Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

Helsingfors, Finland, 2015-01-13 11:50 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE, 13 januari 2015 kl. 11.50 CET

Munksjö Oyj: Valberedningens förslag till den ordinarie bolagsstämman 2015

Valberedningen (tidigare nomineringsorganet) består av företrädare för de tre
största aktieägarna i bolaget samt av styrelsens ordförande och ytterligare en
person som utses av bolagets styrelse och som ingår som sakkunniga. Enligt
arbetsordningen bör valberedningen lägga fram sina förslag till styrelsen
senast den 31 januari före följande bolagsstämma.

Munksjö Oyj:s ordinarie bolagsstämma kommer att hållas i Finlandiahuset i
Helsingfors onsdagen den 15 april 2015. Styrelsen sammankallar bolagsstämman
vid ett senare datum.

Valberedningen har vid sitt möte idag beslutat om följande förslag till den
ordinarie bolagsstämman 2015:

Förslag till styrelsemedlemmar

Antalet styrelsemedlemmar minskar med en och skall uppgå till sex (6). Till
styrelsen föreslås följande personer för omval: Peter Seligson, Fredrik
Cappelen, Sebastian Bondestam, Elisabet Salander Björklund, Hannele
Jakosuo-Jansson och Alexander Ehrnrooth. Styrelsemedlem Caspar Callerström har
meddelat valberedningen att han inte är tillgänglig för omval. De föreslagna
styrelsemedlemmarna har meddelat att de, ifall de väljs, ämnar välja Peter
Seligson till styrelseordförande och Fredrik Cappelen till styrelsens vice
ordförande.

Information om den nuvarande styrelsens medlemmar finns tillgänglig på
www.munksjo.com.

Förslag till förändring i valberedningens arbetsordning mot bakgrund av
parallellnoteringen på Nasdaq Stockholm

Valberedningen föreslår att valberedningens arbetsordning förändras så att
rätten att utse aktieägarrepresentanter vilar hos de tre aktieägare vars andel
av alla rösträtter i bolaget den 31 maj före nästa bolagsstämma är störst på
grundval av bolagets aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab och det
aktieägarregister som upprätthålls av Euroclear Sweden AB. Tidigare vilade
rätten att utse aktieägarrepresentanter endast på aktieägare på grundval av
aktieägarförteckning hos Euroclear Finland Ab.

Förslag till ersättning för styrelsens, styrelsekommittéernas och
valberedningens medlemmar

Styrelsens årsarvoden föreslås höjas. Årsarvodet för styrelsens ordförande är
80 000 euro och 40 000 euro för de övriga styrelsemedlemmarna.

Styrelsekommittéernas årsarvoden föreslås förbli oförändrade med undantag av
revisionskommittéens ordförande. Årsarvodet för revisionskommittéens ordförande
föreslås höjas till 12 000 euro. Årsarvodet för de övriga kommittémedlemmarna
är 6 000 euro. Årsarvodet för ersättningskommittéens ordförande är 6 000 euro
och 3 000 euro för de övriga kommittémedlemmarna.

Valberedningens ordförande föreslås erhålla ett årsarvode om 6 000 euro och de
övriga medlemmarna ett årsarvode om 3 000 euro.

Ersättning för resekostnader föreslås utgå i enlighet med bolagets resepolicy.

Munksjö Oyj

För mer information:
Gustav Adlercreutz, styrelsens och valberedningens sekreterare, tel. +358 10
234 5001

Munksjö - Materials for innovative product design

Munksjökoncernen är ett internationellt specialpappersföretag med ett unikt
produkterbjudande till flera industriella applikationer och konsumentstyrda
produkter. Grundat redan år 1862 är Munksjö bland de världsledande
producenterna av högkvalitativa papper inom attraktiva marknadssegment så som
dekorpapper, releasepapper, elektrotekniskt papper, slipbaspapper och
stålmellanläggspapper. Munksjös globala närvaro och sätt att integrera med
kundernas verksamheter, formar en global serviceorganisation med omkring 2 900
anställda. Produktionsanläggningarna finns i Frankrike, Sverige, Tyskland,
Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjö Oyj är noterat på Nasdaq
Helsingfors och Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.