Munksjö Oyj - Samgåendets första fas slutförd, stabil utveckling i verksamheten

Helsingfors, Finland, 2013-08-22 07:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT

Munksjö Oyj är resultatet av en sammanslagning av svenska Munksjö AB och finska
Ahlstroms affärsområde Label and Processing. I tillägg till det finansiella
resultatet för rapporteringsperioden januari-juni 2013, innehåller rapporten
för illustrativa ändamål finansiell pro forma-information avseende samgåendet.
Tilläggsinformation om hur pro forma-informationen sammanställts finns
beskrivet i noterna till delårsrapporten under rubriken "Affärskombinationen".

Siffror inom parentes avser motsvarande period 2012 om inte annat anges. Denna
delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och
engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den
svenska versionen gälla.

Centralt för rapporteringsperioden januari-juni 2013

-- I slutet av maj slutfördes den första fasen av Munksjö AB:s och Ahlstroms
affärsområde Label and Processings samgående och Munksjö Oyj inledde sin
verksamhet.
-- Handeln med Munksjö Oyj:s aktier på Helsingforsbörsen inleddes i början av
juni.
-- Nettoomsättningen ökade och uppgick till MEUR 362,5 (301,7) främst som ett
resultat av samgåendet och en positiv volymutveckling.
-- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 28,0 (23,4).
-- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
13,3 (11,2) dessa var huvudsakligen kostnader för samgåendet och uppgick
till MEUR 30,6 (2,6). Rörelseresultatet uppgick till MEUR -17,3 (8,6).
-- Resultatet per aktie uppgick till EUR -1,4 (0,0).
-- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden
till MEUR 268,2 (249,7) vilket motsvarar en skuldsättningsgrad på 68,9%
(119,9%).

Centralt för det andra kvartalet 2013

-- Nettoomsättningen ökade och uppgick till MEUR 208,0 (154,1) främst som ett
resultat av slutförandet av den första fasen av samgåendet.
-- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 16,5 (11,4).
-- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
8,3 (5,2). Poster av engångskaraktär var främst relaterade till kostnader
för samgåendet och uppgick till MEUR 27,6 (2,3).
Rörelseresultatet uppgick till MEUR -19,3 (2,9).
-- Resultatet per aktie uppgick till EUR -1,0 (0,0).

Nyckeltal Apr-jun Jan-jun Helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
EBITDA (just*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Rörelseresultat -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Rörelsemarginal, % -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Rörelseresultat (just*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Periodens resultat -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Resultat per aktie, EUR -1,0 0,0 -1,4 0,0 -0,9
Räntebärande nettoskuld 268,2 249,7 268,2 249,7 217,3

* justerat för poster av engångskaraktär

Munksjö's verkställande direktör och koncernchef Jan Åström:

"Munksjö Oyj, ett av världens ledande specialpappersbolag, bildades i slutet av
maj genom ett samgående mellan Munksjö AB och Ahlstroms
specialpappersverksamhet. Efter många månaders förberedelsearbete och med en
grundlig process med EU-kommissionens konkurrensmyndighet, skedde
sammanslagningen utan några problem eller överraskningar. Den efterföljande
börsnoteringen av Munksjö Oyj på Helsingforsbörsen genomfördes planenligt den 7
juni.

Integrationsarbetet har nu tagit fart och ett intensivt arbete pågår just nu
runt om i koncernen för att leverera de utlovade synergierna. De totala årliga
synergierna uppgår till MEUR 20-25 och sextio procent av den totala
synerginivån förväntas uppnås efter de första tolv månaderna. Den slutliga
synerginivån förväntas uppnås efter 36 månader.

Den sista delen av transaktionen, där Ahlstroms brasilianska
specialpappersverksamhet kombineras med Munksjö, kommer att ske under det andra
halvåret 2013. I samband med slutförandet av den första delen av samgåendet
genomförde Munksjö en omfinansiering av sina externa lån, och som ett resultat
av detta har det nya bolaget en stabil finansiering på marknadsmässiga
villkor.

Den nya ledningsgruppen för Munksjö är komplett och formellt utsedd av
företagets styrelse. Jag ser fram emot att arbeta med min nya engagerade,
resultatfokuserade och erfarna ledningsgrupp, som nu inlett sitt arbete.

I ett svårt och utmanande marknadsläge på våra huvudmarknader, med betoning på
Europa, har det nya Munksjö flyttat fram sina positioner. För affärsområdena
Decor och Industrial Applications har vi levererat tvåsiffriga justerade
EBITDA-marginaler. Detta har främst uppnåtts genom fortsatt ökande volymer och
bibehållna stabila priser på våra slutprodukter, samt att vi skapat en
konkurrenskraftig kostnadsbas. För affärsområdet Graphics and Packaging
utarbetas för tillfället ett åtgärdsprogram för att förbättra lönsamheten.
Programmet kommer att lanseras under det tredje kvartalet. Vår målsättning är
att väsentligt höja affärsområdets lönsamhetsnivå i enlighet med de av bolaget
kommunicerade finansiella målen."

Framtidsutsikter för 2013

Marknadsutvecklingen och efterfrågan av Munksjös produkter inom Release Liners
och Graphics and Packaging förväntas vara fortsatt utmanande under resten av
året. Resultatet i det tredje kvartalet påverkas av semesterstopp under vilka
planerade underhållsaktiviteter utförs. Semesterstoppen vid
produktionsenheterna är till sin omfattning som föregående år. Resultatet för
det andra halvåret kommer att påverkas av poster av engångskaraktär som hänför
sig till aktiviteter för uppnåendet av synergierna samt åtgärdsprogrammet för
affärsområdet Graphics and Packaging.

Munksjökoncernen Apr-jun Jan-jun Helår
MEUR 2013 2012 2013 2012 2012
Repporterad 1)
Nettoomsättning 208,0 154,1 362,5 301,7 607,1
EBITDA (just*) 16,5 11,4 28,0 23,4 42,3
EBITDA-marginal, % (just*) 8,0 7,4 7,7 7,8 7,0
Rörelseresultat -19,3 2,9 -17,3 8,6 7,5
Rörselsemarginal, % -9,3 1,9 -4,8 2,9 1,2
Rörelseresultat (just*) 8,3 5,2 13,3 11,2 16,9
Rörelsemarginal, % (just*) 4,0 3,3 3,7 3,7 2,8
Periodens resultat -22,0 0,0 -23,9 0,9 -10,4
Investeringar 4,6 2,4 6,8 4,7 14,8
Anställda, FTE 1 970 1 684 1 814 1 683 1 679

Pro forma 1 (inkl. LP Europe) 2)

Nettoomsättning 275,1 272,8 543,5 534,7 1 055,6
EBITDA** 12,5 14,0 28,9 5,7 32,9
Poster av engångskaraktär 3,0 2,1 3,7 29,5 36,3
EBITDA** (just*) 15,5 16,1 32,6 35,2 69,2
Leveransvolym, ton 204 300 203 592 408 802 405 014 796 900

Pro forma II (inkl. LP Europe och Coated Specalities) 3)

Nettoomsättning 299,6 298,1 590,0 585,1 1 154,6
EBITDA** 13,3 16,3 31,5 10,1 39,8
Poster av engångskaraktär 3,0 2,1 3,7 30,0 36,8
EBITDA** (just*) 16,3 18,4 35,2 40,1 76,6
Leveransvolym, ton 231 000 229 580 458 065 455 845 897 371

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar inte stand-alone kostnadsbesparingar eller synergieffekter som
beskrivs under rubriken pro forma information i noterna till delårsrapporten
1) Inkl. LP Europe från och med 27 maj 2013
2) Inkl. LP Europe från och med 1 januari 2012
3) Inkl. LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012

Första halvåret 2013

Munksjös nettoomsättning ökade och uppgick till MEUR 362,5 (301,7) främst som
ett resultat av slutförandet av den första fasen av samgåendet med Ahlstroms
affärsområde Label and Processing samt den fortsatt positiva volymutvecklingen
inom affärsområdena Decor och Industrial Applications. Den förvärvade
verksamheten tillförde MEUR 46,9 i omsättning. Pro forma II-omsättningen ökade
marginellt och uppgick till MEUR 590,0 (585,1).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 13,3
(11,2). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -30,6 (-2,6). Munksjö har
gentemot Ahlstrom förbundit sig att stå för vissa kostnader som uppstår i
samband med den av EU-kommissionen krävda avyttringen av viss verksamhet i
Osnabrück Tyskland. Posterna av engångskaraktär inkluderar MEUR 13,5 som hänför
sig till detta åtagande. Övriga poster av engångskaraktär relaterade till
samgåendet uppgick till MEUR 16,3.

Det för engångsposter justerade pro forma II EBITDA-resultatet uppgick till
MEUR 35,2 (40,1) och inkluderar inte kostnadsinbesparingar eller synergier.
Rörelseresultatet uppgick till MEUR -17,3 (8,6) och nettoresultatet till MEUR
-23,9 (0,9).

Andra kvartalet 2013

Munksjös nettoomsättning ökade och uppgick till MEUR 208,0 (154,1) främst som
ett resultat av slutförandet av den första fasen av samgåendet samt den
fortsatt positiva volymutvecklingen. Den förvärvade verksamheten tillförde MEUR
46,9 i omsättning. Pro forma II-omsättningen ökade marginellt och uppgick till
MEUR 299,6 (298,1).

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 8,3
(5,2). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -27,6 (-2,3) och var främst
relaterade till kostnader för samgåendet. Rörelseresultatet uppgick till MEUR
-19,3 (2,9).

Video- och telefonkonferens

En kombinerad press-, video- och telefonkonferens för investerare, analytiker
och media kommer att hållas i samband med publiceringen av rapporten 22 august
2013, klockan 10.00 CET (klockan 11.00 EET) i restaurant Savoy, rum
Salikabinetti (Södra Esplanaden 14, 7 våningen i Helsingfors). Rapporten kommer
att presenteras av Jan Åström, koncernchef och CEO. Mötet kommer att hållas på
engelska.

Telefon- och videokonferensen kan ses på Internet och en on-demand version av
videokonferensen kommer att finnas tillgänlig på hemsidan, www.munksjo.com
senare samma dag. För att lyssna in på telefonkonferensen vänligen ring in på
nedanstående nummer 5-10 minuter innan presskonferensen startar.

Video- och telefonkonferensnummer:

Från Finland: +358 (0)9 2313 9201
Från Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Från USA: +1 334 323 6201
Från Storbritannien: +44 (0)20 7162 0077

Konferens ID: 934525

Länk till videokonferensen

Munksjö Oyj

För mer information:

Jan Åström, Vd och Koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015


Bilagor:Q2_2013_Interim_Report_ SWE_22082013.pdf