Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Helsingfors, Finland, 2014-04-02 13:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 2 april 2014 kl. 13:45 CET

Munksjö Oyj: Beslut av Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens
konstituerande möte

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma hölls idag i Helsingfors. Bolagsstämman
fastställde bokslutet samt beviljade styrelseledamöterna och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

- Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och
dividendutdelning

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att ingen dividend
för räkenskapsåret 2013 utdelas.

- Beslut om utbetalning från fonden för inbetalt fritt eget kapital såsom
återbäring av kapital

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att 0,1 euro per
aktie utdelas till aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt
fritt eget kapital på basis av den balansräkning per den 31 december 2013 som
fastställdes av bolagsstämman.

Återbäringen av kapital utbetalas till aktieägare som på avstämningsdagen för
betalningen den 7 april 2014 är registrerad i bolagets aktieägarförteckning som
förs av Euroclear Finland Ab. Kapitalåterbäringen betalas den 14 april 2014.

- Beslut om styrelseledamöternas arvoden

Bolagsstämman fastställde i enlighet med nomineringsorganets förslag att
ersättningen till styrelseledamöterna förblir oförändrad. Styrelseordföranden
erhåller ett arvode om 70 000 euro per år och styrelseledamöterna ett arvode om
35 000 euro per år.

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsen förslag att ersättningen
till medlemmarna av styrelsens permanenta utskott förblir oförändrad.
Revisionskommitténs ordförande erhåller ett årligt arvode om 9 000 euro och
medlemmarna ett årligt arvode om 6 000 euro. Ersättningskommitténs ordförande
erhåller ett årligt arvode om 6 000 euro och medlemmarna ett årligt arvode om 3
000 euro.

Nomineringsorganets medlemmar föreslås inte erhålla någon ersättning.
Reseutgifter ersätts i enlighet med bolagets resereglemente.

- Beslut om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter

Bolagsstämman fastställde i enlighet med nomineringsorganets förslag att
antalet styrelseledamöter är sju. Bolagsstämman fastställde i enlighet med
nomineringsorganets förslag att Sebastian Bondestam, Fredrik Cappelen, Hannele
Jakosuo-Jansson, Elisabet Salander Björklund och Peter Seligson omväljs. Till
nya medlemmar av styrelsen valdes Caspar Callerström och Alexander Ehrnrooth.
Styrelsens mandatperiod löper till utgången av nästa års ordinarie
bolagsstämma.

- Val av revisor och beslut om revisorns arvode

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag att välja KPMG Oy
Ab till revisor. KPMG har meddelat att de utsett CGR Sixten Nyman till
huvudansvarig revisor. Bolagsstämman fastställde vidare att revisorns arvode
betalas enligt av bolaget godkänd räkning.

- Bemyndigande av styrelsen att förvärva och avyttra bolagets egna aktier samt
att motta egna aktier som pant

Bolagsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag bemyndiga styrelsen
att besluta om förvärv och avyttring av bolagets egna aktier samt mottagande av
bolagets egna aktier som pant i en eller flera omgångar enligt följande
villkor:

Genom bemyndigandet kan sammanlagt högst 4 000 000 stycken av bolagets egna
aktier förvärvas eller mottas som pant med beaktande av aktiebolagslagens
bestämmelser om maximiantalet egna aktier som kan innehas eller mottas som pant
av bolaget eller dess dottersammanslutningar. Aktierna kan förvärvas endast med
bolagets fria egna kapital i offentlig handel till vid inköpstillfället
gällande börskurs. Vid förvärv av egna aktier tillämpas NASDAQ OMX Helsinki
Oy:s och Euroclear Finland Ab:s bestämmelser.

Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor angående
förvärv och mottagande som pant av egna aktier. Således innehåller
bemyndigandet även rätt att besluta om förvärv av egna aktier på annat sätt än
i förhållande till aktieägarnas äganderätt.

Genom bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av sammanlagt högst 4
000 000 stycken egna aktier som bolaget innehar. Styrelsen bemyndigas att
besluta till vem och i vilken ordning de egna aktierna skall överlåtas.
Styrelsen kan besluta om att överlåta egna aktier på annat sätt än i det
förhållande som aktieägarna har företrädesrätt att förvärva bolagets egna
aktier. Aktierna kan överlåtas bl.a. som vederlag i eventuella företagsförvärv
eller andra arrangemang eller för verkställande av bolagets aktiebaserade
incentivsystem på det sätt och i den utsträckning som styrelsen beslutar.
Styrelsen har också rätt att besluta om avyttring av de egna aktierna i
offentlig handel för finansiering av eventuella företagsköp. Genom
bemyndigandet kan styrelsen besluta om avyttring av aktier som mottagits som
pant. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om alla övriga villkor
angående avyttring av egna aktier.

Styrelsens bemyndigande till förvärv och avyttring av egna aktier samt till att
motta bolagets egna aktier som pant gäller 18 månader från att bolagsstämman
avslutas men upphör dock att gälla senast när följande ordinarie bolagsstämma
avslutas.

- Bolagsstämmohandlingar

Bolagsstämmoprotokollet finns till påseende på www.munksjo.com från och med den
16 april 2014.

- Beslut av styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte, som hölls genast efter bolagsstämman, valde
Munksjö Oyj:s styrelse Peter Seligson till ordförande och Fredrik Cappelen till
vice ordförande.

Styrelsen beslöt att tillsätta två permanenta styrelsekommittéer,
revisionskommittén och ersättningskommittén. Styrelsen valde inom sig Elisabet
Salander Björklund (ordförande), Alexander Ehrnrooth och Sebastian Bondestam
till medlemmar av revisionskommittén och Peter Seligson (ordförande), Fredrik
Cappelen och Hannele Jakosuo-Jansson till medlemmar av ersättningskommittén.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.