Munksjö: Ändringar i terminologi gällande Munksjös finansiella rapportering för alternativa nyckeltal samt uppdateringar i kommunikationspolicyn

MUNKSJÖ OYJ, BÖRSMEDDELANDE 30 juni 2016 kl. 11:50 CEST Munksjö: Ändringar i terminologi gällande Munksjös finansiella rapportering för alternativa nyckeltal samt uppdateringar i kommunikationspolicyn Ändringar i terminologi gällande Munksjös finansiella rapportering för alternativa nyckeltal Munksjö Oyj reviderar terminologin för den finansiella rapporteringen av alternativa nyckeltal i linje med den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) nya riktlinjer för alternativa nyckeltal, som gäller för det finansiella året 2016. Ändringen träder i kraft från och med delårsrapporten för andra kvartalet, som publiceras den 27 juli 2016. De alternativa nyckeltalen ersätter inte nyckeltal som definierats i enlighet med IFRS. Termen poster av engångskaraktär ersätts med jämförelsestörande poster, men definitionen förblir oförändrad. Som tidigare avses med dessa extraordinära transaktioner som inte tillhör den löpande affärsverksamheten. Jämförelsestörande poster avser poster som inte tillhör normal affärsverksamhet eller kassaflöde, vilka kan hänföras till nedskrivningar på tillgångsposter, försäljning av tillgångar, kostnader för avvecklande av affärsverksamhet, omstruktureringskostnader, kostnader relaterade till ändring av lagstiftning eller rättsliga förfaranden. Munksjö kommer från och med andra kvartalet 2016 att lägga till en tabell med jämförelsestörande poster som en del av den finansiella rapporteringen. Jämförelsestörande poster för perioden 2015-Q1/2016 Avstämning av justerat EBITDA and EBIT -------------------------------------------------------------------------------- - Jan-Ma Apr Jul-Se Okt-De Jan-De Jan-Ma r 2015 –Jun p c 2015 c r 2016 2015 2015 2015 -------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- EBITDA (just.*) 26,5 25,0 20,0 22,1 93,6 31,0 Avskrivning och nedskrivning -13,3 -13,5 -13,2 -13,6 -53,6 -14,7 exklusive jämförelsestörande poster i EBIT EBIT (just.*) 13,2 11,5 6,8 8,5 40,0 16,3 Jämförelsestörande poster i EBIT: Miljöavsättningar -2,4 -2,4 Övriga omstruktureringar -4,9 -4,9 Rörelseresultat (IFRS) 13,2 9,1 1,9 8,5 32,7 16,3 -------------------------------------------------------------------------------- * Justerat med jämförelsestörande poster Definitionerna och beräkningsgrunderna för Munksjös nyckeltal presenteras som en del av den finansiella rapporteringen. Definitionerna och beräkningsgrunderna ändras inte i samband med revideringen av terminologin som beskrivits ovan. Uppdateringar i kommunikationspolicyn Munksjö förlänger den tysta perioden. Från och med det andra kvartalet 2016 är den tysta perioden 30 dagar i stället för 21 dagar som tidigare tillämpats. Under den tysta perioden deltar Munksjö inte i konferenser eller seminarier som arrangeras av finansiella institut, träffar inte företrädare för den finansiella marknaden (bl.a. analytiker, investerare, bankirer) eller representanter för media och ger inga uppgifter gällande opublicerad information om det finansiella resultatet, marknadsläget, pris eller prisutvecklingen, orderingång eller orderstock, produktion eller några andra aspekter gällande det finansiella resultatet. Munksjö publicerar även i fortsättningen börsmeddelanden på tre språk: finska, svenska och engelska, förutom börsmeddelande som berör ledningens transaktioner. Börsmeddelanden som berör transaktioner utförda av personer i ledande ställning och som publiceras i enlighet med marknadsmissbruksförordningen, kommer enbart att publiceras på engelska. Munksjö Oyj För mer information: Anna Selberg, SVP Communications, tel. +46 10 250 10 32 Laura Lindholm, Head of Investor Relations, tel. +46 72 703 6336 Munksjö - Materials for innovative product design Munksjö är en världsledande tillverkare av avancerade pappersprodukter utvecklade med intelligent pappersteknologi. Munksjö erbjuder och utvecklar kundspecifik innovativ design och funktionalitet i allt från ytskikt för golv, kök och möbler till releasepapper, konsumentnära förpackningar och energiöverföring. Omställningen till ett hållbart samhälle är en naturlig drivkraft för Munksjös tillväxt då produkterna kan ersätta icke förnyelsebara material. Detta är vad "Made by Munksjö" står för. Munksjös globala närvaro och sätt att interagera med kunderna formar en internationell serviceorganisation med omkring 2 900 anställda och 15 anläggningar i Frankrike, Sverige, Tyskland, Italien, Spanien, Brasilien och Kina. Munksjös aktie är noterad på Nasdaq i Helsingfors och Stockholm. Läs mer på www.munksjo.com.