Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-september 2013 - Integrationsarbetet fortlöper enligt plan

Helsingfors, Finland, 2013-11-19 07:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 19 november kl. 7.30 CET

Centralt för det tredje kvartalet 2013

-- Nettoomsättningen för det tredje kvartalet ökade och uppgick till MEUR
245,1 (146,3) som ett resultat av den första fasen av samgåendet.
-- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 11,0 (10,1).
-- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
-0,2 (3,8). Poster av engångskaraktär var huvudsakligen kostnader för
aktiviteter för uppnåendet av synergier och uppgick till MEUR -1,9 (-4,6).
-- Rörelseresultatet uppgick till MEUR -2,1 (-0,8).
-- Resultatet per aktie uppgick till EUR -0,2 (-0,6).

Centralt för rapporteringsperioden januari-september 2013

-- I slutet av maj genomfördes den första fasen av samgåendet.
-- Handeln med Munksjö Oyj:s aktier på Helsingforsbörsen inleddes den 7 juni.
-- Nettoomsättningen ökade och uppgick till MEUR 607,6 (448,0) främst som ett
resultat av genomförandet av den första fasen av samgåendet.
-- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 39,0 (33,4).
-- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
13,1 (15,0). Poster av engångskaraktär var huvudsakligen kostnader för
samgåendet och uppgick till MEUR -32,5 (-7,2).
-- Rörelseresultatet uppgick till MEUR -19,4 (7,8).
-- Resultatet per aktie uppgick till EUR -1,3 (-0,5).
-- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden
till MEUR 257,5 (245,0) vilket motsvarar en skuldsättningsgrad på 66,8%
(118,0%).

NYCKELTAL jul-sep jan-sep helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
EBITDA (just*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
EBITDA 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
EBITDA-marginal, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Rörelseresultat (just*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Rörelseresultat -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Rörelsemarginal, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Periodens resultat -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Resultat per aktie, EUR -0,2 -0,6 -1,3 -0,5 -0,9
Räntebärande nettoskuld 257,5 245,0 257,5 245,0 217,3

* justerat för poster av engångskaraktär

Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Munksjö Oyj levererar nu sin andra delårsrapport efter samgåendet i maj.
Integrationsarbetet pågår med full intensitet. Projekten som möjliggjorde
sammanslagningen har nu avslutats och de mer långsiktiga projekten befinner sig
i sina inledande faser. Synergierna beräknas uppgå till MEUR 20-25 och 60
procent av den planerade synerginivån ska uppnås efter ett år och den slutliga
synerginivån ska vara uppnådd efter 36 månader.

Den andra fasen av samgåendet där Ahlstroms brasilianska specialpappersbruk i
Jacarei ska integreras in med Munksjö förväntas slutföras innan utgången av
detta år. Därmed kommer hela samgåendet att vara slutfört.

Under sommarmånaderna juli och augusti sjunker normalt efterfrågan på våra
specialpapper på grund av semesterperiod i Europa. Vi har liksom tidigare år
valt att möta denna säsongsrelaterade efterfrågesvacka med planerade stopp för
semestrar under vilka underhållsarbete utförs vid våra produktionsanläggningar.
Semesterstoppen hade samma omfattning som tidigare år.

Volymmässigt är efterfrågan på flera av våra produkter högre än föregående år
trots en fortsatt utmanande marknad för specialpapper även under det tredje
kvartalet.

Programmet för att väsentligt höja lönsamheten för affärsområdet Graphics and
Packaging har påbörjats och de första resultaten har nu börjat synas i
lönsamheten under september månad. Programmet är en kombination av lägre
kostnader, volymförflyttningar från andra affärsområden inom Munksjö,
kvalitets- och produktutvecklingsinvesteringar samt även fördelarna från de
pågående integrationsprojekten. Vi lägger grunden för att kunna leverera på
vårt finansiella mål om 12 procents EBITDA-marginal.

Jag är nöjd med utvecklingen och de resultat som vi i Munksjö åstadkommit under
de första fyra månaderna med det nya bolaget och ser fram emot att slutföra
transaktionen med Jacarei under det fjärde kvartalet."

Framtidsutsikter för 2013

Marknadsutvecklingen och efterfrågan har återhämtat sig efter semesterstoppen
men för affärsområdena Release Liners och Graphics and Packaging är
marknadssituationen fortsatt utmanande. Resultatförsämringen jämfört med
motsvarande period föregående år i dessa två affärsområden förväntas överstiga
den positiva resultateffekten av synergierna och "stand-alone"
kostnadsbesparingarna.

Resultatet för det fjärde kvartalet kommer att påverkas av poster av
engångskaraktär som hänför sig till aktiviteter för uppnåendet av synergierna
och åtgärdsprogrammet för affärsområdet Graphics and Packaging.

En global marknadsledare inom specialpapper tar form - Munksjö AB och Ahlstroms
affärsområde Label and Processing går samman

Den 28 augusti 2012 ingick Munksjö Oyj, Munksjö AB, EQT och Ahlstrom Abp ett
avtal med avsikten att bilda en världsledande tillverkare av specialpapper
genom ett samgående av Munksjö AB och Ahlstroms affärsområde Label and
Processing i Europa (LP Europe) och Brasilien (Coated Specialties). Det nya
bolagets sammanlagda omsättning för 2012 var 1,2 miljarder euro och bolaget har
cirka 3 000 anställda, 15 produktionsanläggningar i Europa, Brasilien och Kina
samt en världsomspännande försäljningsorganisation. Verksamheten delas in i
fyra affärsområden: Decor, Release Liners, Industrial Applications och Graphics
and Packaging.

Samgåendet utgör ett naturligt steg i Munksjös strategi att fokusera på
tillväxt inom specialpapper. Munksjö Oyj är en av världens största tillverkare
av specialpapper och har en stark position inom utvalda marknadssegment.
Förvärvet leder till stärkt konkurrenskraft och effektivitet och för med sig
ytterligare tillväxtmöjligheter, såväl organiskt som strategiskt.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet beräknas uppgå till MEUR 20-25 och avser
inköp, produktionseffektivitet, stordriftsfördelar samt effektivisering av
organisationen. 60 procent av den totala synerginivån förväntas vara uppnådd
efter de första tolv månaderna och den slutliga synerginivån beräknas vara
uppnådd under de därpå följande två åren.

Engångskostnaderna för att uppnå synergierna beräknas uppgå till MEUR 10-15 och
ambitionen är att huvuddelen av dessa ska belasta årets resultat.
Kostnadsbesparingar till följd av att specialpappersverksamheten avskiljs från
Ahlstroms övriga verksamhet uppgår till MEUR 10-15 på årsbasis.

Integrationsarbetet inleddes i maj då samgåendets första fas slutfördes och
fortlöper enligt plan. Till och med slutet av det tredje kvartalet har
synergier realiserats på en nivå som motsvarar drygt 30 procent av den totala
årliga synerginivån.

Munksjökoncernen

jul-sep jan-sep helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Rapporterat 1)
Nettoomsättning 245,1 146,3 607,6 448,0 607,1
EBITDA (just*) 11,0 10,1 39,0 33,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 4,5 6,9 6,4 7,5 7,0
EBITDA 9,1 5,5 6,5 26,2 32,8
EBITDA-marginal, % 3,7 3,7 1,1 5,8 5,4
Rörelseresultat (just*) -0,2 3,8 13,1 15,0 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) -0,1 2,6 2,2 3,3 2,8
Rörelseresultat -2,1 -0,8 -19,4 7,8 7,5
Rörelsemarginal, % -0,9 -0,5 -3,2 1,7 1,2
Periodens resultat -7,3 -6,7 -31,2 -5,8 -10,4
Investeringar 7,6 4,7 14,4 9,4 14,8
Medeltal anställda, FTE 2 594 1 684 2 073 1 684 1 679
Pro forma I (inkl. LP Europe) 2)
Nettoomsättning 245,1 255,7 788,6 790,4 1 055,6
EBITDA** (just*) 11,0 13,0 43,6 48,2 69,2
EBITDA**-marginal, % (just*) 4,5 5,1 5,5 6,1 6,6
EBITDA** 9,1 8,4 38,0 14,1 32,9
EBITDA**-marginal, % 3,7 3,3 4,8 1,8 3,1
Leveransvolym, ton 192 500 193 933 601 302 598 947 796 900
Pro forma II (inkl. LP Europe och Coated Specialties) 3)
Nettoomsättning 265,1 281,0 855,1 866,1 1 154,6
EBITDA*** (just*) 12,1 13,2 47,3 53,3 76,6
EBITDA***-marginal, % (just*) 4,6 4,7 5,5 6,2 6,6
EBITDA*** 9,8 8,6 41,3 18,7 39,8
EBITDA**-marginal, % 3,7 3,1 4,8 2,2 3,4
Leveransvolym, ton 218 292 219 087 676 357 674 932 897 371

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar inte stand-alone kostnadsbesparingar eller synergieffekter med
undantag av de som uppnåtts efter den 27 maj som är kopplade till LP
Europe-affärsverksamheten. Tilläggsinformation under rubriken Pro forma
information i noterna till delårsrapporten
1) Inkl. LP Europe från och med 27 maj 2013
2) Inkl. LP Europe från och med 1 januari 2012
3) Inkl. LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012

Rapporterat

Tredje kvartalet 2013

I tredje kvartalet har planerade underhållsaktiviteter utförts i samband med de
årliga semesterstoppen. Omfattningen på stoppen var planenlig, men den negativa
resultateffekten blev något större än föregående år.

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 245,1 (146,3). Den förvärvade verksamheten
tillförde MEUR 105,1 i omsättning.

Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 11,0 (10,1)
med en justerad EBITDA-marginal på 4,5% (6,9%). Justerat för poster av
engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR -0,2 (3,8). Poster av
engångskaraktär uppgick till MEUR -1,9 (-4,6) och avser i enlighet med vad som
kommunicerades i andra kvartalet, främst aktiviteter för att uppnå synergierna.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -2,1 (-0,8).

Januari-september 2013

Marknadssituationen för Munksjös fyra affärsområden varierade under perioden
och beskrivs för respektive affärsområde på följande sidor. Munksjös
nettoomsättning uppgick till MEUR 607,6 (448,0). Den förvärvade verksamheten
tillförde MEUR 152,0 i omsättning.

Något lägre råvarupriser har under de nio första månaderna haft en positiv
lönsamhetseffekt, men en mindre gynnsam produktmix har reducerat effekten.
Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,1
(15,0) med en justerad rörelsemarginal på 2,2% (3,3%).

Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -32,5 (-7,2) och var huvudsakligen
kostnader för samgåendet. Munksjö har förbundit sig att stå för vissa kostnader
som uppstår i samband med den av Europeiska kommissionens konkurrensmyndighet
krävda avyttringen av viss verksamhet i Osnabrück i Tyskland. Detta åtagande
ingår i poster av engångskaraktär med MEUR 13,5. Kostnaden belastade resultatet
i det andra kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till MEUR -19,4 (7,8) och periodens resultat till
MEUR -31,2 (-5,8).

Pro forma II

Tredje kvartalet 2013

Pro forma II-omsättningen sjönk med 5,6% och uppgick till MEUR 265,1 (281,0).
Det för engångsposter justerade pro forma II EBITDA-resultatet uppgick till
MEUR 12,1 (13,2).

Januari-september 2013

Pro forma II-omsättningen sjönk marginellt med 1,3% och uppgick till MEUR 855,1
(866,1). Endast affärsområdet Release Liners hade en lägre omsättning än under
motsvarande period föregående år. Omsättningen inom affärsområdet Release
Liners sjönk något i Europa på grund av lägre volymer. Den brasilianska realen
har jämfört med motsvarande period 2012 försvagats markant mot euron, vilket
påverkar den brasilianska verksamhetens omsättning och resultat mätt i euro.

Det för engångsposter justerade pro forma II EBITDA-resultatet uppgick till
MEUR 47,3 (53,3). Det lägre resultatet hänför sig främst till affärsområdet
Release Liners men även till Graphics and Packaging.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 19 november kl. 10.00 CET
(11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Salikabinetti (Södra esplanaden 14, sjunde
våningen, Helsingfors). Delårsrapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag.

Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen
börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen:

Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110

Konferensens kod: 937161

Länk till webbkonferensen

Munksjö Oyj

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015


Bilagor:Munksjös Oyj Delårsrapport januari_september 2013.pdf