Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015: Hinnankorotukset eivät vielä täysin tasanneet korkeampia raaka-ainehintoja

MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 3.11.2015 KLO. 7.30 CET Munksjö Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2015: Hinnankorotukset eivät vielä täysin tasanneet korkeampia raaka-ainehintoja Keskeistä kolmannelta neljännekseltä 2015 - Liikevaihto oli 269,3 (275,9) milj. euroa. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 20,0 (23,2) milj. euroa, joka vastaa 7,4 % (8,4 %) oikaistua käyttökateprosenttia. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 6,8 (9,5) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -4,9 (-0,3) milj. euroa. - Liiketulos oli 1,9 (9,2) milj. euroa ja kauden tulos 3,2 (-3,4) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,07 (-0,07) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 9,8 (16,2) milj. euroa. - Syyskuussa Munksjö ilmoitti suunnitelmasta, joka sisältää lisätoimenpiteitä kustannusrakenteen uudistamiseksi liiketoiminta-alueella Release Liners. Keskeistä katsauskaudelta tammi–syyskuu 2015 - Liikevaihto oli 840,7 (856,3) milj. euroa. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate oli 71,5 (76,6) milj. euroa, joka vastaa 8,5 % (8,9 %) oikaistua käyttökateprosenttia. - Kertaluonteisilla erillä oikaistu liiketulos oli 31,5 (36,6) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -7,3 (-1,9) milj. euroa. - Liiketulos oli 24,2 (34,7) milj. euroa ja kauden tulos 15,6 (5,0) milj. euroa. - Osakekohtainen tulos oli 0,30 (0,09) euroa. - Liiketoiminnan rahavirta oli 11,0 (24,5) milj. euroa. AVAINLUVUT heinä–syys tammi–syys tammi–joulu milj. euroa 2015 2014 2015 2014 2014 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,4 8,4 8,5 8,9 9,2 Käyttökate 15,1 22,9 64,2 74,7 99,4 Käyttökateprosentti, % 5,6 8,3 7,6 8,7 8,7 Liiketulos (oik.*) 6,8 9,5 31,5 36,6 51,0 Liiketulosprosentti, % (oik.*) 2,5 3,4 3,7 4,3 4,5 Liiketulos 1,9 9,2 24,2 34,7 45,4 Liiketulosprosentti, % 0,7 3,3 2,9 4,1 4,0 Kauden tulos 3,2 -3,4 15,6 5,0 7,7 Tulos/osake, EUR 0,07 -0,07 0,30 0,09 0,14 Korollinen nettovelka 264,1 240,8 264,1 240,8 225,6 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Sulkeissa olevat luvut koskevat tilikauden 2014 vastaavaa jaksoa, ellei toisin ole mainittu. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Osavuosikatsaus julkaistaan ruotsin, suomen ja englannin kielillä. Jos näiden kolmen version välillä on eroavaisuuksia, sovelletaan ruotsinkielistä versiota. Munksjön toimitusjohtajan Jan Åströmin kommentti ”Vuoden 2015 yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana toimintaympäristömme on ollut haastava, kun lyhytkuituisen sellun hinnat ovat nousseet ja monessa erikoispaperisegmentissämme markkinakehitys on pääasiassa ollut tasaista. Kannattavuuskehityksemme on vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana ollut epätyydyttävä. Korkeamman raaka-aineiden kustannustason negatiivinen vaikutus käyttökatteeseemme oli 21 milj. euroa ja korkeampien myyntihintojen 12 milj. euron positiivinen vaikutus ei täysin kompensoinut tätä. Asteittain läpiviedyillä hinnankorotuksilla odotetaan olevan täysimääräinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen alusta lähtien. Olemme onnistuneet viemään läpi suunnitellut hinnankorotukset ja jatkaneet kustannusrakenteen sopeuttamiseen tähtääviä toimia. Liiketoiminta-alue Release Liners:issä Brasilian makrotalouden nopea negatiivinen kehitys on johtanut paperilaatujemme kysynnän laskuun aina 20 prosenttiin asti. Lyhytkuituisen sellun kallistumisen ja heikentyneen kysynnän negatiivinen vaikutus Brasilian paperiliiketoimintayksikön kannattavuuteen vuoden kolmannella neljänneksellä oli merkittävä. Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueella olemme onnistuneet toteuttamaan tuloksen merkittävään parantamiseen tähtäävän ohjelman päällystämättömän paperiliiketoiminnan osalta ja kohentamaan myyntikatteitta. Päällystetyssä paperiliiketoiminnassa kilpailu on kiristynyt jo jonkin aikaa uusien toimijoiden tullessa markkinoille ja mahdollisuudet hinnankorotuksiin ovat olleet erittäin rajalliset, vaikka lyhytkuituisen sellun hinta on noussut merkittävästi. Olemme onnistuneet merkittävästi parantamaan sekä kauden tulosta että osakekohtaista tulosta pääasiassa syyskuussa 2014 sovitun rahoitussopimuksen sekä myönteisen valuuttakurssikehityksen seurauksena. Jatkamme edelleen toimenpiteitä tulostavoitteena olevan 12 prosentin käyttökatteen saavuttamiseksi vuoden 2016 lopulla. Syyskuussa ilmoitimme liiketoiminta-alue Release Liners:in Italian tehtaan osalta toimenpidesuunnitelmasta ja tulemme jatkamaan toimenpiteitä kustannustason alentamiseksi.” Tulevaisuuden näkymät - Erikoispaperien kysynnän odotetaan pysyvän vakaana vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä ja heijastavan tavanomaista sesonkiluonteisuutta, poikkeuksena Brasilian paperiliiketoimintayksikkö, johon vaikuttaa Brasilian makrotalouden heikon kehityksen jatkuminen. - Vuoden 2015 toisella neljänneksellä ilmoitetut hinnankorotukset Decor ja Release Liners liiketoiminta-alueiden osalta on toteutettu suunnitellusti asteittain ja korotuksilla odotetaan olevan täysimääräinen vaikutus neljännen vuosineljänneksen alusta lähtien. - Vuoden 2015 lopulla toteutettavien sesonkiluonteisten seisokkien odotetaan toteutuvan suunnilleen samassa laajuudessa kuin vuonna 2014 paitsi Graphics and Packaging-liiketoiminta –alueella ja Release Liners –liiketoiminta–alueen Brasilian paperiliiketoimintayksikössä, joissa seisokkeja pidennetään varastojen purkamiseksi. Varastojen purkamisen odotetaan heikentävän tulosta ja parantavan kassavirtaa. Liiketoiminnan kassavirran odotetaan heijastelevan kausivaihteluja ja siten olevan vahvin vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. - Vuoden 2015 käyttöomaisuusinvestointien rahavirtaan kohdistuvan vaikutuksen odotetaan vastaavan hieman yli kahta kolmasosaa poistoista ja olevan 35-40 milj. euroa. Munksjö-konserni heinä–syys tammi–syys tammi–joulu milj. euroa 2015 2014 2015 2014 2014 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 7,4 8,4 8,5 8,9 9,2 Käyttökate 15,1 22,9 64,2 74,7 99,4 Käyttökateprosentti, % 5,6 8,3 7,6 8,7 8,7 Liiketulos (oik.*) 6,8 9,5 31,5 36,6 51,0 Liiketulosprosentti, % (oik*) 2,5 3,4 3,7 4,3 4,5 Liiketulos 1,9 9,2 24,2 34,7 45,4 Liiketulosprosentti, % 0,7 3,3 2,9 4,1 4,0 Kauden tulos 3,2 -3,4 15,6 5,0 7,7 Käyttöomaisuusinvestoinnit 10,9 16,4 30,9 30,5 35,1 Henkilöstö keskimäärin, FTE 2 808 2 766 2 782 2 767 2 765 * Oikaistu kertaluonteisilla erillä Kolmas neljännes 2015 Liikevaihto oli 269,3 (275,9) milj. euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 20,0 (23,2) milj. euroon ja oikaistu käyttökateprosentti 7,4 %:iin (8,4 %). Valuuttasuojauksesta kolmannella vuosineljänneksellä aiheutuneet 1,1 (1,1) milj. euron tappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Kertaluotoisilla erillä oikaistu liiketulos oli 6,8 (9,5) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -4,9 (-0,3) milj. euroa ja liittyivät Mathissa, Torinon lähellä Italiassa, sijaitsevan tuotantolaitoksen toimenpidesuunnitelmaan, muihin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin ja muihin kustannusrakenteen uudistamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin. Liiketulos oli 1,9 (9,2) milj. euroa ja nettotulos 3,2 (-3,4) milj. euroa. Tammi–syyskuu 2015 Liikevaihto oli 840,7 (856,3) milj. euroa. Kertaluonteisilla erillä oikaistu käyttökate laski 71,5 (76,6) milj. euroon ja oikaistu käyttökateprosentti 8,5 %:iin (8,9 %). Korkeamman raaka-aineiden kustannustason seurauksena käyttökate aleni 21 milj. euroa. Korkeampien myyntihintojen 12 milj. euron positiivinen tulosvaikutus, joka oli seurausta hinnankorotuksista, erilaisesta tuotejakaumasta ja myönteisestä valuuttakehityksestä, ei täysin kompensoinut tätä vaikutusta. Valuuttasuojauksesta raportointijaksolla aiheutuneet 4,7 (1,7) miljoonan euron tappiot on kirjattu raportointisegmenttiin Muut. Kertaluotoisilla erillä oikaistu liiketulos oli 31,5 (36,6) milj. euroa. Kertaluonteiset erät olivat -7,3 (-1,9) milj. euroa ja liittyivät Release Liners liiketoiminta-alueen Italiassa sijaitsevan tuotantolaitoksen toimenpidesuunnitelmaan, muihin uudelleenjärjestelytoimenpiteisiin, muihin kustannusrakenteen uudistamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin sekä ympäristövarauksiin. Liiketulos oli 24,2 (34,7) milj. euroa ja nettotulos 15,6 (5,0) milj. euroa. Osakekohtainen tulos nousi ja oli 0,30 (0,09) euroa. Valuuttasuojauksesta aiheutuneen tappion tulosvaikutus oli pienempi kuin 8,2 (2,0) milj. euroon rahoituseriin kirjatun kurssivoiton positiivinen tulosvaikutus. Puhelinkonferenssi ja internetlähetys Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora internetlähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 3.11.2015 klo. 11.00 EET (10.00 CET) ravintola Savoyssa, huone Kabinetti 2, osoitteessa Eteläesplanadi 14, 7. kerros, Helsinki. Taloudellisen katsauksen esittelee toimitusjohtaja Jan Åström. Tilaisuus on englanninkielinen. Puhelinkonferenssia ja suoraa lähetystä tilaisuudesta voi seurata internetissä. Tilaisuuden tallennetta voi seurata samasta internetosoitteesta myöhemmin samana päivänä. Osallistujia pyydetään soittamaan puhelin-konferenssiin noin 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Internetlähetyksen ja puhelinkonferenssin tiedot Puh. nro: +358 (0)9 2313 9201 Tilaisuuden tunnus: 955417 Linkki internetlähetykseen (saatavilla myös osoitteeesta www.munksjo.com/sijoittajat) Lisätietoja Jan Åström, President and CEO, puh. +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, puh. +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Älykästä paperiteknologiaa Munksjö on maailman johtavia kehittyneiden paperituotteiden valmistajia. Tuotteiden kehittämisessä hyödynnetään älykästä paperiteknologiaa. Munksjö tarjoaa ja kehittää asiakaskohtaista innovatiivista muotoilua ja toiminnallisuutta niin lattiapintoihin, keittiökalusteisiin ja huonekaluihin kuin irrokepapereihin, kuluttajaystävällisiin pakkauksiin ja energiansiirtoonkin. Muutos kohti kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa on Munksjölle luonnollinen kasvutekijä, koska yrityksen tuotteilla voidaan korvata uusiutumattomia materiaaleja. Tästä syntyy "Made by Munksjö". Munksjön läsnäolo kaikkialla maailmassa ja vuorovaikutus asiakkaiden kanssa muodostavat kansainvälisen palveluorganisaation, jossa on noin 2 900 työntekijää ja 15 toimipaikkaa Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Italiassa, Espanjassa, Brasiliassa ja Kiinassa. Munksjön osake on listattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.munksjo.com.