erät,

verojen jälkeen

 

 

 

 

Muuntoerot

10,1

-30,1

32,5

-37,1

Ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen

nettosijoitusten suojaukset

-0,9

3,2

-1,0

6,4

Rahavirran suojaukset

0,4

-1,3

0,4

-1,2

Muut laajan tuloksen erät, verojen jälkeen

9,7

-28,2

31,8

-32,0

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-18,3

-65,2

-1,1

-48,1

Jakautuminen

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

-18,3

-65,2

-1,1

-52,8

Vähemmistölle

-

-

-

4,7


 

TASE

31.12.

31.12.

Milj. euroa

2009

2008

VARAT

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

717,6

745,7

Liikearvo

151,3

169,1

Muut aineettomat hyödykkeet

52,1

51,6

Osuudet osakkuusyrityksissä

12,1

11,4

Muut sijoitukset

0,2

0,2

Muut saamiset

23,0

15,6

Laskennalliset verosaamiset

54,5

40,4

Pitkäaikaiset varat yhteensä

1 010,8

1 033,9

Lyhytaikaiset varat

 

 

Vaihto-omaisuus

175,9

252,5

Myyntisaamiset ja muut saamiset

319,9

356,2

Tuloverosaamiset

3,7

6,3

Muut sijoitukset

-

0,0

Rahavarat

19,9

58,2

Lyhytaikaiset varat yhteensä

519,4

673,2

Varat yhteensä

1 530,2

1 707,0

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

605,6

628,1

Oman pääoman ehtoinen laina

80,0

-

Vähemmistön osuus

-

0,0

Oma pääoma yhteensä

685,6

628,1

Pitkäaikaiset velat

 

 

Korolliset velat

235,1

188,7

Työsuhde-etuuksiin liittyvät velvoitteet

78,2

84,6

Varaukset

5,0

4,4

Muut velat

0,4

0,2

Laskennalliset verovelat

23,8

16,5

Pitkäaikaiset velat yhteensä

342,5

294,4

Lyhytaikaiset velat

 

 

Korolliset velat

180,7

468,1

Ostovelat ja muut velat

305,1

293,3

Tuloverovelat

3,7

3,5

Varaukset

12,7

19,7

Lyhytaikaiset velat yhteensä

502,1

784,5

Velat yhteensä

844,6

1 078,9

Oma pääoma ja velat yhteensä

1 530,2

1 707,0

 

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

1) Osakepääoma           

2) Ylikurssirahasto

3) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

4) Suojausrahasto

5) Muuntoerot

6) Kertyneet voittovarat

7) Vähemmistöosuus

8) Oman pääoman ehtoinen laina

9) Oma pääoma yhteensä          

 

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milj. euroa

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2008

70,0

209,3

8,3

0,0

-15,5

444,3

36,0

-

752,4

Osingonjako ja muu

-

-

-

-

-

-46,7

-

-

-46,7

Vähemmistöhankinnat

-

-

-

-

-

11,3

-40,7

-

-29,4

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-

-

-

-1,2

-33,6

-17,9

4,7

-

-48,1

Oma pääoma 31.12.2008

70,0

209,3

8,3

-1,2

-49,1

390,9

0,0

-

628,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma 1.1.2009

70,0

209,3

8,3

-1,2

-49,1

390,9

0,0

-

628,1

Osingonjako ja muu

-

-

-

-

-

-21,0

-

-

-21,0

Oman pääoman ehtoinen laina

-

-

-

-

-

-0,5

-

80,0

79,5

Vähemmistöhankinnat

-

-

-

-

-

-

-0,0

-

-0,0

Osakepalkkio-ohjelma

-

-

-

-

-

0,1

-

-

0,1

Tilikauden laaja tulos yhteensä

-

-

-

0,4

31,5

-32,9

-

-

-1,1

Oma pääoma 31.12.2009

70,0

209,3

8,3

-0,8

-17,7

336,6

-

80,0

685,6

 


 

RAHAVIRTALASKELMA

10-12

10-12

1-12

1-12

Milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

 

Tilikauden voitto / tappio

-27,9

-37,0

-32,9

-16,1

Oikaisut yhteensä

53,4

33,2

146,3

131,5

Nettokäyttöpääoman muutokset

34,2

38,1

129,3

47,2

Varausten muutos

1,8

5,1

-5,3

-20,0

Rahoituserät

-12,4

-2,4

-28,2

-16,8

Maksetut verot

-0,5

-5,4

0,4

-23,4

Liiketoiminnan nettorahavirta

48,6

31,5

209,6

102,4

 

Investointien rahavirta

 

 

 

 

Konserniyritysten hankinta

-

-0,1

-0,0

-39,0

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-11,8

-39,7

-69,8

-131,2

Muut investointitoiminnot

0,3

0,5

3,5

16,9

Investointien nettorahavirta

-11,5

-39,2

-66,3

-153,4

 

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

 

Maksetut osingot

-

-

-21,0

-46,7

Oman pääoman ehtoisesta lainasta saadut maksut

80,0

-

80,0

-

Lainojen ja muiden rahoitustoimintojen muutokset

-133,9

43,1

-242,6

136,3

Rahoituksen nettorahavirta

-53,9

43,1

-183,6

89,7

 

Rahavarojen muutos

-16,8

35,3

-40,2

38,7

 

 

 

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

36,2

24,3

58,2

21,3

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

0,5

-1,4

2,0

-1,7

Rahavarat tilikauden lopussa

19,9

58,2

19,9

58,2

 


 

TUNNUSLUVUT

10-12

10-12

1-12

1-12

 

 

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto, %

-6,3

-8,4

-0,9

0,8

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

-9,4

-10,8

-1,1

1,4

Oman pääoman tuotto (ROE), %

-17,1

-22,4

-5,0

-2,3

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat, milj. euroa

395,9

598,7

395,9

598,7

Omavaraisuusaste, %

44,8

36,8

44,8

36,8

Velkaantumisaste, %

57,7

95,3

57,7

95,3

 

 

 

 

 

 

Laimentamaton tulos/osake*, euroa

-0,61

-0,79

-0,72

-0,38

Oma pääoma/osake, euroa

12,98

13,46

12,98

13,46

Rahavirta/osake, euroa

1,04

0,67

4,49

2,19

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin,

kauden aikana, 1000

46 671

46 671

46 671

46 671

Osakkeiden lukumäärä,

kauden lopussa, 1000

46 671

46 671

46 671

46 671

 

 

 

 

 

 

Investoinnit, milj. euroa

10,0

37,5

63,8

128,0

Sijoitettu pääoma, kauden lopussa,

milj. euroa

1 101,5

1 285,0

1 101,5

1 285,0

Henkilöstö, kauden keskiarvo

5 855

6 427

5 993

6 510

*Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä


LAATIMISPERIAATTEET

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu EU:ssa käyttöön hyväksytyn IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin sekä konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksessä esitettyjen laatimisperiaatteiden mukaisesti lukuunottamatta alla olevia muutoksia.

 

Muutokset laatimisperiaatteissa

 

Konserni on soveltanut seuraavia uusia tai uudistettuja standardeja ja tulkintoja 1.1.2009 alkaen:

 

- IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (uudistettu)

Uudistettu standardi on muuttanut tilinpäätöslaskelmien esitystapaa. Tuloslaskelma esitetään kahtena laskelmana: tuloslaskelma ja laaja tuloslaskelma. Laskelma oman pääoman muutoksista sisältää yksityiskohtaisesti vain omistajiin liittyvät oman pääoman muutokset, ja muihin kuin omistajiin liittyvät muutokset esitetään yhdellä rivillä.

 

- IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (muutos):

Muutettu standardi edellyttää laajempia liitetietoja käypään arvoon arvostamisesta ja maksuvalmiusriskistä. Rahoitusinstrumentit, jotka arvostetaan käypään arvoon, esitetään liitetiedoissa kolmitasoisella hierarkialla.

 

- IFRS 8 Toimintasegmentit (uusi):

Konsernilla on kaksi raportoitavaa segmenttiä: Fiber Composites -segmentti ja Specialty Papers -segmentti. IFRS 8 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta raportoitaviin segmentteihin. Se ei ole myöskään muuttanut merkittävästi segmenteistä esitettäviä liitetietoja.

 

- IAS 23 Vieraan pääoman menot (uudistettu):

Konserni on jo aiemmin soveltanut tätä laatimisperiaatetta eikä uudistetun standardin käyttöönotolla ole ollut vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

 

Alla mainituilla uusilla ja uudistetuilla standardeilla ja tulkinnoilla, jotka konserni on ottanut käyttöön vuonna 2009, ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen.

 

- IFRS 2 Osakeperusteiset maksut (muutos).

- IAS 32 Rahoitusinstrumentit: Esittämistapa ja IAS 1: Tilinpäätöksen esittäminen (muutos).

- IFRIC 9 Kytkettyjen johdannaisten uudelleenarviointi ja IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen (muutos).

- IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat (uusi).


 

SEGMENTTI-INFORMAATIO

10-12

10-12

1-12

1-12

Milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

223,4

229,1

861,2

987,4

Specialty Papers

199,6

191,6

743,8

822,4

Muut toiminnot

5,0

5,4

16,3

20,2

Sisäinen myynti

-7,5

-7,2

-25,2

-27,6

Liikevaihto

420,5

419,0

1 596,1

1 802,4

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

2,1

2,3

6,4

5,6

Specialty Papers

0,6

1,8

3,2

9,0

Muut toiminnot

4,8

3,1

15,6

12,9

Sisäinen myynti

7,5

7,2

25,2

27,6

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

-30,4

-24,7

-18,8

15,3

Specialty Papers

3,8

-6,5

14,6

10,2

Muut toiminnot

0,0

-4,2

-10,4

-10,7

Eliminoinnit

-0,0

-0,0

0,1

-0,2

Liikevoitto / -tappio

-26,6

-35,4

-14,6

14,6

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

845,5

947,1

845,5

947,1

Specialty Papers

571,4

609,2

571,4

609,2

Muut toiminnot

24,0

30,4

24,0

30,4

Eliminoinnit

-5,8

-15,9

-5,8

-15,9

Osuudet osakkuusyrityksissä

12,1

11,4

12,1

11,4

Allokoimattomat varat

83,1

124,9

83,1

124,9

Varat yhteensä

1 530,2

1 707,0

1 530,2

1 707,0

Segmenttien tiedot on esitetty IFRS-standardien mukaisesti.

 

LIIKEVAIHTO MAANTIETEELLISEN ALUEEN MUKAAN

10-12

10-12

1-12

1-12

Milj. euroa

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Eurooppa

221,9

219,6

846,3

1 015,9

Pohjois-Amerikka

102,1

114,9

410,1

442,5

Etelä-Amerikka

48,8

48,3

174,9

189,2

Aasian ja Tyynenmeren alue

39,7

27,4

134,2

119,4

Muu maailma

8,1

8,8

30,7

35,5

Liikevaihto

420,5

419,0

1 596,1

1 802,4

 


 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN

 

MUUTOKSET

1-12

1-12

Milj. euroa

2009

2008

 

 

 

 

Kirjanpitoarvo 1.1.

745,7

747,7

Lisäykset liiketoimintojen yhdistämisestä

-

3,9

Lisäykset

63,6

118,7

Vähennykset

-1,0

-3,7

Poistot ja arvonalentumiset

-106,9

-97,3

Kurssierot ja muut muutokset

16,1

-23,5

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

717,6

745,7

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

 

1-12

1-12

Milj. euroa

 

2009

2008

 

 

 

 

 

Osakkuusyhtiöiden kanssa toteutuneet lähipiiritapahtumat

 

 

Myyntituotot ja korkotuotot

 

0,5

1,0

Tavaroiden ja palveluiden ostot

 

-2,4

-3,6

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

0,0

2,6

Ostovelat ja muut velat

 

0,2

0,3

Lähipiiritapahtumat perustuvat markkinaehtoiseen hinnoitteluun.

 

MUUT VUOKRASOPIMUKSET

31.12.

31.12.

Milj. euroa

2009

2008

 

 

 

 

Lyhytaikainen osa

6,6

6,9

Pitkäaikainen osa

20,4

17,1

Yhteensä

27,0

24,0

 

VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET

 

 

31.12.

31.12.

Milj. euroa

 

 

2009

2008

 

 

 

 

 

 

Kiinnitykset

 

 

73,0

-

Pantit

 

 

0,3

0,5

Vastuut

 

 

 

 

Samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta annetut takaukset

19.6

38.7

Osakkuusyritysten puolesta annetut takaukset

 

 

2,1

4,2

Hankintasitoumukset

 

 

10,2

36,2

Muut vastuusitoumukset

 

 

 

3,6

4,7

 


 

TULOSKEHITYS

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

420,5

400,6

398,9

376,1

419,0

451,2

465,9

466,2

Liiketoiminnan muut tuotot

5,3

2,0

3,5

2,7

5,6

5,8

4,3

3,1

Kulut

-391,0

-364,4

-366,7

-364,2

-419,8

-421,5

-426,9

-425,9

Poistot ja arvonalentumiset

-61,4

-25,0

-25,9

-25,3

-40,2

-24,1

-23,9

-24,1

Liikevoitto / -tappio

-26,6

13,1

9,7

-10,7

-35,4

11,3

19,4

19,3

Rahoitustuotot ja -kulut

-6,4

-6,8

-4,8

-8,2

-13,8

-7,1

-4,7

-8,6

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

-0,4

1,0

-0,3

0,4

-0,3

-0,7

-0,6

0,5

Voitto / tappio ennen veroja

-33,4

7,3

4,7

-18,6

-49,5

3,5

14,2

11,2

Tuloverot

5,5

-2,4

-2,2

6,2

12,4

-1,0

-3,6

-3,4

Tilikauden voitto / tappio

-27,9

4,9

2,5

-12,4

-37,0

2,5

10,6

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jakautuminen

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille

-27,9

4,9

2,5

-12,4

-37,0

2,0

9,9

7,2

Vähemmistölle

-

-

-

-

-

0,5

0,7

0,6

 

SEGMENTIT

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

223,4

216,5

212,4

208,8

229,1

249,3

257,0

252,0

Specialty Papers

199,6

185,9

188,2

170,1

191,6

204,0

209,7

217,0

Muut toiminnot ja eliminoinnit

-2,5

-1,8

-1,7

-2,8

-1,7

-2,1

-0,7

-2,8

Konserni yhteensä

420,5

400,6

398,9

376,1

419,0

451,2

465,9

466,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto / -tappio

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiber Composites

-30,4

8,8

5,3

-2,5

-24,7

7,7

16,8

15,5

Specialty Papers

3,8

7,3

6,8

-3,4

-6,5

6,5

4,7

5,5

Muut toiminnot ja eliminoinnit

-0,0

-3,0

-2,4

-4,9

-4,2

-2,9

-2,0

-1,7

Konserni yhteensä

-26,6

13,1

9,7

-10,7

-35,4

11,3

19,4

19,3

 


 

TUNNUSLUVUT

VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

10-12

7-9

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Milj. euroa

2009

2009

2009

2009

2008

2008

2008

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

420,5

400,6

398,9

376,1

419,0

451,2

465,9

466,2

Liikevoitto / -tappio

-26,6

13,1

9,7

-10,7

-35,4

11,3

19,4

19,3

Voitto / tappio ennen veroja

-33,4

7,3

4,7

-18,6

-49,5

3,5

14,2

11,2

Tilikauden voitto / tappio

-27,9

4,9

2,5

-12,4

-37,0

2,5

10,6

7,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkaantumisaste, %

57,7

81,9

92,0

99,8

95,3

84,8

76,0

64,4

Sijoitetun pääoman tuotto

(ROCE), %

-9,4

4,8

3,2

-3,3

-10,8

3,9

6,3

6,4

Laimentamaton tulos*/osake,

euroa

-0,61

0,10

0,05

-0,26

-0,79

0,04

0,22

0,15

Rahavirta/osake, euroa

1,04

1,44

1,56

0,45

0,67

0,53

0,12

0,87

Osakkeiden lukumäärä

Keskimäärin kauden aikana,

1000

46 671

46 671

46 671

46 671

46 671

46 671

46 671

46 671

*Huomioitu oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä


 

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

 

Korolliset nettovelat

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset velat - Rahavarat - Muut lyhytaikaiset sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä /                                x 100

 

 

 

 

 

 

Taseen loppusumma - Saadut ennakot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkaantumisaste, %

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat/                                       x 100

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos/                                              x 100

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %

 

 

 

 

 

 

 

Tulos ennen veroja + Rahoituskulut/                                x 100

 

 

 

Taseen loppusumma (kauden keskiarvo) - Korottomat rahoitusvelat (kauden keskiarvo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimentamaton tulos/osake, euroa

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos - Vähemmistöosuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/

 

 

 

 

 

 

 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laimennettu tulos/osake, euroa

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos - Vähemmistöosuus - Oman pääoman ehtoisen lainan kaudelle kohdistuvat korot veroilla vähennettynä/

 

 

 

 

 

 

 

Osakkeiden laimennettu lukumäärä keskimäärin kauden aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavirta/osake, euroa

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan nettorahavirta/

 

 

 

 

 

 

 

Osakkeiden lukumäärä keskimäärin kauden aikana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma/osake,  euroa

 

 

 

 

 

 

 

Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma/

 

 

 

 

 

 

 

Osakkeiden lukumäärä kauden lopussa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.

 

*Ahlstrom raportoi toiminnastaan kahtena segmenttinä, jotka ovat Fiber Composites ja Specialty Papers. Fiber Composites -segmentti muodostuu Advanced Nonwovens-, Filtration-, Glass & Industrial Nonwovens- ja Home & Personal Nonwovens -liiketoiminta-alueista. Specialty Papers -segmenttiin kuuluvat Release & Label Papers- ja Technical Papers -liiketoiminta-alueet.

 

* Markkinatilanteesta johtuva seisokki = markkinasyistä, tilausten puutteesta tai tuotevarastosta aiheutuva seisokkiaika. Muussa tapauksessa tuotantolaitokset olisivat voineet toimia normaalisti ilman muuta seisokkia.
Markkinatilanteesta johtuva seisokki % = markkinatilanteesta johtuva seisokki / miehitetty aika. Miehitetty aika = käytettävissä oleva aika - miehittämätön aika. Aika, jonka koneet olivat käynnissä vuorojärjestelmänsä mukaisesti.

* Ahlstromin käyttämän 3M:n määritelmän mukaan uudella tuotteella tarkoitetaan tuotetta, jonka ikä on
enintään kolme vuotta. Muut innovaatiot taas edustavat merkittäviä teknisiä panostuksia iältään enintään kolme vuotta.