Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2015: Prishöjningar uppväger ännu inte effekten av högre råvarupriser

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 3 NOVEMBER 2015 KL. 7:30 CET Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2015: Prishöjningar uppväger ännu inte effekten av högre råvarupriser Centralt för tredje kvartalet 2015 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 269,3 (275,9). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 20,0 (23,2) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 7,4% (8,4%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 6,8 (9,5). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -4,9 (-0,3). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 1,9 (9,2) och periodens resultat till MEUR 3,2 (-3,4). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,07 (-0,07). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 9,8 (16,2). - I september presenterade Munksjö en plan för att ytterligare justera kostnadsbasen i affärsområdet Release Liners. Centralt för rapporteringsperioden januari-september 2015 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 840,7 (856,3). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 71,5 (76,6) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,5% (8,9%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 31,5 (36,6). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -7,3 (-1,9). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 24,2 (34,7) och periodens resultat till MEUR 15,6 (5,0). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,30 (0,09). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 11,0 (24,5). NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 EBITDA (just.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,4 8,4 8,5 8,9 9,2 EBITDA 15,1 22,9 64,2 74,7 99,4 EBITDA-marginal, % 5,6 8,3 7,6 8,7 8,7 Rörelseresultat (just.*) 6,8 9,5 31,5 36,6 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,5 3,4 3,7 4,3 4,5 Rörelseresultat 1,9 9,2 24,2 34,7 45,4 Rörelsemarginal, % 0,7 3,3 2,9 4,1 4,0 Periodens resultat 3,2 -3,4 15,6 5,0 7,7 Resultat per aktie, EUR 0,07 -0,07 0,30 0,09 0,14 Räntebärande nettoskuld 264,1 240,8 264,1 240,8 225,6 * Justerat för poster av engångskaraktär Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014 om inte annat anges. Denna delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström "Omvärldsfaktorerna har varit utmanande under de första nio månaderna 2015 med ökade priser på kortfibrig massa och en huvudsakligen plan marknadsutveckling i flera av våra specialpapperssegment. Lönsamhetsutvecklingen för årets första nio månader var otillfredsställande. En högre råvarukostnadsnivå, som påverkade EBITDA negativt med MEUR 21, kompenserades endast delvis av en positiv effekt av högre försäljningspriser om MEUR 12. De successivt genomförda prishöjningarna väntas få full effekt i början av fjärde kvartalet. Det har också skett en snabb negativ makroekonomisk utveckling i Brasilien, som lett till en minskad efterfrågan på upp till 20 procent på våra papperskvaliteter, vilket påverkat affärsområdet Release Liners. Den sammanlagda effekten av prisökningen på kortfibrig massa och den minskade efterfrågan blev kraftigt negativ för lönsamheten i pappersverksamheten i Brasilien under tredje kvartalet. I affärsområdet Graphics and Packaging har vi inom verksamheten för obestruket papper klarat att genomföra programmet för att väsentligt förbättra affärsområdets resultat, vilket lett till ökade bruttomarginaler. Inom verksamheten för bestruket papper har vi sedan en tid mött ökad konkurrens från nya konkurrenter på marknaden och möjligheterna att höja priserna har vait begränsade, trots en väsentlig prisökning på kortfibrig massa. Som en följd av omfinansieringen i september 2014 och den gynnsammare valutautvecklingen för finansiella poster har vi kraftigt ökat periodens resultat och resultat per aktie. Vi fortsätter arbetet med att uppnå vårt lönsamhetsmål om en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016. I september presenterade vi ett omstruktureringsprogram vid affärsområdet Release Liners anläggning i Italien och vi kommer att fortsätta att anpassa kostnadsbasen för att höja våra marginaler." Framtidsutsikter Utsikterna för efterfrågan på specialpappersprodukter i fjärde kvartalet 2015 är stabila och väntas återspegla säsongsmönstret med undantag för pappersverksamheten i Brasilien, som påverkas av det fortsatt försvagade makroekonomiska läget. De prishöjningar som aviserades i andra kvartalet 2015 för affärsområdena Decor och Release Liners har successivt genomförts och full effekt väntas i början av fjärde kvartalet. De säsongsmässiga stoppen i slutet av 2015 förväntas genomföras i ungefär samma omfattning som under 2014, med undantag för Graphics and Packaging och Release Liners pappersverksamhet i Brasilien, där stoppen kommer att förlängas i syfte att minska lagernivåerna. Minskningen av lagernivåer väntas minska resultatet och förbättra kassaflödet. Det operativa kassaflödet väntas återspegla säsongsmönstret och därmed vara starkast under fjärde kvartalet 2015. Kassaflödeseffekten av investeringar i anläggningstillgångar för helåret 2015 beräknas uppgå till drygt två tredjedelar av avskrivningsnivån, motsvarande MEUR 35-40. Munksjökoncernen jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 EBITDA (just.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 7,4 8,4 8,5 8,9 9,2 EBITDA 15,1 22,9 64,2 74,7 99,4 EBITDA-marginal, % 5,6 8,3 7,6 8,7 8,7 Rörelseresultat (just.*) 6,8 9,5 31,5 36,6 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 2,5 3,4 3,7 4,3 4,5 Rörelseresultat 1,9 9,2 24,2 34,7 45,4 Rörelsemarginal, % 0,7 3,3 2,9 4,1 4,0 Periodens resultat 3,2 -3,4 15,6 5,0 7,7 Investeringar 10,9 16,4 30,9 30,5 35,1 Medeltal anställda, FTE 2 808 2 766 2 782 2 767 2 765 * Justerat för poster av engångskaraktär Tredje kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 269,3 (275,9). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 20,0 (23,2) med en justerad EBITDA-marginal på 7,4% (8,4%). Valutasäkringsförluster om MEUR 1,1 (1,1) bokades i segmentet Övrigt. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 6,8 (9,5). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -4,9 (-0,3) och var hänförliga till omstruktureringsplanen vid produktionsanläggningen i Mathi, nära Turin i Italien, andra åtgärder för att justera kostnadsbasen samt övriga omorganisationsaktiviteter. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 1,9 (9,2) och periodens resultat till MEUR 3,2 (-3,4). Januari-september 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 840,7 (856,3). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 71,5 (76,6) med en justerad EBITDA-marginal på 8,5% (8,9%). En högre råvarukostnadsnivå påverkade EBITDA negativt med MEUR 21. Den negativa effekten kompenserades endast delvis av en positiv effekt om MEUR 12 som en följd av högre försäljningspriser, drivet av genomförda prishöjningar, en förändrad produktmix och en mer fördelaktig valutautveckling. Valutasäkringsförluster om MEUR 4,7 (1,7) bokades i segmentet Övrigt. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 31,5 (36,6). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -7,3 (-1,9) och var hänförliga till omstruktureringsplanen vid Release Liners produktionsanläggning i Italien, andra åtgärder för att justera kostnadsbasen, övriga omorganisationsaktiviteter samt avsättningar för miljörelaterade kostnader. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 24,2 (34,7) och periodens resultat till MEUR 15,6 (5,0). Resultat per aktie ökade till EUR 0,30 (0,09). Valutasäkringsförlusten kompenserades mer än väl av valutakursvinster på finansiella tillgångar och skulder om MEUR 8,2 (2,0), bokade i finansnettot. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 3 november 2015 kl. 10.00 CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201 Konferensens kod: 955417 Länk till webbkonferensen (även tillgänglig på www.munksjo.com/investerare) För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.