Ahlstrom-Munksjö Oyj: Beslut av den extra bolagsstämman

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 19 SEPTEMBER, 2018 kl. 14.25

Ahlstrom-Munksjö Oyj:s extra bolagsstämma hölls idag i Helsingfors.

Bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission

Ahlstrom-Munksjö har den 23 juli 2018 undertecknat ett avtal om att förvärva Expera Speciality Solutions, en USA-baserad specialpapperstillverkare, i syfte att expandera sin närvaro i Nordamerika och för att vidare förstärka sitt utbud av avancerade specialtillverkade fiberbaserade material. Köpeskillingen är USD 615 miljoner (EUR 526 miljoner), på kassa- och skuldfri basis, som justeras på överenskommet sätt efter verkställandet av Transaktionen. Transaktionen har beskrivits i mer detalj i Bolagets börsmeddelande publicerat den 23 juli 2018. Verkställandet av Transaktionen förväntas ske under det andra halvåret 2018.

För att finansiera en del av Transaktionen planerar Ahlstrom-Munksjö att genomföra en aktieemission med företrädesrätt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare på cirka EUR 150 miljoner, vilken förväntas genomföras under det fjärde kvartalet 2018.

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om en emission av högst 20 000 000 nya aktier med företrädesrätt för aktieägarna (företrädesrättsemission). Bemyndigandet ger styrelsen rätt att besluta om emission av aktier som vid slutet av teckningsperioden inte tecknats på basis av aktieägarnas företrädesrätt till parter bestämda av styrelsen (dvs. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt). Styrelsen är bemyndigad att besluta om alla övriga villkor angående emissionen av nya aktier.

Bemyndigandet är i kraft till utgången av följande ordinarie bolagsstämma, dock inte längre än till den 30 juni 2019, och det upphäver inte Bolagets emissionsbemyndiganden som givits av ordinarie bolagsstämman den 21 mars 2018.

Beslut om antalet styrelseledamöter samt val av ny styrelseledamot

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att antalet styrelseledamöter ska vara nio.

Bolagsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja Lasse Heinonen till ny styrelseledamot.

Lasse Heinonen väljs för mandatperioden som löper till utgången av nästa års ordinarie bolagsstämma och ska erhålla årligt arvode i proportion till längden på hans mandatperiod. Den nya styrelseledamotens CV finns tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/egm2018

Protokoll från extra bolagsstämman

Bolagsstämmoprotokollet kommer att finnas tillgängligt på www.ahlstrom-munksjo.com/egm2018 senast den 3 oktober 2018.

Ahlstrom-Munksjö Oyj
Styrelsen

VIKTIG INFORMATION

Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Värdepapper får inte säljas i Förenta Staterna ifall de inte är registrerade hos Förenta staternas värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Ahlstrom-Munksjö ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta Staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i Förenta Staterna.

För mer information, vänligen kontakta:


Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 47 31, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com
Johan Lindh, Head of Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara lösningar till kunder över hela världen. I vårt erbjudande finns dekorpapper, filtermaterial, releasepapper, slipbaspapper, nonwovens, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, förpacknings- och etikettmaterial, tejp, material för medicinska ändamål och diagnostiklösningar. Årlig omsättning är cirka EUR 2,2 miljarder och antalet medarbetare är 6 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.