Listningsprospekt för Ahlstrom-Munksjös obligation om 250 miljoner euro finns tillgängligt

Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i de Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land eller under sådana förhållanden där Obligationen (enligt definition nedan) eller publicering av börsmeddelandet skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. AHLSTROM-MUNKSJÖ, BÖRSMEDDELANDE, 12 JUNI, 2017 kl. 12.15 CEST Den 1 juni 2017 beslutade Ahlstrom-Munksjö Oyj om att emittera en icke-säkerställd obligation om 250 miljoner euro (“Obligationen”). Obligationen förfaller till betalning den 9 juni 2022 och har en fast årlig ränta på 1,875 procent. Den finska Finansinspektionen har idag godkänt listningsprospektet för Obligationen. Listningsprospektet finns tillgängligt på engelska på bolagets hemsida www.ahlstrom-munksjo.com/Investors/Debt-investors/. Nasdaq Helsinki Oy förväntas notera Obligationen för offentlig handel den 14 juni 2017. Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) agerar Joint Lead Managers och Danske Bank A/S Danmark, Sverige Filial agerar Co-Lead Manager av Obligationen. Viktig information Detta börsmeddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa eller sälja Obligationen till någon person i något land där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något undantag från registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion. Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Obligationen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933) (”Förenta Staternas värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och obligationerna får inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag. Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Obligationen. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av investeringar och som faller under definitionen av ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2005 (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande ("tillåtna personer") Vidare är detta meddelande endast riktat till personer som klassificeras som ”kvalificerade investerare” under prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. För mer information, vänligen kontakta:

Juho Erkheikki, Investor & Media Relations Manager, tel. +358 50 413 45 83, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Kombinerad årlig omsättning är cirka EUR 2,15 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Företaget bildades 1 april 2017 genom en fusion av Ahlstrom Corporation och Munksjö Oyj. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.