Ahlstrom-Munkjsö osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2018: Vahva liikevaihdon kasvu kiinteillä valuuttakursseilla; synergiaetujen toteutuminen jatkuu

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, OSAVUOSIKATSAUSTIEDOTE, 24.4.2018 KLO 09.45

Tämä tiedote on tiivistelmä Ahlstrom-Munksjön osavuosikatsauksesta tammi-maaliskuulta 2018. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. Raportti on myös saatavilla osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com/fi.

Q1/2018 kohokohdat (vs Q1/2017 pro forma)

 • Liikevaihto oli 572.4 miljoonaa euroa (566,9 milj. euroa), kasvua 1,0 %. kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna liikevaihto kasvoi 5,9 % myyntihintojen nousun myötä

 • Kysyntä pysyi hyvänä useimmilla markkinoilla

 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 66,7 miljoonaa euroa (79,4 milj. euroa) eli 11,7 % (14,0 %) liikevaihdosta aikana jolloin raaka-ainekustannusten nousu oli merkittävä

 • Nettovoitto oli 21,2 miljoonaa euroa (24,2 milj. euroa)

 • Osakekohtainen tulos oli 0,22 euroa (0,25 euroa)

 • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja oli 0,32 euroa (0,33 euroa)

 • Yhdistymiseen liittyviä synergiaetuja saavutettu etuajassa

 • Neljä investointia taloudellisen ja ympäristösuorituskyvyn parantamiseksi

 • Kolme strategista kasvuinvestointia etenevät, investointi hiomaperien pohjamateriaaleihin on käynnistyvaiheessa

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

 • Hans Sohlström aloitti yhtiön toimitusjohtajana 16.4.2018

 • Uusia synergiaetuja ja kustannussäästöjä määritetty

 • Sopimus Caieiras erikoispaperitehtaan ostamisesta Brasiliassa

Avainlukuja

Milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 2017
Liikevaihto 572,4 566,9 547,1 2 232,6
Vertailukelpoinen käyttökate 66,7 79,4 63,1 290,4
Vertailukelpoinen käyttökateprosentti, % 11,7 14,0 11,5 13,0
Käyttökatteen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,0 -4,0 -10,4 -23,8
Käyttökate 61,7 75,5 52,7 266,6*
Vertailukelpoinen liiketulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja** 44,6 54,5 40,3 195,2
Vertailukelpoinen liiketulos 37,0 46,8 32,6 163,8
Vertailukelpoinen liiketulosprosentti, % 6,5 8,3 6,0 7,3
Liiketuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -5,0 -4,0 -10,4 -23,8
Liiketulos 31,9 42,9 22,1 140,0*
Nettovoitto 21,2 24,2 19,3 88,5*
Tulos/osake (perus), euroa 0,22 0,25 0,20 0,91*
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos ilman sulautumisiin liittyviä poistoja** 0,32 0,33 0,33 1,32
Liiketoiminnan kassavirta 5,2 42,9 77,2 212,9
Poistot *** 29,7 32,6 30,6 126,5
Investoinnit 25,6 16,4 40,2 89,7
Nettovelka 395,4 432,4 375,3 375,3
Velkaantumisaste, % 39,8 40,7 36,2 36,2

* Ei sisällä -11 miljoonan euron (-7,6 milj. euroa verojen jälkeen) käypään arvoon arvostamisen oikaisua, sillä oikaisu on tehty vuoden 2016 pro forma -tuloslaskelmassa.
** Ei sisällä sulautumisiin liittyviä poistoja
***Sulautumisiin liittyvät poistot olivat 7,6 miljoonaa euroa tammi–maaliskuussa 2018.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Olen hyvin iloinen saadessani aloittaa Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtajana. Vertailukelpoinen käyttökatteemme oli 11,7%, raaka-ainekustannusten noustessa merkittävästi. Toteutamme strategiaamme ja jatkamme työtä raaka-ainekustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi. Olemme jo pystyneet parantamaan tehokkuuttamme ja nostamaan myyntihintojamme samalla kun jatkamme kaupallisen strategiamme terävöittämistä ja uusien, lisäarvoa tuovien, tuotteiden kehittämistä.

Kasvuinvestoinnit

Olemme edenneet hyvin strategisten ja taloudellisten tavoitteidemme mukaisesti. Olemme päättäneet tehdä neljä erillistä uutta kasvuinvestointia, joilla parannamme taloudellista tulosta ja ympäristötehokkuutta.

Jatkamme myös kolmea käynnissä olevaa strategista investointiprojektiamme, joiden tavoitteena on kannattava kasvu. Ensimmäisellä neljänneksellä saatiin päätökseen koriste- ja hiomapaperien pohjamateriaalikoneen uudistus Ranskassa Archesissa. Yhdysvaltain Madisonvillessä tehostetaan suodatinmateriaalien tuotantoa uudella kyllästyslinjalla ja Ranskan Saint Severinissä ollaan saamassa loppuun uutta pergamentointilinjaa. Kaikilla kolmella projekteilla nostetaan kapasiteettia ja vastataan kasvavaan asiakaskysyntään.

Vahvistamme läsnäoloa Latinalaisessa amerikassa

Kasvutavoitteemme kannalta olen hyvin tyytyväinen siitä, että pääsimme MD Papeísin kanssa sopimukseen Caieirasin erikoispaperitehtaan ostosta Brasiliassa. Caieirasin toiminta sopii erinomaisesti yhteen monien tuotesegmenttien kanssa, ja se edesauttaa tavoitettamme säilyttää johtoasema valikoiduilla markkinoilla. Ahlstrom-Munksjön ja Caieirasin asiantuntemuksen yhdistäminen parantaa asiakkaiden saamaa palvelua, laajentaa tuotevalikoimaa ja parantaa toimitusvalmiuksia. Yrityskauppa tarjoaa myös houkuttelevia pitkän aikavälin mahdollisuuksia kasvulle sekä tuotannon tehostamiselle.

Kustannustehokkuus

Olemme selkeästi aikataulua edellä yhdistymiseen liittyvien synergiaetujen toteuttamisessa. Aiemmin ilmoitettujen synergiaetujen lisäksi olemme jatkaneet työtä ja tunnistaneet synergiaa lisääviä ja kustannuksia vähentäviä uusia hankkeita, joilla saadaan vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä aikaan kymmenen miljoonan euron vuotuinen tulosparannus.

Uusiin kustannuksia vähentäviin hankkeisiin kuuluu muun muassa konsernirakenteen mukauttaminen Ahlstrom-Munksjön toimintamalliin. Se perustuu liiketoimintayksiköihin, joilla on selkeät vastuualueet ja paikallinen tulosvastuu, sekä toiminnan joustavuuteen ja kustannustehokkaisiin konsernitoimintoihin. Konsernitoimintojen kustannustehokkuutta koskevan tavoitteen osana olemme käynnistäneet suunnitelman pääkonttorin keskittämisestä ja sijoittamisesta Helsinkiin. Valinta kahden paikan välillä ei ollut helppo, koska molemmilla oli omat vahvuutensa. Toimintojen jakaminen kahteen paikkaan ei ole kuitenkaan pitkällä aikavälillä kestävä ratkaisu.

Markkina-asemamme ja strategiset mahdollisuudet antavat minulle vahvan uskon tulevaisuuteen, ja luotan myös kykyymme parantaa taloudellista tulosta ja lisätä omistaja-arvoa. Terävöitämme kaupallista strategiaamme, parannamme kustannustehokkuuttamme ja kehitämme valikoimaamme, jotta pystymme luomaan pitkäaikaista menestystä osakkenomistajille ja kaikille yhtiön sidosryhmille”, sanoo Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtajana 16. huhtikuuta 2018 aloittanut Hans Sohlström.

Näkymät vuodelle 2018

Ahlstrom-Munksjön 13.2.2018 julkaisemat näkymät pysyvät ennallaan. Investointien ohjeistusta on tarkennettu ja se löytyy koko tiedoteen sivulta 9.

Markkinanäkymät: Ahlstrom-Munksjön kuitupohjaisten tuotteiden kysynnän odotetaan pysyvän nykyisellä hyvällä tasollaan useimmilla tuotesegmenteillä ja heijastelevan tavanomaisia kausivaihteluja. Myyntihintojen korotuksia jatketaan raaka-ainekustannusten nousun vaikutusten lieventämiseksi.

Käyttökate: Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan vuonna 2018 olevan suunnilleen edellisvuoden tasolla (290,4 milj. euroa pro forma) tai hieman edellisvuotta pienempi. Vertailukelpoisen käyttökatteen odotetaan olevan vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla pienempi kuin vertailukaudella ja vahvistuvan vuoden toisella puoliskolla.

Synergiaedut ja kustannussäästötoimenpiteet

Yhdistyminen Ahlstrom-Munksjö Oyj:ssä saatiin päätökseen 1. huhtikuuta 2017. Yhdistymisen myötä syntyi maailman johtava toimija innovatiivisissa ja kestävän kehityksen mukaisissa kuitupohjaisissa ratkaisuissa. Ahlstrom-Munksjö on saanut päätökseen lähes kaikki alkuperäiset integrointihankkeet. Liiketoimintojen onnistunut yhdistäminen on luonut vakaan pohjan tuloksen parantamiselle, ja yritys on jatkanut toimenpiteitään operatiivisen tehokkuutensa parantamiseksi.

Ahlstrom-Munksjö on määrittänyt lisää synergiaa lisääviä ja kustannuksia vähentäviä hankkeita, jotka parantavat tulosta kymmenen miljoonaa euroa vuodessa sen nykyisissä liiketoiminnoissa. Uusien hankkeiden kanssa tulosparannuksen odotetaan olevan 50 miljoonaa euroa vuodessa. Synergiaetujen ja kustannuksia säästävien lisätoimenpiteiden kokonaisvaikutuksen odotetaan toteutuvan asteittain ja näkyvän kokonaan vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Yhtiö on aiemmin arvioinut, että noin 40 miljoonan euron synergiaedut olisivat kokonaan nähtävissä vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien.

Katsauskauden loppuun mennessä saavutetut vuotuiset synergiaedut olivat yhteensä noin 25,6 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen taloudellinen tulos sisältää noin 5,8 miljoonaa euroa toteutuneita synergiaetuja.

Kustannuksiin liittyviä synergiaetuja ovat pääasiassa kiinteiden ja vaihtuvien kustannusten aleneminen hankintatoimien koordinoinnin sekä tuotannon optimoinnin ansiosta. Suunnitelma sisältää myös liiketoimintasynergiat lisämyynnistä ja tuotevalikoiman parantamisesta. Ne liittyvät pääasiassa aiemman Graphics and Packaging -liiketoiminta-alueen yhdistämiseen uuteen Specialties-liiketoiminta-alueeseen sekä yhdistetyn tuote- ja palveluvalikoiman kehittämiseen.

Määritettyjä toimenpiteitä ovat konsernirakenteen mukauttaminen Ahlstrom-Munksjön toimintamalliin, jossa liiketoimintayksiköillä on selkeät vastuualueet ja paikallinen tulosvastuu. Toimintamallin ansiosta toiminta on joustavaa ja konsernin työskentely sujuvaa.

Määritettyihin hankkeisiin kuuluu myös suunnitelma keskittää ja sijoittaa yhtiön pääkonttori Helsinkiin. Tällä hetkellä pääkonttori on Tukholmassa ja Helsingissä on useita eri hallinnollisia toimintoja. Asiasta tehdään päätöksiä, kun tarvittavat työntekijöiden kuulemisprosessit on saatu päätökseen. Prosessit aloitetaan mahdollisimman pian, ja ne toteutetaan paikallisten käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti. Synergiaa lisääviin ja kustannuksia vähentäviin toimenpiteisiin liittyvien muutoskustannusten arvioidaan olevan noin 30-35 miljoonaa euroa, eli enemmän kuin aiemmin ilmoitettu 30 miljoonaa euroa, vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen loppuun asti.

Saavutetut synergiaedut ja niihin liittyvät kustannukset
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18
Saavutet vuosittaiset synergiaedut 13 17 19 26
Neljännesvuosittaiset kustannukset 4 7 8 2
Kumulatiiviset kustannukset 11 19 21

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Yhdistetty tiedotustilaisuus, puhelinkonferenssi ja suora verkkolähetys (webcast) järjestetään julkaisupäivänä 24.4.2018 klo 12.00 (klo 11.00 Ruotsin aikaa) Tukholman World Trade Centerissä (Klarabergsviadukten 70, Conference Center). Tuloksen esittelevät englanniksi toimitusjohtaja Hans Sohlström ja talousjohtaja Pia Aaltonen-Forsell.

Webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi

Tilaisuutta voi seurata osoitteessa

http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0424_q1/

Suomessa +358 (0)9 7479 0361
Ruotsissa +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britanniassa +44 (0) 330 336 9105

Tunnus: 7990757

Puhelinkonferenssin osallistujia pyydetään soittamaan johonkin edellä mainituista numeroista 5–10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Tallenne puhelinkonferenssista tulee saataville Ahlstrom-Munksjön verkkosivuille myöhemmin samana päivänä.

Lisätietoja:


Hans Sohlström, toimitusjohtaja, +358 10 888 2520
Pia Aaltonen-Forsell, talousjohtaja, +46 250 1029
Johan Lindh, sijoittajasuhdejohtaja, +46 259 10 38
Juho Erkheikki, sijoittajasuhdepäällikkö, 050 413 4583

Ahlstrom-Munksjö lyhyesti
Ahlstrom-Munksjö on johtava kuitupohjaisten materiaalien valmistaja maailmanlaajuisesti tarjoten innovatiivisia ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Tuotteisiimme kuuluvat koristepaperit, suodatinmateriaalit, irrokepohjapaperit, hiomapaperit, kuitukankaat, elektrotekniset paperit, lasikuitumateriaalit, elintarvikepakkaukset ja etiketit, teipit, terveydenhuollon kankaat sekä diagnostiikan sovellukset. Liikevaihtomme on noin 2,2 miljardia euroa vuodessa ja meitä on 6 000 henkeä. Ahlstrom-Munksjön osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa www.ahlstrom-munksjo.com.