Korrigering: Ahlstrom-Munksjö Oyj bokslutskommunike 2018: Framgångsrikt verkställande av tillväxtstrategin

AHLSTROM-MUNKSJÖ BOKSLUTKOMMUNIKE, 14 FEBRUARI 2019, kl. 13:30

KORRIGERING: Datum för utdelningen av vinster har korrigerats och börsmeddelandet publiceras i sin helhet på nytt. Bilagan till börsmeddelandet har uppdaterats på motsvarande sätt.  

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s Bokslutkommunike 2018. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv (www.ahlstrom-munksjo.com/swe).

HÖJDPUNKTER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Jämförbar EBITDA, IFRS, Q4/2018 ökade 14,3 % till MEUR 72,1 (MEUR 63,1), vilket motsvarar 10,1% (11,5%) av nettoomsättningen.

 • Förvärven av Expera Specialty Solutions och specialpappersanläggningen i Caieiras stärker i betydande grad vår närvaro i Nord- och Sydamerika

  • Årliga affärssynergier på minst MEUR 10 identifierades i tillägg till tidigare kommunicerade kostnadssynergier på MEUR 8 från Expera och MEUR 6 från Caieiras.

  • Fler affärssynergier förväntas under de nästkommande åren.

 • En aqktieemission om cirka MEUR 150 slutfördes med framgång

Q4/2018 PROFORMA JÄMFÖRT MED Q4/2017 PROFORMA

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 734,8 (MEUR 718,9), vilket motsvarar en ökning på 2,2%.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 71,4 (MEUR 80,5), vilket motsvarar 9,7% (11,2%) av nettoomsättningen

 • Ytterligare förbättring av bruttomarginalen för produkter. Lönsamheten påverkades av minskade försäljningsvolymer, på grund av större säsongsvariationer och driftsstörningar vid två av anläggningarna där korrigerande åtgärder pågår.  

 • Nettoresultatet uppgick till MEUR -10,3 (MEUR 27,6), som påverkades betydligt av poster som påverkar jämförbarheten relaterade till förvärvs- och kostnadsbesparande åtgärder

 • Resultat per aktie -0,09 euro (0,24 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar och amortering hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till 0,18 euro (0,38 euro).

PROFORMA 2018 JÄMFÖRT MED PROFORMA 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till MEUR 2 996,9 (MEUR 2 961,5), vilket motsvarar en ökning på 1,2%. Vid oförändrade valutakurser var tillväxten 5,1%.

 • Jämförbar EBITDA uppgick till MEUR 329,9 (MEUR 366,3), vilket motsvarar 11,0% (12,4%) av nettoomsättningen.

 • Högre rörliga kostnader uppvägdes framgångsrikt genom högre försäljningspriser. Lönsamheten påverkades i huvudsak av minskade försäljningsvolymer, delvis på grund av stängningen av pappersmaskinen på anläggningen i Stenay och driftproblem vid massaanläggningen i Aspa.

 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 63,2 (MEUR 41,9), som påverkades betydligt av poster som påverkar jämförbarheten relaterade till förvärvs- och kostnadsbesparande åtgärder.

 • Resultat per aktie 0,54 euro (0,36 euro)

 • Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar och amortering hänförliga till allokering av köpeskilling uppgick till 1,15 euro (1,32 euro).

FÖRSLAG TILL UTDELNING

 • Styrelsen föreslår utdelning om 0,52 euro per aktie som betalas ut i två omgångar. Detta motsvarar en ökning med cirka 20% med beaktande av ökningen av totalt antal aktier efter emissionen som avslutades i december.

I denna bokslutskommuniké för 2018 presenteras siffrorna för januari–december 2018, för oktober-december 2018 samt alla jämförelsetal på proforma-basis för att illustrera de finansiella effekterna av förvärvet av Expera Specialty Solutions, förvärvet av MD Papéis Caieiras och samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö som om de hade slutförts i början av 2017. Basis för proformasiffrorna finns i bilaga 2. Bilaga 1 inklusive den reviderade koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Årssiffrorna i bokslutskommunikén är reviderade.

NYCKELTAL

IFRS nyckeltal, MEUR Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 2018 2017
Nettoomsättning 712,2 547,1 565,6 2 438,0 1 959,9
Jämförbar EBITDA 72,1 63,1 71,8 277,7 248,2
Jämförbar EBITDA-marginal, % 10,1 11,5 12,7 11,4 12,7
Jämförelsestörande poster i EBITDA -34,5 -10,4 -8,7 -55,1 -38,1
EBITDA 37,5 52,7 63,1 222,6 210,1
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 46,3 40,3 50,1 186,1 166,1
Jämförbart rörelseresultat 34,5 32,6 42,4 151,4 141,7
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 4,9 6,0 7,5 6,2 7,2
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -42,2 -10,4 -8,7 -62,7 -38,1
Rörelseresultat -7,7 22,1 33,7 88,7 103,5
Periodens resultat -19,8 22,7 19,4 42,9 66,5
Resultat per aktie -0,20 0,23 0,20 0,43 0,78
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,20 0,37 0,33 1,18 1,29
Kassaflöde från den löpande verksamheten 30,9 77,2 28,0 91,6 186,5
Avskrivningar och nedskrivningar 45,2 30,6 29,4 133,9 106,6
Investeringar 64,5 40,2 38,5 160,1 84,6
Anskaffning av dotterbolag minskat med likvida medel 608,0 - - 608,0 -
Nettoskuld 971,3 375,3 456,6 971,3 375,3
Skuldsättningsgrad, % 83,6 36,2 44,1 83,6 36,2

 

Pro forma nyckeltal, MEUR Q4/2018 Q4/2017 Q3/2018 2018 2017
Nettoomsättning 734,8 718,9 745,2 2 996,9 2 961,5
Jämförbar EBITDA 71,4 80,5 89,4 329,9 366,3
Jämförbar EBITDA-marginal, % 9,7 11,2 12,0 11,0 12,4
Jämförelsestörande poster i EBITDA -24,0 -10,5 -4,4 -39,6 -94,0
EBITDA 47,4 70,0 85,0 290,3 272,2
Jämförbart rörelseresultat exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 45,3 53,0 63,8 225,5 251,7
Jämförbart rörelseresultat 32,9 40,5 51,6 176,6 200,4
Jämförbar rörelseresultatmarginal, % 4,5 5,6 6,9 5,9 6,8
Jämförelsestörande poster i rörelseresultat -31,7 -10,5 -4,4 -47,3 -94,0
Rörelseresultat 1,3 30,0 47,2 129,4 106,4
Periodens resultat -10,3 27,6 25,7 63,2 41,9
Resultat per aktie -0,09 0,24 0,22 0,54 0,36
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,18 0,38 0,33 1,15 1,32
Avskrivningar och nedskrivningar 46,2 40,0 37,8 161,0 165,9
Investeringar 65,9 51,3 44,6 176,3 124,7

*Avskrivningar består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.

Ahlstrom-Munksjö har antagit Esmas (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa resultatmått för att avspegla underliggande resultatutveckling och öka jämförbarheten. Dessa resultatmått ska dock inte betraktas som en ersättning för resultatmått enligt IFRS. Alternativa resultatmått resultatmått härleds från nyckeltal som redovisas enligt IFRS genom att lägga till eller dra av poster som påverkar jämförbarheten (jämförelsestörande poster) eller förvärvsanalys och kallas jämförelsesiffror. Mer information om alternativa resultatmått och nyckeltal finns i bilaga 2.

VD-KOMMENTAR

Vi gjorde under 2018 bra framsteg på vägen mot våra strategiska mål. Förvärven av Expera och Caieiras var viktiga milstolpar i den strategiska målsätningen att bli global ledare i våra utvalda produktkategorier och vi är mycket nöjda med förvärven. En kritisk storlek i värdekedjan möjliggör en global verksamhet och en bättre förmåga att tillgodose våra kunders behov. Förvärvet av Expera tredubblade vår nettoomsättning i USA och erbjuder en plattform för tillväxt, medan Caieras stärker vår verksamhet i Sydamerika på ett betydligt sätt. Vår nettoomsättning proforma uppgick till 3 miljarder euro och jämförbar EBITDA till MEUR 330.

Förvärven ger oss också kostnadssynergier i rätt tid när vi nu uppnått de flesta fördelarna med samgåendet mellan Ahlstrom och Munksjö. Därmed kommer vi att förbättra vår konkurrenskraft avseende kostnader. Dessutom har vi identifierat betydande potential för synergier i verksamheten, särskilt inom områden som korsförsäljning, teknologiutbyte och optimering av produktionen, som kommer att bidra till våra resultat under de närmaste åren.

UTMANANDE KVARTAL

Vårt lönsamhet för fjärde kvartalet i fjol var inte tillfredsställande. Bruttomarginalen för produkter förbättrades varje kvartal under året men lönsamheten påverkades av lägre leveransvolymer. Detta berodde på säsongsvariationer, främst i december, som var större än normalt, samt den planerade stängningen av pappersmaskinen i Stenay i Frankrike och driftproblem i massabruket i Aspa. Kunderna reagerade på den ökade osäkerheten i de ekonomiska utsikterna. Nedgången av massapriserna i december hade inte effekt på resultatet på grund av den vanliga tidsmässiga fördröjningen. Kassaflödet påverkades av transaktions- och integrationsrelaterade kostnader samt ett lägre resultat.

RIKTADE FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER FORTSÄTTER

I syfte att förbättra konkurrenskraften för produktsegmentet bestruket enkelsidigt papper i verksamheten Food Packaging fortsätter med planen att stänga en pappersmaskin i Stenay, Frankrike, och att effektivera produkterbjudandet. Vi beklagar den effekt som förändringen medför för vår personal, men vi måste anpassa oss efter den förändrade marknadsomgivningen och till vår strategi med fokus på niche-marknader med kundanpassade lösningar.

Inom affärsområdet Decor har vi med framgång återställt bruttomarginalen för produkter och vi fortsätter att implementera vår omfattande plan för att förbättra effektiviteten och ledande kvalitet. Inom verksamheten Beverage & Casing fortsätter arbetet med investeringen i den nya produktionslinjen i syfte att förbättra kapacitet, produktutbud och effektivitet.

TILLFÖRSIKT INFÖR FRAMTIDEN

Under året har vi genomfört investeringar som förbättrar kundvärdet genom produktkvalitet och utökat vår kapacitet inom verksamheterna Abrasive, Filtration och Food Packaging. Vi har också fattat beslut om flera nya investeringar som kommer att förbättra effektiviteten och miljöresultaten samt öka och förbättra produktkvalitet och kapacitet. Vi förväntar oss ett gradvis stigande bidrag från dessa investeringar under de kommande åren.

Trots det mindre tillfredsställande avslutet på året och osäkerheten kring den global ekonomiska utsikten, har jag tillförsikt inför de kommande åren. Vi räknar med att dra nytta av förmånerna av förvärven och investeringarna samt synergierna och initiativen att minska kostnaderna. Under 2019 kommer vi att fokusera på integration och att leverera på våra utlovade synergier samt kassaflödet. Vår bruttomarginal för produkter har ökat och vi fortsätter med åtgärder i syfte att ytterligare öka konkurrenskraften när vi fortsätter på vår tillväxtresa.

UTSIKTER FÖR 2019

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA proforma uppgick till MEUR 330 för 2018. I början av 2019 har våra kunder reagerat på rådande tecken av en ekonomisk avmattning. Även om efterfrågeökningen avtar inom vissa produktsegment och kunderna drar ned på lagren är marknadens grund fortsatt relativt stabil. Ahlstrom-Munksjö fortsätter sitt arbete med att förbättra resultatet och konkurrenskraften. Bruttomarginalen för produkter steg under 2018 och de riktade synergieffekterna och besparingsåtgärder väntas ha en positiv inverkan på resultatet för 2019.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING AV VINSTER

De utdelningsbara medlen i Ahlstrom-Munksjös balansräkning per den 31 december 2018 uppgick till 777 405 417,67 euro.

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar, baserat på bolagets finansiella rapporter för 2018, om en utdelning om 0,52 euro per aktie.

Utdelningen betalas ut i två omgångar. Den första utbetalningen om 0,26 euro per aktie betalas till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen, den 29 mars 2019, är registrerad i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Oy eller i avstämningsregistret vilket förs av Euroclear Sweden AB. Styrelsen föreslår den 5 april 2019 som utbetalningsdag för detta belopp.

Den andra utbetalningen om 0,26 euro per aktie utbetalas i oktober 2019 till aktieägare som på avstämningsdagen för betalningen är registrerad i bolagets aktieägarförteckning vilken förs av Euroclear Finland Oy eller i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB, vilket tillsammans med utbetalningsdag beslutas av styrelsen under dess sammanträde som är planerat till den 25 september 2019. Avstämningsdag för betalningen är då den 27 september 2019 och utbetalningsdag senast den 4 oktober 2019.

Dessutom föreslår styrelsen att 100 000 euro reserveras för användning till donationer med full handlingsfrihet för styrelsen.

KORTSIKTIGA RISKER

Ahlstrom-Munksjös verksamhet utsätts för risker till följd av marknadsläget, det allmänna ekonomiska läget och utvecklingen inom branschen samt risker i anslutning till företagets verksamhet, förändringar i omvärlden, den globala ekonomiska utvecklingen och förändringar i lagstiftningen. Om dessa risker realiseras kan de ha en negativ inverkan på Ahlstrom-Munksjös verksamhet och dess resultat samt på bolagets ekonomiska ställning.

De största riskerna med avseende på bolagets verksamhet hänför sig till utvecklingen av efterfrågan och priset på de produkter som säljs, kostnaderna för och tillgången av de huvudsakliga råvarorna, finansieringsrisken samt övriga omvärldsfaktorer och situationen på finansmarknaden. Kostnaden på viktiga råvaror som massa och titandioxid har legat kvar på en hög nivå och bolagets finansiella ställning kan påverkas av dess förmåga att höja försäljningspriserna och tidpunkt för eventuella råvaruprishöjningar i syfte att minska kostnadsinflationen. Pågående diskussioner om handelshinder och effekten av Brexit ökar osäkerheten i de globala ekonomiska utsikterna och kan ha en effekt på Ahlstrom-Munksjös marknader.

Ahlstrom-Munksjö har nyligen förvärvat Expera och Caieiras och det kanske inte kan förverkliga en del av eller någon av de förväntade fördelarna från dessa förvärv. Dessutom kanske bolaget inte lyckas väl med integrationen av de förvärvade verksamheter i de befintliga verksamheterna.

Bolagets huvudsakliga finansiella risker innefattar ränte- och valutarisker, likviditetsrisker och kreditrisker. Koncernen är exponerad för skattemässiga risker till följd av eventuella förändringar i eller tillämpningar av skattelagar och andra förordningar, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner eller -krav.

Bolaget bedriver verksamhet i flera länder och ibland är tvister oundvikliga i den dagliga verksamheten. Företaget är emellanåt involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndsanspråk och andra förfaranden. Utgången av dessa kan inte förutses, men med hänseende till all den information som finns tillgänglig i nuläget förväntas utgången inte påverka bolagets finansiella ställning i någon betydande utsträckning.

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 8882520 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tel +46 10 250 1029 Johan Lindh, Head of Investor Relations, + 358 10 888 4994 Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 (0)10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

En kombinerad press-, telefon- och webbkonferens ordnas på publiceringsdagen den 14 februari 2019 kl. 11:00 EET (10:00 CET) på Ahlstrom-Munksjös huvudkontor i Helsingfors (Alvar Aaltos gatan 3 C, mötesrum Antti). Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen:

https://qsb.webcast.fi/a/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2019_0214_q4/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0) 330 336 9104

Konferenskod: 159041

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonverensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.

För mer information, vänligen kontakta:


Ahlstrom-Munksjö i korthet

Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm.

Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com.