Prospektet för 2017 Obligationen

Bestämmelserna i vissa jurisdiktioner kan hindra eller begränsa distribution av innehållet i dessa websidor. Innehållet i dessa websidor får inte publiceras eller distribueras, i sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt till Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Den här informationen utgör inte heller ett erbjudande om att sälja eller en begäran om anbud att köpa eller sälja Obligationen till någon person i något land där sådant erbjudande eller en sådan begäran eller försäljning skulle vara olaglig före registrering eller något undantag från registrering i enlighet med värdepappersmarknadslag i sådan jurisdiktion.

Denna information utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning. Obligationen har inte och kommer inte att registreras i enlighet med Förenta Staternas värdepapperslag från år 1933 (United States Securities Act of 1933) (”Förenta Staternas värdepapperslag”) eller i enlighet med några tillämpliga delstatliga eller andra värdepappersmarknadslagar i de Förenta Staterna och obligationerna får inte erbjudas, direkt eller indirekt, inom de Förenta Staterna eller till någon medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag. Obligationerna får inte erbjudas, säljas, pantsättas, varken direkt eller indirekt, till Förenta Staterna eller till medborgare av Förenta Staterna förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag.

Denna kommunikation utgör inte ett erbjudande av obligationer till allmänheten i Storbritannien. Inget prospekt har eller kommer att godkännas i Storbritannien avseende Obligationen. Följaktligen riktar sig detta meddelande endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien, (ii) personer med professionell erfarenhet av investeringar och som faller under definitionen av ”yrkesmässiga investerare” i artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader 2000 från år 2005 (iii) i enlighet med Article 49(2) i lagen om finansiella tjänster och marknader från år 2005 (iv) andra personer som lagligen får ta emot detta meddelande ("tillåtna personer"). Vidare är detta meddelande endast riktat till personer som klassificeras som ”kvalificerade investerare” under prospektdirektivet (2003/71/EC). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer bör inte agera eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Jag bekräftar att jag har läst igenom och förstått informationen och restriktionerna ovan samt att jag förbinder mig att följa nämnda begränsningar. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i, eller för tillfället befinner mig i, Förenta Staterna, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Jag bekräftar även att jag inte är en medborgare av Förenta Staterna (U.S. Person).

Genom att trycka ”OK” anses användaren ha läst, godkänt och förstått begränsningarna ovan.

Tryck ”OK” för att se information som hänför sig till listningen av Obligationerna.

Tryck ”Cancel” för att ta dig tillbaka till startsidan.