Handeln med Munksjö Oyj:s aktier inleds idag på Helsingforsbörsen

Helsingfors, Finland, 2013-06-07 09:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 7 juli 2013 kl. 9.15 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Handeln med Munksjö Oyj:s aktier inleds idag på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX
Helsinki Oy).

Börsnoteringen utgör en del av det kombinationsavtal som undertecknades i
augusti 2012 med avsikten att genom två partiella delningar kombinera Munksjö
AB med Ahlstroms affärsområde Label & Processings verksamheter i Europa och
Brasilien in i Munksjö Oyj. Den första fasen av transaktionen slutfördes den 27
maj 2013 och den andra fasen beräknas slutföras före utgången av 2013.

Munksjö kommer att ha cirka 3 000 anställda och 15 produktionsanläggningar i
Europa, Kina och Brasilien efter att den andra fasen av transaktionen
slutförts. Munksjö har fyra affärsområden: Decor, Release Liners (tidigare
Release & Label), Graphics and Packaging och Industrial Applications.
Information om ledningsgruppens och styrelsens medlemmar finns på
www.munksjo.com.

"För att möta de specifika krav som våra kunder ställer på produkternas
kvalitet och funktionalitet, produceras och utformas Munksjös produkter i
samarbete med kunderna. De kombinerade affärsverksamheterna är bra
positionerade för att säkerställa en långsiktig konkurrenskraft och innehar
även kapaciteten och färdigheten att driva vårt breda produktutbud inom
specialpapper.

Sammanslagningen är ett naturligt steg i vår strategi att koncentrera oss på
specialpapper. Nya Munksjö är ett av världens ledande specialpappersbolag med
starka marknadspositioner i attraktiva marknadssegment. Starka
kundhörhållanden, den djupa kunskapen om kundbehov samt sakkunskapen inom
produktion och produktionsutveckling kommer att bidra till hållbarheten av de
starka marknadspositionerna. Jag ser fram emot att arbeta med min nya
engagerade och erfarna ledningsgrupp och den resultatfokuserade och
internationella organisationen.",säger Munksjös koncernchef och VD, Jan Åström.

Munksjös aktieägare med innehav på eller överstigande 5 procent presenteras i
den nedanstående tabellen*). Mer information om Munksjös största aktieägare
finns på www.munksjo.com.

Namn Antal aktier Andel av aktier
och röster och röster
Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. **) 12 456 690 32,1%
Ahlstrom Abp 9 081 220 23,4%
Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen 2 252 238 5,8%
*) Tabellen har sammanställts av Munksjö och är baserad på information från
enskilda aktieägare och Euroclear Finland Oy:s aktieregister och visar innehav
per den 31 maj 2013.
**) Moderbolaget för Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. är EQTs fond EQT III.

Komplett pro forma-information har publicerats i prospektet publicerat den 20
maj 2013 som finns tillgänglig på Munksjös webbplats.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.