Munksjö och Ahlstrom verkställer samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien med Munksjö

Helsingfors, Finland, 2013-11-25 16:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 25 november 2013 kl. 16.30 CET

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj (Munksjö) och Ahlstrom Abp (Ahlstrom) har idag beslutat att
verkställa samgåendet av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i
Brasilien (Coated Specialities) med Munksjö. Styrelserna för Munksjö och
Ahlstrom förväntas formellt besluta om verkställandet av Coated
Specialities-delningen den 29 november 2013 och anmäla delningen för
registrering i handelsregistret i Finland den 2 december 2013.

Delningen utgör den sista fasen i samgåendet genom vilken Munksjö AB och
Ahlstroms affärsområde Label and Processing kombineras.

Som en del av verkställandet av Coated Specialties-delningen har Munksjö och
Ahlstrom avtalat om att Ahlstrom ansvarar för separeringen av fastigheten i
Jacarei, Brasilien, samt för överförandet av fastigheten till Munksjö. Parterna
har även avtalat om ett arrangemang där Ahlstrom täcker eventuella finansiella
skador i det fall att överförandet av fastigheten inte kan verkställas.

I samband med Coated Specialties-delningen kommer Ahlstroms aktieägare att som
delningsvederlag erhålla 0,265 nya aktier i Munksjö för varje aktie som de äger
i Ahlstrom. Antalet nya aktier som emitteras som delningsvederlag ska
fastställas på basis av aktieinnehavet i Ahlstrom samt genom att beakta all
handel (även om clearing inte har genomförts) med Ahlstroms aktier ända till
slutet av den dag då styrelserna för Ahlstrom och Munksjö beslutar om
verkställandet av delningen. Detta datum förväntas vara den 29 november 2013.

Uppskattningsvis kommer 12 363 370 nya aktier i Munksjö att emitteras som
delningsvederlag till Ahlstroms aktieägare i Coated Specialties-delningen. Om
antalet aktier som en aktieägare skulle få som delningsvederlag skulle vara ett
bråktal så avrundas antalet aktier neråt till närmaste heltal. Delningsvederlag
erläggs inte på basis av de egna aktier som Ahlstrom innehar.

De nya aktier som Munksjö kommer att emittera som delningsvederlag till
Ahlstroms aktieägare förväntas registreras i handelsregistret i Finland den 2
december 2013. De nya aktierna berättigar till dividend och övriga
aktieägarrättigheter från och med registreringen i handelsregistret.

Mer information om Coated Specialties-delningen finns tillgänglig på bolagets
investerarsidor på webbadressen www.munksjo.com/investors.

Munksjö Oyj

För mer information:
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i Helsingfors.
Läs mer på www.munksjo.com.

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.