Munksjö: Delningen och Munksjös nya aktier registrerade i handelsregistret

Helsingfors, Finland, 2013-12-02 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 2 december 2013 kl. 8:00 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Delningen av Ahlstroms affärsområde Label & Processing i Brasilien (Coated
Specialties) och Munksjö Oyj:s nya aktier har i dag registrerats i
handelsregistret i Finland.

Sammanlagt 12 291 991 nya aktier i Munksjö Oyj har emitterats som
delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare i samband med Coated
Specialties-delningen. Efter registreringen av de nya aktierna uppgår antalet
aktier i Munksjö Oyj till 51 061 581. Munksjö Oyj:s registrerade aktiekapital
förblir oförändrat och uppgår till 15 000 000 euro.

De nya aktierna som erhölls som delningsvederlag förväntas registreras på
aktieägarnas värdeandelskonton under loppet av dagen. Handeln med Munksjös nya
aktier inleds på Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX Helsinki Ab) idag. De nya
aktierna berättigar till dividend och övriga aktieägarrättigheter från och med
registreringen i det finska handelsregistret.

Baserat på villkoren i avtalet om samgåendet av Munksjö AB och Ahlstroms
affärsområde Label and Processing har Munksjö och Ahlstrom kommit överens om
effekten av vissa avtal avseende leverantörsfinansiering i transaktionen.
Överenskommelsen innebär att Ahlstrom som en slutgiltig uppgörelse betalar MEUR
9,5 till Munksjö Oyj:s fond för inbetalt fritt eget kapital.

Munksjö Oyj

För mer information:
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.