Ahlstrom-Munksjö delårsrapport januari-mars 2018: Stark omsättningsökning vid oförändrade valutakurser och fortsatt realisering av synergier

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ DELÅRSRAPPORT, 24 APRIL 2018, kl. 08:45 CEST (09:45 EEST)

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s delårsrapport januari-mars 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

Q1/2018 i korthet

 • Nettoomsättning MEUR 572,4 (MEUR 566,9), en ökning på 1,0%. Omsättningen ökade med 5,9% vid oförändrade valutakurser tack vare högre försäljningspriser

 • Fortsatt god efterfrågan på de flesta marknader

 • Jämförbar EBITDA MEUR 66,7 (MEUR 79,4), vilket motsvarar 11,7% (14,0%) av nettoomsättningen i en miljö av en betydande ökning av råvarukostnaderna

 • Nettoresultat MEUR 21,2 (MEUR 24,2)

 • Resultat per aktie 0,22 euro (0,25 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exklusive nedskrivningar till följd av samgåenden uppgick till 0,32 euro (0,33 euro).

 • Leverans av synergier relaterade till samgåendet ligger före plan

 • Fyra nya investeringar med syfte att förbättra det finansiella resultatet och minska miljöpåverkan

 • Tre strategiska tillväxtinvesteringar pågår, varav en i uppstartsfas för att öka produktionen av slipbaspapper

viktiga händelser efter rapportperioden

 •  Hans Sohlström tillträdde som VD och koncernchef den 16 april 2018

 • Nya synergi- och kostnadsbesparingsaktiviteter identifierades

 • Avtal slöts om att förvärva Caieiras speacialpappersfabrik i Brasilien

Nyckeltal

MEUR Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 2017
Nettoomsättning 572,4 566,9 547,1 2 232,6
Jämförbar EBITDA 66,7 79,4 63,1 290,4
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,7 14,0 11,5 13,0
Jämförelsestörande poster som inkluderas i EBITDA -5,0 -4,0 -10,4 -23,8
EBITDA 61,7 75,5 52,7 266,6*
Jämförbart rörelseresultat exkl. nedskrivningar till följd av samgåendet** 44,6 54,5 40,3 195,2
Jämförbart rörelseresultat 37,0 46,8 32,6 163,8
Jämförbar rörelsemarginal, % 6,5 8,3 6,0 7,3
Jämförelsestörande poster som inkluderas i rörelseresultatet -5,0 -4,0 -10,4 -23,8
Rörelseresultat 31,9 42,9 22,1 140,0*
Nettovinst 21,2 24,2 19,3 88,5*
Resultat per aktie (före utspädning), euro 0,22 0,25 0,20 0,91*
Jämförbart rörelseresultat exkl. nedskrivningar till följd av samgåendet 0,32 0,33 0,33 1,32
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5,2 42,9 77,2 212,9
Nedskrivningar och avskrivningar*** 29,7 32,6 30,6 126,5
Investeringar 25,6 16,4 40,2 89,7
Nettoskuld 395,4 432,4 375,3 375,3
Skuldsättningsgrad, % 39,8 40,7 36,2 36,2

*Justering av värdering till verkligt värde med MEUR -11 (MEUR -7,6 efter skatt) på förvärvsobjektet Ahlstroms varulager har exkluderats eftersom det är justerat i proformaresultaträkningen 2016.
**Exklusive nedskrivningar och avskrivningar relaterade till samgåenden
***Nedskrivningar till följd av samgåenden uppgick till MEUR 7,6 för januari–mars 2018

Siffrorna för perioden januari–mars 2017 och för helåret 2017 redovisade som proformasiffror i syfte att belysa den ekonomiska effekten av samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om det hade slutförts i början av 2015.

Bilagan inklusive den oreviderade koncernredovisningen har upprättats enligt IFRS.

VD-kommentar

Jag är väldigt glad över att börja som VD och koncernchef i Ahlstrom-Munksjö. Vår jämförbara EBITDA-marginal uppgick till 11,7 procent i en miljö med en betydande ökning av råvarukostnader. Vi måste verkställa vår strategi och fortsätta att kompensera för effekterna av de ökade råvarukostnaderna. Vi har redan förbättrat vår kostnadseffektivitet, ökat försäljningspriserna och vi kommer att fortsätta att vässa vår kommersiella strategi och utveckla nya förädlingsprodukter.

Investera i tillväxt Vi gör goda framsteg mot våra strategiska prioriteringar och finansiella mål. Vi har fattat beslut om fyra separata investeringar för organiska tillväxt för att förbättra vårt finansiella resultat och minska vår miljöpåverkan.

Samtidigt utvecklas våra tre pågående strategiska investeringsprojekt bra, inriktade på lönsam tillväxt. Maskinombyggnaden för slipbaspapper och dekorpapper i Arches, Frankrike, avslutades under första kvartalet. Vi kompletterar också den nya impregneringslinjen för filtreringsmaterial i Madisonville, USA, och den nya pergamentlinjen i Saint Severin, Frankrike. Alla tre projekt ökar vår kapacitet och svarar mot ökade kundbehov.

FÖRSTÄRKNING AV DEN LATINAMERIKANSKA PLATTFORMEN

Som en del av vår ambition att även växa genom förvärv har vi ingått avtal om att förvärva MD Papéis' Caieiras specialpappersbruk i Brasilien med Formitex Group. Caieiras-verksamheten passar utmärkt i många produktsegment och driver vår ambition att behålla en ledande position i utvalda nischer. Kombinationen av Ahlstrom-Munksjös och Caieiras expertis ger våra kunder förbättrad service, bredare produktutbud och bättre leveransförmåga. Samtidigt erbjuder förvärvet attraktiva tillväxtmöjligheter, synergier och ytterligare produktionsoptimeringsmöjligheter på lång sikt.

FÖRBÄTTRAD KOSTNADSFFEKTIVITET

Samtidigt ligger vi redan långt före planen om att leverera synergieffekter relaterade till samgåendet. Utöver de tidigare kommunicerade synergierna på över MEUR 40 har vi fortsatt arbetet och identifierat ytterligare synergier och kostnadsbesparingar med en total resultatförbättringseffekt om MEUR 10 årligen, som ska nås före utgången av första kvartalet 2019.

De nya kostnadsbesparingsinitiativen innefattar en anpassning av koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös verksamhetsmodell, som bygger på affärsenheter med tydligt lokalt resultatansvar och som möjliggör operativ flexibilitet och små koncernfunktioner. Som en del av målet mot mindre koncernfunktioner har vi initierat en plan för att koncentrera och flytta alla huvudkontorsaktiviteter till Helsingfors, Finland. Att välja mellan de två platserna, båda med sina styrkor, har inte varit lätt men att dela verksamheten på två platser är inte lönsamt långsiktigt.

Vår marknadsposition och våra strategiska möjligheter inger starkt förtroende för framtiden och jag tror också på vår förmåga att förbättra finansiella resultat och öka aktieägarvärdet. Vi kommer att förbättra vår kostnadseffektivitet, vässa vår kommersiella strategi och utveckla mervärden för att skapa långsiktig framgång för aktieägarna och övriga intressenter”, säger Hans Sohlström, VD och koncernchef för Ahlstrom-Munksjö sedan den 16 april 2018.

Utsikter för 2018

Utsikterna som publicerades den 13 februari 2018 är oförändrade. Beräknade investeringar för helåret 2018 har specificerats och redovisas på sidan 9.

Marknadsutsikter: Efterfrågan på Ahlstrom-Munksjös fiberbaserade produkter väntas ligga kvar stabilt på nuvarande goda nivå för större delen av produktsegmenten och avspegla säsongsmönstret. Prishöjningarna kommer att fortsätta för att motverka kostnadsinflationen för råvaror.

EBITDA: Jämförbar EBITDA för 2018 väntas ligga på ungefär samma nivå som föregående år (MEUR 290,4 proforma) eller något mindre. Under första halvåret 2018 väntas jämförbar EBITDA att bli lägre än under jämförelseperioden och sedan öka under andra halvåret.

synergieffekter och kostnadsbesparande åtgärder

Samgåendet som ledde till att Ahlstrom-Munksjö Oyj bildades var genomfört den 1 april 2017. Samgåendet skapade en global ledare inom innovativa och fiberbaserade material. Ahlstrom-Munksjö har genomfört nästan samtliga av de ursprungliga integrationssatsningarna. Den framgångsrika sammanslagningen av företagen har skapat en stabil bas för förbättrat resultat och bolaget har fortsatt arbetet med att förbättra den operativa effektiviteten.

Ahlstrom-Munksjö har identifierat ytterligare synergieffekter och kostnadsbesparande åtgärder som förbättrar resultatet med ytterligare MEUR 10 per år i den befintliga verksamheten. Den totala effekten, tillsammans med de nya satsningarna, uppskattas ge en effekt om MEUR 50 per år. Den totala effekten av synergieffekterna och ytterligare kostnadsbesparande åtgärder väntas bli realiserade gradvis och vara helt realiserade till slutet av första kvartalet 2019. Bolaget hade tidigare uppskattat att synergieffekterna, uppgående till mer än MEUR 40, skulle vara helt realiserade från andra kvartalet 2019.

Vid slutet av rapportperioden var årstakten av de uppnådda årliga synergierna cirka MEUR 25,6. Det finansiella resultatet för första kvartalet 2018 innefattar realiserade synergier om circa MEUR 5,8.

Kostnadsrelaterade synergieffekter består främst av lägre fasta kostnader samt lägre rörliga kostnader genom samordning av inköpsverksamhet och optimering av produktionen. Planen innefattar även synergieffekter för verksamheten till följd av ökad försäljning och förbättring av produktmixen, företrädesvis avseende integrationen av det tidigare affärsområdet Graphics and Packaging i det nya affärsområdet Specialties, samt utveckling av ett kombinerat produkt- och tjänsteerbjudande.

De identifierade åtgärderna innefattar justering av koncernstrukturen till Ahlstrom-Munksjös operativa modell, där affärsenheterna har tydligt ansvar och lokal ansvarsskyldighet. Den operativa modellen möjliggör operativ flexibilitet och effektiva koncernfunktioner.

De identifierade satsningarna innefattar en plan att koncentrera och omlokalisera bolagets huvudkontor till Helsingfors. Huvudkontoret ligger för närvarande i Stockholm, med viss administrativ verksamhet i Helsingfors. Beslut i frågan kommer att fattas efter nödvändiga processer för samråd med de anställda har slutförts. Processerna kommer att inledas så snart som möjligt och genomföras enligt lokal praxis och lagstiftning. Kostnader avseende arbetet med synergieffekter och kostnadsbesparingar uppskattas uppgå till MEUR 30-35 till slutet av första kvartalet 2019, vilket är högre än de tidigare uppskattade MEUR 30.

Uppnådda synergier samt relaterade kostnader, MEUR
Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18
Uppnådda synergier, årstakt 13 17 19 26
Kvartalskostnader 4 7 8 2
Ackumulerade kostnader 11 19 21

webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 24 april 2018 klockan 11:00 CEST (12:00 EEST) på World Trade Center i Stockholm (Klarabergsviadukten 70, konferenscentrum). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, verkställande direktör och koncernchef, och Pia Aaltonen-Forsell, CFO. Konferensen hålls på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- och telefonkonferensen

Länk till den kombinerade webb- och telefonkonferensen: http://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2018_0424_q1/

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0361
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6574

Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9105

Konferenskod: 7990757

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag.

För mer information, vänligen kontakta:


Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel +46 10 250 1029
Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 46 (0)70 588 10 38
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 (0)10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.