Ahlstrom-Munksjö Oyj emitterar ett hybridlån på 100 miljoner euro

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDEN 5 DECEMBER 2019 kl. 15.25 EET

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT I AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I DE FÖRENTA STATERNA ELLER NÅGOT ANNAT LAND DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

Ahlstrom-Munksjö emitterar ett hybridlån på 100 miljoner euro (”Skuldebrev”).

Skuldebreven har ingen bestämd förfallodag, men Ahlstrom-Munksjö har rätt att lösa in lånet för första gången 13 februari 2024 och på varje räntebetalningsdag därefter. Räntan på Skuldebreven är fast 3,879 procent per år fram till 13 februari 2024.

Emissionsdatumet av Skuldebreven är 13 december 2019.

Intäkterna från Skuldebreven skall användas för allmänna företagsändamål och återfinansiering för att öka företagets finansiella flexibilitet och för att stöda företagets pågående strategiska initiativ.

Skuldebreven efterställs Ahlstrom-Munksjös andra skuldförbindelser och behandlas som eget kapital i Ahlstrom-Munksjös IFRS koncernbokslut. Innehav av Skuldebreven ger inte dess ägare samma rättigheter som tillhör aktieägare och de späder inte ut de nuvarande aktieägarnas aktieinnehav.  

Nordea Bank Abp fungerar som huvudarrangör i emissionen av Skuldebreven. White & Case LLP fungerar som Ahlstrom-Munksjös juridiska rådgivare.

För ytterligare information:

Sakari Ahdekivi, Deputy CEO and CFO, tel. +358 50 400 3557
Reetta Antila, Vice President Group Treasury, tel. +358 50 599 3114
Johan Lindh, Vice President, Communications and Investor Relations, tel.+358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.

Viktig information

Detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller Förenta Staterna eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa eller sälja Skuldebreven till någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något undantag från registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta Staterna. Skuldebreven har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933) (”Förenta Staternas värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och skuldebreven får inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av Skuldebreven till allmänheten i Storbritannien och inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Skuldebreven. Följaktligen riktar sig detta meddelande till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av investeringar och som faller under definitionen av ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion), eller (iii) i enlighet med artikel 49(2)(a)-(d) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000, eller (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande (alla de ovannämnda personerna tillsammans ”relevanta personer”). Detta meddelande är endast riktat till relevanta personer och personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.