Fastställande av anskaffningsutgiften för Munksjös och Ahlstroms aktier i den finska beskattningen

Helsingfors, Finland, 2013-06-24 08:03 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

Handeln med Munksjö Oyj:s (Munksjö) aktier inleddes den 7 juni 2013 på
Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Oy).

Som delningsvederlag i delningen av Ahlstrom Abp:s (Ahlstrom) affärsområde
Label and Processings verksamhet i Europa, vilken verkställdes den 27 maj 2013
fick Ahlstroms aktieägare 0,25 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de ägde
i Ahlstrom. Den ursprungliga anskaffningsutgiften för Ahlstroms aktier kommer i
den finska inkomstbeskattningen att fördelas mellan Ahlstroms aktier och de
aktier i Munksjö som erhållits i delningen. Anskaffningsutgiften används i den
finska beskattningen för beräkning av överlåtelsevinster och/eller -förluster
vid överlåtelse av aktier.

På basis av de vägda medelkurserna avviker inte förhållandet mellan de gängse
värdena av Munksjös och Ahlstroms aktier väsentligt från förhållandet mellan
nettoförmögenheten i LP Europe och den totala nettoförmögenheten i Ahlstrom.
Således används som fördelningsgrund för anskaffningsutgiften förhållandet
mellan nettoförmögenheten vid tidpunkten för verkställandet av delningen. Den
överförda nettoförmögenheten i LP Europe utgjorde 11,3 % av den totala
nettoförmögenheten i Ahlstrom. Följaktligen kommer 11,3 % av den ursprungliga
anskaffningsutgiften för en Ahlstrom aktie att överföras som anskaffningsutgift
för 0,25 Munksjö aktier.

Exempel: Om en aktieägare i Ahlstrom har förvärvat fyra Ahlstrom aktier för
sammalagt
40 euro (10 euro/aktie) utgör anskaffningsutgiften för en Munksjö aktie
erhållen som vederlag i LP Europe -delningen 4,52 euro (= 11,3 % * 40 euro).
Anskaffningsutgiften för de fyra Ahlstrom aktierna utgör efter delningen 35,48
euro eller 8,87 euro per aktie.

Detta gäller inte de av Ahlstroms eller Munksjös aktieägare som är permanent
bosatta utanför Finland. De aktieägare som inte är skattskyldiga i Finland,
uppmanas att kontakta sin skatterådgivare eller den lokala skattemyndigheten
beträffande anskaffningsutgiftens fördelningsgrund i beskattningen.

Munksjö Oyj

För mer information:

Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026


Bilagor:Acquisition cost SER SWE 24062013.pdf