Ahlstrom-Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2019

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 25 januari 2019 kl. 11.00

Valberedningen har idag beslutat om följande förslag till den ordinarie bolagsstämman 2019. Styrelsen sammankallar ordinarie bolagsstämman vid ett senare datum.

Förslag till ersättning för styrelsens och valberedningens medlemmar

Valberedningen föreslår att styrelsens, dess kommittéers och valberedningens årsarvoden utgår enligt följande:

Styrelsens ordförande erhåller 130 000 euro i årsarvode (100 000 euro år 2018), styrelsens viceordförande 90 000 euro (80 000 euro) och övriga styrelseledamöter 65 000 euro var (60 000 euro).

Revisionskommitténs ordförande erhåller 15 000 euro i årsarvode (12 000 euro) och de övriga kommittémedlemmarna 7 500 euro var (6 000 euro).

Personalkommitténs ordförande erhåller 10 000 euro i årsarvode (8 000 euro) och de övriga kommittémedlemmarna 5 000 euro var (4 000 euro).

Valberedningens ordförande erhåller 8 000 euro i årsarvode (8 000 euro) och de övriga kommittémedlemmarna 4 000 euro var (4 000 euro).

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Valberedningen föreslår ytterligare att varje styrelseledamot har rätt att avstå sitt arvode.

Förslag till antalet styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter är nio (9).

Förslag till styrelseledamöter

Valberedningen föreslår att Peter Seligson, Elisabet Salander Björklund, Alexander Ehrnrooth, Lasse Heinonen, Johannes Gullichsen, Hannele Jakosuo-Jansson, Harri-Pekka Kaukonen och Valerie A. Mars omväljs.

Det föreslås att Jaakko Eskola väljs till ny styrelseledamot.

Pernilla Walfridsson står inte till förfogande för omval till styrelsen.

Valberedningen rekommenderar att Peter Seligson väljs till styrelseordförande och Elisabet Salander Björklund väljs till styrelsens vice ordförande.

Jaakko Eskola (född 1958), finsk medborgare, M.Sc (Eng) Tekniska Högskolan i Helsingfors, är sedan 2015 verkställande direktör för Wärtsilä Corporation. Jaakko Eskola har sedan 1998 innehaft ett antal höga befattningar inom Wärtsilä Corporation; Senior Executive Vice President, Power Plants Sales & Marketing, 2005-2006; Wärtsilä Development & Financial Services Oy, President, 1998-2005. Före sin tid på Wärtsilä innehade Jaakko Eskola befattningar på PCA Corporate Finance (Executive Director, 1997-1998); Kansallis-Osake Pankki (olika chefspositioner inom internationell projektfinansiering, 1986-1997); Industrialization Fund of Finland (Corporate Analyst, 1984-1986); och VTT Technical Research Centre of Finland (Researcher, 1983-1984).

Jaakko Eskola är styrelsemedlem i Federation of Finnish Technology Industries och The Finnish Foundation for Share Promotion. Han var även ordförande för European Marine Equipment Council (EMEC) från 2008 till 2011.

Jaakko Eskola är oberoende av bolaget och dess betydande aktieägare.

Styrelseledamöternas mandatperiod löper till utgången av nästa ordinarie bolagsstämma. Alla de föreslagna personerna anses vara oberoende av såväl bolaget som dess betydande aktieägare förutom Lasse Heinonen och Alexander Ehrnrooth, som inte är oberoende av bolagets betydande aktieägare. Lasse Heinonen är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare AC Invest Five B.V. i vars moderbolag Ahlström Capital Oy han är verkställande direktör. Alexander Ehrnrooth är inte oberoende av bolagets betydande aktieägare Viknum AB i vars moderbolag Virala Corporation han är verkställande direktör och styrelseledamot.

Alla de föreslagna personerna har gett sitt samtycke till valet.

De föreslagna styrelseledamöternas CV:n finns till påseende på bolagets hemsida www.ahlstrom-munksjo.com/sv/bolagsstamma-2019

Helsingfors, 25 januari 2019

Valberedningen för Ahlstrom-Munksjö Oyj

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Lilius, ordförande för Ahlstrom-Munksjö Oyj:s valberedning
via Helena Staffans, +358 10 888 4221, helena.staffans@ahlstromcapital.com


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.