Munksjö och Ahlstrom slutför kombinationen av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and Processing

Helsingfors, Finland, 2013-05-24 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Munksjö Oyj, Börsmeddelande, 24 maj 2013 kl. 12.00 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj har idag slutfört den första fasen av kombinationen av Ahlstroms
affärsområde Label and Processing och Munksjö AB. Kombinationen gör Munksjö
till en global ledare inom högkvalitativt specialpapper med en pro forma
omsättning på 1,2 miljarder euro. Munksjö Oyj kommer att ha cirka 3 000
anställda och 15 produktionsenheter. Handeln med Munksjö Oyj:s aktier förväntas
inledas den
7 juni 2013.

Verkställandet av den första fasen av transaktionen

Styrelserna i Munksjö Oyj och Ahlstrom Abp har idag beslutat att verkställa
delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Europa och meddelat
den för registrering i handelsregistret i Finland per den 27 maj 2013. Antalet
nya aktier i Munskjö Oyj som emitteras som delningsvederlag till Ahlstrom
aktieägare i samband med LP Europe delningen fastställs efter att handeln med
aktierna avslutats för idag.

Munksjö Oyj:s styrelse har även idag beslutat på basis av en befullmäktigande
från Munksjö Oyj:s aktieägare den 13 maj 2013 och som en del av slutförandet av
den första fasen av transaktionen att emittera sammanlagt 12 306 807 nya aktier
till Munksjö AB:s aktieägare mot att de överför alla sina aktier i Munksjö AB
till bolaget (aktiebyte). Teckningspriset för de nya aktierna uppgick sammalagt
till 106 383 232,09 euro varav 14 920 000,00 euro kommer att antecknas i
bolagets aktiekapital och 91 463 232,09 euro i fonden för inbetalt fritt eget
kapital.

Vidare har Munksjö Oyj:s styrelse idag, på basis av samma befullmäktigande och
som en del av slutförandet av den första fasen av transaktionen, beslutat att
emittera sammanlagt 14 865 357 nya aktier till Ahlstrom Abp, Munksjö Luxembourg
Holding S.à r.l. (EQT), Munksjö AB, Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget
Varma och Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen. Teckningspriset för
de nya aktierna uppgick sammanlagt till cirka 128,5 miljoner euro vilket kommer
att antecknas i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Registrering av nya aktier och följande fas

De nya aktierna som Munksjö Oyj emitterat som delningsvederlag till Ahlstrom
aktieägare i LP Europe delningen och i de andra aktieemissionerna förväntas
registreras i handelsregistret i Finland den 27 maj 2013. Munksjö Luxembourg
Holding S.à r.l. (EQT) kommer att inneha cirka 32,1 procent av aktierna och
rösterna och Ahlstrom Abp cirka 23,4 procent av aktierna och rösterna i Munksjö
efter registreringen av de nya aktierna. De nya aktierna berättigar till
dividend och övriga aktieägarrättigheter från och med registreringen i
handelsregistret i Finland.

Den andra fasen av kombinationen, dvs. delningen av Ahlstroms affärsområde
Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties), förväntas genomföras
före utgången av 2013.

Pro forma -information för Munksjö Oyj

Komplett pro forma -information har publicerats i prospektet publicerat den 20
maj 2013 som finns tillgänglig på Munksjö Oyj:s webbplats www.munksjo.com.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.