Ahlstrom-Munksjö halvårsrapport januari-juni 2020: STABILT RESULTAT UNDER EXCEPTIONELLA OMSTÄNDIGHETER

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ HALVÅRSRAPPORT 28 JULI 2020 kl. 12:00 EEST

Detta meddelande är en sammanfattning av Ahlstrom-Munksjö’s halvårsrapport januari-juni 2020. En pdf-version av den fullständiga rapporten finns som bilaga till detta meddelande. Rapporten finns också på adressen www.ahlstrom-munksjo.com/sv

HÖJDPUNKTER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • Stabil jämförbar EBITDA och ökad marginal trots nedgången i leveransvolymer orsakade av coronaviruspandemin
 • Snabb respons och kostnadsminskningsåtgärder dämpade effekten av pandemin
 • Pandemins påverkan på kundaktiviteten varierade över Ahlstrom-Munksjös breda geografiska räckvidd och produktsortiment
 • Stark tillväxt inom slutanvändningssegmenten hälso- och livsvetenskap, utökning av produktion av ansiktsmask material. Tydlig försvagning inom husbyggande och möbler, transport och industriella slutanvändningar
 • Tecken på en gradvis normalisering av kundaktiviteten i vissa segment mot slutet av kvartalet
 • Förbättrad finansiell flexibilitet, god likviditet utan större refinansieringsbehov
 • Lansering av Ahlstrom-Munksjö FortiCell®, en ny serie fiberbaserade lösningar för energilagringsapplikationer

Q2/2020 jämfört med Q2/2019

 • Nettoomsättningen minskade 16,6 % till MEUR 621,5 (745,1) påverkad främst av lägre volymer
 • Jämförbar EBITDA minskade 11,7 % till MEUR 74,0 (83,8), vilket motsvarar 11,9 % (11,2) av nettoomsättningen, med stöd av åtgärder för att minska rörliga och fasta kostnader
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 25,8 (35,0)
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 9,0 (14,8)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,07 (0,13)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,18 (0,25)

Q1-Q2/2020 jämfört med Q1-Q2/2019

 • Nettoomsättningen minskade 10,9 % till 1 339,6 MEUR (1 502,8) påverkad av pris, produktmix och volymer
 • Jämförbar EBITDA ökade 4,4 % till MEUR  165,7 (158,8), vilket motsvarar 12,4 % (10,6) av nettoomsättningen, med stöd från lägre rörliga kostnader som mer än kompenserade för lägre försäljningspriser och volymer
 • Rörelseresultatet uppgick till MEUR 99,6 (52,9)) inklusive en realisationsvinst om MEUR 32,0 från försäljningen av konstnärspappersverksamheten
 • Nettoresultatet uppgick till MEUR 55,7 (18,9)
 • Vinst per aktie (före utspädning) uppgick till EUR 0,46 (0,16)
 • Jämförbar vinst per aktie exklusive nedskrivningar och avskrivningar hänförliga till fördelning av köpeskilling uppgick till EUR 0,48 (0,46)
 • Nettoskulden minskade till 878,7 miljoner euro (885,0 för Q4/2019), med stöd av försäljningen av konstnärspappersverksamheten

NYCKELTAL

IFRS nyckeltal Q2 Q2 Q1 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4
MEUR eller vad som anges 2020 2019 2020 2020 2019 2019
Nettoomsättning 621,5  745,1  718,1  1 339,6  1 502,8  2 915,3 
Jämförbar EBITDA 74,0  83,8  91,7  165,7  158,8  312,9 
Jämförbar EBITDA-marginal, % 11,9  11,2  12,8  12,4  10,6  10,7 
EBITDA 69,1  78,1  120,5  189,6  138,3  279,4 
Jämförbart rörelseresultat 31,8  40,7  49,1  80,9  73,3  139,0 
Rörelseresultat 25,8  35,0  73,7  99,6  52,9  103,2 
Periodens resultat 9,0  14,8  46,6  55,7  18,9  32,8 
Resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,07  0,13  0,40  0,46  0,16  0,27 
Jämförbart resultat per aktie (före utspädning), EUR 0,10  0,16  0,21  0,31  0,29  0,50 
Jämförbart resultat per aktie exkl. avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskilling* 0,18  0,25  0,30  0,48  0,46  0,84 
Avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 5,9  1,7  6,5  5,9  1,7  2,9 
Jämförbar avkastning på eget kapital, rullande 12 månader, % 5,4  6,4  6,0  5,4  6,4  5,2 
Avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,4  3,6  6,8  6,4  3,6  4,4 
Jämförbar avkastning på sysselsatt kapital, rullande 12 månader, % 6,3  6,9  6,6  6,3  6,9  5,9 
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,5  63,1  11,8  20,4  92,9  286,7 
Investeringar 24,4  38,7  26,3  50,7  74,2  161,1 
Nettoskuld 878,7  1 044,7  854,3  878,7  1 044,7  885,0 
Skuldsättningsgrad, % 74,3  92,8  72,3  74,3  92,8  71,8 

*Avskrivningar hänförliga till allokering av köpeskillingar (PPA) består av avskrivningar från värdejusteringar för verkligt värde avseende förvärv från och med år 2013.nfö

VD-KOMMENTAR

Jag är nöjd med vårt resultat under andra kvartalet, och då särskilt med den snabba reaktionen och åtgärderna för att mildra den omedelbara påverkan av coronaviruspandemin. Med hänsyn till de exceptionella omständigheterna är en jämförbar EBITDA på 74 miljoner euro och en förbättrad marginal på 11,9% en bra prestation. Vi har kunnat hålla våra anläggningar i drift och betjäna våra kunder, samtidigt som vi säkerställer våra anställdas hälsa och säkerhet tack vare vårt COVID-19 säkerhetsprotokoll. Dessutom har vi ökat vår finansiella flexibilitet och har för närvarande god likviditet utan några större refinansieringsbehov på kort sikt.

VARIERANDE PÅVERKAN PÅ KUNDERNAS AKTIVITET - DÄMPAD GENOM ÅTGÄRDER

Inom vårt breda produktsortiment av avancerade fiberbaserade lösningar har inverkan av coronaviruspandemin på kundaktiviteten varierat. Efterfrågan var fortsatt stark inom slutanvändningssegmenten hälso- och livsvetenskap, medan den förblev relativt stabil inom konsumentvarusegmentet, om än med viss variation beroende på slutanvändning. Den största nedgången var inom husbyggnad och möbler, transport och industriell slutanvändning. Sammantaget ledde den exceptionella marknadssituationen till en minskning av våra leveranser med 10%, vilket var den främsta drivkraften bakom minskningen av nettoomsättningen och jämförbar EBITDA. Men vi arbetade intensivt med våra egna åtgärder för att minska rörliga och fasta kostnader, och detta dämpade effekten av lägre volymer.

Dessutom är jag också glad att vi kunde driva vår verksamhet framåt under pandemin. Vår omfattande kunskap om fiberbaserade material, en flexibel organisation och en gemensam produktionsplattform gjorde det möjligt för oss att utöka vår globala produktionskapacitet för ansiktsmaskmaterial till produktionslinjer som normalt används för produktion av andra fiberbaserade material. Vi tog också ytterligare steg på marknaden för elfordonsbatterier genom att introducera en plattform av fiberbaserade lösningar för energilagringsapplikationer. Våra andra nya förädlade lösningar inkluderar ett utbytbart filtermaterial för fritidskläder som kan användas som ansiktsmasker.

Som ett resultat av våra goda framsteg inom miljöpåverkan, arbetsförhållanden, etiska affärsmetoder och hållbar upphandling belönades vårt arbete för fjärde året i rad med en EcoVadis Gold rating. Detta stärker vår hållbarhetsstrategi.

VÄGEN FRAMÅT

Vi kommer att fortsätta med åtgärder för att mildra effekterna av den svaga efterfrågan på marknaden under tredje kvartalet. Samtidigt fortsätter vi att arbeta för att säkerställa vår konkurrenskraft på längre sikt och går vidare med våra tidigare tillkännagivna kostnadsbesparingsprogram. Sammantaget är jag mycket stolt över hur bra vår organisation har presterat under dessa mycket exceptionella omständigheter. Detta belyser verkligen styrkorna i vår företagskultur som förlitar sig på entreprenöriellt ledarskap, kundsamarbete, innovation och sömlöst globalt lagarbete.

UTSIKTER FÖR Q3/2020

Den övergripande marknadssituationen är fortfarande osäker om än med tecken på en gradvis normalisering av kundaktiviteten i vissa slutanvändningssegment. God efterfrågan förväntas fortsätta för slutanvändningen inom hälso- och livsvetenskap. Efterfrågan på konsumentvarurelaterade produkter förväntas förbli relativt stabil medan den fortsätter på en svag nivå inom husbyggnad och industrirelaterade produkter. Efterfrågan på möbler och transportrelaterade produkter förväntas återhämta sig. Ahlstrom-Munksjös leveransvolymer under tredje kvartalet 2020 förväntas vara lägre än under tredje kvartalet 2019. Under det tredje kvartalet 2020 förväntas planerade underhållsstopp vid Aspa massafabrik genomföras med en negativ resultatpåverkan på cirka 4 miljoner euro.

Ahlstrom-Munksjös jämförbara EBITDA under tredje kvartalet 2020 förväntas bli lägre än under tredje kvartalet 2019.

KORTSIKTIGA RISKER

Eftersom Ahlstrom-Munksjö förvaltar en bred portfölj av verksamheter med ett brett spektrum av slutkunder och användningsområden globalt, är det inte troligt att företaget påverkas avsevärt på koncernnivå av enskilda verksamhets relaterade faktorer. Men lägre global ekonomisk tillväxt och osäkra och finansiella marknadsförhållanden skulle kunna ha en väsentlig negativ effekt på bolagets finansiella resultat, verksamhet och finansiella ställning.

Den senaste tiden har den viktigaste orsaken till ökad osäkerhet globalt, sett ur ett ekonomiskt och socialt perspektiv, varit coronaviruspandemin. Risken för en bredare ekonomisk nedgång har tydligt ökat och om den realiseras kan det försvaga efterfrågan för ett brett spann av Ahlstrom-Munksjös produkter under en längre tid. Enligt IMF beräknas den globala tillväxten till - 4,9% 2020 och pandemin har haft en mer negativ inverkan på den ekonomiska aktiviteten under första halvåret 2020 än väntat. Återhämtningen förväntas ske gradvis. Pandemins fulla inverkan kan inte förutses i detta skede, det kommer att bero på både pandemins varaktighet och svårighetsgrad och relaterade åtgärder som vidtagits för att begränsa pandemin.

Ahlstrom-Munksjö har bedömt redovisade värden på tillgångar och skulder, såsom goodwill och andra immateriella tillgångar, materiella tillgångar, lager, uppskjutna skatter, kundfordringar och pensionsplaner och utvärderat behovet av nedskrivningar. Baserat på dessa bedömningar har pandemins konsekvenser för närvarande ingen inverkan på värderingen av tillgångarna.

Företagets betydande risker och osäkerhetsfaktorer består huvudsakligen i utvecklingen av efterfrågan och priser på sålda produkter, kostnaden och tillgängligheten för viktiga råvaror och energi, finansiella risker samt andra affärsfaktorer, inklusive den geopolitiska utvecklingen och utvecklingen på finansmarknaderna. Företagets finansiella resultat kan påverkas av tidpunkten för möjliga prisökningar på råvaror och dess egna förmåga att höja försäljningspriserna. Pågående handelskonflikter utgör ett hot mot den globala ekonomin och detta kan påverka Ahlstrom-Munksjös marknader.

Rörelserisker som personalfrånvaro, tillgång till viktiga råvaror och leveranser till kunder har också ökat på grund av pandemin. Dessa risker har minskats genom en snabb och samordnad respons och implementering av Ahlstrom-Munksjös COVID-19 säkerhetsprotokoll. Men om pandemin fortsätter under en längre period kan exponeringen gentemot de operativa riskerna öka.

Företagets viktigaste finansiella risker inkluderar ränte- och valutarisker, likviditetsrisk och kreditrisk. För att mildra dessa kortsiktiga risker används metoder som hedging och kreditförsäkring.

Ytterligare kreditriskbedömning har genomförts för kundfordringar för att utvärdera potentiella implikationer av coronaviruspandemin. Baserat på bedömningen har företaget inte identifierat någon väsentlig ökning av mängden osäkra fordringar och det har för närvarande inte skett någon väsentlig förändring av betalningsförseningar relaterade till Ahlstrom-Munksjös kundfordringar. Men om pandemin fortsätter under en längre period kan exponeringen mot kreditrisken, såsom sena betalningar från kunderna, öka.

Pandemin har ökat risken för att investerare blir mer försiktiga och att bankernas vilja att tillhandahålla finansiering minskar. Detta kan påverka refinansiering och öka finansieringskostnaderna. Ahlstrom-Munksjös likviditet fortsätter att vara god, och under andra kvartalet har företaget tecknat ytterligare finansieringsfaciliteter för att ytterligare stärka sin likviditetsposition. Det finns inga större refinansieringsbehov på kort sikt.

Koncernen har exponering mot skatterisker på grund av potentiella förändringar i skatteregler eller förordningar, deras tillämpning eller som ett resultat av pågående eller framtida skatterevisioner eller anspråk.

Företaget analyserar regelbundet vad som är den bästa strukturen för de olika verksamheterna och affärsområdena och utvärderar systematiskt M & A-möjligheter. När det gäller potentiella företagskombinationer krävs betydande integrationsarbete för att realisera förväntade synergier.

Företaget har verksamhet i många länder och ibland kan inte tvister undvikas i den dagliga verksamheten. Företaget är ibland involverat i rättsliga åtgärder, tvister, skadeståndskrav och andra förfaranden. Resultatet av dessa kan inte förutsägas, men med hänsyn till all i nuläget tillgänglig information förväntas dessa inte ha någon betydande inverkan på företagets finansiella ställning.

ÖVRIG INFORMATION

Hans Sohlström, VD och koncernchef, tel. +358 10 888 2520
Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, tel +358 10 888 4760
Johan Lindh, VP Group Communications and Investor Relations, + 358 10 888 4994
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, tel. +358 10 888 4731

WEBB- OCH TELEFONKONFERENS

Webb- och telefonkonferens ordnas på publiceringsdagen den 28 juli 2020 kl. 13:30 EEST. Resultatet presenteras av Hans Sohlström, VD och koncernchef, och Sakari Ahdekivi, Vice VD och CFO, på engelska.

DETALJER FÖR WEBB- OCH TELEFONKONFERENSEN

Länk till webbkonferensen:

https://cloud.webcast.fi/ahlstrommunksjo/ahlstrommunksjo_2020_0728_q2/

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5033 6573
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 7479 0360
Telefonnummer i Storbritannien: +44 (0)330 336 9104

Konferenskod: 814977

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5–10 minuter innan konferensen börjar. En inspelning av konferensen kommer att finnas tillgänglig på Ahlstrom-Munksjös webbsida senare samma dag. Genom att ringa in till telefonkonferensen godkänner deltagaren att personlig information som namn och företagets namn kommer att bli insamlade. Telefonkonferensen kommer att spelas in.


Ahlstrom-Munksjö i korthet
Ahlstrom-Munksjö är en global ledare inom fiberbaserade material som levererar innovativa och hållbara kundlösningar. Vår mission är att utvidga fiberbaserade lösningars betydelse för en mer hållbar vardag. Vårt erbjudande omfattar filtermaterial, releasepapper, material för processer inom livsmedels- och dryckesindustrin, dekorpapper för laminatindustrin, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt ett utbud specialpapper för såväl industriella processer samt konsumentprodukter. Vår omsättning är cirka EUR 3 miljarder på årsbasis och antalet medarbetare är cirka 8 000. Ahlstrom-Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.ahlstrom-munksjo.com