Ahlstrom Oyj:n hallituksen ehdotukset 4.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 1.2.2012 klo 12.15

Voitonjako

Yhtiöllä on taseen 31.12.2011 mukaan jakokelpoisia varoja yhteensä 636 497 787,52 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan yhtiön voittovaroista osinkoa kokonaisuudessaan 1,30 euroa osakkeelta: 0,87 euroa osakkeelta sekä lisäksi 0,43 euron ylimääräinen osinko perustuen Home and Personal liiketoiminta-alueen myynnistä saatuihin varoihin. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä 1.2.2012 on 46 670 608 osaketta, minkä perusteella maksettavien osinkojen kokonaismäärä olisi enintään 60 671 790,40 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta täsmäytyspäivänä yhtiön tai sen tytäryhteisön omistamien omien osakkeiden perusteella. 

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 11.4.2012 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 18.4.2012.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle tarkastusvaliokuntansa suosituksen mukaisesti lisäksi, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron lahjoituksista hallituksen tarkemmin päättämiin tarkoituksiin. 

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on seitsemän. Hallituksen toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Lisäksi ehdotetaan niin ikään nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti, että hallitukseen valitaan uudelleen Sebastian Bondestam, Lori J. Cross, Esa Ikäheimonen, Pertti Korhonen, Anders Moberg ja Peter Seligson. Vuodesta 2007 lähtien hallituksen jäsenenä toiminut Thomas Ahlström on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä uutta hallitusta valittaessa. Tämän vuoksi uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetaan valittavaksi Nathalie Ahlström (s.1974).

Nathalie Ahlström (DI) on toiminut Huhtamäki Oyj:ssä konsernin strategian ja liiketoiminnan kehitysjohtajana sekä globaalina ostojohtajana vuodesta 2005 lähtien. Tätä ennen Ahlström työskenteli Pöyry Consulting Oy:ssä erikoispaperi- ja pakkausteollisuuden strategiaan ja yritysostoihin liittyvissä kansainvälisissä asiantuntija- ja johtotehtävissä v. 1999-2005.  Hän asuu Singaporessa. 

Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista paitsi Peter Seligson, joka ei ole riippumaton yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta Antti Ahlström Perilliset Oy:stä, jossa hän on hallituksen jäsenenä. Peter Seligson on toiminut Ahlstrom Oyj:n hallituksen jäsenenä vuodesta 2001 lähtien. Ennen sitä Seligson toimi vuosina 1999-2001 hallituksen jäsenenä silloisessa A. Ahlström Osakeyhtiössä, joka kokonaisjakautumisen seurauksena purkautui vuonna 2001. Ehdolla olevat henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan ja heidän CV:nsä ovat saatavina yhtiön internet-sivuilla (www.ahlstrom.com).

Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Palkkioita maksetaan seuraavasti:

Puheenjohtaja             84 000 euroa / vuosi
Varapuheenjohtaja      63 000 euroa / vuosi
Jäsenet                       42 000 euroa / vuosi

Lisäksi ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ulkomailla asuville jäsenille heidän osallistumisestaan hallituksen kokouksiin. Hallituksen pysyvien valiokuntien jäsenille ehdotetaan maksettavaksi 1 500 euron kokouskohtaista palkkiota osallistumisesta valiokuntien kokouksiin. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustussäännön mukaan.

Tilintarkastaja ja tilintarkastajan palkkio

Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy ja että tilintarkastajan palkkiot maksetaan laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut yhtiön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Eero Suomelan.

Valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, pantiksi ottamiseen ja luovuttamiseen        

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta, luovuttamisesta ja pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavin ehdoin:

Valtuutuksen perusteella voidaan hankkia tai ottaa pantiksi yhteensä enintään
4 000 000 kappaletta yhtiön omia osakkeita ottaen kuitenkin huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön ja sen tytäryhteisöjen hallussa tai panttina kulloinkin olevien omien osakkeiden enimmäismäärästä. Osakkeet voidaan hankkia ainoastaan julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken pörssikurssiin yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeiden hankinnassa noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjä. 

Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimisen ja pantiksi ottamisen ehdoista. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden hankkia omia osakkeita muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa.

Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää enintään 4 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena muun muassa mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa järjestelyissä tai yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien toteuttamiseen hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Hallituksella on myös oikeus päättää omien osakkeiden myymisestä julkisessa kaupankäynnissä mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Valtuutus sisältää myös hallituksen oikeuden päättää pantiksi otettujen omien osakkeiden myymisestä. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista.

Hallituksen valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen, luovuttamiseen ja pantiksi ottamiseen ovat voimassa 18 kuukauden ajan yhtiökokouksen päättymisestä, mutta valtuutukset päättyvät kuitenkin viimeistään yhtiön seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Helsingissä 1.2.2012
Hallitus

Ahlstrom lyhyesti
Ahlstrom on korkealaatuisia materiaaleja valmistava yritys, joka työskentelee alansa johtavien yritysten kanssa kautta maailman. Ahlstrom auttaa kumppaneitaan pysymään kehityksen kärjessä. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän tuotteissa, kuten suodattimissa, tapeteissa, lattioissa, etiketeissä ja elintarvikepakkauksissa. Meillä on johtava markkina-asema toimialoillamme. Ahlstromin 5 200 työntekijää palvelevat asiakkaita 28 maassa kuudessa eri maanosassa. Vuonna 2011 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa. Ahlstromin osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä. Sijoittajatietoa on saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.fi.