Spa Holdings 3 Oy inleder det frivilliga rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj den 22 oktober 2020

AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ BÖRSMEDDELANDE 21 oktober 2020 kl. 14:10 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

Såsom offentliggjordes den 24 september 2020, bildar Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (”Bain Luxco”) (ett bolag som ägs och kontrolleras av fonder som förvaltas eller rådges av Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, och/eller dess närstående (tillsammans ”Bain Capital” och sådana fonder benämns ”Bain Capital-fonder”)), Ahlstrom Invest B.V. (”Ahlstrom Capital”, ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy), Viknum AB (”Viknum”) och Belgrano Inversiones Oy (”Belgrano Inversiones”) ett konsortium (“Konsortiet”) i syfte att lämna ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utgivna och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget” eller ”Ahlstrom-Munksjö”), som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag (”Aktierna” eller enskilt en ”Aktie”) (”Uppköpserbjudandet”), vilket lämnas av Spa Holdings 3 Oy (”Budgivaren”), ett privat aktiebolag bildat och existerande i enlighet med finsk rätt. Budgivaren och Ahlstrom-Munksjö har ingått ett samgåendeavtal (”Samgåendeavtalet”), enligt vilket Budgivaren kommer att lämna Uppköpserbjudandet.

Finska Finansinspektionen har idag godkänt den finskspråkiga versionen av erbjudandehandlingen avseende Uppköpserbjudandet (”Erbjudandehandlingen”). Acceptperioden för Uppköpserbjudandet kommer att påbörjas den 22 oktober 2020 kl. 09:30 (finsk tid) och löpa ut den 30 december 2020 kl. 16:00 (finsk tid), om inte acceptperioden förlängs eller eventuell förlängd acceptperiod avbryts såsom beskrivs i villkoren för Uppköpserbjudandet (”Acceptperioden”). Uppköpserbjudandet förväntas för närvarande fullföljas tidigt under andra kvartalet 2021. Budgivaren kommer att förlänga Acceptperioden i enlighet med, och med förbehåll för, villkoren för Uppköpserbjudandet och tillämpliga lagar och regler, i den mån det är nödvändigt för att uppfylla fullföljandevillkoren för Uppköpserbjudandet, inklusive bland annat erhållandet av relevanta myndighetsgodkännanden. Eventuell förlängning av Acceptperioden kommer att offentliggöras genom ett börsmeddelande.

Den finskspråkiga versionen av Erbjudandehandlingen kommer att finnas tillgänglig via internet på https://tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo/fi och www.nordea.fi/ahlstrom-munksjo-ostotarjous  från och med den 22 oktober 2020. Den engelskspråkiga översättningen av Erbjudandehandlingen kommer att finnas tillgänglig via internet på https://tenderoffer.fi/ahlstrom-munksjo och www.nordea.fi/ahlstrom-munksjo-offer  från och med den 22 oktober 2020.

Uppköpserbjudandet offentliggjordes av Budgivaren den 24 september 2020 (”Offentliggörandet”) med ett erbjudandevederlag om 18,10 EUR kontant per Aktie som vederbörligen lämnas in i Uppköpserbjudandet, med förbehåll för justeringar (det ”Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget”). Enligt Offentliggörandet kommer, om Ahlstrom-Munksjö skulle betala ut dividend eller på annat sätt distribuera medel eller några andra tillgångar till sina aktieägare, inklusive de tredje och fjärde delutbetalningarna av dividendutbetalningarna som beslutades av Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämma som hölls den 25 mars 2020, att utbetalas i oktober 2020 och januari 2021 (sådana delutbetalningar, de ”Beslutade Delutbetalningarna”) eller om en avstämningsdag avseende något av det föregående skulle infalla före någon av likvidredovisningarna för fullföljandeaffärerna (oavsett om det sker efter utgången av Acceptperioden eller någon efterföljande acceptperiod), som resulterar i att utbetalningen av medel inte kan betalas ut till Budgivaren, inklusive de Beslutade Delutbetalningarna, det kontanta vederlaget som erbjuds för Aktierna minskas i motsvarande mån på euro-för-euro-basis. Den 30 september 2020 beslutade Ahlstrom-Munksjös styrelse om en dividendutbetalning om 0,13 EUR per Aktie med den 2 oktober 2020 som avstämningsdag och den 9 oktober 2020 som utbetalningsdag för nämnda dividendutbetalning. Till följd av justeringen av det Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget för nämnda dividendutbetalning är beloppet som erbjuds för varje Aktie som vederbörligen lämnas in i Uppköpserbjudandet, per dagen för Erbjudandehandlingen, 17,97 EUR, med förbehåll för eventuella ytterligare justeringar (”Erbjudandevederlaget”).

Ahlstrom-Munksjös styrelse, företrädd av en beslutsför sammanslutning av styrelseledamöter som inte har några intressekonflikter, har enhälligt beslutat att, i sitt yttrande utfärdat i enlighet med den finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, i dess ändrade lydelse) och Koden om uppköpserbjudanden utgiven av finska Värdepappersmarknadsföreningen, rekommendera aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö att acceptera Uppköpserbjudandet. Till stöd för sin utvärdering av Uppköpserbjudandet har styrelsen för Ahlstrom-Munksjö erhållit en s.k. fairness opinion från Ahlstrom-Munksjös finansiella rådgivare UBS Europe SE. Enligt denna fairness opinion är Erbjudandevederlaget att erhållas av Bolagets aktieägare i samband med Uppköpserbjudandet skäligt ur finansiell synvinkel.

Vissa större aktieägare i Ahlstrom-Munksjö, dvs. Ahlstrom Capital, Viknum och Belgrano Inversiones, som tillsammans företräder cirka 31,42 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö, har oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Uppköpserbjudandet. Därutöver har Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, som tillsammans företräder cirka 4,16 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö, förbehållet vissa sedvanliga villkor, oåterkalleligen åtagit sig att acceptera Uppköpserbjudandet. De ovannämnda oåterkalleliga åtagandena motsvarar sammantaget cirka 35,57 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö.

Fullföljandet av Uppköpserbjudandet är, i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet, föremål för uppfyllandet eller Budgivarens frånfallande av vissa sedvanliga villkor på eller före dagen för Budgivarens offentliggörande av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet. Dessa innefattar, bland annat, erhållande av relevanta godkännanden från konkurrensmyndigheter och andra myndigheter samt att Uppköpserbjudandet vederbörligen har accepterats avseende Aktierna som, tillsammans med eventuella Aktier som annars innehas av Budgivaren före dagen för offentliggörandet av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet, efter full utspädning motsvarar mer än 90 procent av Aktierna och rösträtterna i Bolaget beräknat i enlighet med 18 kapitlet 1 § finska aktiebolagslagen (624/2006, i dess ändrade lydelse) som reglerar rätten och skyldigheten att påkalla tvångsinlösenförfarande.

De flesta finska kontooperatörer, och i Sverige antingen förvaltare (vad gäller förvaltarregistrerade aktieägare) eller en postdistributör som anlitats för Budgivarens räkning (vad gäller direktregistrerade aktier), kommer att sända ett meddelande beträffande Uppköpserbjudandet och relaterade instruktioner till de som är registrerade som aktieägare i Ahlstrom-Munksjös aktiebok som förs av Euroclear Finland Oy eller i aktieboken som förs av Euroclear Sweden AB. Aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som inte erhåller sådana instruktioner från sin kontooperatör eller kapitalförvaltare bör först kontakta sin kontooperatör eller kapitalförvaltare och kan därefter kontakta Nordea Bank Abp genom att skicka e-post till ahlstrom-munksjo-offer@nordea.com, där sådana aktieägare i Ahlstrom-Munksjö kan få information om inlämnande av sin accept. Nordea Bank Abp kommer dock inte ägna sig åt kommunikation beträffande Uppköpserbjudandet med aktieägare som befinner sig i USA.

De aktieägare i Ahlstrom-Munksjö vars Aktier är förvaltarregistrerade och som önskar acceptera Uppköpserbjudandet måste verkställa en sådan accept i enlighet med de instruktioner som lämnats av de förvaltarregistrerade aktieägarnas förvaltare. Budgivaren kommer inte skicka ett acceptformulär eller någon annan dokumentation relaterad till Uppköpserbjudandet till dessa aktieägare i Ahlstrom-Munksjö.

En aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som önskar acceptera Uppköpserbjudandet måste lämna in den vederbörligen ifyllda och verkställda accepten till kontooperatören som handhar aktieägarens värdeandelskonto i enlighet med de instruktioner och inom den tidsram som anges av kontooperatören, vilket kan vara före utgången av Acceptperioden. Aktieägare i Ahlstrom-Munksjö vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB bör istället lämna in accepten till Nordea Bank Abp i enlighet med de instruktioner som anges av Nordea Bank Abp. Budgivaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa eller godta eventuella accepter som har lämnats in på ett oriktigt eller ofullständigt sätt.

Budgivaren kommer att offentliggöra det preliminära utfallet i Uppköpserbjudandet omkring den första (1:a) finska bankdagen som följer på utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod). I samband med offentliggörandet av sådant preliminärt utfall kommer det att offentliggöras huruvida Uppköpserbjudandet kommer fullföljas förbehållet att fullföljandevillkoren blir uppfyllda eller frånfallna på dagen för offentliggörandet av det slutliga utfallet och huruvida Acceptperioden kommer förlängas. Det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet kommer att offentliggöras omkring den fjärde (4:e) finska bankdagen som följer på utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod). I samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet kommer andelen av Aktierna som vederbörligen har lämnats in och accepterats i Uppköpserbjudandet, och som inte har återkallats med giltig verkan, bekräftas.

Budgivaren, Bain Luxco, Ahlstrom Capital, Viknum respektive Belgrano Inversiones förbehåller sig var och en rätten att förvärva Aktier före, under och/eller efter Acceptperioden (inklusive eventuell förlängning därav) och eventuell efterföljande acceptperiod i offentlig handel på Nasdaq Helsinki Ltd (“Nasdaq Helsinki”), Nasdaq Stockholm AB (“Nasdaq Stockholm”) eller på annat sätt.

Villkoren för Uppköpserbjudandet är i sin helhet bifogade till detta börsmeddelande (Bilaga 1).

PJT Partners (UK) Limited, Goldman Sachs International, Nordea Bank Abp och Pöyry Capital Limited agerar som finansiella rådgivare till Budgivaren i samband med Uppköpserbjudandet. Nordea Bank Abp agerar som arrangör utanför USA i samband med Uppköpserbjudandet. Hannes Snellman Attorneys Ltd, Roschier, Attorneys Ltd. och Kirkland & Ellis International LLP agerar som legala rådgivare till Budgivaren i samband med Uppköpserbjudandet.

UBS Europe SE agerar som finansiell rådgivare och White & Case LLP och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP agerar som legala rådgivare till Ahlstrom-Munksjö i samband med Uppköpserbjudandet.

Investerar- och mediaförfrågningar:

Ahlstrom-Munksjö Oyj

Johan Lindh, Vice President, Group Communications and Investor Relations, +358 10 888 4994, johan.lindh@ahlstrom-munksjo.com
Juho Erkheikki, Investor Relations Manager, +358 10 888 4731, juho.erkheikki@ahlstrom-munksjo.com  

Ahlström Capital Oy

Camilla Sågbom, Director, Corporate Communications and Responsibility, +358 10 888 4172, camilla.sagbom@ahlstromcapital.com

Bain Capital

Ed Gascoigne-Pees, +44 (0)7884 001 949, ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk
Candice Adam, +44 (0)7771 906 073, candice.adam@camarco.co.uk

Viknum AB

Mattias Arnelund, verkställande direktör, mattias.arnelund@nidoco.se

Belgrano Inversiones Oy

Alexander Ehrnrooth, styrelseordförande, alexander.ehrnrooth@virala.fi

OM KONSORTIET

Ahlstrom Capital är för närvarande det indirekt helägda dotterbolaget till Ahlström Capital Oy. Ahlström Capital Oy är ett familjeägt investeringsbolag som fokuserar sin investeringsverksamhet på industribolag, fastigheter och skog. År 2019 var de totala intäkterna från Ahlström Capital Oys portföljbolag till cirka 5 miljarder EUR och portföljbolagen hade cirka 15 500 anställda i 29 länder. Ahlström Capital Oy och Ahlstrom-Munksjö delar nästan 170 års gemensam historia. Per dagen för detta offentliggörande äger Ahlstrom Capital direkt cirka 18,69 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö. Därtill uppskattas det att över 36 procent av aktierna och rösterna i Ahlstrom-Munksjö ägs direkt av medlemmar i familjen Ahlström separat.

Viknum är ett helägt dotterbolag till Nidoco AB (”Nidoco”). Nidoco är ett svenskt investeringsbolag vars strategi är att skapa långsiktigt värde genom aktivt ägarskap i publika och privata bolag. Nidoco är för närvarande en ledande aktieägare i tre börsnoterade bolag med huvudkontor i Norden och det har direkta och indirekta investeringar i mer än 250 onoterade bolag globalt. Sammanlagt har dessa bolag en årsomsättning på över 6,7 miljarder EUR och över 15 000 anställda. Nidoco är en fristående del av Virala Group, som ägs av Alexander och Albert Ehrnrooth. Per dagen för detta offentliggörande äger Viknum direkt cirka 12,15 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö.

Belgrano Inversiones är ett investeringsbolag som ägs av Alexander Ehrnrooth. Per dagen för detta offentliggörande äger Belgrano Inversiones direkt cirka 0,58 procent av samtliga aktier och röster i Ahlstrom-Munksjö.

Bain Luxco ägs och kontrolleras av Bain Capital-fonder. Bain Capital är ett av de mest framgångsrika och aktiva private equity-bolagen i världen. Sedan starten 1984 har det gjort private equity-investeringar i över 345 fristående bolag och förvaltar för närvarande cirka 100 miljarder USD i kapital. Bain Capital har över 520 investeringsexperter över hela världen spridda över sitt globala nätverk i Europa, Asien och Nordamerika. Bain Capital har gjort ett flertal framgångsrika och värdeskapande investeringar och realiseringar i Norden under de senaste åren, inklusive Securitas Direct Verisure Group, Europas ledande leverantör av professionellt övervakade hemalarmsystem och uppkopplade smarta tjänster för hemmet, Bravida, en ledande nordisk leverantör av tjänster inom el, värme och sanitet samt uppvärmning, ventilation och luftkonditionering, EWOS, en ledande leverantör av foder och näring till den internationella fiskodlingsindustrin samt Nets, en ledande nordeuropeisk leverantör av betalnings-, informations- och digitala ID-lösningar.

OM AHLSTROM-MUNKSJÖ

Ahlstrom-Munksjö är ett publikt aktiebolag inkorporerat enligt finsk rätt med sina aktier upptagna till handel på Nasdaq Helsinkis och Nasdaq Stockholms officiella listor. Ahlstrom-Munksjö är en världsledare inom innovativa och hållbara fiberbaserade material och levererar lösningar till sina kunder över hela världen. Ahlstrom-Munksjös produkter används i ett brett urval av industriella applikationer och konsumentdrivna produkter och processer, såsom dagligvaror, hälsovård och life science, bostadsbyggande och möbler samt transport- och industriella slutanvändningssegment. Ahlstrom-Munksjös utbud omfattar filtermaterial, releasepapper, processerings- och förpackningsmaterial för mat och dryck, dekorpapper, baspapper för slippapper och tejp, elektrotekniskt isoleringspapper, glasfibermaterial, medicinska fibermaterial och lösningar för diagnostik samt en rad andra specialpapper och specialmassa för industriell- och konsumentslutanvändning. Lösningarna är utformade och tillverkade för att möta och överträffa specifika kundkrav avseende kvalitet och funktionalitet för att säkerställa ökat värde för kunderna. Produkterna är utvecklade i nära samarbete med kunder och andra intressenter i värdekedjan, vilket kräver erfarenhet och expertis inom produktion av specialpapper och fiberbaserade lösningar. Ahlstrom-Munksjö strävar efter att kontinuerligt förbättra sitt utbud av produkter, applikationer och lösningar som adresserar hållbar funktionalitet och design. Ahlstrom-Munksjö har mer än 7 000 kunder i över 100 länder.

VIKTIG INFORMATION

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS PÅ ANNAT SÄTT, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG.

DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE EN ERBJUDANDEHANDLING OCH UTGÖR DÄRMED INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT LÄMNA ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING. I SYNNERHET UTGÖR DETTA PRESSMEDDELANDE INTE ETT ERBJUDANDE ATT SÄLJA ELLER EN INBJUDAN ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER SOM BESKRIVS HÄRI OCH UTGÖR INTE EN UTVIDGNING AV UPPKÖPSERBJUDANDET TILL ATT OMFATTA AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. INVESTERARE SKA ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA ENBART BASERAT PÅ INFORMATIONEN SOM TILLHANDAHÅLLS I EN ERBJUDANDEHANDLING. ERBJUDANDEN KOMMER INTE ATT LÄMNAS DIREKT ELLER INDIREKT TILL NÅGON JURISDIKTION I VILKEN ANTINGEN ETT ERBJUDANDE ELLER DELTAGANDE I ETT SÅDANT SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG ELLER I VILKEN EN ERBJUDANDEHANDLING ELLER REGISTRERING ELLER ANDRA KRAV SKULLE VARA TILLÄMPLIGA UTÖVER DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I FINLAND.

UPPKÖPSERBJUDANDET LÄMNAS INTE DIREKT ELLER INDIREKT I NÅGON JURISDIKTION I VILKEN UPPKÖPSERBJUDANDET SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIG LAG OCH ERBJUDANDEHANDLINGEN, NÄR DEN HAR OFFENTLIGGJORTS, OCH DÄRTILL RELATERADE ACCEPTFORMULÄR KOMMER INTE ATT OCH FÅR INTE DISTRIBUERAS, VIDAREBEFORDRAS ELLER SÄNDAS TILL ELLER FRÅN NÅGON JURISDIKTION I VILKEN SÅDANA ÅTGÄRDER SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. I SYNNERHET LÄMNAS UPPKÖPSERBJUDANDET INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, ELLER MED ANVÄNDANDE AV POSTVÄSENDET I, ELLER MED HJÄLP AV NÅGOT KOMMUNIKATIONSMEDEL (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, TELEFAX, TELEX, TELEFON ELLER INTERNET) SOM ANVÄNDS VID NATIONELL ELLER INTERNATIONELL HANDEL I, ELLER VID NÅGON NATIONELL BÖRS ELLER HANDELSPLATS I, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. UPPKÖPSERBJUDANDET KAN INTE ACCEPTERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, GENOM ANVÄNDNING AV ELLER MEDELST ELLER FRÅN AUSTRALIEN, KANADA HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA OCH VARJE FÖRSÖK ATT ACCEPTERA UPPKÖPSERBJUDANDET SOM ÄR ETT RESULTAT AV ATT DESSA RESTRIKTIONER DIREKT ELLER INDIREKT HAR ÖVERTRÄTTS KOMMER ATT VARA OGILITIGT.

DETTA BÖRSMEDDELANDE HAR UPPRÄTTATS I ENLIGHET MED FINSK LAG, NASDAQ HELSINKIS REGLER OCH KODEN FÖR UPPKÖPSERBJUDANDEN OCH DEN INFORMATION SOM LÄMNATS KANSKE INTE HADE VARIT DENSAMMA OM OFFENTLIGGÖRANDET HADE UPPRÄTTATS I ENLIGHET MED LAGEN I JURISDIKTIONER UTANFÖR FINLAND.

Information till Ahlstrom-Munksjös aktieägare i USA

Ahlstrom-Munksjös aktieägare i USA görs uppmärksamma på att Aktierna inte är noterade på en amerikansk börs och att Ahlstrom-Munksjö inte omfattas av kraven för periodisk rapportering i enlighet med den i var tid gällande U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”Exchange Act”) och att Ahlstrom-Munksjö inte är skyldigt att lämna in några rapporter, och lämnar inte heller in några rapporter, till U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) i enlighet med nämnda lag.

Uppköpserbjudandet lämnas avseende de emitterade och utestående aktierna i Ahlstrom-Munksjö, vilket har säte i Finland och är föremål för finska offentliggörande- och förfaranderegler. Uppköpserbjudandet lämnas i USA i enlighet med Section 14(e) och Regulation 14E i Exchange Act och i övrigt i enlighet med offentliggörande- och förfaranderegler som följer av finsk rätt, innefattande, tidplanen för avräkningsförfaranden, återkallelserätt, rätten att avstå från villkor och tidpunkt för erläggande av betalning, vilka skiljer sig från de krav som gäller i USA. I synnerhet har den finansiella informationen i detta pressmeddelande upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i Finland, som kanske inte kan jämföras med finansiella rapporter eller finansiell information från amerikanska bolag. Uppköpserbjudandet riktas till Ahlstrom-Munksjös aktieägare som är bosatta i USA på samma villkor som de som ges till Ahlstrom-Munksjös övriga aktieägare, till vilka ett erbjudande riktas. Alla informationsdokument, inklusive detta pressmeddelande, sprids till amerikanska aktieägare på basis som är jämförbar med metoden sådana dokument tillhandahålls Ahlstrom-Munksjös andra aktieägare.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, kan Budgivaren och dess närstående eller dess mäklare eller dess mäklares närstående (i egenskap av agenter för Budgivaren eller, från fall till fall, dess närstående, såsom tillämpligt) från tid till annan efter dagen för detta börsmeddelande och under Uppköpserbjudandet samt vid sidan Uppköpserbjudandet, direkt eller indirekt, förvärva eller arrangera förvärv av Aktier, eller andra värdepapper som kan konverteras till, utbytas mot eller utnyttjas för teckning av Aktier. Sådana förvärv kan komma att ske antingen på den öppna marknaden till rådande pris eller i privata transaktioner till förhandlat pris. I den utsträckning information om sådana förvärv eller arrangemang om sådana förvärv offentliggörs i Finland, kommer informationen offentliggöras i ett pressmeddelande eller på annat lämpligt sätt i syfte att informera amerikanska aktieägare i Ahlstrom-Munksjö om sådan information. Vidare kan Budgivarens finansiella rådgivare också komma att delta i sedvanlig handel avseende värdepapper i Ahlstrom-Munksjö, vilket kan omfatta förvärv eller arrangemang om förvärv av sådana värdepapper. I den utsträckning som krävs i Finland kommer information om sådana förvärv att offentliggöras i Finland i enlighet med vad som krävs enligt finsk lag.

Vare sig SEC eller någon amerikansk delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet har godkänt eller avvisat Uppköpserbjudandet, kommenterat fördelarna eller rättvisheten av Uppköpserbjudandet, eller kommenterat tillräckligheten, korrektheten eller fullständigheten av offentliggörandet av Uppköpserbjudandet. Alla påståenden om motsatsen är en brottslig handling i USA.

Mottagandet av kontantvederlag i enlighet med Uppköpserbjudandet av en amerikansk aktieägare kan utgöra en skattepliktig transaktion i amerikanskt federalt inkomstskattehänseende och enligt tillämpliga amerikanska statliga och lokala, samt utländska och andra, skattelagar. Varje aktieägare uppmanas att konsultera en oberoende skatterådgivare angående skattekonsekvenserna av att acceptera Uppköpserbjudandet.

Det kan vara svårt för Ahlstrom-Munksjös aktieägare att genomdriva sina rättigheter och eventuella krav som de skulle kunna ha enligt amerikansk federal eller delstatlig värdepapperslagstiftning, eftersom Budgivaren och Ahlstrom-Munksjö är belägna i icke-amerikanska jurisdiktioner och vissa eller samtliga av deras respektive ledande befattningshavare och styrelseledamöter kan ha hemvist i icke-amerikanska jurisdiktioner. Ahlstrom-Munksjös aktieägare kommer eventuellt inte att kunna stämma Budgivaren eller Ahlstrom-Munksjö eller deras respektive ledande befattningshavare eller styrelseledamöter i en icke-amerikansk domstol för överträdelser av amerikansk federal värdepapperslagstiftning. Det kan vara svårt att få Budgivaren och Ahlstrom-Munksjö och deras respektive närstående att underkasta sig en dom från en amerikansk domstol.

Ansvarsfriskrivning

PJT Partners (UK) Limited, vilket är auktoriserat och står under tillsyn av Financial Conduct Authority i Storbritannien, handlar uteslutande för Budgivaren och inte för någon annan i samband med de frågor som beskrivs häri och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som ges till klienter till PJT Partners (UK) Limited eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med de frågor som beskrivs häri. Varken PJT Partners (UK) Limited eller något av dess dotterbolag, filialer eller närstående bär eller åtar sig någon skyldighet, skadeståndsansvar eller ansvar över huvud taget (vare sig direkt eller indirekt, vare sig kontraktsenligt, utomobligatoriskt, lagstadgat eller på annat sätt) gentemot någon person som inte är klient till PJT Partners (UK) Limited i samband med detta offentliggörande, något uttalande häri eller på annat sätt.

Goldman Sachs International, vilket är auktoriserat av Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority i Storbritannien, handlar uteslutande för Budgivaren och inte för någon annan i samband med Uppköpserbjudandet och i de frågor som beskrivs i detta börsmeddelande och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som ges till klienter till Goldman Sachs International eller för att tillhandahålla rådgivning i samband med Uppköpserbjudandet eller någon fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta börsmeddelande.

Nordea Bank Abp agerar finansiell rådgivare till Budgivaren och arrangör utanför USA och ingen annan i samband med Uppköpserbjudandet och kommer inte betrakta någon annan person som sin klient i förhållande till Uppköpserbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för att tillhandahålla det skydd som ges till klienter till Nordea Bank Abp, inte heller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till Uppköpserbjudandet eller de andra frågor som hänvisas till i detta börsmeddelande. För tydlighets skull är Nordea Bank Abp inte registrerad som mäklare eller s.k. dealer i USA och kommer inte delta i direkt kommunikation rörande Uppköpserbjudandet med investerare som befinner sig i USA (vare sig på s.k. reverse inquiry basis eller på annat sätt). Amerikanska aktieägare bör kontakta sina mäklare angående eventuella frågor rörande Uppköpserbjudandet.

UBS Europe SE, vilket är auktoriserat och står under tillsyn av Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) och Europeiska centralbanken (ECB), handlar uteslutande för Bolaget och inte för någon annan i samband med Uppköpserbjudandet eller frågorna som hänvisas till i detta dokument, kommer inte betrakta någon annan person (oavsett om det är en mottagare av detta dokument) som sin klient i förhållande till Uppköpserbjudandet och ansvarar inte gentemot någon annan än Bolaget för att tillhandahålla det skydd som ges till klienter i förhållande till Uppköpserbjudandet eller för att tillhandahålla rådgivning i förhållande till Uppköpserbjudandet eller någon annan transaktion eller arrangemang som hänvisas till i detta dokument.

Bilaga 1: Uppköpserbjudandets villkor

DET OFFENTLIGA UPPKÖPSERBJUDANDETS VILLLKOR

Uppköpserbjudandets objekt

Genom ett frivilligt uppköpserbjudande i enlighet med kapitel 11 i finska värdepappersmarknadslagen (746/2012, jämte ändringar, ”Finska Värdepappersmarknadslagen”) och förbehållet de villkor som anges häri erbjuder sig Spa Holdings 3 Oy (”Budgivaren”), ett privat aktiebolag inkorporerat enligt finsk rätt, att förvärva samtliga emitterade och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj (”Bolaget” eller ”Ahlstrom-Munksjö”) som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag (”Aktierna” eller, individuellt, en ”Aktie”) (”Uppköpserbjudandet”). Det förväntas att Budgivaren på Fullföljandedagen (såsom den definieras nedan) indirekt kommer vara helägt av Spa (BC) Lux Holdco S.à r.l. (”Bain Luxco”) (ett bolag som ägs och kontrolleras av fonder som förvaltas eller rådges av Bain Capital Private Equity (Europe), LLP och/eller dess närstående), Ahlstrom Invest B.V. (”Ahlstrom Capital”) och Viknum AB (”Viknum”).

Bain Luxco, Ahlstrom Capital, Viknum och Belgrano Inversiones Oy (”Belgrano Inversiones”) bildar ett konsortium (”Konsortiet”) för Uppköpserbjudandets ändamål.

Budgivaren och Bolaget har den 24 september 2020 ingått ett samgåendeavtal (”Samgåendeavtalet”) enligt vilket Budgivaren lämnar Uppköpserbjudandet.

Erbjudandevederlag

Uppköpserbjudandet offentliggjordes av Budgivaren den 24 september 2020 (”Offentliggörandet”) med ett erbjudandevederlag om 18,10 EUR kontant per Aktie som vederbörligen lämnas in i Uppköpserbjudandet, förbehållet eventuella justeringar såsom anges nedan (det ”Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget”).

Det Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget och Erbjudandevederlaget (såsom definierat nedan) har bestämts baserat på 114 988 453 emitterade och utestående Aktier. Om antalet emitterade och utestående Aktier i Ahlstrom-Munksjö skulle öka till följd av en nyemission, omstämpling, aktiesplit (inklusive en omvänd split) eller någon annan åtgärd med sådan utspädningseffekt eller om Ahlstrom-Munksjö skulle distribuera eller besluta om dividendutbetalning eller på annat sätt distribuera medel eller några andra tillgångar till sina aktieägare (inklusive eventuella skatter att betalas av Bolaget därpå), inklusive de tredje och fjärde utbetalningarna av dividendutbetalningarna som beslutades av Ahlstrom-Munksjös ordinarie bolagsstämma som hölls den 25 mars 2020, att utbetalas i oktober 2020 och januari 2021 (sådana delutbetalningar, de ”Beslutade Delutbetalningarna”) eller om en avstämningsdag avseende något av det föregående skulle infalla före någon av likvidredovisningarna för fullföljandeaffärerna (oavsett om det sker efter utgången av Acceptperioden (såsom definierat nedan) eller någon Efterföljande Acceptperiod (såsom definierat nedan)), som resulterar i att utbetalningen av medel inte kan betalas ut till Budgivaren, inklusive de Beslutade Delutbetalningarna, kommer det kontanta vederlaget som erbjuds för Aktierna minskas i motsvarande mån på euro-för-euro-basis. Den 30 september 2020 beslutade Ahlstrom-Munksjös styrelse om dividendutbetalningen om 0,13 EUR per Aktie och fastställde den 2 oktober 2020 som avstämningsdag och den 9 oktober 2020 som utbetalningsdag för nämnda dividendutbetalning. Till följd av justeringen av det Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget för nämnda dividendutbetalning är beloppet som erbjuds för varje aktie som vederbörligen lämnas in i Uppköpserbjudandet, per dagen för denna erbjudandehandling (”Erbjudandehandlingen”), 17,97 EUR, med förbehåll för eventuella ytterligare justeringar (”Erbjudandevederlaget”).

Eventuella ytterligare justeringar av Erbjudandevederlaget i enlighet med stycket ovan kommer att offentliggöras genom ett börsmeddelande. Om Erbjudandevederlaget justeras, kommer Acceptperioden att fortlöpa minst tio (10) finska bankdagar efter ett sådant offentliggörande.

Acceptperiod

Acceptperioden för Uppköpserbjudandet påbörjas den 22 oktober 2020 kl. 09:30 (finsk tid) och löper ut den 30 december 2020 kl. 16:00 (finsk tid), om inte acceptperioden förlängs eller eventuell förlängd acceptperiod avbryts såsom beskrivs nedan (”Acceptperioden”).

Budgivaren kan komma att förlänga Acceptperioden (i) när som helst fram till att Fullföljandevillkoren (såsom definierats nedan) har uppfyllts eller frånfallits och/eller (ii) med en Efterföljande Acceptperiod i samband med offentliggörandet varigenom Budgivaren förklarar Uppköpserbjudandet ovillkorat eller offentliggörandet av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet varigenom Budgivaren även förklarar Uppköpserbjudandet ovillkorat, såsom anges nedan. Budgivaren kommer offentliggöra en möjlig förlängning av Acceptperioden, inklusive längden av den förlängda Acceptperioden, vilken ska vara minst två veckor eller tills vidare utöver två veckor, genom ett börsmeddelande senast den första (1:a) finska bankdagen som följer på utgången av den ursprungliga Acceptperioden eller en avbruten förlängd Acceptperiod.

Enligt 11 kapitlet 12 § Finska Värdepappersmarknadslagen får längden av Acceptperioden i sin helhet vara högst tio (10) veckor. Om Fullföljandevillkoren inte har uppfyllts på grund av ett särskilt hinder såsom anges i finska Finansinspektionens (”Finska FI”) föreskrifter och anvisningar 9/2013 om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande (som kan ändras eller omarbetas från tid till annan) (”Finska FI:s Föreskrifter och Anvisningar”) såsom, till exempel, förestående godkännande av en konkurrensmyndighet, får Budgivaren förlänga Acceptperioden utöver tio (10) veckor till dess att sådant hinder har undanröjts och Budgivaren har rimlig tid att bemöta situationen i fråga, förutsatt att Bolagets affärsverksamhet inte hindras under längre tid än skäligt, såsom anges i 11 kapitlet 12 § 2 stycket Finska Värdepappersmarknadslagen. Acceptperioden kan även förlängas i den mån tillämpliga lagar och regler kräver det. Utgångsdatumet för eventuell förlängd Acceptperiod kommer i ett sådant fall, om inte offentliggörande sker i samband med offentliggörandet av förlängningen av Acceptperioden, offentliggöras av Budgivaren minst två (2) veckor före sådan utgång. Vidare får eventuell Efterföljande Acceptperiod förlängas utöver tio (10) veckor.

Budgivaren kan avbryta en eventuell förlängd Acceptperiod. Budgivaren kommer offentliggöra sitt beslut om avbrytande av eventuell förlängd Acceptperiod så snart som möjligt efter att ett sådant beslut har fattats och, i vart fall, minst två (2) veckor före utgången av den avbrutna förlängda Acceptperioden. Om Budgivaren avbryter en förlängd Acceptperiod, kommer Acceptperioden gå ut vid en tidigare tidpunkt på ett datum som offentliggörs av Budgivaren.

Budgivaren förbehåller sig rätten att förlänga Acceptperioden i samband med offentliggörandet varigenom Budgivaren förklarar Uppköpserbjudandet ovillkorat eller offentliggör det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet såsom anges i ” – Offentliggörande av utfallet i Uppköpserbjudandet” nedan (sådan förlängd Acceptperiod, den ”Efterföljande Acceptperioden”). Vid förekomst av en sådan Efterföljande Acceptperiod kommer den Efterföljande Acceptperioden löpa ut på den dag och tid som Budgivaren har bestämt i ett sådant offentliggörande. Utgången av en Efterföljande Acceptperiod kommer offentliggöras senast två (2) veckor före utgången av sådan Efterföljande Acceptperiod. Budgivaren kan även förlänga den Efterföljande Acceptperioden genom att offentliggöra detta genom ett börsmeddelande på den första (1:a) finska bankdagen som följer på utgången av det ursprungliga Acceptperioden eller en avbruten förlängd Acceptperiod, senast.

Villkor för fullföljandet av Uppköpserbjudandet

Ett villkor för fullföljandet av Uppköpserbjudandet är att nedan angivna krav för fullföljandet av Uppköpserbjudandet (”Fullföljandevillkoren”) är uppfyllda på eller före datumet för Budgivarens offentliggörande av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet i enlighet med 11 kapitlet 18 § Finska Värdepappersmarknadslagen, eller, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att Budgivaren frånfaller kravet på deras uppfyllande:

  1. Uppköpserbjudandet har vederbörligen accepterats avseende Aktierna som, tillsammans med eventuella Aktier som annars innehas av Budgivaren före datumet för offentliggörandet av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet, efter full utspädning motsvarar mer än nittio (90) procent av Aktierna och rösträtterna i Bolaget beräknat enligt 18 kapitlet 1 § finska aktiebolagslagen (624/2006, jämte ändringar, ”Finska Aktiebolagslagen”) som reglerar rätten och skyldigheten att påkalla tvångsinlösenförfarande;
  1. Erhållande av alla godkännanden, tillstånd, samtycken, beslut eller andra åtgärder (eller, där tillämpligt, utgången av relevanta väntetider) från konkurrensmyndigheter eller andra myndigheter som krävs för Uppköpserbjudandets fullföljande enligt tillämplig konkurrenslagstiftning eller andra lagar i någon jurisdiktion, förutsatt att eventuella villkor som uppställs i sådana godkännanden, tillstånd, samtycken, beslut eller andra åtgärder, inklusive eventuella krav på avyttring av Bolagets tillgångar eller omorganisering av Bolagets verksamhet, är sådana att Budgivaren inte ska vara skyldig att godkänna och/eller verkställa eventuella åtgärder (i) om sådana åtgärder skulle vara väsentligt ogynnsamma beträffande de monetära fördelarna med transaktionerna som tilltänkts i Samgåendeavtalet eller (ii) om sådana åtgärder är riktade mot något bolag, verksamhet eller tillgångar annat än Bolaget och dess dotterbolag och deras respektive verksamheter och tillgångar;
  2. Ingen lagstiftning eller annan reglering har antagits eller beslut från en behörig domstol eller myndighet har fattats som helt eller delvis skulle hindra eller väsentligt fördröja Uppköpserbjudandets fullföljande;
  1. Inget faktum eller omständighet har uppkommit efter Offentliggörandet som utgör, eller som rimligen skulle förväntas utgöra, en Väsentlig Negativ Förändring (såsom definierat nedan);
  1. Budgivaren har inte mottagit information om ett faktum eller omständighet som har resulterat i en Väsentlig Negativ Förändring (annat än något sådant faktum eller omständighet som Vederbörligen Redovisats (såsom definierat nedan));
  1. Samgåendeavtalet har inte sagts upp i enlighet med dess villkor och är fortsatt i full kraft och verksamt;
  1. Bolagets styrelse, företrädd av en beslutsför sammanslutning styrelseledamöter som inte har några intressekonflikter, har enhälligt utfärdat rekommendationen att ägarna av Aktier i Bolaget accepterar Uppköpserbjudandet och rekommendationen är fortsatt i full kraft och har inte blivit justerad, återkallad eller ändrad (dock exklusive eventuella tekniska justeringar eller ändringar av rekommendationen som krävs enligt tillämpliga lagar eller Koden för uppköpserbjudanden till följd av ett konkurrerande erbjudande så länge rekommendationen att acceptera Uppköpserbjudandet kvarstår); och
  1. Åtagandena från Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen att acceptera Uppköpserbjudandet är fortsatt i full kraft och verksamma i enlighet med deras villkor och har inte blivit justerade, återkallade eller ändrade.

Fullföljandevillkoren som anges häri är uttömmande. Budgivaren kan åberopa något av Fullföljandevillkoren för Uppköpserbjudandet för att föranleda att Uppköpserbjudandet inte fortskrider, faller eller dras tillbaka om omständigheterna som ger upphov till rätten att åberopa det relevanta Fullföljandevillkoret har väsentlig betydelse för Budgivaren med hänsyn till Uppköpserbjudandet, i enlighet med vad som anges i Finska FI:s Föreskrifter och Anvisningar och Koden för uppköpserbjudanden. Budgivaren förbehåller sig rätten att, i den mån det är tillåtet enligt tillämpliga lagar och regler, frånfalla vilket som helst av Fullföljandevillkoren som inte har uppfyllts. Om samtliga Fullföljandevillkor har uppfyllts eller Budgivaren har frånfallit kraven för fullföljande av alla eller vissa av dem senast då det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet offentliggörs, kommer Budgivaren fullborda Uppköpserbjudandet i enlighet med dess villkor efter Utgångsdagen (såsom den definieras nedan) genom att köpa Aktierna som vederbörligen lämnats in i Uppköpserbjudandet och utbetala Erbjudandevederlaget till ägarna av Aktier som vederbörligen har accepterat Uppköpserbjudandet.

Väsentlig Negativ Förändring” betyder (a) att Bolaget eller något av dess dotterbolag som äger tillgångar blir insolvent, underställt en förvaltare, blir föremål för konkurs eller något likvärdigt insolvensförfarande eller, om något rättsligt förfarande (annat än av Budgivaren eller dess närstående) inleds av eller bolagsbeslut fattas av, eller mot någon av, dem i förhållande till några sådana förfaranden, sådan åtgärd skäligen skulle kunna förväntas leda till att sådant förfarande inleds; förutsatt, i vart och ett av fallen, att sådana åtgärder skäligen skulle kunna förväntas leda till en väsentlig negativ förändring i, eller en väsentlig negativ effekt på, verksamheten, tillgångarna, ställningen (finansiell eller annan) eller verksamhetsresultatet i Bolaget och dess dotterbolag, sammantaget; eller (b) någon väsentlig negativ förändring i, eller väsentlig negativ effekt på, verksamheten, tillgångarna, den finansiella ställningen eller verksamhetsresultatet i Bolaget och dess dotterbolag, sammantaget; och förutsatt vidare att inget av det följande ska anses utgöra en väsentlig negativ förändring eller en väsentlig negativ effekt: (i) någon förändring i förutsättningarna på kapitalmarknaden i allmänhet eller allmänna ekonomiska förutsättningar, inklusive vad gäller räntesatser eller valutakurser, såvida inte sådan förändring har en väsentligt oproportionerlig effekt på Bolaget och dess dotterbolag, sammantaget, i förhållande till andra bolag i samma bransch med ett jämförbart avtryck i branschen som Bolaget och dess dotterbolag, (ii) någon förändring i geopolitiska förhållanden eller något utbrott eller eskalering av oroligheter, krigshandlingar eller terrorism, (iii) inträffande av någon orkan, tornado, översvämning, jordbävning eller annan naturkatastrof eller mänskligt förorsakad katastrof eller någon epidemi eller pandemi (inklusive covid-19), (iv) någon förändring avseende tillämpliga lagar eller andra juridiska förutsättningar, såvida inte sådan förändring har en oproportionerlig effekt på Bolaget och dess dotterbolag, sammantaget, i förhållande till andra bolag i samma bransch med ett jämförbart avtryck i branschen som Bolaget och dess dotterbolag, (v) någon förändring i allmänna förutsättningar i branscherna i vilka Bolaget och dess dotterbolag är verksamma, såvida inte sådan förändring har en väsentligt oproportionerlig effekt på Bolaget och dess dotterbolag, sammantaget, i förhållande till andra bolag i samma bransch med ett jämförbart avtryck i branschen som Bolaget och dess dotterbolag, (vi) något misslyckande från Bolagets sida vad gäller att uppnå några interna eller offentliggjorda planer, prognoser, uppskattningar eller förutsägelser beträffande intäkter, vinster, nettoandelsvärde eller andra finansiella eller verksamhetsmässiga mått före, på eller efter dagen för Samgåendeavtalet, med förtydligande av att ingenting i denna punkt (vi) ska hindra eller på annat sätt påverka bedömningen av huruvida någon förändring eller effekt som ligger till grund för sådant misslyckande vad gäller att uppnå planer, prognoser, uppskattningar eller förutsägelser utgör en Väsentlig Negativ Förändring, (vii) förändringar i kursvärdet på eller likviditeten i Bolagets värdepapper, med förtydligande av att ingenting i denna punkt (vii) ska hindra eller på annat sätt påverka bedömningen av huruvida någon förändring eller effekt som ligger till grund för sådan förändring utgör en Väsentlig Negativ Förändring, och (viii) Offentliggörandet och att Budgivaren blir en ny aktieägare med kontrollpost (inräknat effekten av eventuell kontrollskiftesklausul eller liknande klausul i avtal som ingåtts av Bolaget och dess dotterbolag som Vederbörligen Redovisats gentemot Budgivaren i Due Diligence-Informationen (såsom den definieras nedan)).

Vederbörligen Redovisats” innebär redovisande av en risk, faktum, fråga eller händelse eller en relativt sannolik risk, faktum, fråga eller händelse i Due Diligence-Informationen på ett tillräckligt tydligt och detaljerat sätt så att en professionell och noggrann budgivare har möjlighet att fullborda sin granskning av Due Diligence-Informationen med stöd av sina professionella rådgivare, för att skäligen identifiera och förstå karaktären, omfattningen och effekterna av sådan risk, faktum, fråga eller händelse som redovisas på ett sådant sätt.

Utgångsdagen” innebär den 30 december 2020. Utgångsdagen kan förlängas av Budgivaren från tid till annan till dess att samtliga Fullföljandevillkor ska ha uppfyllts (eller frånfallits av Budgivaren).

Due Diligence-Informationen” innebär (i) informationen som offentliggjorts av Bolaget enligt Nasdaq Helsinki Ltd:s (”Nasdaq Helsinki”) regler och Nasdaq Stockholm AB:s (”Nasdaq Stockholm”) regler (i den mån de är tillämpliga), Finska Värdepappersmarknadslagen (inklusive reglerna och föreskrifterna därunder) och Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (som kan ändras eller omarbetas från tid till annan), (ii) den information som offentliggjorts av Bolaget i pressmeddelanden som är tillgängliga på Bolagets webbplats (iii) informationen som Bolaget har Vederbörligen Redovisat direkt eller genom sina rådgivare och företrädare för Budgivaren, sina aktieägare och någon av deras respektive representanter och rådgivare i formella schemalagda ledningspresentationer, ledningsintervjuer och expertsammanträden i samband med transaktionen som övervägs i Samgåendeavtalet, och (iv) informationen i det projektspecifika virtuella datarummet, i vart och ett av fallen i punkterna (i) till (iv), före dagen för Samgåendeavtalet.

Skyldighet att höja Erbjudandevederlaget och betala gottgörelse

Budgivaren, Bain Luxco, Ahlstrom Capital, Viknum respektive Belgrano Inversiones förbehåller sig rätten att förvärva Aktier före, under och/eller efter Acceptperioden (inklusive eventuell förlängning därav) och eventuell Efterföljande Acceptperiod i offentlig handel på Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm eller på annat sätt.

Om Budgivaren eller en annan part som handlar i samförstånd med Budgivaren på ett sådant sätt som anges i 11 kapitlet 5 § Finska Värdepappersmarknadslagen förvärvar Aktier efter Offentliggörandet och före utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell Efterföljande Acceptperiod) till ett pris som är högre än Erbjudandevederlaget, eller på annat sätt på mer förmånliga villkor, måste Budgivaren, i enlighet med 11 kapitlet 25 § Finska Värdepappersmarknadslagen, ändra villkoren för Uppköpserbjudandet för att motsvara villkoren för nämnda förvärv på mer förmånliga villkor (höjningsskyldighet). I ett sådant fall kommer Budgivaren offentliggöra sin skyldighet att höja Erbjudandevederlaget utan dröjsmål och, i samband med fullföljandet av Uppköpserbjudandet, betala skillnaden mellan vederlaget som betalats i ett sådant förvärv på mer förmånliga villkor och Erbjudandevederlaget som betalas till de aktieägare som har accepterat Uppköpserbjudandet.

Om Budgivaren eller en annan part som handlar i samförstånd med Budgivaren på ett sådant sätt som anges i 11 kapitlet 5 § Finska Värdepappersmarknadslagen inom nio (9) månader efter utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell Efterföljande Acceptperiod) förvärvar Aktier till ett pris som är högre än Erbjudandevederlaget, eller på annat sätt på mer förmånliga villkor, måste Budgivaren, i enlighet med 11 kapitlet 25 § Finska Värdepappersmarknadslagen, betala skillnaden mellan vederlaget som betalas i ett förvärv på mer förmånliga villkor och Erbjudandevederlaget som betalas till de aktieägare som har accepterat Uppköpserbjudandet (kompensationsskyldighet). I ett sådant fall kommer Budgivaren offentliggöra sin kompensationsskyldighet utan dröjsmål och betala skillnaden mellan vederlaget som betalats i ett sådant förvärv på mer förmånliga villkor och Erbjudandevederlaget inom en (1) månad efter dagen då kompensationsskyldigheten uppstod beträffande de aktieägare som har accepterat Uppköpserbjudandet.

I enlighet med 11 kapitlet 25 § 5 stycket Finska Värdepappersmarknadslagen utlöses dock inte kompensationsskyldigheten om betalningen av ett högre pris än det Ursprungligt Offentliggjorda Erbjudandevederlaget eller Erbjudandevederlaget är baserat på en skiljedom enligt Finska Aktiebolagslagen, förutsatt att Budgivaren eller någon annan part som anges i 11 kapitlet 5 § Finska Värdepappersmarknadslagen inte har förvärvat Aktier på villkor som är mer förmånliga än de i Uppköpserbjudandet före eller under skiljeförfarandet.

Förfarande för att acceptera Uppköpserbjudandet

Uppköpserbjudandet kan accepteras av en aktieägare som under Acceptperioden är registrerad i Ahlstrom-Munksjös aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy (”Euroclear Finland”) eller i Ahlstrom-Munksjös aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB (”Euroclear Sverige”), undantaget Ahlstrom-Munksjö och dess dotterbolag. Uppköpserbjudandet måste accepteras separat för varje värdeandelskonto. En aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som lämnar in sin accept måste ha ett kontantkonto i ett finansiellt institut som är verksamt i Finland eller i Sverige eller utomlands (se även ”Villkor för betalning och likvidredovisning” och ”Restriktioner och viktig information”). Vad gäller Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige måste kontantkontot vara sammanlänkat med värdeandelskontot (direktregistrerat värdepapperskonto) hos Euroclear Sverige. Aktieägare får endast acceptera Uppköpserbjudandet ovillkorligt och för alla Aktier som innehas på värdeandelskontona som anges i accepten vid tidpunkten för verkställandet av transaktionen vad gäller en sådan aktieägares Aktier. Accepter som lämnas in under Acceptperioden är även giltiga fram till utgången av en eventuell förlängd eller avbruten Acceptperiod.

De flesta finska kontooperatörer, och i Sverige antingen förvaltare (vad gäller förvaltarregistrerade aktieägare) eller en postdistributör som anlitats för Budgivarens räkning (vad gäller direktregistrerade aktier), kommer sända ett meddelande beträffande Uppköpserbjudandet och relaterade instruktioner till de som är registrerade som aktieägare i Ahlstrom-Munksjös aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland eller i aktieboken som förs av Euroclear Sverige. Aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som inte erhåller sådana instruktioner från sin kontooperatör eller kapitalförvaltare bör först kontakta sin kontooperatör eller kapitalförvaltare och kan därefter kontakta Nordea Bank Abp (”Nordea”) genom att skicka e-post till ahlstrom-munksjo-offer@nordea.com, där sådana aktieägare i Ahlstrom-Munksjö kan få information om inlämnande av sin accept. Vänligen notera dock att Nordea inte kommer ägna sig åt kommunikation beträffande Uppköpserbjudandet med aktieägare som befinner sig i USA.

De aktieägare i Ahlstrom-Munksjö vars Aktier är förvaltarregistrerade och som önskar acceptera Uppköpserbjudandet måste verkställa en sådan accept i enlighet med de instruktioner som lämnats av de förvaltarregistrerade aktieägarnas förvaltare. Budgivaren kommer inte skicka ett acceptformulär eller någon annan dokumentation relaterad till Uppköpserbjudandet till dessa aktieägare i Ahlstrom-Munksjö.

Vad gäller pantsatta Aktier kan accept av Uppköpserbjudandet förutsätta panthavarens samtycke. Om så är fallet ansvarar de relevanta aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö för erhållande av detta samtycke. Panthavarens samtycke måste lämnas skriftligt till kontooperatören eller, vad gäller Aktier registrerade hos Euroclear Sverige, till Nordea (som är likvidredovisningsagent i förhållande till Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige).

En aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som önskar acceptera Uppköpserbjudandet måste lämna in den vederbörligen ifyllda och verkställda accepten till kontooperatören som handhar aktieägarens värdeandelskonto i enlighet med de instruktioner och inom den tidsram som anges av kontooperatören, vilket kan vara före utgången av Acceptperioden. Aktieägare i Ahlstrom-Munksjö vars Aktier är direktregistrerade hos Euroclear Sverige bör istället lämna in accepten till Nordea i enlighet med de instruktioner som anges av Nordea. Budgivaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa eller godta eventuella accepter som har lämnats in på ett oriktigt eller ofullständigt sätt.

Eventuell accept måste lämnas in på ett sådant sätt att den mottas inom Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten Acceptperiod) dock med beaktande av de instruktioner som givits av den relevanta kontooperatören eller, vad gäller Aktier som är direktregistrerade hos Euroclear Sverige, av Nordea. Vid förekomst av en Efterföljande Acceptperiod, med förbehåll för och i enlighet med den relevanta kontooperatörens eller, vad gäller Aktier som är direktregistrerade hos Euroclear Sverige, Nordeas instruktioner. Kontooperatören kan begära mottagande av accept före utgången av Acceptperioden och/eller den Efterföljande Acceptperioden. Aktieägare i Ahlstrom-Munksjö lämnar in accepter på egen risk. Eventuell accept kommer betraktas som inlämnad först då en kontooperatör eller Nordea faktiskt har mottagit den. Budgivaren förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, avvisa eller godta eventuell accept som lämnats in utanför Acceptperioden (eller eventuell Efterföljande Acceptperiod, såsom tillämpligt) eller på ett oriktigt eller ofullständigt sätt.

En aktieägare som vederbörligen har accepterat Uppköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet får inte sälja eller på annat sätt överlåta sina inlämnade Aktier. Genom att acceptera Uppköpserbjudandet bemyndigar aktieägarna sin kontooperatör, Nordea eller en part som utses av Nordea att föra in en försäljningsreservation eller en överlåtelsebegränsning i deras värdeandelskonto eller, vad gäller Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige, att flytta Aktierna från värdeandelskontot till ett spärrat tillfälligt värdepapperskonto på det sätt som anges i ” – Tekniskt genomförande av Uppköpserbjudandet” nedan efter att aktieägaren lämnat in accepten avseende Aktierna. Vidare bemyndigar aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö som accepterar Uppköpserbjudandet sin kontooperatör, Nordea eller en part som utses av Nordea att utföra nödvändiga ändringar och vidta eventuella åtgärder som krävs för det tekniska genomförandet av uppköpserbjudandet och att överlåta samtliga Aktier som innehas av aktieägaren i Ahlstrom-Munksjö vid tidpunkten för verkställande av utbyten i enlighet med Uppköpserbjudandet till Budgivaren i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet. I samband med fullföljandeaffärerna i Uppköpserbjudandet eller likvidredovisningen därav kommer försäljningsreservationen eller överlåtelsebegränsningen tas bort och Erbjudandevederlaget kommer överföras till de relevanta aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö.

Genom att acceptera Uppköpserbjudandet bemyndigar den accepterande aktieägaren sin förvaltare att röja nödvändiga personuppgifter, sitt värdeandelskontonummer och detaljerna avseende accepten till parterna som är inblandade i ordern eller verkställandet av ordern och likvidredovisningen av Aktierna.

Rätt att återkalla accept

En accept avseende Uppköpserbjudandet kan återkallas av en aktieägare i Ahlstrom-Munksjö när som helst före utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod) till dess Budgivaren har offentliggjort att alla Fullföljandevillkor har uppfyllts eller frånfallits av Budgivaren, det vill säga, Budgivaren har förklarat Uppköpserbjudandet ovillkorat. Efter ett sådant offentliggörande får de Aktier som redan lämnats in inte återkallas, utom i det fall att en tredje part offentliggör ett konkurrerande offentligt uppköpserbjudande avseende Aktierna innan verkställandet av fullföljandeaffärerna avseende Aktierna såsom anges i ” – Fullföljande av Uppköpserbjudandet” nedan.

Ett giltigt återkallande av Uppköpserbjudandet förutsätter att ett skriftligt återkallelsemeddelande lämnas till kontooperatören till vilken den ursprungliga accepten lämnades in eller, vad gäller Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige, till Nordea.

För förvaltarregistrerade Aktier måste aktieägarna begära att den förvaltarregistrerade aktieägarens förvaltare i fråga verkställer ett återkallelsemeddelande.

Om en aktieägare i Ahlstrom-Munksjö vederbörligen återkallar en accept avseende uppköpserbjudandet, kommer försäljningsreservationen eller överlåtelsebegränsningen att tas bort, vad gäller Aktier som är registrerade hos Euroclear Finland, och Aktierna kommer att tas bort från ett spärrat tillfälligt värdepapperskonto och flyttas till aktieägarens värdeandelskonto, vad gäller Aktier som är registrerade hos Euroclear Sverige, inom tre (3) finska bankdagar efter mottagande av återkallelsemeddelandet.

En aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som vederbörligen har återkallat sin accept av Uppköpserbjudandet får acceptera Uppköpserbjudandet igen under Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod) genom att följa förfarandet som anges i ” – Förfarande för att acceptera Uppköpserbjudandet” ovan.

En aktieägare i Ahlstrom-Munksjö som återkallar sin accept av Uppköpserbjudandet är skyldig att betala eventuella avgifter som kontooperatören som handhar värdeandelskontot ifråga eller förvaltaren av ett förvaltarregistrerat innehav kan debitera för återkallelsen. I enlighet med Finska FI:s Föreskrifter och Anvisningar kommer, då ett konkurrerande erbjudande har offentliggjorts under Acceptperioden och fullföljandet av Uppköpserbjudandet inte har ägt rum, varken Budgivaren eller Nordea (i sin egenskap av arrangör) ta ut någon avgift av aktieägarna för att återkalla deras accept med giltig verkan i ett sådant läge.

Vid förekomst av en Efterföljande Acceptperiod kommer accept av Uppköpserbjudandet vara bindande och kan inte återkallas såvida inte något annat förskrivs av tvingande rätt.

Tekniskt genomförande av Uppköpserbjudandet

När en kontooperatör eller, vad gäller Aktier som är registrerade hos Euroclear Sverige, Nordea har mottagit de vederbörligen ifyllda och verkställda accepterna eller accepter som på annat sätt har godkänts av Budgivaren avseende samtliga aktier i överensstämmelse med villkoren för Uppköpserbjudandet, kommer kontooperatören eller Nordea (såsom tillämpligt) lägga in en försäljningsreservation eller en överlåtelsebegränsning på den relevanta aktieägarens värdeandelskonto. I samband med fullföljandeaffären avseende Uppköpserbjudandet eller slutlikviden därav kommer försäljningsreservationen eller överlåtelsebegränsningen tas bort och Erbjudandevederlaget kommer betalas ut till den relevanta aktieägaren.

Offentliggörande av utfallet i Uppköpserbjudandet

Det preliminära utfallet i Uppköpserbjudandet kommer offentliggöras omkring den första (1:a) bankdagen som följer på utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod). I samband med offentliggörandet av sådant preliminärt utfall kommer det att offentliggöras huruvida Uppköpserbjudandet kommer fullföljas förutsatt att Fullföljandevillkoren blir uppfyllda eller frånfallna på dagen för offentliggörandet av det slutliga utfallet och huruvida Acceptperioden kommer förlängas. Det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet kommer offentliggöras omkring den fjärde (4:e) finska bankdagen som följer på utgången av Acceptperioden (inklusive eventuell förlängd eller avbruten förlängd Acceptperiod). I samband med offentliggörandet av det slutliga utfallet kommer andelen av Aktierna som vederbörligen har lämnats in och accepterats i Uppköpserbjudandet, och som inte har återkallats med giltig verkan, bekräftas.

Vid förekomst av en Efterföljande Acceptperiod kommer Budgivaren att offentliggöra den ursprungliga andelen av Aktierna som vederbörligen har lämnats in under den Efterföljande Acceptperioden omkring den första (1:a) finska bankdagen som följer på utgången av den Efterföljande Acceptperioden och den slutliga andelen omkring den tredje (3:e) finska bankdagen som följer efter den Efterföljande Acceptperioden.

Fullföljande av Uppköpserbjudandet

Fullföljandeaffärerna i Uppköpserbjudandet kommer verkställas avseende samtliga de Aktier i Ahlstrom-Munksjö som vederbörligen har lämnats in, och inte återkallats med giltig verkan, i Uppköpserbjudandet senast den femtonde (15:e) finska bankdagen som följer på offentliggörande av det slutliga utfallet i Uppköpserbjudandet (”Fullföljandedagen”). Om möjligt kommer fullföljandeaffärerna avseende Aktierna verkställas på Nasdaq Helsinki och/eller på Nasdaq Stockholm, förutsatt att sådant verkställande är tillåtet enligt de regler som tillämpas på handel på Nasdaq Helsinki och Nasdaq Stockholm. I annat fall kommer fullföljandeaffärerna genomföras utanför Nasdaq Helsinki och/eller Nasdaq Stockholm. Fullföljandeaffärerna avseende Aktierna som är registrerade hos Euroclear Finland kommer likvidredovisas på Fullgörandedagen eller omkring den första (1:a) finska bankdagen som följer på Fullföljandedagen (”Likvidredovisningsdagen”). Fullföljandeaffärerna avseende Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige kommer senast likvidredovisas mellan Fullföljandedagen och omkring den femte (5:e) svenska bankdagen som följer på Fullföljandedagen (den ”Svenska Likvidredovisningsdagen”). Vad gäller Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige kommer alla kontantöverföringar till aktieägarna som har accepterat Uppköpserbjudandet göras av Nordea till de kontantkonton som är sammanlänkade med aktieägarnas värdeandelskonton.

Villkor för betalning och likvidredovisning

Erbjudandevederlaget kommer utbetalas på Likvidredovisningsdagen till var och en av aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö som vederbörligen har accepterat, och inte med giltig verkan återkallat, Uppköpserbjudandet in på förvaltarkontot för aktieägarens värdeandelskonto. Erbjudandevederlaget kommer under inga omständigheter att betalas ut till ett bankkonto beläget i Australien, Kanada, Hongkongs särskilda administrativa region i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där Uppköpserbjudandet inte lämnas (se avsnittet ”Restriktioner och viktig information”). Om förvaltarkontot för en aktieägare i Ahlstrom-Munksjö är hos ett annat finansiellt institut än det tillämpliga värdeandelskontot, kommer Erbjudandevederlaget betalas in på sådant kontantkonto cirka två (2) finska bankdagar senare i enlighet med schemat för betalningstransaktioner mellan finansiella institut. Vad gäller Aktierna som är registrerade hos Euroclear Sverige kommer, om kontantkontot som är sammanlänkat med värdeandelskontot har avslutats, den aktieägare som vederbörligen har accepterat Uppköpserbjudandet erhålla en check.

Vid förekomst av en Efterföljande Acceptperiod kommer Budgivaren i samband med offentliggörandet därav offentliggöra villkoren för betalning och likvidredovisning för Aktierna som lämnas in under den Efterföljande Acceptperioden. Fullföljandeaffärerna avseende Aktierna som vederbörligen lämnats in och accepterats i enlighet med villkoren för Uppköpserbjudandet under den Efterföljande Acceptperioden kommer dock verkställas inom intervaller på högst två (2) veckor.

För aktieägare med Aktier som är registrerade hos Euroclear Sverige och som vederbörligen har accepterat, och inte med giltig verkan återkallat, sina accepter av Uppköpserbjudandet kommer Erbjudandevederlaget i EUR konverteras till SEK baserat på Europeiska centralbankens referenskurs för växelkursen för EUR/SEK på dagen omkring en (1) arbetsdag före den Svenska Likvidredovisningsdagen (inklusive eventuell förlängd acceptperiod eller varje Efterföljande Acceptperiod, såsom tillämpligt) och utbetalas i SEK till de relevanta aktieägarna på den Svenska Likvidredovisningsdagen.

Budgivaren förbehåller sig rätten att skjuta upp utbetalningen av Erbjudandevederlaget om utbetalningen förhindras eller suspenderas på grund av en force majeure-händelse men kommer omedelbart verkställa en sådan betalning när force majeure-händelsen som förhindrar eller suspenderar utbetalningen upphör.

Om alla Fullföljandevillkor inte uppfylls och Budgivaren inte frånfaller sådana villkor eller förlänger Acceptperioden kommer Uppköpserbjudandet falla och inget vederlag kommer att betalas ut för de inlämnade Aktierna.

Äganderättsövergång

Äganderätt till Aktierna som vederbörligen lämnats in och accepterats, och inte återkallats med giltig verkan, i Uppköpserbjudandet kommer att gå över till Budgivaren mot att Budgivaren betalar ut Erbjudandevederlaget till den inlämnande aktieägaren.

Överlåtelseskatt och andra betalningar

Budgivaren kommer betala eventuell överlåtelseskatt som kan åläggas i Finland i samband med försäljningen av Aktierna i enlighet med Uppköpserbjudandet.

Avgifter som tas ut av kontooperatörer, kapitalförvaltare, förvaltare eller någon annan person för frigörande av säkerhet eller återkallande av eventuella andra restriktioner som förhindrar försäljningen av Aktierna kommer bäras av varje relevant aktieägare i Ahlstrom-Munksjö. Varje aktieägare i Ahlstrom-Munksjö är ansvarig för eventuella avgifter som hänför sig till återkallande av en accept som lämnats av sådan aktieägare.

Budgivaren är ansvarig för eventuell annan sedvanlig kostnad som orsakas av registreringen av ändringar i värdeandelssystemet som krävs av Uppköpserbjudandet, verkställandet av utbyten hänförliga till Aktierna i enlighet med Uppköpserbjudandet och utbetalning av Erbjudandevederlaget.

Mottagande av kontantvederlag, i enlighet med Uppköpserbjudandet, av en aktieägare kan vara en skattepliktig transaktion för den respektive aktieägaren enligt tillämplig skattelagstiftning, inklusive den i det land där aktieägaren har hemvist. Eventuell skattskyldighet som uppstår för en aktieägare till följd av mottagandet av kontanter i enlighet med Uppköpserbjudandet kommer bäras av sådan aktieägare. Varje aktieägare uppmanas att rådgöra med en oberoende professionell rådgivare beträffande skattekonsekvenserna av att acceptera Uppköpserbjudandet.

Övriga frågor

Denna Erbjudandehandling och Uppköpserbjudandet regleras av finsk rätt. Eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med Uppköpserbjudandet kommer att avgöras av en domstol med behörig jurisdiktion i Finland.

Budgivaren förbehåller sig rätten att ändra villkoren för Uppköpserbjudandet i enlighet med 11 kapitlet 15 § Finska Värdepappersmarknadslagen. Om Finska FI skulle utfärda ett beslut beträffande förlängning av Acceptperioden, förbehåller sig Budgivaren rätten att besluta om återkallande av Uppköpserbjudandet i enlighet med 11 kapitlet 12 § Finska Värdepappersmarknadslagen.

Om ett konkurrerande uppköpserbjudande skulle offentliggöras av en tredje part under Acceptperioden, förbehåller sig Budgivaren rätten, såsom stadgas i 11 kapitlet 17 § Finska Värdepappersmarknadslagen, att (i) besluta om förlängning av Acceptperioden; (ii) besluta om ändring av villkoren för Uppköpserbjudandet; och (iii) under Acceptperioden men före utgången av det konkurrerande erbjudandet besluta om att låta Uppköpserbjudandet falla. Budgivaren kommer fatta beslut i alla övriga frågor relaterade till Uppköpserbjudandet, med förbehåll för tillämpliga lagar och regler samt bestämmelserna i Samgåendeavtalet.

Övrig information

Nordea agerar som arrangör utanför USA i förhållande till Uppköpserbjudandet, vilket innebär att det utför vissa administrativa tjänster i förhållande till Uppköpserbjudandet. Detta innebär inte att en person som accepterar Uppköpserbjudandet (”Deltagaren”) kommer betraktas som en kund till Nordea till följd av en sådan accept. En Deltagare kommer betraktas som kund endast om Nordea har tillhandahållit Deltagaren råd eller på annat sätt har kontaktat Deltagaren personligen angående Uppköpserbjudandet. Om Deltagaren inte betraktas som kund, kommer investerarskyddsreglerna i den finska lagen (747/2012, jämte ändringar) om investeringstjänster inte vara tillämpliga på accepten. Detta innebär, bland annat, att varken så kallad kundkategorisering eller det så kallade lämplighetstestet kommer utföras avseende Uppköpserbjudandet. Varje Deltagare är därför ansvarig för att säkerställa att den har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att förstå riskerna förknippade med Uppköpserbjudandet.

Viktig information angående NID och LEI

Enligt direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument (MiFID II) måste alla investerare från och med den 3 januari 2018 ha en global identifieringskod för att få utföra en värdepapperstransaktion. Dessa krav kräver att juridiska personer ansöker om registrering av en så kallad Legal Entity Identifier-kod (”LEI-kod”) och fysiska personer behöver ange sitt så kallade NID (National ID eller National Client Identifier) när de accepterar Uppköpserbjudandet. Varje persons legala status avgör huruvida en LEI-kod eller ett NID-nummer behövs och värdeandelskontooperatören kan vara förhindrad från att utföra transaktionen om LEI-kod eller NID-nummer inte anges. Juridiska personer som behöver erhålla en LEI-kod kan kontakta den relevanta myndigheten eller en av de leverantörer som finns tillgängliga på marknaden. De som avser acceptera Uppköpserbjudandet uppmuntras att ansöka om registrering av en LEI-kod (juridiska personer) eller erhålla sitt NID-nummer (fysiska personer) i god tid i förväg, eftersom denna information krävs vid accepten vid tidpunkten för inlämnande.

Information om behandling av personuppgifter

Aktieägare som accepterar Uppköpserbjudandet kommer lämna in personuppgifter, såsom namn, adress och personnummer, till Nordea, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Personuppgifter som tillhandahålls Nordea kommer behandlas i datasystem i den mån det krävs för att administrera Uppköpserbjudandet. Personuppgifter som erhålls från andra källor än från kunden kan också behandlas. Personuppgifter kan även behandlas i datasystemen hos bolag med vilka Nordea samarbetar och kan lämnas till Budgivaren och andra medlemmar i Konsortiet i den mån det är nödvändigt för att administrera Uppköpserbjudandet. Adressuppgifter kan erhållas av Nordea genom en automatisk process som verkställs av Euroclear Finland och Euroclear Sverige. Ytterligare information om Nordeas behandling av personuppgifter, inklusive detaljer om hur registrerades rättigheter utövas, återfinns på https://www.nordea.fi/sv/privat/stod/dina-rattigheter-i-fraga-om-personuppgifter.html och https://www.nordea.com/sv/general-terms-and-policies/privacy-policy.html.