Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 26 OKTOBER 2016 KL. 7:30 CEST Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2016: Bästa lönsamhet och kassaflöde hittills i ett tredje kvartal Centralt för tredje kvartalet 2016 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 269,6 (269,3). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 29,5 (20,0) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 10,9 % (7,4 %). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-4,9). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 15,5 (1,9) och periodens resultat till MEUR 8,3 (3,2). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,16 (0,07). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 32,6 (9,8). - I tillägg till de årliga underhålls- och semesterstoppen utfördes det planerade underhållsstoppet vid anläggningen för specialmassa. Centralt för rapporteringsperioden januari-september 2016 - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 860,5 (840,7). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 100,6 (71,5) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 11,7 % (8,5 %). Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-7,3). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 58,5 (24,2) och periodens resultat till MEUR 31,5 (15,6). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,62 (0,30). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 73,0 (11,0). NYCKELTAL jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring 2016 2015 Förändring 2015 , % , % Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*) 29,5 20,0 48% 100,6 71,5 41% 93,6 EBITDA-marginal, % 10,9 7,4 11,7 8,5 8,3 (just.*) EBITDA 29,5 15,1 95% 100,6 64,2 57% 86,3 EBITDA-marginal, % 10,9 5,6 11,7 7,6 7,6 Rörelseresultat 15,5 6,8 128% 58,5 31,5 86% 40,0 (just.*) Rörelsemarginal, % 5,7 2,5 6,8 3,7 3,5 (just.*) Rörelseresultat 15,5 1,9 n.m. 58,5 24,2 142% 32,7 Rörelsemarginal, % 5,7 0,7 6,8 2,9 2,9 Periodens resultat 8,3 3,2 159% 31,5 15,6 102% 22,8 Resultat per aktie, 0,16 0,07 129% 0,62 0,30 107% 0,44 EUR Räntebärande 199,8 264,1 -24% 199,8 264,1 -24% 227,4 nettoskuld * Justerat för jämförelsestörande poster (JSP) Förändring markerad med n.m. indikerar att angivelsen av förändring i % inte är meningsfull Siffror inom parentes avser motsvarande period 2015 om inte annat anges. Denna finansiella rapport är oreviderad. Den publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Året har utvecklats positivt och i enlighet med våra ambitiösa mål. Den klart förbättrade lönsamheten blev tydlig redan under årets första sex månader. Vårt underliggande resultat stärktes ytterligare under kvartalet och nådde den högsta nivån hittills i ett tredje kvartal, trots det planerade underhållsstoppet vid anläggningen för specialmassa, som minskade EBITDA med cirka MEUR 4. Förra året gjordes underhållsstoppet i andra kvartalet. Den totala förbättringen i EBITDA under de första nio månaderna uppgick till MEUR 29. Cirka hälften av förbättringen berodde på de egna åtgärder som vi vidtagit i enlighet med vår lönsamhetsförbättringsplan. Resten berodde främst på gynnsamma kostnadsförhållanden. Vi förväntar oss att efterfrågan ligger kvar på nuvarande goda nivå även under årets sista kvartal. Under de första nio månaderna 2016 har vi kunnat visa att våra högkvalitativa och hållbara kunderbjudanden har resulterat i en ökning av leveransvolymerna med 4 procent. Det ökade finansiella resultatet har förbättrat vårt operativa kassaflöde och tydligt stärkt vår balansräkning. Vår nettoskuld ligger på den lägsta nivån sedan företaget bildades och vår skuldsättningsgrad är tydligt under målnivån, vilket stöder vår strategiska tillväxtagenda. I september tillkännagav vi en investering om MEUR 14 vid anläggningen i Arches, Frankrike, med syftet att säkra vår ledande ställning inom slipbaspapper. Investeringen görs till följd av ökad kundefterfrågan och innebär att en pappersmaskin byggs om för att möjliggöra nya produktapplikationer och en effektivare produktion. Efter ombyggnaden beräknas pappersmaskinen tas i bruk under första kvartalet 2018. Vårt goda resultat hittills under 2016 har ytterligare stärkt bolaget och jag ser positivt på vår utveckling resten av året och kommande år.” Framtidsutsikter Efterfrågeutsikterna för de sista tre månaderna av 2016 för Munksjös specialpappersprodukter väntas bli fortsatt stabila jämfört med den nuvarande goda nivån och avspegla det säsongsmässiga mönstret. De säsongsmässiga underhållsstoppen i slutet av 2016 förväntas genomföras i ungefär samma utsträckning som 2015. EBITDA-marginalen 2016 förväntas fortsatt förbättras jämfört med 2015 drivet av den pågående planen för att förbättra lönsamheten. Kassaflödeseffekten av investeringarna i fasta anläggningstillgångar 2016 förväntas uppgå till cirka MEUR 40. Plan för att uppnå lönsamhetsmålet i slutet av 2016 Munksjös lönsamhetsmål är att uppnå en EBITDA-marginal på 12 procent i slutet av 2016. De drivande faktorerna för att förbättra lönsamheten omfattar fortsatt operativ effektivitet, lönsam tillväxt, ledande produkt- och servicekvalitet samt att nyttja positionen som marknads- och innovationsledande. De flesta planerade åtgärderna inom operativ effektivitet rör justering av kostnadsstrukturen. Av de genomförda åtgärder som påverkade det finansiella resultatet under perioden januari-september 2016, hänförde sig de flesta till operativ effektivitet. Ytterligare information om åtgärder i lönsamhetsförbättringsplanen och deras effekt på det finansiella resultatet, finns under rubriken Munksjökoncernen. Väsentliga händelser efter rapporteringsperioden - Det finns inga väsentliga händelser efter rapporteringsperioden. Munksjökoncernen jul-sep jan-sep jan-dec MEUR 2016 2015 Förändring 2016 2015 Förändring 2015 , % , % Nettoomsättning 269,6 269,3 0% 860,5 840,7 2% 1 130,7 EBITDA (just.*) 29,5 20,0 48% 100,6 71,5 41% 93,6 EBITDA-marginal, % 10,9 7,4 11,7 8,5 8,3 (just.*) EBITDA 29,5 15,1 95% 100,6 64,2 57% 86,3 EBITDA-marginal, % 10,9 5,6 11,7 7,6 7,6 Rörelseresultat 15,5 6,8 128% 58,5 31,5 86% 40,0 (just.*) Rörelsemarginal, % 5,7 2,5 6,8 3,7 3,5 (just.*) Rörelseresultat 15,5 1,9 n.m. 58,5 24,2 142% 32,7 Rörelsemarginal, % 5,7 0,7 6,8 2,9 2,9 Periodens resultat 8,3 3,2 159% 31,5 15,6 102% 22,8 Investeringar 10,6 10,9 -3% 28,5 30,9 -8% 39,8 Medeltal anställda, 2 784 2 808 -1% 2 756 2 782 -1% 2 774 FTE * Justerat för jämförelsestörande poster (JSP) Förändring markerad med n.m. indikerar att angivelsen av förändring i % inte är meningsfull Tredje kvartalet 2016 Koncernens totala leveransvolymer ökade och var högre än under motsvarande period föregående år. Den positiva volymutvecklingen i de flesta av produktsegmenten, i synnerhet pappersverksamheten i Brasilien inom affärsområdet Release Liners, kompenserade mer än väl för den lägre volymen inom specialmassaverksamheten, som påverkades av underhållsstoppet vid produktionsanläggningen. Nettoomsättningen ökade till MEUR 269,6 (269,3), då högre volymer mer än väl kompenserade för ett lägre snittpris. Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 29,5 (20,0) med en justerad EBITDA-marginal på 10,9 % (7,4 %). Den positiva resultatpåverkan av lägre rörliga kostnader, huvudsakligen till följd av åtgärder för att effektivisera verksamheten, kompenserade mer än väl för den negativa påverkan av det lägre snittpriset och högre fasta kostnader, vilket huvudsakligen berodde på underhållsstoppet vid specialmassaanläggningen och periodiseringar för incitamentsprogram. De årliga underhålls- och semesterstoppen under tredje kvartalet genomfördes i ungefär samma omfattning som under 2015. Det planerade underhållsstoppet vid specialmassaanläggningen gav en negativ effekt på EBITDA om cirka MEUR 4. Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-4,9). Rörelseresultatet uppgick till MEUR 15,5 (1,9) och nettoresultatet till MEUR 8,3 (3,2). Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -0,9 (-1,1). Kursförlusterna på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 0,1 (vinst på 4,0) och redovisas bland de finansiella posterna. Januari-september 2016 Koncernens totala leveransvolymer ökade inom samtliga fyra affärsområden. Leveransvolymen utvecklades extra starkt för specialmassaverksamheten och den brasilianska pappersverksamheten inom affärsområdet Release Liners. Nettoomsättningen ökade till MEUR 860,5 (840,7), då högre volymer kompenserade för ett lägre snittpris, huvudsakligen som en effekt av ett lägre försäljningspris på långfibrig specialpappersmassa och en förändrad produktmix jämfört med motsvarande period föregående år. Det för jämförelsestörande poster justerade EBITDA-resultatet ökade till MEUR 100,6 (71,5) med en justerad EBITDA-marginal på 11,7 % (8,5 %). Högre leveransvolymer gav en positiv effekt på MEUR 11. Det lägre snittpriset medförde dock en negativ effekt på MEUR 11. Lägre rörliga kostnader, främst tack vare åtgärder som syftar till att förbättra effektiviteten i verksamheten, ett lägre energipris och lägre råvarupriser hade en positiv resultateffekt på MEUR 41. Högre fasta kostnader hade en negativ resultatpåverkan på MEUR 13, huvudsakligen till följd av periodiseringar för incitamentsprogram och ökad bemanning kopplat till högre produktionsvolymer. Av den totala lönsamhetsförbättringen, som uppgick till MEUR 29, berodde cirka hälften på åtgärder kopplade till planen för att uppnå lönsamhetsmålet. De årliga underhålls- och semesterstoppen under tredje kvartalet genomfördes i ungefär samma omfattning som under 2015. Underhållsstoppet vid specialmassaanläggningen i Aspa, Sverige, genomfördes i september 2016 och gav en negativ effekt på EBITDA om cirka MEUR 4 i tredje kvartalet. Jämförelsestörande poster uppgick till MEUR 0,0 (-7,3). Rörelseresultatet uppgick till MEUR 58,5 (24,2) och periodens resultat till MEUR 31,5 (15,6). Under rapporteringsperioden påverkade valutasäkringsresultatet rörelseresultatet med MEUR -0,9 (-4,7). Kursförluster på finansiella tillgångar och skulder uppgick till MEUR 3,1 (vinst på 8,2) och redovisas bland de finansiella posterna. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 26 oktober 2016 kl. 10.00 CEST (11.00 EEST) på Munksjös huvudkontor i Stockholm (WTC, Klarabergsviadukten 70, hiss D, våning 5). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5664 2793 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0404 Konferensens kod: 6795982 Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2016_1026_q3/ För ytterligare information, vänligen kontakta: Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.