Munksjö Oyj har lämnat in ansökan om börsnotering på Helsingforsbörsen

Stockholm, Sverige, 2013-05-13 18:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Börsmeddelande

FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, SPECIELLA ADMINISTRATIVA
REGIONEN HONG KONG I FOLKREPUBLIKEN KINA, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA ELLER
FÖRENTA STATERNA.

Munksjö Oyj har idag lämnat in en ansökan till Helsingforsbörsen (NASDAQ OMX
Helsinki Oy) om upptagande av bolagets aktier till handel på Helsingforsbörsens
officiella lista. Handeln med Munksjö Oyjs aktier förväntas inledas fredagen
den 7 juni 2013 med handelskoden MUNK1.

Börsnoteringen utgör en del av de transaktioner som ingick i
kombinationsavtalet mellan Munksjö AB, Ahlstrom Abp (Ahlstrom), Munksjö
Luxembourg Holding S.à.r.l. (EQT) och Munksjö Oyj den 28 augusti 2012. Avsikten
med avtalet är att kombinera Ahlstroms affärsområde Label & Processings
verksamheter i Europa (LP Europe) och Brasilien (Coated Specialties) genom två
partiella delningar med Munksjö ABs verksamhet in i Munksjö Oyj.

Transaktionen genomförs i två faser. I den först fasen kombineras LP Europe med
Munksjö AB genom verkställandet av LP Europe-delningen, förvärvet av Munksjö AB
i utbyte mot nya aktier i Munksjö Oyj, en av Munksjö Oyj riktad aktieemission
till Ahlstrom, EQT, Munksjö AB och vissa institutionella investerare som följs
av börsnoteringen. Den första fasen förväntas genomföras senast den 27 maj 2013
förutsatt bland annat att Europeiska kommissionens godkännande erhållits.

I den andra fasen kommer Coated Specialties att kombineras med Munksjö Oyj
genom verkställandet av Coated Specialties-delningen. Villkoren för
verkställandet av Coated Specialties-delningen kommer inte att uppfyllas före
delningsbeslutet som fattades av Ahlstroms extra bolagsstämma den 27 november
2012 förfaller och således kommer Ahlstrom att kalla till en ny extra
bolagsstämma för att besluta om en ny partiell delning av Coated Specialties.
Den andra fasen förväntas genomföras före utgången av 2013.

Mer information om börsnoteringen och bolaget finns i prospektet som Munksjö
Oyj förväntas publicera omkring den 20 maj 2013.

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, President and CEO, tel. +46 10 250 1001
Åsa Fredriksson, SVP HR and Communications, tel. +46 10 250 1003
Laura Lindholm, Investor Relations Manager, tel. +46 10 250 1026

Viktigt meddelande

Detta dokument får inte distribueras i eller till Australien, Kanada, den
speciella administrativa regionen Hong Kong i Folkrepubliken Kina, Japan, Nya
Zeeland, Sydafrika eller Förenta staterna. Informationen i detta dokument utgör
inte ett anbud om försäljning av eller infordran av att köpa de värdepapper som
hänvisas till i dokumentet i någon sådan jurisdiktion där anbudet, infordran
eller försäljningen enligt gällande värdepappersmarknadslagstiftning skulle
vara rättsstridiga innan registrering, dispens från registrering eller annat
godkännande erhållits.

Detta dokument är inte ett anbud om försäljning av värdepapper i Förenta
staterna. Enligt Förenta staternas värdepappersmarknadslag av år 1933 (the U.S.
Securities Act of 1933, med vederbörliga ändringar) får aktier inte bjudas ut
eller säljas i Förenta staterna utan registrering eller dispens från
registrering. Ahlstrom Abp, Munksjö AB och Munksjö Abp har inte registrerat och
avser inte att registrera någon emission av aktier i Munksjö i Förenta
staterna. Ingen publik emission av aktier i Munksjö kommer att ske i Förenta
staterna.

Detta dokument distribueras och riktas endast till (i) personer utanför
Förenade kungariket eller (ii) professionella investerare i enlighet med
Artikel 19(5), Regel 2005 (Order 2005, "Regeln") i lagen om finansiella
tjänster och marknader i Förenade kungariket (Financial Services and Markets
Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), eller (iii) vissa institutioner
("high net worth companies") och andra personer som detta dokument får riktas
till i enlighet med Artikel 49(2)(a) till (d) i Regeln, eller (iv) personer som
är medlemmar eller borgenärer i det bolag som detta meddelande hänför sig till
i enlighet med Artikel 43(2) i Regeln (alla dylika personer i (i)-(iv) ovan
benämns tillsammans "relevanta personer"). All investeringsaktivitet till
vilken detta dokument hänför sig är endast tillgänglig för och kommer endast
att idkas med relevanta personer. Andra än relevanta personer skall inte agera
på basis av eller i övrigt ty sig till detta dokument eller någon del av dess
innehåll.


Bilagor:Listing application SER 13052013 SWE.pdf