Munksjö Oyj - Delningen av Ahlstroms affärsområde Label and Processing i Brasilien godkändes

Helsingfors, Finland, 2013-07-04 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Ahlstroms extra bolagsstämma har idag godkänt delningen av Ahlstroms
affärsområde Label and Processing i Brasilien (Coated Specialties) i enlighet
med delningsplanen. Delningen utgör en del av transaktionen där Munksjö AB
kombineras med Ahlstroms affärsområde Label and Processing.

Enligt delningsplanen övergår alla tillgångar och skulder i Coated Specialties
till Munksjö Oyj genom en partiell delning. Munksjö Oyj:s och Ahlstrom Oyj:s
styrelser undertecknade den 13 maj 2013 en ny delningsplan för Coated
Specialties och upphävde den tidigare delningsplanen. Den tidigare
delningsplanen upphävdes eftersom inte alla regulativa godkännanden erhölls
innan beslutet som fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma den 27 november
2012 förföll.

I samband med verkställandet av Coated Specialties-delningen kommer Ahlstrom
Oyj:s aktieägare att som delningsvederlag erhålla 0,265 nya aktier i Munksjö
Oyj för varje aktie som de äger i Ahlstrom Oyj. Om antalet aktier som en
aktieägare skulle få som delningsvederlag skulle vara ett bråktal så avrundas
antalet aktier neråt till närmaste heltal.

"Det nya beslutet om ett godkännande för delningen som fattades av Ahlstroms
extra bolagsstämma innebär att vi nu kan fortsätta med att verkställa och
slutföra kombinationen av affärsverksamheterna. Vi kan nu koncenterera oss på
ett lyckat verkställande av Coated Specialties-delningen och därmed bilda ett
av världens största specialpappersbolag" säger Jan Åström, koncernchef och
verkställande direktör för Munksjö Oyj.

Verkställandet av delningen förväntas ske innan utgången av 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.


Bilagor:Approval of the CS demerger 05072013 SWE SER.pdf