Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2015: Stabil lönsamhetsutveckling trots ökade priser på kortfibrig massa

MUNKSJÖ OYJ, DELÅRSRAPPORT, 23 JULI 2015 KL. 13.00 CEST Munksjö Oyj:s delårsrapport januari-juni 2015: Stabil lönsamhetsutveckling trots ökade priser på kortfibrig massa Centralt för andra kvartalet 2015: - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 291,2 (292,5). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 25,0 (26,0) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 8,6% (8,9%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 11,5 (13,4). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -2,4 (-0,6). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 9,1 (12,8) och periodens resultat till MEUR 2,7 (4,1). Centralt för rapporteringsperioden januari-juni 2015: - Nettoomsättningen uppgick till MEUR 571,4 (580,4). - Det justerade EBITDA-resultatet uppgick till MEUR 51,5 (53,4) vilket motsvarar en justerad EBITDA-marginal på 9,0% (9,2%). - Justerat för poster av engångskaraktär uppgick rörelseresultatet till MEUR 24,7 (27,1). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -2,4 (-1,6). - Rörelseresultatet uppgick till MEUR 22,3 (25,5) och periodens resultat till MEUR 12,4 (8,4). - Resultat per aktie uppgick till EUR 0,24 (0,16). - Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MEUR 1,2 (8,3). NYCKELTAL apr-jun jan-jun jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 291,2 292,5 571,4 580,4 1 137,3 EBITDA (just.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 8,6 8,9 9,0 9,2 9,2 EBITDA 22,6 25,4 49,1 51,8 99,4 EBITDA-marginal, % 7,8 8,7 8,6 8,9 8,7 Rörelseresultat (just.*) 11,5 13,4 24,7 27,1 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 3,9 4,6 4,3 4,7 4,5 Rörelseresultat 9,1 12,8 22,3 25,5 45,4 Rörelsemarginal, % 3,1 4,4 3,9 4,4 4,0 Periodens resultat 2,7 4,1 12,4 8,4 7,7 Resultat per aktie, EUR 0,05 0,07 0,24 0,16 0,14 Räntebärande nettoskuld 260,8 241,5 260,8 241,5 225,6 * Justerat för poster av engångskaraktär Siffror inom parentes avser motsvarande period 2014 om inte annat anges. Denna delårsrapport är oreviderad. Delårsrapporten publiceras på svenska, finska och engelska. I det fall variationer mellan de tre versionerna finns, ska den svenska versionen gälla. Kommentar av Munksjös verkställande direktör och koncernchef Jan Åström ”Den underliggande efterfrågan på Munksjös produkter har varit stabil under årets första sex månader och endast visat på små variationer mellan kvartalen. En betydande orsak till den stabila, men ändå otillfredsställande lönsamhetsutvecklingen under årets första sex månader jämfört med motsvarande period under fjolåret är de ökade priserna på kortfibrig massa. Det andra kvartalet belastades vidare med ett underhållsstopp vid produktionsanläggningen för massa i Aspa, Sverige, som medförde ett resultatbortfall i EBITDA på cirka MEUR 4. Intervallet mellan underhållsstoppen vid anläggningen i Aspa har efter detta stopp förlängts till 18 månader, i enlighet med vad som kommunicerats tidigare, och nästa underhållsstopp sker under fjärde kvartalet 2016. Prishöjningarna som vi kommunicerade i samband med vår senaste delårsrapport genomförs nu inom affärsområdena Decor och Release Liners. Prishöjningarna på upp till 3 procent för Decor och upp till 8 procent för Release Liners väntas gradvis kompensera för de ökade massapriserna under 2015. Prishöjningarna väntas få succesivt genomslag på koncernens genomsnittspris i tredje kvartalet och fullt genomslag från början av fjärde kvartalet 2015. Liksom i det första kvartalet hade valutakursutvecklingen ingen nämnbar påverkan på affärsområdenas sammantagna resultat, även om effekten på de enskilda affärsområdena varierar. Valutasäkringsförlusten minskade till MEUR 1,3 för det andra kvartalet, från MEUR 2,4 för det första kvartalet 2015. Valutasäkringsförlusten kompenserades mer än väl av valutakursvinster på finansiella tillgångar och skulder om MEUR 4,1 (-0,9), bokade i finansnettot. Munksjö arbetar ständigt med initiativ för att justera kostnadsbasen och öka vår nettoomsättning. Intitiativen utvärderas och bearbetas kontinuerligt och kommer att meddelas i takt med att planerna fastslås. Arbetet och åtgärderna för att nå vårt lönsamhetsmål, en EBITDA-marginal om 12 procent i slutet av 2016, fortsätter som planerat enligt de individuella planer som tagits fram för vart och ett av de fyra affärsområdena.” Framtidsutsikter Utsikterna för efterfrågan på specialpapper för tredje och fjärde kvartalet 2015 är stabila. De årliga underhålls- och semesterstoppen i tredje kvartalet samt de säsongsmässiga stoppen i slutet av 2015 förväntas ske i ungefär samma utsträckning som under 2014. Priserna på Munksjös specialpappersprodukter i lokal valuta väntas fortsätta att öka under andra halvåret 2015 jämfört med första halvåret 2015, i takt med att förhandlade prishöjningar successivt genomförs. Prishöjningarna på upp till 3 procent för affärsområdet Decor och på upp till 8 procent för affärsområdet Release Liners väntas därmed gradvis kompensera för de ökade massapriserna under 2015. Prishöjningarna väntas få succesivt genomslag på koncernens genomsnittliga försäljningspris i tredje kvartalet och fullt genomslag från början av fjärde kvartalet 2015. Det operativa kassaflödet väntas återspegla säsongsmönstret och därmed förbättras under andra halvåret 2015. Kassaflödeseffekten av investeringarna i anläggningstillgångar för helåret 2015 förväntas uppgå till cirka två tredjedelar av avskrivningsnivån. Munksjökoncernen apr-jun jan-jun jan-dec MEUR 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 291,2 292,5 571,4 580,4 1 137,3 EBITDA (just.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0 EBITDA-marginal, % (just.*) 8,6 8,9 9,0 9,2 9,2 EBITDA 22,6 25,4 49,1 51,8 99,4 EBITDA-marginal, % 7,8 8,7 8,6 8,9 8,7 Rörelseresultat (just.*) 11,5 13,4 24,7 27,1 51,0 Rörelsemarginal, % (just.*) 3,9 4,6 4,3 4,7 4,5 Rörelseresultat 9,1 12,8 22,3 25,5 45,4 Rörelsemarginal, % 3,1 4,4 3,9 4,4 4,0 Periodens resultat 2,7 4,1 12,4 8,4 7,7 Investeringar 11,1 8,6 20,0 14,1 35,1 Medeltal anställda, FTE 2 785 2 770 2 768 2 770 2 765 * Justerat för poster av engångskaraktär Andra kvartalet 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 291,2 (292,5). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 25,0 (26,0) med en justerad EBITDA-marginal på 8,6% (8,9%). Valutasäkringsförluster om MEUR 1,3 (0,5) bokades i segmentet Övrigt. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 11,5 (13,4). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -2,4 (-0,6) och var främst hänförliga till avsättningar för miljörelaterade kostnader. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 9,1 (12,8) och periodens resultat till MEUR 2,7 (4,1). Januari-juni 2015 Nettoomsättningen uppgick till MEUR 571,4 (580,4). Det för engångsposter justerade EBITDA-resultatet minskade till MEUR 51,5 (53,4) med en justerad EBITDA-marginal på 9,0% (9,2%). Valutasäkringsförluster om MEUR 3,6 (0,6) bokades i segmentet Övrigt. Det för engångsposter justerade rörelseresultatet uppgick till MEUR 24,7 (27,1). Poster av engångskaraktär uppgick till MEUR -2,4 (-1,6) och var främst hänförliga till avsättningar för miljörelaterade kostnader. Rörelseresultatet uppgick till MEUR 22,3 (25,5) och periodens resultat till MEUR 12,4 (8,4). Valutasäkringsförlusten kompenserades mer än väl av valutakursvinster på finansiella tillgångar och skulder om MEUR 4,1 (-0,9), bokade i finansnettot. Video- och telefonkonferens En direktsänd kombinerad press-, telefon- och webbkonferens för investerare, analytiker och media ordnas på publiceringsdagen den 23 juli 2015 kl. 14.30 CEST (15.30 EEST) på restaurang Savoy, rum Kabinetti 2 (Södra esplanaden 14, sjunde våningen, Helsingfors). Rapporten presenteras av Jan Åström, verkställande direktör och koncernchef. Konferensen hålls på engelska. Konferensen sänds direkt på internet och en inspelning kommer att finnas tillgänglig på samma webbadress senare samma dag. Deltagare i telefonkonferensen ombeds ringa in 5-10 minuter innan konferensen börjar. Detaljer för webb- och telefonkonferensen Telefonnummer i Sverige: +46 (0)8 5052 0110 Telefonnummer i Finland: +358 (0)9 2313 9201 Konferensens kod: 953912 Link to the webcast: http://qsb.webcast.fi/m/munksjo/munksjo_2015_0723_q2/#/stream För ytterligare information, vänligen kontakta Jan Åström, Vd och koncernchef, tfn +46 10 250 1001 Pia Aaltonen-Forsell, CFO, tfn +46 10 250 1029 Made by Munksjö - Intelligent pappersteknologi Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad ”Made by Munksjö” står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.