Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2014: Stark resultatutveckling och avslutat integrationsprojekt

Helsingfors, Finland, 2015-02-12 07:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
MUNKSJÖ OYJ, BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 12 februari 2015 kl. 07.00 CET

Munksjö Oyj:s bokslutskommuniké 2014: Stark resultatutveckling och avslutat
integrationsprojekt

Centralt för fjärde kvartalet 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 281,0 (255,7). Den högre
nettoomsättningen var ett resultat av organisk tillväxt och samgåendet mellan
Munksjö AB och Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes
2013.
- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 28,4 (16,0) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 10,1% (6,3%).
-Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
14,4 (2,6). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -3,7 (-16,6). Största
delen av engångsposterna var kostnader för den i kvartalet kommunicerade
omorganisationen av säljorganisationen.
- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 10,7 (-14,0) och periodens resultat till
MEUR 2,7 (-26,2).
- Handeln med Munksjös aktie inleddes på Nasdaq Stockholm den 8 december 2014.
Parallellnoteringen förväntas underlätta handeln med aktien för såväl nuvarande
som blivande aktieägare.

Centralt för rapporteringsperioden januari-december 2014

- Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 137,3 (863,3). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.
- Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 105,0 (55,0) vilket
motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (6,4%). Den positiva
resultatutvecklingen var främst hänförlig till synergieffekterna,
volymtillväxten och en lägre kostnadsbas.
- Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR
51,0 (15,7). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -5,6 (-49,1).
- Rörelseresultatet uppgick till MEUR 45,4 (-33,4) och periodens resultat till
MEUR 7,7 (-57,4). Periodens resultat påverkades av en tidigare kapitaliserad
finansieringskostnad om MEUR 7,1, som kostnadsfördes i samband med
återbetalningen av den tidigare finansieringen under det tredje kvartalet 2014.
Kostnaden påverkade inte kassaflödet.
- Resultatet per aktie uppgick till EUR 0,14 (-1,97).
- Den räntebärande nettoskulden uppgick i slutet av rapporteringsperioden till
MEUR 225,6 (31 december 2013: 229,3) vilket motsvarar en skuldsättningsgrad på
54,5 % (31 december 2013: 54,1%).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 57,8 (45,7).
- Projektgruppen som ansvarat för sammanställningen och uppföljningen av
integrationsarbetet och synergierna avslutade sitt arbete i december 2014, ett
år före den ursprungliga planen.
-Styrelsen föreslår för bolagsstämman att 0,25 euro per aktie delas ut till
aktieägarna som kapitalåterbäring från fonden för inbetalt fritt eget kapital.

NYCKELTAL okt-dec jan-dec
MEUR 2014 2013 2014 2013
Nettoomsättning 281,0 255,7 1 137,3 863,3
EBITDA (just.*) 28,4 16,0 105,0 55,0
EBITDA-marginal, % (just.*) 10,1 6,3 9,2 6,4
EBITDA 24,7 -0,6 99,4 5,9
EBITDA-marginal, % 8,8 -0,2 8,7 0,7
Rörelseresultat (just.*) 14,4 2,6 51,0 15,7
Rörelsemarginal, % (just.*) 5,1 1,0 4,5 1,8
Rörelseresultat 10,7 -14,0 45,4 -33,4
Rörelsemarginal, % 3,8 -5,5 4,0 -3,9
Periodens resultat 2,7 -26,2 7,7 -57,4
Resultat per aktie, EUR 0,05 -0,61 0,14 -1,97
Räntebärande nettoskuld** 225,6 229,3 225,6 229,3

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Historiska siffror omräknade på grund av implementeringen av IFRS 11,
beskriven i noterna till delårsrapporten

Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström

"Under 2014 har Munksjö skiftat fokus från integrationsarbete och omvandling
till att avsluta integrationen, förbättra kassaflödet och öka lönsamheten. Tre
av fyra affärsområden uppvisade en positiv volymtillväxt i linje med den
förväntade årliga medeltillväxten i respektive produktsegment.
Volymutvecklingen för 2014 har varit positiv och blev cirka 2 procent högre än
den jämförbara volymen föregående år. För affärsområdena Decor, Release Liners
och Industrial Applications var den sammanlagda volymtillväxten cirka 3
procent. Volymutvecklingen inom Graphics and Packaging har påverkats av det
fortsatta arbetet med förändringar i produktmixen i syfte att stärka
affärsområdets konkurrenskraft. Resultatutvecklingen var positiv och i linje
med förväntningarna.

Då vår nettovalutaexponering är relativt sett låg, har de förändringar som
skett i valutakurserna under den senaste tiden inte haft någon betydande
resultateffekt.

Arbetet och initiativen som skall ta oss till en EBITDA-marginal om 12 procent
i slutet av 2016 har pågått under året och de fyra affärsområdena presenterade
sina respektive marginalmål och tillhörande projekt under fjärde kvartalet.
Insatserna och åtgärderna inkluderar bland annat en fortsatt organisk tillväxt,
stärkta marknadsandelar i befintliga produktsegment, förstärkning av
positionerna på tillväxtmarknaderna, fortsatta justeringar av
kostnadsstrukturen och åtgärder för att driva produktionseffektiviteten samt
vidareutveckla det tekniska tjänsteutbudet.

Det känns mycket bra att Munksjö återigen är noterat på Stockholmsbörsen.
Dialogen med både institutionella och privata investerare i Sverige är fortsatt
aktiv och nu ser vi med tillförsikt fram emot att även få visa den svenska
aktiemarknaden vad intelligent pappersteknologi innebär.

Projektgruppen som ansvarar för sammanställning och uppföljning av
integrationsarbetet och synergierna avslutade sitt arbete vid årsskiftet, ett
år i förtid. De årliga synergierna från samgåendet uppgick vid årsskiftet till
MEUR 26, det vill säga över det utlovade spannet på MEUR 20-25.

Året 2015 har börjat med stabila marknadsförutsättningar, både vad gäller
orderingång och priser. Vår effektiva organisation, starka produktportfölj och
nära kundrelationer skapar en utmärkt grund för långsiktig framgång."

Framtidsutsikter

Utsikterna för efterfrågan på specialpapper för 2015 är stabila.

Marknadsläget och efterfrågan på Munksjös produkter förväntas vara stabila
under första kvartalet 2015 efter det säsongsmässigt något svagare fjärde
kvartalet 2014. Priserna på Munksjös specialpappersprodukter i lokal valuta
förväntas under första kvartalet 2015 ligga på samma nivå som under 2014.

De årliga underhålls- och semesterstoppen i det andra och tredje kvartalet och
de säsongsmässiga stoppen i slutet av december 2015 förväntas ske i ungefär
samma utsträckning som under 2014.

Affärsområdena fortsätter under 2015 arbetet med de pågående programmen för att
uppnå de affärsområdesspecifika lönsamhetsmålen i slutet av 2016.

Projektet för att uppnå de årliga synergierna för samgåendet avslutades i
december 2014 och den i slutet av 2014 uppnådda synerginivån om MEUR 26
förväntas ha full resultateffekt för helåret 2015.

Det nya finansieringsavtalet som tecknades i september 2014 förväntas minska
finansieringskostnaderna under 2015. Beräknat utgående från
skuldsättningsgraden och de finansiella nyckeltalen vid tidpunkten då avtalet
tecknades, motsvarar besparingen cirka MEUR 5 lägre finansieringskostnader per
år. 2014 kostnadsfördes en tidigare kapitaliserad finansieringskostnad om MEUR
7,1. Under 2015 förväntas resultatet inte belastas av en motsvarande kostnad.

Synergier och integration

De årliga synergierna för samgåendet uppgick i slutet av fjärde kvartalet 2014
till MEUR 26 och överträffade det tidigare kommunicerade målet om MEUR 20-25.
Av de årliga synergierna för samgåendet uppnåddes cirka 50 procent inom inköp,
cirka 40 procent genom effektivisering av organisationen och resterande delar
genom stordriftsfördelar och produktionseffektivitet.

Resultatet för fjärde kvartalet 2014 innehåller realiserade synergier om MEUR
6,5. Helårsresultatet för 2014 innehåller realiserade synergier om MEUR 23.
Projektgruppen som ansvarat för sammanställningen och uppföljningen av
integrationsarbetet och synergierna avslutade sitt arbete i december, ett år
före den ursprungliga planen.

Engångskostnaderna för integrationsarbetet och för att uppnå synergierna var
lägre än beräknat och en engångsintäkt om MEUR 1,5 bokades i fjärde kvartalet
2014. De totala engångskostnaderna uppgår således till MEUR 10,0 och motsvarar
den lägre nivån av det tidigare kommunicerade spannet om MEUR 10-15.
Engångskostnaderna belastade kassaflödet med MEUR -0,5 i fjärde kvartalet.

Nedanstående tabell illustrerar den kvartalsvisa utvecklingen av synergierna,
engångskostnaderna samt engångskostnadernas kassaflödeseffekt.

MEUR Årliga Realiserade Engångs-kostnad Engångskostnadernas
synergier i synergier er per kvartal kassaflödeseffekt per
slutet i resultatet kvartal
av per kvartal
rapporteringsp
erioden
Q2-Q4/ 11,0 5,0 11,0 -4,0
2013

Q1/201 20,0 5,0 0,5 -1,5
4
Q2/201 23,0 5,5 - -1,0
4
Q3/201 25,0 6,0 - -1,0
4
Q4/201 26,0 6,5 -1,5 -0,5
4

Munksjökoncernen

okt-dec jan-dec FÖRVÄRVADE okt-de 27
ENHETER c maj-dec
MEUR 2014 2013 2014 2013 MEUR 2013 2013
Rapporterat Rapporterat
1) 1)
Nettoomsättni 281,0 255,7 1 137,3 863,3 Nettoomsättn 105,0 257,0
ng ing
EBITDA 28,4 16,0 105,0 55,0 EBITDA 3,6 6,9
(just.*) (just.*)
EBITDA-margin 10,1 6,3 9,2 6,4 EBITDA-margi 3,4 2,7
al, % nal, %
(just.*) (just.*)
EBITDA 24,7 -0,6 99,4 5,9 EBITDA -3,6 -3,5
EBITDA-margin 8,8 -0,2 8,7 0,7 EBITDA-margi -3,4 -1,4
al, % nal, %
Rörelseresult 14,4 2,6 51,0 15,7 Rörelseresul -1,9 -4,9
at (just.*) tat (just.*)
Rörelsemargin 5,1 1,0 4,5 1,8 Rörelsemargi -1,8 -1,9
al, % nal, %
(just.*) (just.*)
Rörelseresult 10,7 -14,0 45,4 -33,4 Rörelseresul -9,1 -15,3
at tat
Rörelsemargin 3,8 -5,5 4,0 -3,9 Rörelsemargi -8,7 -6,0
al, % nal, %
Periodens 2,7 -26,2 7,7 -57,4 Leveransvoly 90 900 223 400
resultat m, ton
Investeringar 4,6 8,2 35,1 22,6
Medeltal 2 757 2 641 2 765 2 216
anställda,
FTE
Pro forma 2)
Nettoomsättni 281,0 265,2 1 137,3 1 120,3
ng
EBITDA** 28,4 16,8 105,0 64,1
(just.*)
EBITDA**-marg 10,1 6,3 9,2 5,7
inal, %
(just.*)
EBITDA** 24,7 1,0 99,4 42,3
EBITDA**-marg 8,8 0,4 8,7 3,8
inal, %
Leveransvolym 221 600 208 900 899 400 885 300
, ton

* Justerat för poster av engångskaraktär
** Inkluderar de stand-alone kostnadsbesparingar och synergieffekter som
uppnåtts efter den 27 maj 2013
1) Inklusive LP Europe från och med 27 maj 2013 och Coated Specialties från och
med 2 december 2013
2) Inklusive LP Europe och Coated Specialties från och med 1 januari 2012.
Eftersom samgåendet slutfördes under 2013, är pro forma-informationen endast
sammanställd till och med det fjärde kvartalet 2013. Från och med det första
kvartalet 2014 används den rapporterade siffran.

Rapporterat

Fjärde kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 281,0 (255,7). Den högre nettoomsättningen
var ett resultat av organisk tillväxt och samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 28,4 (16,0) med en justerad EBITDA-marginal på 10,1% (6,3%).
Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -3,7 (-16,6). Av dessa poster avsåg
MEUR 1,0 kostnader för tidigare samgåenden, främst ansvarsförbindelsen i
samband med avyttring av viss verksamhet i Osnabrück i Tyskland (i samband med
samgåendet under 2013), MEUR 2,7 kostnader för den i fjärde kvartalet 2014
kommunicerade omorganisationen av säljorganisationen, MEUR 1,5 kostnader för
övriga omorganiseringsaktiviteter och MEUR 1,5 en engångsintäkt som en följd av
lägre kostnader för integrationsarbetet och för att uppnå synergierna.

Omfattningen av de säsongsmässiga stoppen i slutet av december beskrivs per
affärsområde.

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 14,4
(2,6) med en justerad rörelsemarginal på 5,1% (1,0%). Rörelseresultatet uppgick
till MEUR 10,7 (-14,0) och periodens resultat till MEUR 2,7 (-26,2).

Januari-december 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 137,3 (863,3). Den betydligt högre
nettoomsättningen var främst ett resultat av samgåendet mellan Munksjö AB och
Ahlstrom Abp:s affärsområde Label and Processing som slutfördes 2013.

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 105,0 (55,0) med en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (6,4%).
Den positiva resultatutvecklingen var främst hänförlig till synergieffekterna,
volymtillväxten och en lägre kostnadsbas.

Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -5,6 (-49,1). Av dessa kostnader
avsåg MEUR 1,4 kostnader för arbetet kring meddelandet om invändningar från
Europeiska kommissionen, MEUR 1,0 kostnader för tidigare samgåenden, främst
ansvarsförbindelsen i samband med avyttring av viss verksamhet i Osnabrück i
Tyskland (i samband med samgåendet under 2013) och MEUR 3,2 kostnader för
övriga omorganiseringsaktiviteter. Av dessa omorganiseringskostnader avsåg MEUR
2,7 kostnader för den i fjärde kvartalet 2014 kommunicerade omorganisationen av
säljorganisationen.

De årliga underhålls- och semesterstoppen i det andra och tredje kvartalet,
under vilka planerade underhållsarbeten genomfördes, skedde i samma
utsträckning som under 2013, med undantag för affärsområdet Graphics and
Packaging, där stoppen under 2014 vid affärsområdets två
produktionsanläggningar var cirka en vecka längre. Omfattningen av de
säsongsmässiga stoppen i slutet av december beskrivs per affärsområde.

Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 51,0
(15,7) med en justerad rörelsemarginal på 4,5% (1,8%). Rörelseresultatet
uppgick till MEUR 45,4 (-33,4) och periodens resultat till MEUR 7,7 (-57,4).

Periodens resultat påverkades av en tidigare kapitaliserad finansieringskostnad
om MEUR 7,1, som kostnadsfördes i samband med återbetalningen av den tidigare
finansieringen under det tredje kvartalet 2014.

Rapporterat jämfört med pro forma

Fjärde kvartalet 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 281,0 (265,2).

Det justerade EBITDA-resultatet ökade och uppgick till MEUR 28,4 (16,8) med en
justerad EBITDA-marginal på 10,1% (6,3%).

Omfattningen av de säsongsmässiga stoppen i slutet av december beskrivs per
affärsområde.

Januari-december 2014

Nettoomsättningen uppgick till MEUR 1 137,3 (1 120,3).

Det för poster av engångskaraktär justerade EBITDA-resultatet var högre och
uppgick till MEUR 105,0 (64,1) med en justerad EBITDA-marginal på 9,2% (5,7%).

De årliga underhålls- och semesterstoppen i det andra och tredje kvartalet,
under vilka planerade underhållsarbeten genomfördes, skedde i samma
utsträckning som under 2013, med undantag för affärsområdet Graphics and
Packaging, där stoppen under 2014 vid affärsområdets två
produktionsanläggningar var cirka en vecka längre. Omfattningen av de
säsongsmässiga stoppen i slutet av december beskrivs per affärsområde.

Resultatet för första kvartalet 2013 innehöll en positiv resultateffekt om
cirka MEUR 3 som följd av upplösning av avsättningar för personalåtaganden.

Video- och telefonkonferens

En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare,
analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 12 februari 2015 kl. 10.00
CET (11.00 EET) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14,
sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström,
verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska.

Konferensen sänds direkt på Internet och en inspelning kommer att finnas
tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i
telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar.

Detaljer för webb- och telefonkonferensen

Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110
Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201
Konferensens kod: 950741
Länk till webbkonferensen: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0212_q4/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001
Kim Henriksson, CFO, tfn +46 10 250 1015

Bilagor:Munksjö Oyj_Bokslutskommuniké 2014.pdf