Munksjö och Ahlstrom har verkställt samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

Helsingfors, Finland, 2013-11-29 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 29 november 2013 kl. 8:00 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Styrelserna för Munksjö Oyj (Munksjö) och Ahlstrom Abp (Ahlstrom) har idag
beslutat att verkställa delningen av Ahlstroms affärsområde Label and
Processing i Brasilien (Coated Specialties) och anmäla den för registrering i
handelsregistret i Finland den 2 december 2013.

Delningen utgör det sista steget i processen genom vilken Munksjö AB och
Ahlstroms affärsområde Label and Processing kombineras.

I Coated Specialties-delningen övergår alla tillgångar och skulder som hör till
Coated Specialties till Munksjö Oyj genom en partiell delning av Ahlstrom Abp.
Coated Specialties-affärsverksamheten i Jacarei, Brasilien, kommer att tillhöra
Munksjös affärsområde Release Liners.

"Efter verkställandet av den andra fasen av samgåendet med Ahlstroms
affärsområde Label and Processing har vi nu en förstärkt plattform för tillväxt
inom specialpapper. Vår konkurrenskraft kommer att bli starkare och bolaget har
fått nya tillväxtmöjligheter, både organiskt och strategiskt. Vår
produktionsplattform utvidgas från Europa och Asien till Sydamerika.", säger
Jan Åström, President and CEO på Munksjö Oyj.

I samband med delningen erhåller Ahlstroms aktieägare som delningsvederlag
0,265 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de äger i Ahlstrom. Om antalet
aktier en aktieägare får som delningsvederlag skulle vara ett bråktal, avrundas
antalet aktier neråt till närmaste heltal.

Uppskattningsvis kommer 12 292 084 nya aktier i Munksjö att emitteras som
delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare. Antalet nya aktier som emitteras
som delningsvederlag fastställs på basis av aktieinnehavet i Ahlstrom samt
genom att beakta all handel (även om clearing inte har genomförts) med
Ahlstroms aktier ända till slutet av denna dag.

Delningsvederlag erläggs inte på basis av de egna aktier som Ahlstrom innehar.
De nya aktierna berättigar till dividend och övriga aktieägarrättigheter från
och med registreringen i handelsregistret, vilken förväntas ske den 2 december
2013.

Munksjö har lämnat in en ansökan om upptagandet till handel av de nya aktier
som emitteras som delningsvederlag till Helsingforsbörsen. Handeln med de av
Munksjös aktier som mottagits som delningsvederlag förväntas inledas på
Helsingforsbörsen den 2 december 2013.

Verkligt värde för det vederlag som överförs till Munksjö för Coated
Specialties kommer att motsvara det noterade marknadsvärdet för Munksjös aktie
vid slutet av denna dag. Vid användning av Munksjös noterade slutkurs den 30
september 2013 på 4,86 euro, skulle vederlaget uppgå till 59,7 miljoner euro
och tas upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.