Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2019: JÄMFÖRBAR EBITDA FÖRBÄTTRADES

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ HALVÅRSRAPPORT 30 JULI 2019 kl. 12:00 EEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s halvårsrapport januari-juni 2019. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (http://www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

HÖJDPUNKTER

 •  Jämförbar EBITDA Q2/2019 ökade med 25 % till MEUR 83,8 (IFRS EBITDA MEUR 67,1 för Q2/2018)
 •  Lönsamheten fortsatte att förbättras, driven av ytterligare ökningar av buttomarginalen för produkter
 •  Kassaflödet förbättrades till EUR 63,1 miljoner (EUR 27,5 miljoner)
 •  Marknadsläget förblev osäkert med fluktuerande efterfrågan
 •  Nya produkter lanserades, inklusive en ny generation releasematerial för optimering av RFID-inläggning i laminat
 •  Hållbarhetsarbetet belönades för tredje gången i rad med EcoVadis Gold rating, vilket placerar Ahlstrom-Munksjö i den översta procenten av de utvärderade levereantörerna

Q2/2019 JÄMFÖRT MED Q2/2018 pro forma

 •  Nettoomsättningen uppgick till MEUR 745,3 (MEUR 766,0), en nedgång på 2,7 %.
 •  Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 83,8 (EUR 82.8 million), vilket motsvarar 11,2 % (10,8 %) av nettoomsättningen.
 •  Bruttomarginalen för produkter fortsatte att förbättras medan lönsamheten påverkades negativt av lägre volymer.
 •  Nettoresultatet uppgick till MEUR 14,8 (MEUR 23,4) och påverkades av högre avkrivningar och nedskrivningar samt finansnetto
 •  Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,13 (EUR 0,20)
 •  Jämförbar vinst per aktie exklusive avskrivningar och nedskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till EUR 0,25 (EUR 0,32)

1-6/2019 jämfört med 1-6/2018 pro forma

 •  Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 504,0 (MEUR 1 516,9 million)
 •  Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 158,8 (MEUR 169,1), vilket motsvarar 10,6 % (11,1 %) av nettoomsättningen
 •  Bruttomarginalen för produkter fortsatte att förbättras medan lönsamheten påverkades negativt av lägre volymer
 •  Nettoresultatet uppgick till MEUR 18,9 (MEUR 47,8), och påverkades i betydande grad av jämförelsestörande poster liksom högre avkrivningar och nedskrivningar samt finansnetto
 •  Vinsten per aktie uppgick till EUR 0,16 (EUR 0,41)
 •  Jämförbar vinst per aktie exklusive avskrivningar och nedskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till EUR 0,46 (EUR 0,64)

Nyckeltal

IFRS nyckeltal
MEUR eller vad som anges
Q2/2019 Q2/2018 Q1/2019 1-6/2019 1-6/2018 2018
Nettoomsättning 745,3 587,8 758,7 1 504,0 1 160,2 2 438,0
Jämförbar EBITDA 83,8 67,1 75,0 158,8 133,8 277,7
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,2 11,4 9,9 10,6 11,5 11,4
Jämförelsestörande poster i EBITDA -5,7 -6,8 -14,8 -20,5 -11,8 -55,1
EBITDA 78,1 60,4 60,2 138,3 122,0 222,6
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 53,8 45,2 45,2 99,0 89,7 186,1
Jämförbart rörelseresultat 40,7 37,5 32,6 73,3 74,5 151,4
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 5,5 6,4 4,3 4,9 6,4 6,2
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -5,7 -6,8 -14,8 -20,5 -11,8 -62,7
Rörelseresultat 35,0 30,7 17,8 52,9 62,7 88,7
Periodens resultat 14,8 22,1 4,1 18,9 43,3 42,9
Resultat per aktie 0,13 0,22 0,03 0,16 0,44 0,43
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,25 0,34 0,21 0,46 0,65 1,18
Kassaflöde från den löpande verksamheten 63,1 27,5 29,9 92,9 32,7 91,6
Av- och nedskrivningar 43,1 29,6 42,4 85,5 59,3 133,9
Investeringar 38,7 31,4 35,5 74,2 57,1 160,1
Nettoskuld 1 052,8 422,2 1 052,0 1 052,8 422,2 971,3
Skuldsättningsgrad, % 93,5 41,6 93,6 93,5 41,6 83,6


Proforma nyckeltal
MEUR eller vad som anges
IFRS
Q2/2019
proforma Q2/2018 IFRS
Q1/2019
IFRS
1-6/2019
proforma
1-6/2018
proforma 2018
Nettoomsättning 745,3 766,0 758,7 1 504,0 1 516,9 2 996,9
Jämförbar EBITDA 83,8 82,8 75,0 158,8 169,1 329,9
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,2 10,8 9,9 10,6 11,1 11,0
Jämförelsestörande poster i EBITDA -5,7 -6,3 -14,8 -20,5 -11,2 -39,6
EBITDA 78,1 76,5 60,2 138,3 157,9 290,3
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 53,8 56,4 45,2 99,0 116,4 225,5
Jämförbart rörelseresultat 40,7 44,2 32,6 73,3 92,1 176,6
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 5,5 5,8 4,3 4,9 6,1 5,9
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -5,7 -6,3 -14,8 -20,5 -11,2 -47,3
Rörelseresultat 35,0 37,9 17,8 52,9 80,9 129,4
Periodens resultat 14,8 23,4 4,1 18,9 47,8 63,2
Resultat per aktie 0,13 0,20 0,03 0,16 0,41 0,54
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,25 0,32 0,21 0,46 0,64 1,15
Av- och nedskrivningar 43,1 38,6 42,4 85,5 77,0 161,0
Investeringar 38,7 36,8 35,5 74,2 65,8 176,3

*Nedskrivningar och avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (genom fördelning av köpesumman, PPA) består av avskrivningar från justeringar av verkligt värde avseende förvärv av verksamheter med början 2013.                                           

Ahlstrom-Munksjö har antagit Esmas (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa nyckeltal ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa nyckeltal härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror. Mer information om alternativa nyckeltal och nyckeltal finns i bilaga 2.

vd-kommentar

Vårt finansiella resultat förbättrades under andra kvartalet 2019. Vi nådde framgång med vår kommersiella strategi som fokuserar på produktdifferentiering, service och kvalitet. Vår bruttomarginal för produkter fortsatte att förbättras och nådde en rekordnivå. Detta kommer ge ytterligare stöd till lönsamheten när volymerna väl förbättras.

Jag är glad att vi också lyckats sänka våra fasta kostnader eftersom detta delvis motverkar effekten av fortsatt låga leveransvolymer. Jämförbar EBITDA förbättrades till 84 miljoner euro andra kvartalet jämfört med 83 miljoner euro föregående år och 75 miljoner euro första kvartalet 2019. EBITDA-marginalen förbättrades också.

Kassaflödet från den löpande verksamheten fördubblades till följd av ett ökat fokus och en aktiv förvaltning av rörelsekapitalet. Nettoskulden förblev nästan oförändrad även då vi betalade ut hälften av den årliga utdelningen.

Osäkert marknadsläge

Marknadsläget förblev osäkert då efterfrågan fortsatte att fluktuera. Frånsett stängningen av pappersmaskinen i Stenay, Frankrike, var våra leveranser 5 % lägre än föregående år och det tyngde lönsamheten på ett tydligt sätt. Som leverantör av avancerade fiberbaserade lösningar fokuserar vi på kundrelationer som ligger i linje med vår strategi.

Väsentliga framsteg i den strategiska utvecklingen

Under det andra kvartalet slutförde vi moderniseringen av balpresslinjen vid Aspa massafabrik i Sverige. Uppstarten av linjen har gått bra och har gjort det möjligt för oss att förbättra säkerheten och effektiviteten i produktionen. Det ger oss också tillgång till en ny kundgrupp

Vi har fortsatt att introducera nya produkter med högre förädlingsvärde, inklusive Optilam™, som är en ny generation releasematerial för att optimera RFID-inlägg i lamineringsprocessen för våra kunder inom elektronikindustrin. Dessutom fick våra fettresistenta förpackningspapper certifieringarna OK Compost HOME och OK Compost INDUSTRIAL från TÜV® Austria, vilket bekräftar dessa produkters komposterbarhet för våra kunder.

Som ett resultat av våra goda resultat inom miljöpåverkan, medarbetarförhållanden, sunda affärsmetoder och hållbar upphandling belönades vårt arbete för tredje året i rad med EcoVadis Gold. Detta övertygar oss att vi är på rätt väg mot våra strategiska mål och gör det möjligt för oss att förmedla en oberoende syn på våra resultat.

Jag känner tilltro inför framtiden trots det osäkra marknadsläget. Vi har ledande marknadspositioner och en balanserad exponering gentemot ett brett spektrum av slutprodukter. Det skapar stabilitet och ger oss möjligheter inför framtiden. Integreringen av de senaste förvärven fortsätter som planerat och vi fokuserar på att leverera såväl utlovade synergier som kassaflöde.

Utsikter för 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till 330 miljoner euro för 2018. Under början av 2019 reagerade kunderna på tecken på en avmattning av den ekonomiska tillväxten. Efterfrågan har mattats något inom visa produktsegment och kunder har minskat sina lager. Det generella marknadsläget fortsätter att vara osäkert och efterfrågan fortsätter att fluktuera. Ahlstrom-Munksjö kommer att fortsätta stärka bolagets prestanda och konkurrensförmåga. Bruttomarginalen för produkter fortsatte att stiga under första halvåret 2019 och de förväntade synergifördelarna och kostnadsbesparingsåtgärderna förväntas ha en positiv effekt på resultatet för helåret.

Kortsiktiga risker

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker till följd av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om dessa risker realiseras kan de ha en negativ inverkan på Ahlstrom-Munksjös verksamhet och dess resultat samt på bolagets ekonomiska ställning.

De största riskerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. Bolagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för eventuella råvaruprishöjningar och dess förmåga att höja försäljningspriser. Pågående diskussioner om handelshinder och effekten av Brexit ökar osäkerheten i de globala ekonomiska utsikterna och kan ha en effekt på Ahlstrom-Munksjös marknader.

Ahlstrom-Munksjö har nyligen förvärvat Expera och Caieiras och det kanske inte kan förverkliga en del av eller någon av de förväntade fördelarna från dessa förvärv. Dessutom kanske bolaget inte lyckas väl med integrationen av de förvärvade verksamheter i de befintliga verksamheterna.

Bolagets huvudsakliga finansiella risker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner eller -krav.

Bolaget bedriver verksamhet i flera länder och ibland är tvister oundvikliga i den dagliga verksamheten. Företaget är emellanåt involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndsanspråk och andra förfaranden. Utgången av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillgänglig i nuläget förväntas utgången inte påverka bolagets finansiella ställning i någon betydande utsträckning.

Ahlstrom-Munksjö redogör för risker och osäkerhetsfaktorer i affärsverksamheten och bolagets riskhantering på www.ahlstrom-munksjo.com.

Övrig information

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

Webb- och telefonkonferens

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 30 juli 2019 kl. 13:30 EEST på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Länk till webbkonferensen:
https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0730_q2/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

Konferenskod: 789558

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.