Munksjö Oyj - Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE
Helsingfors, Finland, 2013-06-25 10:30 CEST

Styrelsekommittéerna valda och nomineringsorganet utsett

Munksjö Oyj:s styrelse har fastställt en revisionskommitté och en ersättningskommitté
för att bistå styrelsen i dess arbete. Vidare har styrelsen valt Fredrik Cappelen
till styrelsens vice ordförande.

Revisionskommittén

Revisionskommittén hjälper styrelsen att uppfylla
sitt övervakningsansvar och förbereder vissa redovisnings- och revisionsärenden
som ska hanteras av styrelsen. Dessutom lämnar revisionskommittén
rekommendationer för valet och avsättningen av de externa revisorerna och deras
ersättning och godkänner de externa revisorernas revisionsplan baserat på
revisorernas förslag. Styrelsen har beslutat att revisionskommittén består av
följande tre ledamöter: Elisabet Salander Björklund (ordförande), Jarkko
Murtoaro och Sebastian Bondestam.

Ersättningskommittén

Ersättningskommittén huvudsakliga uppgift är att
bistå styrelsen med en effektiv förberedelse och hantering av ärenden som hör
samman med utnämnandet och avsättandet av VD och andra medlemmar av
ledningsgruppen och deras ersättning.
Ersättningskommittén ansvarar för planerandet av den hösta ledningens
ersättning samt beredning av de generella principerna som utgör grunden för
ersättning för Munksjös personal. Styrelsen har beslutat att revisionskommittén
består av följande tre ledamöter: Peter Seligson (ordförande), Fredrik Cappelen
och Hannele Jakosuo-Jansson.

Nomineringsorganet

Aktieägarna har den 13 maj 2013 enhälligt beslutat om att
inrätta ett nomineringsorgan på obestämd tid, för att framställa
förslag till bolagsstämman om medlemmarna i styrelsen samt ersättningen för
styrelsens, styrelsekommittéernas och nomineringsorganets medlemmar.

Nomineringsorganet består av företrädare för de tre
största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och en annan person
som utses av bolagets styrelse som sakkunniga. Rätten att utse
aktieägarrepresentanter har de tre aktieägare vars andel av alla rösträtter i
bolaget den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på grundval av bolagets
aktieägarregister hos Euroclear Finland Ab.

Innehav
av en grupp aktieägare, som har avtalat om att utse en gemensam företrädare
till nomineringsorganet, summeras vid beräkningen av andelen av alla
rösträtter, förutsatt att aktieägarna i fråga till styrelsens ordförande
inlämnar en gemensam skriftlig begäran om detta tillsammans med en kopia av ett
dylikt avtal senast den 30 maj före bolagsstämman. Munksjö har blivit
informerad om att följande fem aktieägare ingått ett dylikt avtal; Antti
Ahlström Perilliset Oy, Johan Gullichsen, Monica Koivulehto, Andreas Ahlström
och Carl Ahlström.

Nomineringsorganet har utsetts av följande tre
aktieägare; Munksjö Luxembourg Holding S.à r.l. (EQT), Ömsesidiga
Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen samt gruppen bestående av de ovan nämnda
fem aktieägarna tillsammans. Dessa aktieägare har nominerat följande tre
representanter till nomineringsorganet; Caspar Callerström (EQT), Timo
Ritakallio (Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen) och Thomas
Ahlström (Antti Ahlström Perilliset Oy och andra). Ahlstrom Abp avsade sig
rätten att utse en representant till nomineringsorganet. Således övergick
nomineringsrätten till den näst största aktieägaren.

Styrelsens ordförande Peter Seligson medverkar som
sakkunnig medlem i nomineringsorganet och bolagets styrelse har utsett Fredrik
Cappelen som en andra sakkunnig medlem. Nomineringsorganet har bland sina
medlemmar valt Caspar Callerström till ordförande.

Munksjö Oyj


Bilagor:Board Committees elected and Shareholders Nomination Board appointed SWE 25062013.pdf