Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2015: Kannattavuus parani selkeästi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Ahlstrom Oyj PÖRSSITIEDOTE 29.1.2016 klo 08.30

Tämä on tiivistelmä Ahlstromin vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi

Ahlstromin tilinpäätöstiedote 2015

Kannattavuus parani selkeästi vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä

Loka-joulukuu 2015 verrattuna loka-joulukuuhun 2014

 • Liikevaihto 255,0 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa), kasvua 3,2 %.Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 2,4 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Liikevoitto -16,4 miljoonaa euroa (-4,3 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 miljoonaa euroa (-1,8 milj. euroa) eli 3,0 % (-0,7 %) liikevaihdosta. Tämä oli yhdeksäs peräkkäinen parannus edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna.
 • Tulos ennen veroja -20,5 miljoonaa euroa (5,7 milj. euroa).
 • Osakekohtainen tulos -0,46 euroa (0,09 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 23,3 miljoonaa euroa (18,9 milj. euroa).

Tammi-joulukuu 2015 verrattuna tammi-joulukuuhun 2014

 • Liikevaihto 1 074,7 miljoonaa euroa (1 001,1 milj. euroa), kasvua 7,4 %. Vertailukelpoinen liikevaihto pieneni 0,7 % kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna.
 • Liikevoitto 21,9 miljoonaa euroa (-3,7 milj. euroa).
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 47,5 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) eli 4,4 % (2,9 %) liikevaihdosta.
 • Tulos ennen veroja 22,6 miljoonaa euroa (-9,4 milj. euroa). Tulos sisältää Munksjö Oyj:n osakkeiden myynnistä kirjatun 20,3 miljoonan euron voiton.
 • Osakekohtainen tulos 0,06 euroa (-0,22 euroa).
 • Liiketoiminnan nettorahavirta 60,0 miljoonaa euroa (35,4 milj. euroa).

Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat

 • 21.1.2016: Sopimus lasikuituliiketoiminnan myynnistä allekirjoitettu
 • 29.1.2016: Uudistettu strategia ja uudet pitkän aikavälin tavoitteet julkistettiin

                  
Marco Levi, toimitusjohtaja

"Kannattavuuden parantaminen oli toimintamme pääteema vuonna 2015, ja tämä näkyi myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, jolloin saavutimme kirkkaasti tavoitteemme. Kannattavuuteen on vaikuttanut myös tuoteportfoliomme optimointi, parantunut hinnoittelu ja kustannuskuri. Lisäksi olemme nostaneet uusien yksiköidemme kapasiteetin käyttöastetta Binzhoun tapettituotantolinjalla ja Longkoun tehtaalla. Vuoden puolivälissä alkanut kysynnän hidastuminen joillain avainmarkkinoillamme jatkui raportointikauden loppuun saakka ja vaikutti selvästi negatiivisesti liikevaihtoomme.

Hidastuminen näkyi selkeimmin Filtration-liiketoiminta-alueella, erityisesti moottorinsuodatinmateriaaleissa. Hidastuminen vaikutti myös jonkin verran Food and Medical -liiketoiminta-alueeseen, joka kuitenkin kokonaisuutena paransi juoksuaan läpi vuoden. Building and Energy -liiketoiminta-alue jatkoi onnistuneesti liikevaihdon kasvattamista ja kannattavuuden parantamista. Olen myös erittäin tyytyväinen Kiinan tapettilinjan käynnistymisen nopeutumisesta.

Taseemme on tämän vuoden alussa huomattavasti vahvempi johtuen parantuneesta rahavirrasta ja ydintoiminnan ulkopuolisten taloudellisten erien myynnistä vuonna 2015. Vuonna 2016 keskitymme tänään julkistamamme uuden strategiamme jalkauttamiseen. Rakennamme vahvempaa ja asiakaskeskeistä yhtiötä, joka on suoraviivainen ja fokusoitunut. Tämän vuoksi olemme hiljattain julkaisseet tiedon lasikuituliiketoiminnan myynnistä."

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950-1 050 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminnoista odotetaan olevan 4,2-5,2 % liikevaihdosta.

Näkymät eivät sisällä Building & Wind -liiketoimintayksikköä, joka raportoidaan osana lopetettuja toimintoja vuoden 2016 alusta alkaen. Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykuluja, arvonalentumisia tai myyntivoittoja ja -tappioita.

Ehdotus osingonjaoksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta. 

Avainlukuja

Milj. euroa Q4/2015 Q4/2014 Muutos, % Q1-Q4/2015 Q1-Q4/2014 Muutos, %
Liikevaihto 255,0 247,0 3,2 1 074,7 1 001,1 7,4
Käyttökate ilman kertaluonteisia eriä 21,6 11,5 87,8 104,8 78,6 33,2
  % liikevaihdosta 8,5 4,7   9,7 7,9  
Liikevoitto -16,4 -4,3   21,9 -3,7  
  % liikevaihdosta -6,4 -1,7   2,0 -0,4  
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 7,6 -1,8   47,5 28,6 66,1
  % liikevaihdosta 3,0 -0,7   4,4 2,9  
Tulos ennen veroja -20,5 5,7   22,6 -9,4  
Kauden tulos -20,2 5,6   8,6 -10,3  
Osakekohtainen tulos -0,46 0,09   0,06 -0,22  
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % -11,4 -2,6   3,9 -0,5  
Liiketoiminnan nettorahavirta* 23,3 18,9 23,1 60,0 35,4 69,2
Investoinnit 13,7 16,3 -16,1 27,3 45,4 -39,9
Korolliset nettovelat* 195,9 253,8 -22,8 195,9 253,8 -22,8
Velkaantumisaste, %* 65,4 79,3   65,4 79,3  
Omavaraisuusaste, %* 35,8 34,8   35,8 34,8  
Henkilöstö kauden lopussa 3 311 3 401 -2,6 3 311 3 401 -2,6

Käyttökate (EBITDA) = tulos ennen korkoja, veroja, poistoja ja arvonalennuksia
* Sisältää lopetetut toiminnot vuonna 2014.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Lasikuituliiketoiminnan myynti

Ahlstrom allekirjoitti 21.1.2016 sopimuksen Building & Wind -liiketoimintayksikkönsä myynnistä yhdysvaltalaiselle, New Yorkin pörssissä noteeratulle Owens Corningille. Alustava velaton kauppahinta on 73 miljoonaa euroa, joka tarkentuu oikaistun käyttökatteen (EBITDA) mukaan.

Building & Wind -liiketoimintayksikkö valmistaa lasihuopaa pääasiassa lattiaratkaisuihin sekä lasikuidusta erikoislujitteita tuulivoimaloiden siipilapoihin. Yksikön liikevaihto vuonna 2014 oli noin 77 miljoonaa euroa ja toiminta oli kannattavaa. Liiketoimintayksikköön kuuluvat tehtaat Karhulassa ja Mikkelissä sekä Venäjän Tverissä ja ne työllistävät yhteensä noin 260 henkilöä. Yksikön päämarkkinat sijaitsevat Euroopan ja Venäjän lisäksi Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa.

Järjestely on ehdollinen tavanomaisille viranomaishyväksynnöille mukaanlukien oleelliset kilpailuviranomaishyväksynnät ja sen odotetaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ahlstrom kirjaa arviolta 25 miljoonan euron myyntivoiton kaupan toteutumisen jälkeen. Building & Wind -liiketoimintayksikkö raportoidaan vuoden 2016 alusta alkaen osana lopetettuja toimintoja järjestelyn toteutumiseen asti.

Uudistettu strategia ja pitkän aikavälin tavoitteet julkistettiin

Ahlstrom on toteuttanut kattavan strategia-arvioinnin ja määrittänyt uudelleen vuoteen 2018 asti ulottuvan strategian. Maailmanlaajuiset kehitystrendit vaikuttavat asiakkaisiimme, ohjaavat tuotetarjontaamme ja luovat meille lukuisia mahdollisuuksia. Kasvamme ja luomme arvoa sidosryhmillemme tarjoamalla kestävän kehityksen mukaisia kilpailukykyisiä kuitupohjaisia materiaaleja.

Osana strategian toteutusta yhtiön liiketoimintarakennetta yksinkertaistettiin ja se koostuu nyt kahdesta liiketoiminta-alueesta, jotka ovat Filtration & Performance ja Specialties. Muutoksella haetaan vahvempaa asiakas- ja markkinakeskeisyyttä. Liiketoiminta-alueilla on liiketoimintayksikkökohtaiset strategiat ja toimintamallit. Tämä tukee asiakaslähtöistä tuotekehitystä ja räätälöityä asiakaspalvelua sekä kustannustehokkuutta, resurssien entistä parempaa kohdentamista ja entistä tehokkaampaa tuotteiden lanseerausprosessia.

Uuden tiekarttamme neljä teemaa kokoavat strategiamme painopisteet: kaupallinen osaaminen, uusi virtaviivaistettu toimintamalli, orgaaninen kasvu tuotantokapasiteeetin tehokkaammalla käytöllä ja kasvu uusilla alueilla.

Ahlstromin hallitus on hyväksynyt yhtiön uudistettua strategiaa tukevat uudet pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet yli suhdannevaihtelujen:

 • Liikevoittomarginaali: oikaistu liikevoittomarginaali yli 8 % vuoteen 2018 mennessä
 • Velkaantumisaste: pidetään alle 100 %:ssa
 • Osinko: vakaa, ajan myötä kasvava osinko, joka perustuu yhtiön vuosittaiseen tulostoteumaan

Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia, myyntivoittoja ja -tappioita tai lopetettuja toimintoja.

Aiemmat pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet olivat:

 • Liikevaihto: vähintään 5 % vertailukelpoisesta vuotuisesta kasvusta
 • Liikevaihto uusista tuotteista: vähintään 20 %
 • Liikevoitto*: 7 % liikevaihdosta vuoteen 2016 mennessä ja 10 % liikevaihdosta vuoden 2016 jälkeen.
 • Velkaantumisaste: pidetään 50-80 %:ssa

*Ilman kertaluonteisia eriä
Ehdotus voitonjaosta

Ahlstromin tavoitteena on maksaa vakaa, ajan myötä kasvava osinko, jonka perustuu yhtiön vuosittaisiin nettotuottoihin.

Ahlstrom Oyj:n taseessa 31.12.2015 olevat jakokelpoiset varat olivat 415 834 745.25 euroa.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,31 euroa osakkeelta edellä mainittujen osingonjakoperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiön voitonjakoon oikeuttavilla osakkeilla voi käydä kauppaa 5.4.2016 saakka. Osinko maksetaan kaikille osakkeenomistajille, jotka on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finlandin ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon 7.4.2016. Yhtiön osakkeiden määrä 31.12.2015 oli 46 670 608, minkä perusteella osinkoina voidaan jakaa enintään 14 467 888,48 euroa. Osinkoa ei kuitenkaan makseta yhtiön tai sen tytäryhtiön omistamille omille osakkeille. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 14.4.2016.

Lisäksi hallitus ehdottaa, että 60 000 euroa varataan lahjoituksiin hallituksen harkinnan mukaisesti.

Näkymät vuodelle 2016

Ahlstrom odottaa liikevaihdon jatkuvista toiminnoista olevan 950-1 050 miljoonaa euroa vuonna 2016. Oikaistun liikevoiton jatkuvista toiminnoista odotetaan olevan 4,2-5,2 % liikevaihdosta.

Näkymät eivät sisällä Building & Wind -liiketoimintayksikköä, joka raportoidaan osana lopetettuja toimintoja vuoden 2016 alusta alkaen. Oikaistu liikevoitto ei sisällä uudelleenjärjestelykustannuksia, arvonalentumisia tai myyntivoittoja ja -tappioita.

Liiketoiminnan lähiajan riskit

Maailmantalouden näkymät ovat edelleen epävarmat. Euroalue kärsii edelleen hitaasta kasvusta, ja Kiinan talouden viimeaikainen hidastuminen on herättänyt huolta, vaikka maan talousrakenteen painopisteen odotettu siirtyminen investoinneista kulutukseen voi luoda myös mahdollisuuksia.

Odotettua hitaampi talouskasvu on riski Ahlstromin tuloskehitykselle. Se voi pienentää myyntimääriä ja pakottaa yhtiön lisäämään markkinatilanteesta johtuvien seisokkien määrää tehtaillaan, mikä saattaa heikentää kannattavuutta. Kilpailun kiristyminen kilpailijoiden tuotantokapasiteetin kasvun, aggressiivisen hinnoittelun ja uusien teknologioiden myötä voi myös vaikuttaa kannattavuuteen. Yhtiön tuotteiden kysyntärakenteen muutokset voivat rajoittaa sen tuotantoresurssien joustavuutta ja aiheuttaa toisaalta ylikuormitusta ja toisaalta alikäyttöä.

Entisestään lisääntyneet heilahtelut valuuttakursseissa voivat aiheuttaa liikevaihdon ja kannattavuuden vaihtelua. Ahlstromin pääraaka-aineita ovat sellu, synteettiset kuidut ja kemikaalit. Näiden raaka-aineiden hinnat ovat herkkiä vaihteluille, ja hintojen nouseminen voi vaikuttaa yhtiön liikevoittoon riippuen siitä, miten hyvin yhtiö pystyy lieventämään riskiä.

Ahlstromin liiketoiminnan yleisiä riskejä kuvataan tarkemmin yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.ahlstrom.fi ja vuoden 2014 vuosikertomukseen sisältyvässä hallituksen toimintakertomuksessa. Riskienhallinnan prosessia kuvataan myös konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää koskevassa selvityksessä (Corporate Governance Statement) yhtiön verkkosivuilla.

Julkistusmenettely

Ahlstrom julkistaa tällä pörssitiedotteella liitteenä olevan vuoden 2015 tilinpäätöstiedotteen. Se on tämän tiedotteen liitetiedostona pdf-muodossa sekä saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.ahlstrom.com/fi.

Lisätietoja

Marco Levi, toimitusjohtaja, puh. 010 888 4700
Sakari Ahdekivi, talousjohtaja, puh. 010 888 4768

Toimitusjohtaja Marco Levi ja talousjohtaja Sakari Ahdekivi esittelevät tilinpäätöksen lehdistölle ja analyytikoille tarkoitetussa tiedotustilaisuudessa, joka pidetään Helsingissä perjantaina 29.1.2016 klo 11.00. Tilaisuus pidetään Ahlstromin pääkonttorissa osoitteessa Alvar Aallon katu 3 C (toinen kerros, kokoushuone Antti).

Tiedotustilaisuutta voi seurata verkko- ja puhelinyhteyden välityksellä osoitteessa http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrom/ahlstrom_2016_0129_q4/

Puhelinyhteydet:

Suomessa +358 (0)9 2313 1619
Ruotsissa +46 (0)8 5065 3933
Isossa-Britanniassa +44 (0)20 3427 1929

Tilaisuuteen voi osallistua puhelimitse soittamalla muutamia minuutteja ennen tilaisuuden alkua. Muiden maiden puhelinnumerot saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat. Osallistumiskoodi on 5738142.

Tallenne puhelusta on kuunneltavissa yhtiön kotisivuilla vuoden ajan tilaisuuden jälkeen.

Esitysmateriaali on saatavilla tilinpäätöksen julkistamisen jälkeen osoitteesta http://www.ahlstrom.com/fi/Sijoittajat/Katsaukset-ja-presentaatiot/

Ahlstromin taloudellinen tiedottaminen vuonna 2016

Raportti Julkaisupäivä Hiljainen jakso
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2016 torstai 28.4. 1.-27.4.
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016 keskiviikko 3.8. 1.7.-2.8.
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016 perjantai 28.10. 1.-27.10.

Hiljaisen jakson aikana Ahlstrom ei ole yhteydessä pääomamarkkinoiden edustajiin.

Ahlstrom lyhyesti

Ahlstrom tuottaa innovatiivisia kuitupohjaisia materiaaleja tuoden toiminnallisuutta arkeen. Olemme sitoutuneet kasvattamaan ja luomaan arvoa sidosryhmille tuottamalla suorituskykyisimpiä kuitupohjaisia materiaaleja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotteitamme käytetään monissa arkipäivän sovelluksissa, kuten suodattimissa, terveydenhuollon kankaissa, laboratorio- ja bioteknologiasovelluksissa, tapeteissa ja teipeissä sekä elintarvike- ja juomapakkauksissa. Vuonna 2015 Ahlstromin liikevaihto oli noin 1,1 miljardia euroa. Yhtiömme 3 300 työntekijää palvelevat asiakkaita 22 maassa. Ahlstromin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Lisätietoja saa osoitteesta www.ahlstrom.com/fi.