Kutsu Ahlstrom Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2011 klo 12.30

 

Ahlstrom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 30. maaliskuuta 2011 klo 13.00 alkaen Finlandia-talolla osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki (Mannerheimintien puolelta ovi M1 ja pysäköintialueen puolelta ovi K1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 12.00. Osallistujien toivotaan ilmoittautuvan kokoukseen viimeistään klo 12.45.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

 

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      Kokouksen avaaminen


2.      Kokouksen järjestäytyminen


3.      Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen


4.      Kokouksen laillisuuden toteaminen


5.      Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen


6.      Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen


7.      Tilinpäätöksen vahvistaminen


8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilivuodelta 2010 maksetaan osinkoa 0,88 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 4.4.2011 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 11.4.2011.

 

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100.000 euron lahjoituksista yleishyödyllisiin, hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

 

9.      Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle


10.  Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 84.000 euroa,  hallituksen varapuheenjohtajalle 63.000 euroa ja jäsenille 42.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1.500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

 

11.  Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän.


12.  Hallituksen jäsenten valitseminen

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen Thomas Ahlström, Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2005 lähtien hallituksen jäsenenä toiminut Bertel Paulig on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uusiksi hallituksen jäseniksi ehdotetaan valittavaksi Esa Ikäheimonen (s. 1963) sekä Pertti Korhonen (s. 1961).

 

Esa Ikäheimonen (oikeust. kandidaatti) on toiminut vuodesta 1990 lähtien kansainvälisissä taloushallinto-, strategia ja liikkeenjohtotehtävissä, ensin The Royal Dutch Shell- yhtymässä ja vuosina 2009 - 2010 Pöyry Oyj:n talousjohtajana. Hän on nykyisin Seadrill Management AS:n talous- ja rahoitusjohtajana Norjassa.

 

Pertti Korhonen (diplomi-insinööri) on toiminut vuodesta 1987 lähtien kansainvälisissä johtotehtävissä, jotka ovat liittyneet tuotekehitykseen, tuotantoon, hankintatoimeen, logistiikkaan ja liikkeenjohtoon, mm. Mobira-, Nokia- ja Elektrobit-konserneissa. Hän on nykyisin Outotec Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Elisa Oyj:ssä, Rautaruukki Oyj:ssä sekä Veho Group Oy Ab:ssä. .   

 

Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Peter Seligson on toiminut yhtiön hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001 hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

 

13.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan.


14.   Tilintarkastajan valitseminen

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.


15.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä niiden luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

 

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään 4.000.000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

 

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4.000.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


16.   Kokouksen päättäminen

 

B. Yhtiökokousasiakirjat

 

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Ahlstrom Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/yhtiokokous. Ahlstrom Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 9.3.2011. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla 13.4.2011 alkaen.


C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

 

1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18. maaliskuuta 2011 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

 

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava siihen viimeistään 25. maaliskuuta 2011 klo 16.00
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
-          yhtiön internet-sivujen kautta www.ahlstrom.com/yhtiokokous (7.3.2011 alkaen)
-          sähköpostitse yhtiokokous@ahlstrom.com,
-          kirjeitse osoitteeseen Ahlstrom Oyj, Yhtiökokous, PL 329, 00101 Helsinki,
-          telefaxilla numeroon 010 888 4789 tai
-          puhelimitse toimistoaikana numeroon 010 888 4726 (Armi Jaakkola / Tuomi-Tuulia Ervasti)


Ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Ahlstrom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.


2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

 

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Valtakirjamalli on saatavilla edellä mainituilla internet-sivuilla.


3.      Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.

 

Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 18. maaliskuuta 2011, osakkeenomistaja voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan tilapäisesti merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten viimeistään 25. maaliskuuta 2011 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon. Lisätietoa asiasta on saatavilla myös edellä mainituilla internet-sivuilla.

 

4.      Muut ohjeet ja tiedot

Ahlstrom Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 1.2.2011 on 46 670 608 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 46 670 608 ääntä.

Kokouksen jälkeen on kahvitarjoilu Finlandia-talon lämpiössä.


Helsingissä 1. helmikuuta 2011
AHLSTROM OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Seppo Parvi
Talousjohtaja
Puh. 010 888 4768

Gustav Adlercreutz
Johtaja, lakiasiat
Puh. 010 888 4727

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.ahlstrom.com

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisten kuitukankaiden ja erikoispapereiden johtava kehittäjä, valmistaja ja markkinoija. Ahlstromin tuotteita käytetään monissa jokapäiväisissä sovelluksissa, kuten suodattimissa, pyyhkimistuotteissa, lattiamateriaaleissa, etiketeissä ja teipeissä. Ahlstromin kuituosaaminen ja innovatiivisuus ovat luoneet yhtiölle vahvan markkina-aseman monilla liiketoiminta-alueilla. Yhtiön 5 700 työntekijää palvelevat asiakkaita tuotantolaitoksilla tai myyntitoimistoissa yli 20 maassa kuudessa maanosassa. Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,9 miljardia euroa vuonna 2010. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Yhtiön internetosoite on www.ahlstrom.com.