Munksjö Oyj: Nomineringsorganets förslag till den ordinarie bolagsstämman 2014

Helsingfors, Finland, 2014-01-20 11:40 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 20 januari 2014 kl. 11.40 CET

Aktieägarna i Munksjö Oyj beslutade enhälligt den 13 maj 2013 att inrätta ett
nomineringsorgan, för att bereda förslag till bolagsstämman om medlemmar i
styrelsen samt ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och
nomineringsorganets medlemmar.

Nomineringsorganet består av företrädare för de tre största aktieägarna i
bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en annan person som utses
av bolagets styrelse och ingår som sakkunniga. Nomineringsorganet bildades i
juni 2013. Enligt sin arbetsordning bör nomineringsorganet lägga fram sina
förslag till styrelsen senast den 31 januari före följande bolagsstämma.

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Finlandiahuset i
Helsingfors den 2 april 2014. Styrelsen sammankallar bolagsstämman vid ett
senare datum.

Nomineringsorganet har vid sitt möte idag beslutat om följande förslag till
styrelsen:

Förslag till styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar ökar med en och skall uppgå till sju (7). Till
styrelsen återväljs Peter Seligson, Fredrik Cappelen, Sebastian Bondestam,
Elisabet Salander Björklund och Hannele Jakosuo-Jansson. Till nya
styrelsemedlemmar väljs Caspar Callerström och Alexander Ehrnrooth.
Styrelsemedlem Jarkko Murtoaro har meddelat nomineringsorganet att han inte är
tillgänglig för återval.

Caspar Callerström (född 1973) är svensk medborgare och civilekonom. Han är
Partner på EQT Partners AB i Stockholm, där han arbetat sedan 2006. Från
oktober 2007 till december 2013 var han Head of EQT Equity i Stockholm. Han har
innehaft och innehar flera förtroendeuppdrag. Han är styrelsemedlem i Sanitec
Oyj och Scandic AB. Han är oberoende av bolaget men inte oberoende av bolagets
största aktieägare.

Alexander Ehrnrooth (född 1974) är finsk medborgare och ekonomie magister och
MBA. Han är verkställande direktör för Virala Oy Ab och Vimpu Intressenter Ab.
Han har innehaft och innehar flera förtroendeuppdrag. Han är vice
styrelseordförande i Fiskars Oyj Abp, styrelsemedlem i Wärtsilä Oyj Abp och
styrelseordförande i Belgrano Investments Oy. Han är oberoende av bolaget och
dess största aktieägare.

Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns tillgängliga på
bolagets internetsidor www.munksjo.com.

Förslag till ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och
nomineringsorganets medlemmar

Styrelsens årsarvoden förblir oförändrade. Årsarvodet för styrelsens ordförande
är 70 000 euro och 35 000 euro för de övriga styrelsemedlemmarna.

Styrelsekommittéernas årsarvoden förblir oförändrade. Årsarvodet för
revisionskommittéens ordförande är 9 000 euro och 6 000 euro för de övriga
kommittémedlemmarna. Årsarvodet för ersättningskommittéens ordförande är 6 000
euro och 3 000 euro för de övriga kommittémedlemmarna.

Nomineringsorganets ordförande och de övriga medlemmarna erhåller inte något
arvode.

Munksjö Oyj

För mer information:
Gustav Adlercreutz, styrelsens och nomineringsorganets sekreterare, tel. +358
10 234 5001

Munksjö - Materials for innovative product design
Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 3 000
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på NASDAQ OMX i
Helsingfors. Läs mer på www.munksjo.com.