Munksjö - Europeiska kommissionen godkänner kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing, Helsingforsbörsen godkänner börsnotering

Helsingfors, Finland, 2013-05-24 11:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Munksjö Oyj, Börsmeddelande, 24 maj 2013 kl. 11.15 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Europeiska kommissionen har idag godkänt kombinationen av Munksjö AB och
Ahlstroms affärsområde Label and Processing. Kombinationen gör Munksjö Oyj till
en ny global ledare inom högkvalitativt specialpapper.

Godkännandet är villkorat av att Ahlstroms produktionslinjer för slipbaspapper
och förimpregnerat dekorpapper i Osnabrück (Tyskland) säljs till en tredje
part. Med detta godkännande kan Munksjö och Ahlstrom påbörja de sista stegen i
slutförandet av första fasen av transaktionen, vilken innebär att LP Europe,
den europeiska delen av Ahlstrom's affärsområde Label and Processing,
kombineras med Munksjö AB. Såsom tidigare meddelats förväntas den första fasen
av transaktionen genomföras senast den 27 maj 2013.

Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Oy) har även godkänt upptagandet av
Munksjös aktier till handel på Helsingforsbörsens officiella lista. Handeln med
Munksjös aktier förväntas inledas den 7 juni 2013.

Mer information om kombinationen, förbindelserna till Europeiska kommissionen
och börsnoteringen finns i prospektet som har publicerats den 20 maj 2013 som
finns tillgänglig på Munksjö Oyj:s webbplats ww.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.