BRASILIENS KONKURRENSMYNDIGHET GODKÄNNER KOMBINATIONEN AV MUNKSJÖ AB OCH AHLSTROMS AFFÄRSOMRÅDE LABEL AND PROCESSING

Stockholm, Sverige, 2013-05-23 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Den brasilianska konkurrensmyndigheten (CADE) har idag godkänt kombinationen av
Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing.

Såsom tidigare meddelats förväntas den första fasen av transaktionen genomföras
senast den 27 maj 2013, förutsatt bland annat att Europeiska kommissionens
konkurrensgodkännande erhållits. Godkännanndet från CADE utgör en del av
processsen för att erhålla konkurrensgodkännande för transaktionen.

Godkännandet är villkorat av att Ahlstroms produktionslinjer i Osnabrück
(Tyskland) för slipbaspapper och förimpregnerat dekorpapper säljs till en
tredje part i enlighet med förbindelserna som givits till CADE, vilka
förbindelser motsvarar dem som getts till Europeiska kommissionen. Mer
information om förbindelserna till Europeiska kommissionen finns i prospektet
för börsnotering som publicerades den 20 maj 2013 och som finns tillgängliga på
Munksjö Oyj:s webbplats www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.